Projekt Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia..........2005 r. w sprawie ustalenia granic powiatów chełmskiego i krasnostawskiego oraz zmiany siedziby władz powiatu warszawskiego zachodniego

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia..........2005 r. w sprawie ustalenia granic powiatów chełmskiego i krasnostawskiego oraz zmiany siedziby władz powiatu warszawskiego zachodniego

 

Na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.1) zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

Z dniem 1 stycznia 2006 r. w województwie lubelskim ustala się granice następujących powiatów:

 

1)     powiat chełmski z siedzibą władz w Chełmie obejmuje gminy: gminę o statusie miasta Rejowiec Fabryczny oraz Białopole, Chełm, Dorohusk, Dubienka, Kamień, Leśniowice, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny, Ruda-Huta, Sawin, Siedliszcze, Wierzbica, Wojsławice i Żmudź;

2)     powiat krasnostawski z siedzibą władz w Krasnymstawie obejmuje gminy: gminę o statusie miasta Krasnystaw oraz Fajsławice, Gorzków, Izbica, Krasnystaw, Kraśniczyn, Łopiennik Górny, Rudnik, Siennica Różana i Żółkiewka.

§ 2.

Z dniem 1 stycznia 2006 r. w województwie mazowieckim, dla powiatu warszawskiego zachodniego ustala się siedzibę jego władz w Ożarowie Mazowieckim.

 

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 lipca 2005 r.

 

Prezes Rady Ministrów

 

1)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759.

 

Uzasadnienie

 

Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia dla Rady Ministrów do dokonywania zmian w podziale terytorialnym stopnia powiatowego - zawartego w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.).

 

W roku bieżącym do ministra właściwego do spraw administracji publicznej wpłynęły 2 wnioski organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego stopnia powiatowego dotyczące ustalenia granic powiatów oraz zmiany siedziby władz powiatu.

 

Wnioski te rekomendowane Radzie Ministrów do pozytywnego rozpatrzenia ujęte zostały w przedłożonym projekcie rozporządzenia i następująco opisane w niniejszym uzasadnieniu.

 

1.                 Ustalenie granic powiatów chełmskiego i krasnostawskiego, poprzez wyłączenie gminy Rejowiec z powiatu krasnostawskiego i włączenia jej do powiatu chełmskiego. Za pozytywnym rozpatrzeniem omawianej zmiany przemawiają argumenty i uwarunkowania:

a)     przestrzenno-historyczne:

-        gmina Rejowiec zajmując północno-wschodnią część powiatu krasnostawskiego swoim obszarem głęboko wcina się w powiat chełmski, dochodząc blisko do granic miasta Chełma,

-        od ponad pięciu wieków Rejowiec wraz z okolicznymi ziemiami były związane z ziemią chełmską, powiatem i województwem chełmskim, do 31 grudnia 1974 r. gmina Rejowiec wchodziła w skład ówczesnego powiatu chełmskiego, a w latach 1975-1998 do ówczesnego województwa chełmskiego,

b)     społeczne, kulturowe i gospodarcze:

-        położenie blisko miasta Chełma, długoletnie powiązania administracyjno-funkcjonalne, dobrze rozwinięta komunikacja sprzyjały powstaniu poczucia jedności i więzi z powiatem chełmskim,

-        sąsiedztwo gm. Rejowiec z powiatem chełmskim służy nawiązywaniu związków komunalnych z gminami powiatu chełmskiego np. Związkiem Komunalnym Gmin "PASMO", Związkiem Komunalnym Gmin "OKSZA GODZIEMBA",

-        wyniki konsultacji przeprowadzonych z mieszkańcami gminy Rejowiec wskazują na ogromną determinację tamtejszej społeczności odnośnie dokonania tej zmiany. Na ogólną liczbę 5550 uprawnionych - udział w konsultacjach wzięło 3741 osób, z czego aż 3133 osoby opowiedziały się za zmianą. Pozytywne wyniki konsultacji w tej sprawie okazały się również w innych gminach powiatu chełmskiego. W trakcie zebrań i spotkań środowiskowych mieszkańcy powiatu chełmskiego wypowiedzieli się następująco: za zmianą opowiedziało się 1316 osób, przeciwko zmianie głosowała 1 osoba, wstrzymały się od głosu 4 osoby. Należy w tym miejscu podkreślić, iż Rada Powiatu Krasnostawskiego, do którego należy obecnie gmina Rejowiec - pomimo wystąpienia Wójta Gminy Rejowiec do Przewodniczącego Rady Powiatu w Krasnymstawie z dnia 28 grudnia 2004 r. - celem zaopiniowania omawianej zmiany - do dnia złożenia przedmiotowego wniosku (pismo Urzędu Gminy Rejowiec z dnia 30 marca 2005 r.) - nie przeprowadziła na terenie powiatu krasnostawskiego konsultacji w sprawie zmiany przynależności gminy Rejowiec ani też nie wydała w tym zakresie opinii merytorycznej (nie stanowi to przeszkody formalnej z uwagi na upływ ustawowego 3 miesięcznego terminu),

-        przedstawione przez wnioskodawców skutki ekonomiczne proponowanej zmiany wykazują, że po dokonaniu tej korekty - powiat krasnostawski nadal będzie mógł wykonywać zadania publiczne.

2.                 Zmiana siedziby władz Powiatu Warszawskiego Zachodniego z Warszawy do Ożarowa Mazowieckiego. Za pozytywnym rozpatrzeniem przemawiają argumenty i uwarunkowania:

a)     przestrzenno-funkcjonalne i ekonomiczne:

-        powiat warszawski zachodni nie obejmuje swoim zasięgiem żadnej części Warszawy, a mimo to jego siedziba znajduje się na terenie Warszawy,

-        od powstania tego powiatu, jego władze zlokalizowane zostały, podobnie, jak i siedziby powiatowych inspekcji, służb i straży, w wynajmowanych budynkach, co naraża powiat na znaczne wydatki w tym zakresie,

-        jednostki i komórki organizacyjne starostwa są obecnie nadmiernie rozproszone w różnych miejscach - co stwarza znaczące uciążliwości dla petentów powiatu,

-        aktualna powierzchnia biurowa jest zbyt mała w stosunku do potrzeb,

-        podpisana została, w formie aktu notarialnego, umowa przedwstępna zamiany nieruchomości, która uprawnia powiat do podejmowania wszelkich czynności zmierzających do zmiany siedziby władz powiatu na Ożarów Mazowiecki,

b)     społeczne:

-        w przeprowadzonych konsultacjach we wszystkich 7 gminach wchodzących w skład powiatu warszawskiego zachodniego - aż 6 gmin poparło wniosek o zmianę siedziby władz,

-        pozytywne opinie Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego oraz Wojewody Mazowieckiego.

Proponowany termin wejścia w życie niniejszego projektu rozporządzenia wynika z przepisu § 1 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2001r. w sprawie trybu postępowania przy składaniu wniosków dotyczących tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia i ustalania granic powiatów oraz ustalania i zmiany nazw powiatów i siedzib ich władz oraz dokumentów wymaganych w tych sprawach (Dz. U. Nr 86, poz. 944 z późn. zm.), który określa termin rozpatrywania wniosków przez Radę Ministrów nie później niż do dnia 31 lipca roku poprzedzającego rok budżetowy, w którym ma nastąpić zmiana.

 

Ocena skutków regulacji

 

1.     Podmioty, na które oddziałuje projektowana regulacja.

Proponowane w projekcie zmiany w podziale terytorialnym będą dotyczyły bezpośrednio zainteresowanych mieszkańców oraz władz gmin, powiatów i województw, na terenie których wnioskowano ww. zmiany, a także służb geodezyjno-kartograficznych i statystycznych.

 

2.     Wyniki przeprowadzonych konsultacji.

Ujęte w projekcie rozporządzenia zmiany poddane zostały konsultacjom z mieszkańcami, zgodnie z wymogami proceduralnymi. Większość biorących udział w konsultacjach mieszkańców poparła proponowane zmiany granic powiatów chełmskiego i krasnostawskiego oraz zmianę siedziby władz powiatu warszawskiego zachodniego.

Uzyskano również opinie właściwych rad gmin, powiatów i wojewodów oraz powiatowych służb geodezyjno-kartograficznych.

Ze względu na przedmiot i zakres regulacji, nie zachodzi konieczność konsultowania niniejszego projektu rozporządzenia z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz związkami zawodowymi. Jakkolwiek przedłożony projekt stanowi realizację stosownych wniosków bezpośrednio zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego, to nie pozostaje związany z zakresem zadań przypisanych ustawami samorządowi terytorialnemu. Wydanie tego rozporządzenia przynależy do wyłącznej kompetencji naczelnego organu administracji rządowej, przy czym przedmiotowe rozporządzenie jest decyzją o charakterze jednostkowym, a nie ogólnym.

 

3.     Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego.

Zmiany zawarte w projektowanym rozporządzeniu Rady Ministrów nie będą miały wpływu na wydatki z budżetu państwa.

Wydatki jednostek samorządu powiatowego związane z przedmiotową regulacją według wnioskodawców wyszacowane zostały na ok. 467 320 zł (ponad 90% tej kwoty wiąże się z nabyciem nieruchomości pod siedzibę władz powiatu warszawskiego zachodniego w Ożarowie Mazowieckim).

 

  1. Wpływ regulacji na rynek pracy.

Przedmiotowa regulacja nie będzie miała wpływu na rynek pracy.

 

5.     Wpływ regulacji na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki oraz sytuację i rozwój regionów.

Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki oraz sytuację i rozwój regionów.

 

6.     Skutki społeczne.

Zmiany w podziale terytorialnym wprowadzone niniejszym rozporządzeniem, uzyskały akceptację społeczności lokalnej zamieszkałej teren będący przedmiotem wniosku.

 

      7. Przedmiot projektowanej regulacji nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej.

 

 

 

 

 

Metryczka

Data publikacji 13.07.2005
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Sebastian Górkiewicz
do góry