Biuro Administracyjno-Finansowe - Załatwianie spraw - Biuletyn Informacji Publicznej MSWiA

Biuletyn Informacji Publicznej

Załatwianie spraw

Biuro Administracyjno-Finansowe

Stan przyjmowanych spraw: tel. (22) 601-48-11, (22) 601-58-88

Wpływające do Biura Administracyjno Finansowym sprawy załatwiane są zgodnie z zasadami wynikającymi z Kodeksu postępowania administracyjnego, rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46) oraz wewnętrznymi aktami prawnymi MSWiA.
 
W pierwszej fazie korespondencja rejestrowana jest w Kancelarii MSWiA i przekazywana – zgodnie z właściwością - kierownictwu Biura za pośrednictwem Sekretariatu Biura. Zgodnie z obowiązującym w Biurze obiegiem dokumentów każde pismo, skarga, wniosek wpływający do Biura zostaje zarejestrowany w Sekretariacie Biura poprzez nadanie numeru sprawy. Kolejno, Dyrektor bądź Zastępcy Dyrektora Biura dokonuje rozdziału korespondencji na poszczególnych naczelników wydziałów, którzy przekazują ją do realizacji pracownikom merytorycznym. Nad prawidłowością i terminowością udzielenia odpowiedzi na korespondencję nadzór sprawują naczelnicy wydziałów. Sprawy Biura są załatwiane z zachowaniem terminów określonych w przepisach kpa chyba, że termin załatwianej sprawy wynika z treści przekazanej korespondencji, bądź podyktowany jest okolicznościami determinującymi załatwienie jej w określonym terminie. Szczegółowy obieg korespondencji odnotowywany jest w komputerowym systemie zarządzania dokumentami i zadaniami pracowników (eDok).
 
 
Stan przyjmowanych spraw:
 
tel. (22) 601-48-11, (22) 601-58-88, e-mail: Sekretariat.BAF@mswia.gov.pl
 

Metryczka

Data publikacji 15.07.2003
Data modyfikacji 07.07.2016
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Gąsiński Departament Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Rafał Gąsiński
do góry