Zamówienia publiczne, do których nie stosuje się ustawy - Biuletyn Informacji Publicznej MSWiA

Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia publiczne, do których nie stosuje się ustawy

Informuję, że od dnia 1 sierpnia 2016 r. w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji ulegają zmianie zasady dotyczące osobistego składania dokumentów w postępowaniach u udzielenie zamówienia publicznego, tj. ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, próbek,  wyjaśnień , uzupełnień, odwołań oraz pozostałych dokumentów.

W/w dokumenty będą przyjmowane w punkcie podawczym (okienko MSWIA) zlokalizowanym w Biurze Przepustek –wejście  od ul. Rakowieckiej 2A. Biuro przepustek jest czynne w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00.

Wobec powyższego prosimy o staranne opisywanie poszczególnych postępowań oraz oznaczanie kopert /opakowań (np. „OFERTA”) w sposób wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w celu umożliwienia ich identyfikacji.

W poniższym linku znajdują się informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO):

Klauzula informacyjna – zamówienia wyłączone spod ustawy Pzp

 

Lp. Nr referencyjny Przedmiot Termin składania ofert
51. BZP-ZZP-2374-2-12-BAF-4.8-MZ/2018 Sukcesywne wykonywanie napraw, przeglądów serwisowych oraz obowiązkowych badań technicznych pojazdów służbowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, dalej „MSWiA”, tj. usług niezbędnych do zapewnienia prawidłowej eksploatacji i właściwego stanu technicznego pojazdów MSWiA 10.04.2018 r. do godz. 10:00
52. BZP-ZZP-2374-2-3-BAF-4.8-MZ/2018 Wykonywanie usług ogrodniczych na terenie nieruchomości MSWiA w Warszawie 06.04.2018 r. do godz. 12:00
53. BZP-ZZP-2374-2-9-BAF-4.8-MZ/2018 Wykonanie dokumentacji projektowej na dostosowanie pomieszczeń nr 304 – 308 w budynku MSWiA przy ul. Batorego 5 w Warszawie Termin składania ofert – 04.04.2018 r. do godz. 15:00
54. BZP-ZZP-2374-2-2-BAF-4.8-MZ/2018 Monitoring pożarowy z lokalnego systemu sygnalizacji pożarowej przez urządzenie transmisji alarmów do SKM PSP m.st. Warszawy, dla niżej wymienionych obiektów: 1) przy ul. Adolfa Pawińskiego 17/21 w Warszawie z centrali EBL 512 i z centrali Esser; 2) przy ul. Stefana Batorego 5 w Warszawie z centrali Polon 4900; 3) przy ul. Syreny 23 w Warszawie z centrali Schrack Seconet. 22.03.2018 r. do godz. 11:00
55. BZP-ZZP-2374-2-6-BAF-4.8-AS/2018 Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pod nazwą „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych: rozbiórka budynków, dróg, placów i chodników wraz z przeniesieniem układów pomiarowych budynków przy ul. Racławickiej 132B (działka nr 5/7)”. 20.03.2018 r. do godz. 12.00
56. BZP-ZZP-2374-2-5-BAF-4.8-AS/2018 Zakup wraz z dostawą środków czystości 16.03.2018 do godz. 12.00
57. BZP-ZZP-2374-2-1-DAiPM-4.8-ASz/2018 Cz. I - Organizacja konferencji o profilu międzynarodowym w Krakowie w dniach 27-28.02.2018 r. Cz. II - Organizacja konferencji o profilu międzynarodowym w Krakowie w dniach 21-22.06.2018 r. 12.02.2018 r. do godz. 12.00
58. BZP-ZZP-2374-2-114/114-BAF-4.8-AS/2017 Kompleksowy nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i przystosowaniu budynku przy ul. Domaniewskiej 36/38 w Warszawie do potrzeb MSWiA”. 09.01.2018 r. do godz. 12.00
59. BZP-ZZP-2374-2-94/094-DT-4.8-KR/2017 Dostawa i wdrożenie systemu do zarządzania, monitorowania, rejestracji i audytu zdalnych sesji administracyjnych 06.12.2017 r. do godz. 12.00
60. BZP-ZPP-2374-2-104/104-DZ-4.8-KR/2017 Wykonanie badań sprawozdań finansowych 07.12.2017 do godz. 10:00
do góry