Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych - Biuletyn Informacji Publicznej MSWiA

Biuletyn Informacji Publicznej

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych

„Administratorem Pani /Pana danych osobowych jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji  (MSWiA) z siedzibą przy ul. Batorego 5, w Warszawie, kod pocztowy: 02-591.

Kontakt do nas:
ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa
tel.: 222 500 112
fax (22) 601 39 88

MSWiA wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, adres mailowy: iod@mswia.gov.pl.

Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane w celu załatwienia sprawy przez MSWiA.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w celu realizacji prawa do rekompensaty.

Pani/Pana dane osobowe:

- będą udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz

- nie będę wykorzystywane w celu profilowania.

MSWiA nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego.

Pani /Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji sprawy, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, oraz jeżeli dotyczy -  do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych.

Jeżeli wyraziła Pani/ wyraził Pan, zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Przysługuje także Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie Pani/ Pana danych osobowych w przypadku gdy podstawą przetwarzania Pani/Pana danych jest zgoda – jest dobrowolne, natomiast jeżeli wynikać będzie z przepisów prawa – będzie obowiązkowe i bez ich podania  nie będzie możliwe zrealizowanie wniesionej przez Panią/Pana sprawy.

Metryczka

Data publikacji 21.05.2018
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Gąsiński Departament Komunikacji Społecznej
do góry