Stanowienie aktów - Biuletyn Informacji Publicznej MSWiA

Biuletyn Informacji Publicznej

Stanowienie aktów

Do procedury opracowywania projektów aktów normatywnych oraz projektów założeń projektów ustaw w resorcie spraw wewnętrznych i administracji stosuje się przepisy zarządzenia Nr 65 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 października 2012 r. w sprawie prac nad projektami aktów normatywnych oraz projektami założeń projektów ustaw opracowywanych i procedowanych w resorcie spraw wewnętrznych (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. poz. 76, z późn. zm.), zwanego dalej „zarządzeniem”.

Przewiduje ono, że komórka organizacyjna albo jednostka organizacyjna za pośrednictwem komórki organizacyjnej prowadzącej sprawy związane z nadzorem Ministra nad tą jednostką, występuje odpowiednio do właściwego ze względu na przedmiot projektowanej regulacji: Ministra, właściwego Sekretarza Stanu, właściwego Podsekretarza Stanu albo Dyrektora Generalnego Ministerstwa, zwanych dalej „członkami Kierownictwa Ministerstwa”, z wnioskiem o wyrażenie zgody na prowadzenie prac nad projektem. Do wniosku dotyczącego projektu aktu normatywnego załącza się projekt tego aktu wraz z oceną skutków regulacji, zaś w przypadku projektu założeń projektu ustawy – projekt tych założeń oraz test regulacyjny. Komórka organizacyjna albo jednostka organizacyjna za pośrednictwem komórki organizacyjnej prowadzącej sprawy związane z nadzorem Ministra nad tą jednostką składając wniosek o wyrażenie zgody na podjęcie prac, kieruje go jednocześnie do Przewodniczącego Zespołu do Spraw Oceny Regulacji celem uzyskania opinii o projektowanej ocenie skutków regulacji albo teście regulacyjnym.

Zgodnie z zarządzeniem projekt aktu normatywnego/projekt założeń projektu ustawy opracowuje właściwa merytorycznie komórka organizacyjna albo jednostka organizacyjna. Skierowanie do uzgodnień wewnątrzresortowych projektu aktu normatywnego/projektu założeń projektu ustawy wymaga zgody, o której mowa powyżej, odpowiednio przez właściwego członka Kierownictwa Ministerstwa. W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji funkcjonuje także Zespół do Spraw Oceny Skutków Regulacji, który m.in. sporządza opinie odnośnie ocen skutków regulacji oraz testów regulacyjnych do projektów. Przewodniczącym Zespołu jest członek Kierownictwa Ministerstwa wykonujący czynności kierownictwa wobec Departamentu Prawnego.

Po uzyskaniu zgody projekty założeń projektów ustaw, projekty ustaw, oraz projekty rozporządzeń wymagają uwzględnienia w odpowiednich wykazach prac legislacyjnych.

Zgodnie z zarządzeniem kolejnym etapem procedury są uzgodnienia wewnątrzresortowe projektu aktu normatywnego/projektu założeń projektu ustawy, których dokonuje właściwa merytorycznie komórka organizacyjna albo jednostka organizacyjna za pośrednictwem komórki organizacyjnej. Każdy projekt jest kierowany w ramach uzgodnień wewnątrzresortowych do Departamentu Prawnego, do oceny pod względem prawnym i redakcyjnym, do Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Funduszy Europejskich w zakresie opinii o zgodności projektu z prawem Unii Europejskiej oraz do Departamentu Budżetu, jeżeli wydanie projektu będzie powodować skutki finansowe.

Po przeprowadzeniu uzgodnień wewnątrzresortowych projekt aktu normatywnego/projekt założeń projektu ustawy wymagający uzgodnienia międzyresortowego oraz konsultacji publicznych, właściwa merytorycznie komórka organizacyjna albo jednostka organizacyjna za pośrednictwem komórki organizacyjnej, przekazuje do Departamentu Prawnego, który koordynuje te uzgodnienia.

W tej części postępowania legislacyjnego Departament Prawny pozostaje w ścisłej współpracy z właściwą merytorycznie komórką organizacyjną albo jednostką organizacyjną za pośrednictwem komórki organizacyjnej, która opracowała projekt i na bieżąco konsultuje z nią propozycje i uwagi zgłaszane przez inne podmioty uczestniczące w uzgodnieniach.

Departament Prawny koordynuje również końcowy etap uzgodnień, tj. rozpatrywanie projektu na forum Stałego Komitetu Rady Ministrów, a w zależności od przedmiotu regulacji także przez Komitet do Spraw Europejskich i Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji. Departament Prawny kieruje również projekty do rozpatrzenia przez Radę Ministrów. Przedstawiciele Departamentu Prawnego biorą także udział wraz z przedstawicielami właściwych merytorycznie komórek organizacyjnych oraz jednostek organizacyjnych w posiedzeniach Komisji Prawniczej w Rządowym Centrum Legislacji oraz w pracach parlamentarnych nad projektem ustawy pozostającym w zakresie właściwości Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Projekty aktów wykonawczych, dla których organem wydającym pozostaje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, po zakończeniu procedury uzgodnieniowej oraz rozpatrzeniu przez Komisję Prawniczą (względnie zwolnieniu przez Rządowe Centrum Legislacji z tego obowiązku) kierowane są przez Departament Prawny do podpisu Ministra.

Metryczka

Data publikacji 14.07.2003
Data modyfikacji 11.12.2015
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marcin Wereszczyński - Zastępca Dyrektora Departamentu Prawnego MSW
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kołodziejczak
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Kołodziejczak
do góry