2007 - Biuletyn Informacji Publicznej MSWiA

Biuletyn Informacji Publicznej

godło RP

Wykaz rozporządzeń
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Lp. Tytuł rozporządzenia Ogłoszono w Dzienniku Ustaw
1 zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów paszportowych oraz trybu postępowania w przypadku ujawnienia fałszerstw lub wad w tych dokumentach oraz w sytuacji ich zniszczenia Dz.U. 2007 nr 251 poz. 1887
2 zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które funkcjonariusze Straży Granicznej są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego Dz.U. 2007 nr 250 poz. 1882
3 w sprawie ustalenia, zmiany i zniesienia urzędowych nazw niektórych miejscowości oraz obiektu fizjograficznego Dz.U. 2007 nr 245 poz. 1811
4 w sprawie nadania osobowości prawnej "Diakonii Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Katowickiej'' Dz.U. 2007 nr 243 poz. 1797
5 zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej Dz.U. 2007 nr 241 poz. 1769
6 w sprawie szczegółowego zakresu informacji niezbędnych do ustalenia zgodności ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym Dz.U. 2007 nr 241 poz. 1770
7 zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń socjalnych i bytowych przysługujących funkcjonariuszowi Straży Granicznej i członkom jego rodziny Dz.U. 2007 nr 241 poz. 1771
8 w sprawie przenoszenia do służby w Straży Granicznej Dz.U. 2007 nr 240 poz. 1758
9 w sprawie wiz dla cudzoziemców Dz.U. 2007 nr 238 poz. 1749
10 w sprawie warunków otrzymywania posiłków i napojów przez cudzoziemców umieszczonych w strzeżonym ośrodku lub przebywających w areszcie w celu wydalenia oraz wartości dziennej normy wyżywienia Dz.U. 2007 nr 236 poz. 1742
11 w sprawie dokonywania wpisów danych SIS oraz aktualizowania, usuwania i wyszukiwania danych SIS poprzez Krajowy System Informatyczny Dz.U. 2007 nr 236 poz. 1743
12 w sprawie nadania osobowości prawnej "Związkowi Księży Moderatorów Sodalicji Mariańskich Uczniów Szkół Średnich w Archidiecezji Krakowskiej" Dz.U. 2007 nr 235 poz. 1729
13 w sprawie trybu dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego Dz.U. 2007 nr 235 poz. 1730
14 w sprawie trybu przekazywania Policji osób lub przedmiotów odnalezionych na skutek wglądu do danych SIS, a także związanych z tym obowiązków Policji Dz.U. 2007 nr 235 poz. 1731
15 zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczenia oraz wzorów aktów stanu cywilnego, ich odpisów, zaświadczeń i protokołów Dz.U. 2007 nr 235 poz. 1732
16 zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze Dz.U. 2007 nr 235 poz. 1733
17 w sprawie nagród i zapomóg dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej Dz.U. 2007 nr 234 poz. 1725
18 zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Straż Graniczną niektórych czynności operacyjno-rozpoznawczych oraz sposobu postępowania z materiałami uzyskanymi podczas stosowania tych czynności Dz.U. 2007 nr 221 poz. 1641
19 w sprawie terminów kierowania poborowych do służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz zwalniania z tej służby w 2008 r. Dz.U. 2007 nr 221 poz. 1642
20 w sprawie szczegółowego sposobu rejestrowania przypadków, w których uzyskano dostęp do danych lub wykorzystano dane w inny sposób przez Krajowy System Informatyczny Dz.U. 2007 nr 221 poz. 1643
21 zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji Dz.U. 2007 nr 221 poz. 1644
22 W sprawie trybu uzyskiwania tytułu specjalisty przez lekarza i lekarza dentystę, pełniącego służbę lub zatrudnionego w zakładzie opieki zdrowotnej, w stosunku do którego minister właściwy do spraw wewnętrznych pełni funkcję organu założycielskiego Dz.U. 2007 nr 219 poz. 1631
23 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 listopada 2007 r. w sprawie wzorów kart wpisu i wzorów kart zapytania o dane w Systemie Informacyjnym Schengen oraz sposobu ich wypełniania Dz.U. 2007 nr 219 poz. 1630
24 W sprawie wiz dla cudzoziemców Dz.U. 2007 nr 217 poz. 1613
25 W sprawie rodzaju i zakresu oraz sposobu przetwarzania dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej utworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych Dz.U. 2007 nr 217 poz. 1614
26 Zm.: rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszom Straży Granicznej równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego oraz szczegółowych warunków jego zwrotu, a także sposobu postępowania w przypadku wystąpienia zbiegu uprawnień do jego otrzymania Dz.U. 2007 nr 217 poz. 1615
27 W sprawie wysokości środków finansowych, które powinien posiadać cudzoziemiec wjeżdżający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz dokumentów, które mogą potwierdzić posiadanie tych środków Dz.U. 2007 nr 217 poz. 1616
28 Zm.: rozporządzenie w sprawie umundurowania policjantów Dz.U. 2007 nr 210 poz. 1533
29 Zm.: rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe Dz.U. 2007 nr 210 poz. 1534
30 W sprawie przeprowadzania poboru w 2008 r. Dz.U. 2007 nr 201 poz. 1461
31 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 października 2007 r. w sprawie warunków poruszania się po drogach pojazdów specjalnych, pojazdów używanych do celów specjalnych oraz pojazdów używanych w związku z przewozem pojazdów specjalnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej oraz pojazdów straży pożarnej biorących udział w akcjach ratowniczych, a także warunków przewozu osób pojazdami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej oraz straży pożarnej Dz.U. 2007 nr 201 poz. 1454
32 W sprawie utworzenia strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców w Białymstoku Dz.U. 2007 nr 197 poz. 1434
33 W sprawie rejestracji pojazdów Biura Ochrony Rządu, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, kontroli skarbowej i Służby Celnej Dz.U. 2007 nr 195 poz. 1411
34 W sprawie usuwania pojazdów Dz.U. 2007 nr 191 poz. 1377
35 W sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby bezpieczeństwa państwa oraz ich wykazu Dz.U. 2007 nr 188 poz. 1351
36 Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego Dz.U. 2007 nr 187 poz. 1337
37 W sprawie utworzenia strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców w Kętrzynie Dz.U. 2007 nr 187 poz. 1338
38 W sprawie utworzenia strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców Dz.U. 2007 nr 181 poz. 1296
39 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2007 r. w sprawie szczegółowej organizacji centrów powiadamiania ratunkowego Dz.U. 2007 nr 178 poz. 1263
40 W sprawie utworzenia strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców w Białej Podlaskiej Dz.U. 2007 nr 178 poz. 1262
41 Zm.: rozporządzenie w sprawie wniosków i dokumentów w sprawach prawa pobytu na Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Unii Europejskiej i członków ich rodzin Dz.U. 2007 nr 172 poz. 1214
42 Zm.: rozporządzenie w sprawie wniosków i dokumentów dotyczących prawa stałego pobytu na Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Unii Europejskiej i członków ich rodzin Dz.U. 2007 nr 172 poz. 1215
43 W sprawie jednostek organizacyjnych właściwych w zakresie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby bezpieczeństwa państwa Dz.U. 2007 nr 172 poz. 1216
44 W sprawie sposobu odnotowywania w dokumencie podróży cudzoziemca wydania decyzji o odmowie wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Dz.U. 2007 nr 172 poz. 1217
45 W sprawie szczegółowego sposobu sprawowania nadzoru nad czynnościami związanymi z wyrobem wprowadzanym do użytku w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych Dz.U. 2007 nr 170 poz. 1201
46 W sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji Dz.U. 2007 nr 170 poz. 1202
47 W sprawie przetwarzania przez Policję informacji o osobach Dz.U. 2007 nr 170 poz. 1203
48 W sprawie sposobu prowadzenia nadzoru nad jednostkami badawczymi i jednostkami certyfikującymi Dz.U. 2007 nr 168 poz. 1183
49 W sprawie masowych imprez sportowych, w stosunku do których nie stosuje się przepisów dotyczących gromadzenia i przetwarzania informacji Dz.U. 2007 nr 163 poz. 1162
50 Zm.: rozporządzenie w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia w jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej przeznaczone dla osób zatrzymanych, oraz regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach Dz.U. 2007 nr 158 poz. 1113
51 W sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej Dz.U. 2007 nr 155 poz. 1092
52 W sprawie szczególowego zakresu zadań i zasad organizacji policji sądowej Dz.U. 2007 nr 155 poz. 1093
53 W sprawie sposobu ustalania opłat za czynności związane z przeprowadzeniem badań i certyfikacją wyrobów przeznaczonych na potrzeby bezpieczeństwa państwa Dz.U. 2007 nr 155 poz. 1094
54 Zm.: rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, maksymalnych stopni przypisanych do poszczególnych stanowisk oraz dodatkowych wymagań kwalifikacyjnych, jakim powinni odpowiadać strażacy na określonych stanowiskach służbowych Dz.U. 2007 nr 153 poz. 1085
55 W sprawie warunków udostępniania formularzy i wzorów dokumentów w postaci elektronicznej Dz.U. 2007 nr 151 poz. 1078
56 Zm.: rozporządzenie w sprawie utworzenia oddziałów Straży Granicznej Dz.U. 2007 nr 151 poz. 1079
57 W sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach pracowników urzędów wojewódzkich wykonujących kontrolę legalności zatrudnienia, którzy stają się pracownikami Państwowej Inspekcji Pracy Dz.U. 2007 nr 149 poz. 1053
58 W sprawie określenia sposobu i trybu przejęcia toczących się postępowań sądowych i administracyjnych w zakresie zadań podlegających przekazaniu do Państwowej Inspekcji Pracy Dz.U. 2007 nr 149 poz. 1054
59 W sprawie mianowania policjantów na stopnie policyjne Dz.U. 2007 nr 145 poz. 1017
60 W sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym policjantów oraz trybu publikowania oświadczeń o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Policji Dz.U. 2007 nr 144 poz. 1015
61 W sprawie szczegółowych czynności wykonywanych podczas procesu dopuszczenia, zmiany i kontroli dopuszczenia wyrobów, opłat pobieranych przez jednostkę uprawnioną oraz sposobu ustalania wysokości opłat za te czynności Dz.U. 2007 nr 143 poz. 1001
62 W sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania Dz.U. 2007 nr 143 poz. 1002
63 Rozporządzenie Ministra Gospodarki oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków sprzedaży materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz zakresu i trybu kontroli przestrzegania tych warunków Dz.U. 2007 nr 138 poz. 970
64 W sprawie wzorów kart rejestracyjnych oraz sposobu ich wypełniania Dz.U. 2007 nr 127 poz. 881
65 W sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji Dz.U. 2007 nr 126 poz. 877
66 Nadania osobowości prawnej "Grupom Apostolskim - Ruchowi Apostolstwa Młodzieży Archidiecezji Krakowskiej" Dz.U. 2007 nr 126 poz. 878
67 Zm.: rozporządzenie w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia w jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej przeznaczone dla osób zatrzymanych, oraz regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach Dz.U. 2007 nr 126 poz. 879
68 Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz przydziału i opróżniania tymczasowych kwater przeznaczonych dla policjantów Dz.U. 2007 nr 123 poz. 856
69 Wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów policji i innych stanowiskach służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe Dz.U. 2007 nr 123 poz. 857
70 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie ewidencji paszportowych i centralnej ewidencji Dz.U. 2007 nr 121 poz. 838
71 Opłaty ewidencyjne Dz.U. 2007 nr 121 poz. 839
72 wysokości środków finansowych w 2007 r. i ich podziału między jednostki ochrony przeciwpożarowej działające w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego Dz.U. 2007 nr 114 poz. 787
73 Zm.: rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu Dz.U. 2007 nr 109 poz. 751
74 Szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej na kształcenie dzieci policjantów, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą Dz.U. 2007 nr 102 poz. 707
75 Zm.: rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu na stanowisku szefa komórki organizacyjnej lub innym stanowisku służbowym Dz.U. 2007 nr 96 poz. 638
76 Zm.: rozporządzenie w sprawie wzorów odznak policyjnych oraz szczegółowych zasad i trybu nadawania policjantom Dz.U. 2007 nr 87 poz. 584
77 Wzoru zgody przewozowej Dz.U. 2007 nr 87 poz. 585
78 Wzoru uprzedniej zgody przewozowej Dz.U. 2007 nr 87 poz. 586
79 Rodzajów broni palnej odpowiadających kategoriom broni palnej określonym w dyrektywie w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni Dz.U. 2007 nr 86 poz. 578
80 Zm.: rozporządzenie w sprawie umundurowania policjantów Dz.U. 2007 nr 80 poz. 544
81 Zm.: rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przeznaczania oraz rozliczania środków finansowych na informatyzację Dz.U. 2007 nr 78 poz. 529
82 Zm.: rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu Dz.U. 2007 nr 78 poz. 530
83 Zm.: rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej Dz.U. 2007 nr 78 poz. 531
84 Uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej Dz.U. 2007 nr 74 poz. 491
85 Tryb i warunki ustalania zdolności fizycznej i psychicznej policjantów do służby na określonych stanowiskach lub w określonych komórkach organizacyjnych jednostek Policji Dz.U 2007 nr 62 poz 423
86 Oddelegowanie policjantów do pełnienia zadań służbowych poza Policją w kraju i za granicą Dz.U 2007 nr 58 poz 396
87 Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego Dz.U 2007 nr 53 poz 357
88 Rejestracja pojazdów Biura Ochrony Rządu, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Straży Granicznej Dz.U 2007 nr 51 poz 341
89 Zm.: rozporządzenie w sprawie przeprowadzania postępowania dyscyplinarnego wobec funkcjonariuszy Straży Granicznej Dz.U 2007 nr 44 poz 284
90 Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców Dz.U 2007 nr 41 poz 267
91 Szczegółowy sposób i tryb prowadzenia postępowania w stosunku do przenoszonych do służby w Policji funkcjonariuszy Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Centralnego Biura Antykorupcyjnego Dz.U 2007 nr 41 poz 266
92 Zm.: rozporządzenie w sprawie wiz dla cudzoziemców Dz.U 2007 nr 24 poz 160
93 Zm.: rozporządzenie w sprawie odnotowywania wydania decyzji o określeniu czasu pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz decyzji o odmowie wjazdu cudzoziemca na to terytorium Dz.U. 2007 nr 21 poz 132
94 Zm.: rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowych oraz znaków identyfikacyjnych funkcjonariuszy Straży Granicznej. Dz.U. 2007 nr 20 poz 121
95 Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania osobowości prawnej Międzynarodowemu Katolickiemu Programowi Ewangelizacji ICPE Polska. Dz.U. 2007 nr 12 poz 81
96 w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej Dz.U. 2007 nr 10 poz. 68
do góry