Rejestry - Rejestry, ewidencje, archiwa - Biuletyn Informacji Publicznej MSWiA

Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry

Departament Kontroli i Nadzoru
 • rejestr spraw wpływających do komórki , w tym rejestr skarg i wniosków.
 
Departament Prawny
 • rejestry aktów normatywnych wydanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (zarządzeń i decyzji),
 • rejestr upoważnień i pełnomocnictw udzielonych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
 
Departament Zdrowia
 • rejestr osób uprawnionych do świadczeń na podstawie ustawy o wynagrodzeniach osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe”
 • rejestr lekarzy i stomatologów odbywających specjalizację w ZOZ MSWiA,
 • rejestr zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej MSWiA,
 • rejestr umów dotyczących przekazywania przez Ministra środków finansowych zakładom opieki zdrowotnej MSWiA.
 
Biuro Administracyjno-Finansowe
 • rejestr nieruchomości pozostających w trwałym zarządzie i użytkowaniu Ministerstwa
 
Departament Zezwoleń i Koncesji
 • rejestr nabytych lub objętych przez cudzoziemców nieruchomości, udziałów lub akcji bez konieczności uzyskiwania zezwolenia, a także na podstawie wydanego przez ten organ zezwolenia,
 • rejestr wydanych zezwoleń na nabywanie nieruchomości w Rzeczypospolitej Polskiej przez cudzoziemców oraz na nabywanie lub obejmowanie przez cudzoziemców akcji lub udziałów w spółkach prawa handlowego z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej, będących właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości.
 
Biuro Ministra
 • rejestr interpelacji, zapytań, dezyderatów, interwencji i oświadczeń poselskich i senatorskich oraz wystąpień Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka.
 

Departament Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych

 

Biuro Kadr, Szkolenia i Organizacji

 • rejestr decyzji i zarządzeń Dyrektora Generalnego,
 • rejestr upoważnień i pełnomocnictw udzielonych przez Dyrektora Generalnego.

 

Metryczka

Data publikacji 15.07.2003
Data modyfikacji 02.11.2017
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kołodziejczak Departament Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Rafał Gąsiński
do góry