Skargi i wnioski

Informacja dotycząca sposobu składania skarg i wniosków do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

UWAGA! WAŻNA INFORMACJA DLA INTERESANTÓW!

Dzień 12 listopada 2018 r. jest dniem ustawowo wolnym od pracy.

Ponadto, w związku z Zarządzeniem Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2018 r. w dniu 24 grudnia 2018 r. Punkt Obsługi Klienta oraz Biuro Przepustek Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji będą nieczynne.

Jednocześnie Ministerstwo uprzejmie informuje, że w wyznaczoną sobotę, tj. 15 grudnia 2018 r. Punkt Obsługi Klienta oraz Biuro Przepustek Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji będą czynne odpowiednio w godzinach od 8.15 do 16.15 (POK) oraz od 8.00 do 16.00 (Biuro Przepustek).

Informacji szczegółowych udziela Punkt Obsługi Klienta Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji - telefonicznie pod numerem: 222 500 112 lub (22) 60 143 66 pon.-pt. 8:15-16:15).

Skargi i wnioski można: 

 1. przesłać listownie, na adres:
  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, 02-591 Warszawa, ul. Stefana Batorego 5;
 2. przesłać faksem, na numer: (22) 60 153 23;
 3. przesłać w formie pisma elektronicznego, za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej: ePUAP;
 4. przesłać elektronicznie wpisując treść do: formularza Napisz do Ministra lub na adres mailowy: kancelaria.glowna@mswia.gov.pl
 5. doręczyć osobiście:
 • na Dziennik Podawczy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji - w Biurze Przepustek Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, które znajduje się na parterze budynku w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 2A, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00

lub

 • w Punkcie Obsługi Klienta Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, który znajduje się na I piętrze budynku Biura Przepustek Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 2A, w każdy poniedziałek - w godzinach od 8:15 do 17:30 oraz we wtorki, środy, czwartki i piątki - w godzinach od 8:15 do 16:15;

6. złożyć ustnie do protokołu: w Punkcie Obsługi Klienta Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, który znajduje się na I piętrze budynku Biura Przepustek Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 2A, w każdy poniedziałek - w godzinach od 8:15 do 17:30 oraz we wtorki, środy, czwartki i piątki - w godzinach od 8:15 do 16:15.

INFORMUJEMY, ŻE: Biuro Przepustek Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dostosowane jest architektonicznie do potrzeb osób mających trudności w poruszaniu się.

Ważne! Skargi i wniosku nie można złożyć telefonicznie.

Jakie informacje powinna zawierać skarga i wniosek:

 1. skarga i wniosek powinny zawierać: imię i nazwisko wnoszącego oraz dokładny adres do korespondencji (np. Jan Kowalski, ul. Kwiatowa 8, 12-345 Gniezno);
 2. jeśli skarga i wniosek jest składana w interesie innej osoby - musi to nastąpić za jej zgodą; taką zgodę, wyrażoną w formie pisemnej, należy dołączyć do składanego pisma;
 3. w skardze i wniosku, w miarę możliwości, należy przedstawić jak najwięcej szczegółów opisujących zdarzenie, którego dotyczy dana sprawa. Jeżeli przedmiot sprawy nie będzie dotyczyć właściwości Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (1), sprawa zostanie przesłana do organu właściwego.

Ważne! Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

 

INFORMACJA dla osób, które chcą złożyć skargę lub wniosek przy pomocy tłumacza Polskiego Języka Migowego (PJM), Systemu Jęzkowo-Migowego (SJM) lub Sposobu Komunikowania się Osób Głuchoniewidomych (SKOGN)

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2012 r., poz. 986): osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się (czyli osoba uprawniona w rozumieniu ww. ustawy) jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Szczegółowe informacje dotyczące ww. usługi zawarte są w karcie usług KU-01/BM.

 

INFORMACJA dotycząca przyjmowania obywateli w sprawach skarg i wniosków przez członków kierownictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji przyjęte zostało, że dyżury członków kierownictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji związane z przyjmowaniem obywateli w sprawach skarg i wniosków odbywają się w piątki - w godzinach od 14:00 do 16:00.

Klienci zainteresowani rozmową z członkiem kierownictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji proszeni są o składanie pisemnego zgłoszenia, w którym określony będzie temat rozmowy. Zgłoszenia mogą być składane listownie, za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP, wpisując treść do formularza Napisz do Ministra lub na adres mailowy: kancelaria.glowna@mswia.gov.pl, a także osobiście w Punkcie Obsługi Klienta Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zgłoszenie można uzupełnić o wskazanie numeru telefonu kontaktowego.

Zgłoszenia niezawierające  danych klienta, tj. imienia, nazwiska oraz adresu korespondencyjnego będą pozostawiane bez rozpoznania.

O wyznaczeniu terminu spotkania z członkiem kierownictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, tj. z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji lub Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, klienci powiadamiani są pisemnie.

 

INFORMACJA o przepisach, na podstawie których załatwiane są skargi i wnioski w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

1.   przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków odbywa się zgodnie z przepisami:

 • Działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 j.t.);
 • ozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46);

2.   przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez komórki organizacyjne Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, organy lub jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez Ministra Spraw Wewnętrznych albo ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw;

3.   przedmiotem wniosku mogą być w szczególności, dotyczące Ministerstwa Spraw Wewnętrznych lub organów i jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, czy lepszego zaspokajania potrzeb ludności;

4.   zgodnie z art. 237 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego: W razie niezałatwienia skargi w terminie określonym w § 1 stosuje się przepisy art. 36-38;

art. 37 Kodeksu postępowania administracyjnego: na niezałatwienie sprawy w terminie (...) lub na przewlekłe prowadzenie postępowania służy stronie zażalenie do organu wyższego stopnia, a jeżeli nie ma takiego organu – wezwanie do usunięcia naruszenia prawa;

5.   zgodnie z art. 239 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego: W przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności - organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania skarżącego;

6.   zgodnie z § 2 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków: skargę lub wniosek adresowane do właściwego organu i przesłane w odpisie do innego organu rozpatruje i załatwia, w ramach  swojej właściwości, organ od którego były adresowane;

7.   zgodnie z § 8 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków: skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

 


(1) zgodnie z § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1897), Minister kieruje działami administracji rządowej – administracja publiczna, sprawy wewnętrzne, wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne; szczegółowe zakresy powyższych działów zostały określone w art. 6, 29 i 30 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 543)

Administratorem danych osobowych jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA).

Kontakt do nas:

ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa

tel.: 222 500 112

fax (22) 601 39 88

MSWiA wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Adres mailowy: iod@mswia.gov.pl

Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane w celu rozpatrzenia wniesionej/go przez Panią/Pana skargi/wniosku.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

Pani/Pana dane osobowe:

-będą udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz

-nie będą wykorzystywane w celu profilowania.

MSWiA nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji sprawy, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania.

Przysługuje także Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)

Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Podanie Pani/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż wynika z przepisów kodeksu postępowania administracyjnego. W przypadku nie podania danych nie będzie możliwe rozpatrzenie wniesionej/go przez Panią/Pana skargi/wniosku.

 

Metryczka

Data publikacji 13.08.2015
Data modyfikacji 09.11.2018
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Gąsiński Departament Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Rafał Gąsiński
do góry