Rejestr podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową - Biuletyn Informacji Publicznej MSWiA

Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestr podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową

Klauzula informacyjna w zakresie ustawy o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r., poz. 248)) prowadzi rejestr podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową.

Zgłoszenie wnosi się na urzędowym formularzu, podpisanym przez zgłaszającego lub osoby upoważnione do jego reprezentowania. Zgłoszenie można także wnosić na formularzach stanowiących wydruki komputerowe lub będących kserokopiami urzędowego formularza.

Wzór urzędowego formularza zgłoszenia stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie rejestru podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową (Dz. U. Nr 136, poz. 803).

Wnioski o wpis do rejestru można składać na adres: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa.

Do zgłoszenia należy dołączyć:

1) dowód wniesienia opłaty w wysokości 100 zł za dokonanie wpisu do rejestru lub jego kopię. Powyższą kwotę należy wpłacić na konto Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa) o numerze: 17 1010 1010 0034 7622 3100 0000;

2) kopie stron dokumentu potwierdzającego tożsamość - w przypadku osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami, wykonujących zawodową działalność lobbingową na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Organ prowadzący rejestr wydaje na żądanie podmiotu wpisanego do rejestru zaświadczenie o wpisie do rejestru. Wydanie przedmiotowego zaświadczenia podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 złotych. Opłatę skarbową należy wpłacić na konto Urzędu Dzielnicy Warszawa-Mokotów (ul. Rakowiecka 25/27, 02-517 Warszawa) o numerze: 18 1030 1508 0000 0005 5002 3113.

Metryczka

Data publikacji 17.12.2015
Data modyfikacji 06.08.2018
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grzegorz Ziomek
Osoba udostępniająca informację:
Mateusz Kurzejewski Departament Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Rafał Gąsiński
do góry