Projekt Uchwały Rady Ministrów z dnia ........... 2005 r. w sprawie przyznania Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji, z ogólnej rezerwy budżetowej, środków finansowych przeznaczonych dla Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców na sfinansowani

Uchwała Rady Ministrów z dnia ........... 2005 r. w sprawie przyznania Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji, z ogólnej rezerwy budżetowej, środków finansowych przeznaczonych dla Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców na sfinansowanie zwiększonych kosztów utrzymania cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy w Polsce.

 

Na podstawie art. 90 ust. 5 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.1) postanawia się, co następuje:

 

§1.

Zwiększa się, z ogólnej rezerwy budżetowej określonej w art. 24 ustawy budżetowej na rok 2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. (Dz. U. Nr 278, poz. 2755), wydatki budżetowe w części, której dysponentem jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, o kwotę 7.780.000 zł, z przeznaczeniemdla Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców na sfinansowanie zwiększonych kosztów utrzymania cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy w Polsce.

§2.

Minister Finansów, na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, dokona odpowiednich zmian w budżecie państwa na rok 2005.

 

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Prezes Rady Ministrów

 

[1]Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.  z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 114 i Nr 65, poz. 565.

 

Uzasadnienie

 

W ustawie budżetowej na 2005 r. na pomoc dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy w RP zaplanowano łącznie 25.472 tys. zł. Wysokość tych środków pozwala na średnioroczne zapewnienie utrzymania i wypłatę świadczeń dla 1.830 osób, tymczasem w I półroczu br. w ośrodkach dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy przebywało średnio 3.278 osób.

Tak znaczny wzrost liczby osób ubiegających się o status uchodźcy został spowodowany stałym napływem obywateli rosyjskich narodowości czeczeńskiej oraz wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Polska - jako państwo członkowskie Unii - jest obowiązana przestrzegać i stosować Rozporządzenie Rady Unii Europejskiej z 18 lutego 2003 r. o ustanowieniu kryteriów i mechanizmu określania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrywanie wniosków azylowych, składanych w jednym z państw członkowskich przez obywateli krajów trzecich. Zgodnie z przyjętymi w nim rozwiązaniami, właściwym dla rozpatrzenia wniosku o nadanie statusu uchodźcy jest kraj, na którego terytorium cudzoziemiec przybył w pierwszej kolejności. W okresie od 1.05.2004 r. do 31.12.2004 r. Urząd do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców wyraził zgodę na przekazanie do Polski 1.182 osób. Natomiast w okresie od 1.01.2005 r. do 30.06.2005 r. pozytywne decyzje wydano już wobec 1.236 osób.

Zdecydowana większość cudzoziemców wnioskujących o nadanie statusu uchodźcy zwraca się o przyznanie przysługujących im świadczeń (w tym wyżywienia i zakwaterowania). W chwili obecnej Urząd do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców posiada 3 własne ośrodki pobytowe (zlokalizowane w Dębaku, Czerwonym Borze i Lininie) oraz wynajmuje 13 ośrodków.

W okresie I półrocza 2005 r. z całorocznej kwoty Urząd wydatkował - uwzględniając także zobowiązania za czerwiec br. - 21.022,3 tys. zł. W kwocie tej wydatki na zakwaterowanie i wyżywienie wyniosły 14.816,7 tys. zł, co całkowicie wyczerpało środki zaplanowane na ten cel. Pozostałe wydatki, przeznaczone m.in. na opiekę medyczną, zakup leków i wypłatę świadczeń, zostaną wyczerpane najdalej z końcem III-go kwartału br.

Spowodowane to zostało wystąpieniem w okresie I półrocza br. znacznego wzrostu wydatków związanych z kosztami opieki medycznej uchodźców, wynikającym głównie ze zwiększonej liczby hospitalizacji, w tym w ramach procedur wysokospecjalistycznych (białaczka, dializy, gruźlica), z zaniedbań zdrowotnych i braku wcześniejszego leczenia oraz z rozpowszechniania się infekcji wśród mieszkańców ośrodków.

W ramach podjętych działań, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji dokonał już dopuszczalnego (tj. przy zachowaniu ograniczenia wynikającego z art. 96 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych) zwiększenia planu wydatków Urzędu o kwotę 1.023,6 tys. zł.

Problem braku dostatecznych środków został także zasygnalizowany Ministrowi Finansów, jednakże obecnie nie ma możliwości przeznaczenia dodatkowych środków na ten cel z innego źródła.

W związku z powyższym koniecznym jest przydzielenie z tegorocznej ogólnej rezerwy budżetowej kwoty 7.780 tys. zł na sfinansowanie zwiększonych kosztów utrzymania cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy w Polsce, z tego na:

ˇ       wypłatę świadczeń - 100 tys. zł,

ˇ       regulowanie należności wobec wynajmowanych ośrodków - 7.680 tys. zł, z tego za wyżywienie - 3.955 tys. zł i zakwaterowanie - 3.725 tys. zł.

 

Metryczka

Data publikacji 28.07.2005
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Sebastian Górkiewicz