Uwierzytelnianie dokumentów uczelni służb państwowych - Biuletyn Informacji Publicznej MSWiA

Biuletyn Informacji Publicznej

Uwierzytelnianie dokumentów uczelni służb państwowych

Uwierzytelnienie dokumentów do obrotu prawnego z zagranicą

Urząd obsługujący Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, działając na podstawie art. 191b
ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) oraz § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 września 2016 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1554), uwierzytelnia do obrotu prawnego z zagranicą dokumenty wydane przez podległe mu uczelnie lub instytuty naukowe.

Uwierzytelnieniu podlegają wyłącznie oryginały bądź duplikaty poniższych dokumentów:

  • dyplomów ukończenia studiów;
  • świadectw ukończenia studiów podyplomowych;
  • zaświadczeń o ukończeniu studiów (podpisanych przez organy uczelni).

W chwili uwierzytelniania dokumentu w MSWiA należy przedstawić potwierdzenie uiszczenia opłaty
w wysokości 19 złotych (za każdy dokument), którą - zgodnie z § 18 ust. 5 ww. rozporządzenia - należy wnosić na konto Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa, NBP Okręgowy Oddział w Warszawie 67 1010 1010 0031 3122 3100 0000.

Uwaga! W budynku MSWiA nie ma możliwości dokonania opłaty za uwierzytelnienie.

Dokumenty do uwierzytelnienie można złożyć osobiście w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych
i Administracji (wejście: ul. Rakowiecka 2a), 02-591 Warszawa.

Istnieje również możliwość przesłania dokumentów do uwierzytelnienia pocztą na adres: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa. Należy pamiętać o dołączeniu potwierdzenia wniesienia opłaty za uwierzytelnienie oraz pisma z adresem zwrotnym. Po dokonaniu uwierzytelnienia dokumenty zostaną odesłane pocztą - listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

W sprawie dalszych procedur uzyskania apostille lub legalizacji należy kontaktować się z Ministerstwem Spraw Zagranicznych.

Uwierzytelnienia dokumentów innych niż te wymienione w art. 191b ust. 3 ustawy - Prawo
o szkolnictwie wyższym
 dokonuje uczelnia, która je wydała.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie uwierzytelnia odpisów dyplomów i świadectw, ani dokumentów wydanych w języku obcym.

Informacje dotyczące uwierzytelniania dokumentów uczelni innych niż uczelnie służb państwowych można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Metryczka

Data publikacji 11.10.2016
Data modyfikacji 11.10.2016
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Gąsiński Departament Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Rafał Gąsiński
do góry