Projekt Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia...........2005 r. w sprawie delegowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej do pełnienia służby poza granicą państwa

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia...........2005 r. w sprawie delegowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej do pełnienia służby poza granicą państwa

 

Na podstawie art.49 f ust.3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1230 z późn. zm.1))zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

1.     Rozporządzenie określa:

1)  warunki i tryb delegowania strażaków do pełnienia służby poza granicą państwa,

     przypadki ich odwoływania przed wyznaczonym terminem oraz przedłużania czasu

     delegowania;

2)  tryb dokonywania oceny predyspozycji do służby poza granicą państwa;

3)  sposób i organizację działania grupy ratowniczej oraz przewozu jej członków i wyposażenia;

4)  skład i wewnętrzną strukturę grupy ratowniczej;

5)  podległość służbową członków grupy ratowniczej.

2.     Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o "ustawie", należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej.

§ 2.

1.     Strażak może być delegowany do pełnienia służby poza granicą państwa w grupie ratowniczej utworzonej do udziału w:

1)  działaniach ratowniczych lub akcji poszukiwawczo-ratowniczej albo humanitarnej, jeżeli:

a)   uzyska pozytywną ocenę predyspozycji do pełnienia służby w grupie ratowniczej,

b)  posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia

służby bez ograniczeń, oraz podda się wymaganym szczepieniom ochronnym,

c)   wyraził zgodę na delegowanie w formie pisemnego oświadczenia woli;

2)  szkoleniu lub ćwiczeniach ratowniczych, jeżeli spełnia warunki, o których mowa w pkt 1 lit. b i c.

2.   Strażak może być delegowany do pełnienia służby w międzynarodowych instytucjach i organizacjach ratowniczych lub humanitarnych, a także w polskich placówkach dyplomatycznych po spełnieniu warunków, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b i c.

§ 3.

 

1.     Oceny predyspozycji strażaka do pełnienia służby poza granicą państwa w grupie ratowniczej, zwanej dalej "oceną predyspozycji", dokonuje Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej lub z jego upoważnienia uprawniony do mianowania lub powołania kierownik jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej, w której strażak pełni służbę.

2.     Przy ocenie predyspozycji uwzględnia się cel skierowania grupy ratowniczej, zakres zadań, obszar jej działania oraz kwalifikacje i wyszkolenie zawodowe strażaka zapewniające wykonanie zadań określonych dla grupy ratowniczej, wyniki testów psychologicznych określających indywidualne predyspozycje do działań w długotrwałym stresie i ogólnej odporności psychicznej, a także wymagania, które powinni spełniać strażacy, określone przez organ organizacji międzynarodowej lub państwo przyjmujące grupę ratowniczą.

3.     Dla strażaków członków grup ratowniczych, których gotowość do podjęcia działań ratowniczych pozagranicą państwa została określona poniżej 24 godzin oraz strażaków wyznaczonych przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej do działań międzynarodowych, ocena predyspozycji, o której mowa w ust. 1, dokonywana jest corocznie w terminie do dnia 31 stycznia.

4.     Oceny predyspozycji dokonuje się w formie pisemnej, z oceną zapoznaje się ocenianego oraz dołącza do jego akt personalnych.

5.     Oceny predyspozycji strażaków grup ratowniczych nie wymienionych w ust. 3 dokonuje się podczas formowania grupy ratowniczej i zachowuje ona ważność przez okres delegowania.

§ 4.

1.     Podmiot, o którym mowa w § 3 ust. 1, może odmówić poddania strażaka ocenie predyspozycji lub przerwać ją w każdym czasie, jeżeli uzasadnia to ważny interes służby lub potrzeby jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej, w której strażak pełni służbę.

2.     Ocenę predyspozycji można przerwać ponadto:

1)      jeżeli postępowanie strażaka uniemożliwia jej dokonanie;

2)      ze względu na stan zdrowia strażaka;

3)      na wniosek strażaka.

3.     W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, pisemnie informuje się strażaka o przyczynie odmowy poddania go ocenie predyspozycji lub o powodach jej przerwania.

§ 5.

1.     Delegowanie strażaka do pełnienia służby w grupie ratowniczej poza granicą państwa i jego odwołanie z delegowania następuje w formie rozkazu o delegowaniu lub o odwołaniu z delegowania.

2.     Rozkaz o delegowaniu, z uwzględnieniem ust. 4, zawiera:

1)      oznaczenie przełożonego wydającego rozkaz;

2)      datę wydania;

3)      powołanie podstawy prawnej;

4)      stopień służbowy, nazwisko i imię strażaka oraz imię ojca;

5)      charakter służby (kandydacka, przygotowawcza lub stała);

6)      nazwę stanowiska służbowego oraz nazwę jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej, w której strażak pełni służbę;

7)      datę, miejsce i czas trwania delegowania;

8)      określenie sprawowanej przez strażaka funkcji lub stanowiska w grupie ratowniczej oraz powierzony sprzęt;

9)      podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby wydającej rozkaz.

3.     Strażakowi delegowanemu do pełnienia służby w grupie ratowniczej poza granicą państwa można powierzyć stanowisko lub sprawowanie funkcji zgodne z posiadanymi kwalifikacjami określonymi w odrębnych przepisach.

4.     Rozkaz o delegowaniu może dotyczyć grupy strażaków delegowanych do udziału w tej samej grupie ratowniczej.

5.     Rozkaz o odwołaniu z delegowania zawiera dane, o których mowa w ust. 2 pkt 1- 6 i 9, a ponadto:

1)      datę odwołania z delegowania;

2)      termin rozliczenia się z powierzonego sprzętu stanowiącego wyposażenie grupy;

3)      datę stawienia się strażaka do służby w jednostce organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej, w której strażak pełnił służbę przed delegowaniem.

§ 6.

1.     Rozkaz o delegowaniu uchyla się przed dniem wyjazdu strażaka z kraju:

1)      w przypadku wszczęcia przeciwko niemu postępowania dyscyplinarnego, karnego lub karnego skarbowego;

2)      na wniosek państwa przyjmującego grupę ratowniczą lub organizacji międzynarodowej, którym grupa ratownicza została podporządkowana.

2.     Rozkaz o delegowaniu może zostać uchylony przed dniem wyjazdu strażaka z kraju:

1)      jeżeli uzasadnia to interes służby lub potrzeby jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej, w której strażak pełni służbę;

2)      na wniosek strażaka.

§ 7.

1.     Odwołanie strażaka z delegowania przed wyznaczonym terminem powrotu następuje w przypadku:

1)      gdy stan jego zdrowia uniemożliwia dalsze pełnienie służby w grupie ratowniczej;

2)      niewykonywania zadań na powierzonym stanowisku lub wynikających ze sprawowanej przez niego funkcji przez okres dłuższy niż 14 dni, z przyczyn leżących po stronie strażaka;

3)      wniosku przedstawiciela państwa przyjmującego grupę ratowniczą lub uprawnionego organu organizacji międzynarodowej, któremu grupa ratownicza została podporządkowana;

4)      zrealizowania celu skierowania grupy ratowniczej.

2.     Odwołanie strażaka z delegowania przed wyznaczonym terminem powrotu może nastąpić:

1)      w przypadku wszczęcia przeciwko niemu postępowania dyscyplinarnego, karnego lub karnego skarbowego;

2)      w przypadku nie wywiązywania się przez niego z obowiązków służbowych powierzonych do wykonywania w czasie delegowania;

3)      na wniosek strażaka;

4)      gdy uzasadnia to interes służby lub potrzeby jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej, w której strażak pełni służbę.

3.      W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 i 3, wniosek o odwołanie strażaka, wraz z uzasadnieniem, składa dowódca grupy ratowniczej.

4.      W przypadkach naruszenia dyscypliny służbowej przez strażaka podczas pobytu poza granicą państwa dowódca grupy ratowniczej może podjąć decyzję o natychmiastowym odesłaniu go do kraju, powiadamiając o tym fakcie Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

§ 8.

Strażakowi przedłuża się czas delegowania w grupie ratowniczej poza granicą państwa, jeżeli sytuacja lub względy organizacyjne uniemożliwiają terminowy powrót grupy do kraju. Wniosek o przedłużenie czasu delegowania składa dowódca grupy ratowniczej.

§ 9.

1.     Strażakowi delegowanemu do pełnienia służby w grupie ratowniczej poza granicą państwa, można przedłużyć czas delegowania, na pisemny wniosek państwa przyjmującego grupę ratowniczą lub organu organizacji międzynarodowej, którym została podporządkowana grupa ratownicza.

2.     Przedłużenie czasu delegowania następuje na okres niezbędny do zakończenia akcji ratowniczej lub poszukiwawczo-ratowniczej albo humanitarnej, a także szkolenia i ćwiczeń ratowniczych, gdy strażak wchodzi w skład grupy ratowniczej utworzonej w tym celu.

§ 10.

1.     Przedłużenie czasu delegowania następuje w formie rozkazu o przedłużeniu delegowania, który powinien wskazywać okres przedłużonego czasu delegowania oraz powierzone stanowisko lub sprawowaną przez strażaka funkcję.

2.     Do rozkazu, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy § 5 ust. 2 - 5.

 

§ 11.

Strażak podczas delegowania do udziału w grupie ratowniczej podlega Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej oraz dowódcy grupy ratowniczej.

 

§ 12.

 

1.      Przy organizowaniu grupy ratowniczej uwzględnia się potrzeby zgłaszane przez stronę zwracającą się o pomoc lub międzynarodową organizację koordynującą działania ratownicze.

2.      Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej dokonuje wstępnego określenia zakresu zadań grupy ratowniczej, na podstawie informacji, o których mowa w ust. 1, w celu zapewnienia odpowiedniego do sytuacji składu i wyposażania techniczno-logistycznego grupy.

3.      Grupa ratownicza w zależności od zakresu przewidywanych do realizacji zadań, może składać się z następujących zespołów:

1)     dowodzenia i koordynacji (dowódca, oficer łącznikowy, tłumacz oraz koordynator medyczny);

2)    ratowniczych;

3)    zabezpieczenia logistycznego.

4.      Skład grupy ratowniczej organizowanej do akcji humanitarnej określany jest w zależności od zakresu zadań przewidzianych do realizacji i może nie posiadać wydzielonych zespołów.

 

§ 13.

 

1.      Przewóz członków grupy ratowniczej i jej wyposażenia na teren państwa, któremu udzielana jest pomoc oraz przewóz powrotny do kraju, organizowany jest przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

2.      Po przybyciu na terytorium państwa, któremu udzielana jest pomoc, dowódca grupy ratowniczej nawiązuje kontakt z przedstawicielem polskiej placówki dyplomatycznej, przedstawicielem władz lokalnych i przedstawicielem międzynarodowych organizacji koordynujących działania grup narodowych orazkieruje oficera łącznikowego do lokalnego sztabu akcji.

 

3.      Zakres zadań grupy ratowniczej określany jest przez lokalny sztab akcji i przekazywany, za pośrednictwem oficera łącznikowego, dowódcy grupy w celu realizacji.

4.      Decyzję o możliwości wykonania zadań oraz sposobach ich realizacji podejmuje dowódca grupy ratowniczej z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa.

5.      Dowódca grupy ratowniczej zobowiązany jest co najmniej dwukrotnie w ciągu doby do składania raportów z działań grupy, do krajowego punktu kontaktowego.

6.      Decyzję o zakończeniu działań i powrocie do kraju grupy ratowniczej podejmuje Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej na podstawie raportów dowódcy grupy.

§ 14.

 

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Prezes Rady Ministrów

 

1)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271 z 2003r. Nr 59, poz. 516 i Nr 166, poz. 1609, z 2004 r. Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz.2703 oraz z 2005 r. Nr100, poz.836

 

Uzasadnienie

 

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego do wydania aktu wykonawczego określonego w art. 49 f ust.3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1230 i Nr 153, poz. 1271 z 2003 r. Nr 59, poz. 516 i Nr 166, poz. 1609, z 2004 r. Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz.2703 oraz z 2005 r. Nr 100, poz. 836).

Dotychczas zasady delegowania strażaków do pełnienia służby za granicą państwa w grupie ratowniczej nie były przedmiotem regulacji prawnej. Możliwość tworzenia grup ratowniczych pojawiła się po nowelizacji ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, wprowadzającej nowy rozdział "Wykonywanie zadań poza granicą państwa". Zgodnie z art. 49 b ustawy o PSP, strażak może zostać delegowany do służby poza granicą państwa w grupie ratowniczej utworzonej do udziału w działaniach ratowniczych, akcji poszukiwawczo-ratowniczej lub humanitarnej, szkoleniu i ćwiczeniach ratowniczych lub innych określonych zadań. W związku z możliwością udziału strażaków w przedsięwzięciach tego rodzaju pojawiła się konieczność uregulowania prawnego w szczególności zagadnień dotyczących warunków i trybu delegowania strażaków do pełnienia służby poza granicą państwa oraz organizacji działania grupy ratowniczej.

W części pierwszej projekt określa tryb dokonywania oceny predyspozycji strażaków, warunki i tryb delegowania strażaków, przypadki odwołania z delegowania przed upływem wyznaczonego terminu oraz przedłużenia czasu delegowania, jak również określa przełożonych właściwych w tych sprawach. Zarówno dla delegowania, jak i odwołania strażaka z delegowania i przedłużenia delegowania ustalono tryb decyzji. W przypadkach dotyczących pełnienia służby w grupie ratowniczej przewidzianej do udziału w działaniach ratowniczych, akcji poszukiwawczo-ratowniczej lub humanitarnej organem właściwym w sprawach delegacji ustanowiono Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. Również jemu, co do zasady podlegają strażacy delegowani do udziału w grupie ratowniczej.

W dalszej części projekt określa organizację działania grupy ratowniczej z uwzględnieniem składu i wewnętrznej struktury grupy ratowniczej, podległości służbowej, oraz przewozu jej członków i wyposażenia. Jednocześnie z uwagi na specyfikę wyjazdu do działań ratowniczych przyjęto, że zaliczkę na niezbędne koszty zagranicznej podróży służbowej pobiera i rozlicza dowódca grupy ratowniczej, w imieniu i na rzecz delegowanych strażaków.

Zakres podmiotowy dotyczy jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.

Projekt przedstawiono Ogólnokrajowemu Porozumieniu Związków Zawodowych, Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" oraz Forum Związków Zawodowych, w celu wyrażenia opinii w trybie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 ze zm. ). Związki zawodowe nie przedstawiły opinii w terminie 30 dni, co zgodnie z art. 19 ust. 2 w/w ustawy oznacza rezygnację z jej wyrażenia.

 

Ocena skutków regulacji

 

Zgodnie z art. 49 g ustawy o Państwowej Straży Pożarnej wydatki związane z udziałem grup ratowniczych w działaniach ratowniczych, akcji poszukiwawczo-ratowniczej lub akcji humanitarnej, szkoleniu i ćwiczeniach ratowniczych poza granicami państwa są finansowane z budżetu państwa w części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw wewnętrznych. Nie jest możliwe dokładne określenie skutków finansowych wejścia w życie rozporządzenia. Wydatki poniesione na ten cel uzależnione będą od wielu czynników, jak chociażby liczebność grupy ratowniczej, rodzaj działania, wyposażenia grupy, potrzebnego sprzętu, czas i miejsce oddelegowania, warunków podróży. Stąd też decyzja o utworzeniu grupy ratowniczej winna być każdorazowo poprzedzona analizą wydatków.

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy, konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki ani na sytuację i rozwój regionów.

Zakres regulacji rozporządzenia nie stanowi przedmiotu regulacji prawa Unii Europejskiej.

 

Metryczka

Data publikacji 28.07.2005
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Sebastian Górkiewicz
do góry