Projekt rozporządzenia Ministra SWiA zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych

PROJEKT
z dnia 22 grudnia 2005 r.
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI[1])
z dnia                   2006 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych
 
 
Na podstawie art. 34 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, z późn. zm.[2])) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 2, poz. 14 i Nr 62, poz. 582 oraz z 2005 r. Nr105, poz. 885) § 11 otrzymuje brzmienie:
„§11 Do stażu służby wymaganego do zajmowania stanowisk służbowych określonych w tabeli 1 załącznika do rozporządzenia nie wlicza się okresu służby kandydackiej, osiemnastu miesięcy studiów stacjonarnych w Wyższej Szkole Policji odbytych przez osobę, która egzamin wstępny zda przed przyjęciem do służby w Policji, urlopu wychowawczego, urlopu bezpłatnego oraz okresu zawieszenia w czynnościach służbowych.”.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 
MINISTER
SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

UZASADNIENIE
 
Rozporządzenie ma na celu zmianę dotychczas obowiązujących przepisów w zakresie wymagań stawianym policjantom w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby – stosownie do brzmienia art. 34 ust. 1 ustawy o Policji.
Dotychczas obowiązujące rozporządzenie w § 11 ust. 2-6 zawierało ograniczenia polegające na uzależnieniu mianowania na niektóre stanowiska od okresu pełnienia służby oraz powierzenia pełnienia obowiązków służbowych na stanowisku komendanta lub zastępcy komendanta w komendzie, komisariacie, Wyższej Szkole Policji lub szkole policyjnej - stanowiąc jednocześnie formalny i sztywny wymóg ograniczający możliwość optymalnego kształtowania polityki kadrowej.
Wymogi stawiane obecnie przed Policją warunkują konieczność odejścia od dotychczasowych sztywnych wymogów kształtowania polityki kadrowej poprzez wprowadzenie, także na stanowiska kierownicze ludzi wykształconych, posiadających wszechstronne doświadczenie, zdolnych do dynamicznego reagowania na zmieniające się uwarunkowania.
W związku z powyższym w § 11 rozporządzenia określono jedynie okresy, które nie są zaliczane do stażu służby wymaganego do zajmowania stanowisk kierowniczych, zachowując wszystkie wymogi upoważnienia ustawowego.
W rezultacie Komendant Główny Policji, oraz komendanci wojewódzcy Policji, odpowiadający za politykę kadrową, uzyskali większą swobodę w mianowaniu na stanowiska kierownicze kandydatów legitymujących się najwyższymi kwalifikacjami zawodowymi.
 
Ocena skutków regulacji
 
Rozporządzenie oddziałuje na funkcjonariuszy Policji.
 
Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na sektor finansów publicznych, rynek pracy, konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość oraz na sytuację i rozwój regionalny.
 
Rozporządzenie nie powoduje skutków finansowych dla budżetu państwa.
 
Rozporządzenie zostało pozytywnie zaopiniowane przez związek zawodowy „NSZZ Policjantów”.


[1]) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 220, poz. 1897).
[2]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 153, poz. 1271, Nr 176, poz. 1457 i Nr 200, poz. 1688, z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609, Nr 192, poz. 1873 i Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 171, poz. 1800, Nr 179, poz. 1842, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703, Nr 277, poz. 2742 i z 2005 r. Nr 10, poz. 70, Nr 164, poz. 1365, Nr 169, poz. 1411.

Metryczka

Data publikacji 22.12.2005
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Sebastian Górkiewicz
do góry