Ewidencje - Rejestry, ewidencje, archiwa - Biuletyn Informacji Publicznej MSWiA

Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestry, ewidencje, archiwa

Ewidencje

Departament Bezpieczeństwa 

 • ewidencja spraw związanych z dostępem do informacji publicznej i ponownym wykorzystaniem informacji sektora publicznego
Departament Kontroli i Nadzoru
 • ewidencja spraw załatwianych na podstawie wystąpień podmiotów wykonujących działalność lobbingową
Departament  Prawny
 • ewidencja aktów prawnych Ministra o charakterze wewnętrznym (zarządzeń i decyzji) oraz gromadzenie ich zbiorów
 • ewidencja pełnomocnictw i upoważnień
Departament Zdrowia
 • ewidencja zbiorcza majątku funduszu założycielskiego w zakładach opieki zdrowotnej MSWiA
Biuro Administracyjno-Finansowe
 • ewidencja ilościowo-wartościowa środków trwałych, pozostałych środków trwałych i wyposażenia Ministerstwa
 • ewidencja zagospodarowania pomieszczeń w obiektach Ministerstwa
 • ewidencja księgowa Ministerstwa
 • ewidencja ilościowo-wartościowa środków trwałych i pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych użytkowanych w komórkach organizacyjnych Ministerstwa
 • ewidencja ilościowo-wartościowa obcych składników majątku będących w użytkowaniu komórek organizacyjnych Ministerstwa
 • ewidencja ilościowo-wartościowa środków trwałych i pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych będących w użytkowaniu innych jednostek
Biuro Kadr, Szkolenia i Organizacji
 • ewidencja pełnomocnictw i upoważnień udzielanych przez Dyrektora Generalnego
Departament Współpracy Międzynarodowej i Funduszy Europejskich
 • ewidencja zawartych międzypaństwowych i międzyrządowych umów dotyczących kompetencji MSWiA
Informacji nt. danych zawartych w ewidencjach i posiadanych zbiorach  udziela się na prośbę pracowników resortu swia w formie ustnej (przez telefon: sekr. Zespołu ds. Protokolarnych 601 46 12) oraz dla innych zainteresowanych w formie pisemnej.

 

 

 

Metryczka

Data publikacji 15.07.2003
Data modyfikacji 02.11.2017
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kołodziejczak
Osoba modyfikująca informację:
Rafał Gąsiński
do góry