Projekt Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia..........2005 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania miejscowościom statusu miasta

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia.............2005 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania miejscowościom statusu miasta

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.1) zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

Z dniem 1 stycznia 2006 r. ustala się granice następujących gmin:

 

1)     w województwie małopolskim:

 

a)     w powiecie chrzanowskim - gminy Trzebinia i w powiecie krakowskim - gminy Krzeszowice przez włączenie do dotychczasowego obszaru gminy Trzebinia części obszaru wsi Wola Filipowska stanowiącego część obszaru obrębu ewidencyjnego Wola Filipowska, to jest działek o numerach: 1-3, 4/1, 4/2, 4/4-4/23, 5/1, 7/2-7/6, 7/9-7/11, 8, 10 i 11/4 o łącznej powierzchni 6,94 ha z gminy Krzeszowice;

 

b)     w powiecie krakowskim - gminy Czernichów i w powiecie wadowickim - gminy Brzeźnica przez włączenie do dotychczasowego obszaru gminy Czernichów części obszaru wsi Chrząstowice (przys. Koło) stanowiącego część obszaru obrębu ewidencyjnego Chrząstowice, to jest działek o numerach: 425/6, 425/12, 425/14-425/16, 425/20, 425/22, 425/25, 425/26, 425/28-425/30, 425/32, 425/33-425/38, 425/41-425/45, 425/48-425/50, 425/53, 425/54, 425/57, 425/59-425/65, 425/68, 425/71-425/74, 425/77-425/84, 425/86-425/92, 425/95-425/101, 425/103-425/152, 432/1-432/4, 436, 437/1, 437/2, 438/1, 438/2, 439, 440/3, 440/4, 441/2-441/5, 442/1-442/4, 443/2, 443/5, 443/9, 443/10, 447/2, 447/3, 447/5, 447/7-447/10, 448/2, 448/3, 448/6, 448/7, 453/1, 453/2, 454, 459/1, 459/2, 460/1, 460/2, 463, 464, 469, 473/1, 473/4-473/9, 474/1-474/3, 474/6-474/9, 479/1, 479/2, 480/1-480/3, 491/1-491/4, 492/1-492/4, 499/1, 499/2, 499/4-499/6, 500/1-500/3, 503/3, 506/2-506/5, 507/1, 507/2, 513/1-513/4, 513/7-513/11, 514/2, 514/5-514/11, 525/1, 525/2, 525/4-525/7, 526/1, 526/2, 526/4, 526/5, 530/5-530/7, 531/5-531/7, 532/5-532/7, 533/1, 533/5-533/11, 534/3, 534/7, 534/8, 534/10, 534/12-534/18, 545/3-545/10, 546/1, 546/2, 551/1, 551/3, 551/4, 554, 555, 560/2-560/4, 561/1-561/4, 567/1, 567/2, 568/2-568/5, 574, 575/1, 575/2, 582, 583, 591/3-591/6, 592, 599, 600/1, 600/2, 607, 608/2-608/4, 613/1, 613/2, 614/1, 614/2, 619/1, 619/2, 620/1-620/3, 621/1, 621/2, 625-627, 629/1, 629/2, 630/1, 630/2, 637/1-637/3, 638/1, 638/3, 638/4, 639/1, 639/3, 639/5, 639/6, 642, 643/1, 643/2, 646/1-646/4, 647/1, 647/2, 654/1-654/3, 655/1, 655/2, 659, 663/1, 663/2, 664/1, 664/3, 664/4, 667/1-667/3, 668, 671, 672/1, 672/2, 681, 682/1, 682/2, 685, 686/1, 686/3-686/5, 689/1, 689/3, 689/4, 690, 698/1, 698/2, 699, 706, 707/2-707/4, 708, 711/2-711/4, 712/1-712/3, 717, 718/1, 718/3-718/6, 719/2, 720/2, 721/2, 725/1, 725/2, 729, 730/3-730/8, 733/1-733/3, 736, 737/2, 738/1, 742/2-742/4, 744/1-744/4, 750/1, 750/4, 750/25, 750/26, 751, 752 i 755 o łącznej powierzchni 81,81 ha oraz części obszaru wsi Łączany (przys. Sokółka) stanowiącego część obrębu ewidencyjnego Łączany, to jest działek o numerach: 1-153, 155-163, 165-214, 254 i 798 o łącznej powierzchni 87,71 ha z gminy Brzeźnica;

 

2)     w województwie podkarpackim:

 

a)     w powiecie dębickim - gminy o statusie miasta Dębica i gminy Dębica przez włączenie do dotychczasowego obszaru gminy o statusie miasta Dębica części obszaru obrębu ewidencyjnego Latoszyn, to jest działek o numerach: 20/1, 21/1, 21/3, 21/4, 22/1-22/4, 23/1, 23/2, 24, 25/1, 25/2, 26/1, 26/2, 27/4-27/6, 28/1, 28/2, 29/1, 29/3-29/5, 30/1, 30/3, 30/4, 31/1, 31/3, 31/5-31/7, 31/9, 31/10, 32/1, 32/3, 32/7, 32/8, 33/2, 33/5, 33/7, 33/9, 33/10, 33/13-33/16, 34/1-34/3, 35/1, 35/3, 35/4, 228, 229, 230/1, 230/2, 231-236 o łącznej powierzchni 9,50 ha z gminy Dębica;

 

b)     w powiecie ropczycko - sędziszowskim - gminy Sędziszów Małopolski i gminy Iwierzyce przez włączenie do dotychczasowego obszaru gminy Sędziszów Małopolski części obszaru wsi Olchowa, stanowiącego część obszaru obrębu ewidencyjnego Olchowa, to jest działek o numerach: 848/1, 852/2, 854/1, 860, 1153 oraz część działki nr 857 (droga gminna) i część działki nr 871 (droga gminna) o łącznej powierzchni 2,30 ha z gminy Iwierzyce;

 

c)     miasta na prawach powiatu Rzeszów i w powiecie rzeszowskim - gminy Boguchwała przez włączenie do dotychczasowego obszaru miasta na prawach powiatu Rzeszów obszaru obrębu ewidencyjnego Zwięczyca o powierzchni 723,38 ha z gminy Boguchwała;

 

d)     miasta na prawach powiatu Rzeszów i w powiecie rzeszowskim - gminy Krasne przez włączenie do dotychczasowego obszaru miasta na prawach powiatu Rzeszów obszaru obrębu ewidencyjnego Słocina o powierzchni 915,77 ha oraz obszaru obrębu ewidencyjnego Załęże o powierzchni 519,66 ha z gminy Krasne;

 

e)     miasta na prawach powiatu Rzeszów i w powiecie rzeszowskim - gminy Świlcza przez włączenie do dotychczasowego obszaru miasta na prawach powiatu Rzeszów części obszaru obrębu ewidencyjnego Przybyszówka o łącznej powierzchni 924,91 ha z gminy Świlcza. Granica zachodnia terenu przemieszczanego przebiega od punktu granicznego "A"- u zbiegu granic wsi Przybyszówka-Świlcza-Rudna Wielka przy zachodniej granicy działki nr 5931/1 i biegnie dotychczasową granicą administracyjną pomiędzy Przybyszówką a Świlczą przy działkach nr nr: 5931/2, 5958, 257/1, 258/3, 258/4, przecinając szosę E-40- działkę 889/3 - dalej w kierunku południowym wzdłuż zachodniej granicy działek nr nr: 1200/9, 1199/6, 1199/7, 1199/2, 1199/8, 1199/9, 1199/10 i 1199/11. Tu zmienia kierunek na południowo-zachodni biegnąc północną granicą działek nr nr: 1502, 1503, 1504, 1517/1, 1518/1, 1524, 1525, dochodząc do punktu "B" przy działce nr 1538. W punkcie granicznym "B" granica administracyjna wsi Świlcza i Przybyszówka przebiega nadal w kierunku południowo-zachodnim, natomiast granica terenu przemieszczanego biegnie w kierunku południowym linią łamaną pomiędzy działkami nr nr: 1525 a 1538; 1537 i 1526, dalej między działką 1524 a działkami nr 1526, 1523, 1519/2, następnie między działką 1518/2 a 1519/2, 1517/2; działką 1517/2 a działkami 1517/1, 1505, 1506, 1507 i między działką 1508 a działkami 1507, 1496 oraz 1495 a 1496 i 1201 dochodząc do punktu granicznego "C" tj. przy południowej granicy działki nr 1451 - droga gminna. Od punktu "C" granica przemieszczanego terenu biegnie południową granicą drogi gminnej - działka nr 1451 w kierunku południowo-wschodnim dochodząc do punktu "D" przy drodze powiatowej Rzeszów-Iwierzyce - działka nr 1127/2. Tu załamuje się w kierunku zachodnim biegnąc północną granicą ww. drogi powiatowej dochodzi do punktu granicznego "E" przy działce 1463. Tu ponownie załamuje się i biegnie w kierunku południowym przez ww. drogę powiatową, zachodnią granicą drogi gminnej - działka nr 5553 i działka nr 5320 dochodząc do punktu granicznego "F" przy potoku "Przyrwa" - działka nr 2792/2. W punkcie "F" załamuje się i biegnie w kierunku zachodnim północną granicą działki nr 2792/2 - potok "Przyrwa" dochodząc do punktu granicznego "G" przy działce nr 4909/1 - droga gminna. Dalej granica przecina potok "Przyrwa" - działka nr 2792/2 i wschodnią granicą działki nr 4910/1 - droga gminna - dochodzi do punktu "H" przy działce nr 5217. Tu załamuje się i biegnie w kierunku południowym zachodnią granicą działek nr nr: 4910/2 - droga gminna - 4370/2 - droga gminna, dochodząc do punktu granicznego "I" - przy drodze gminnej - działka nr 3201/6. Następnie przechodząc przez granicę pomiędzy działką 3201/6 a 3201/7 - drogi gminne - biegnie granicą między działkami nr nr: 4335 i 5160 do granicy administracyjnej wsi Kielanówka, gm. Boguchwała - punkt graniczny "J". Dalej biegnie w kierunku wschodnim dotychczasową granicą administracyjną między wsią Przybyszówka a Kielanówką, dochodząc do granicy wsi Zwięczyca, gm. Boguchwała;

 

3)     w województwie podlaskim, miasta na prawach powiatu Białystok i w powiecie białostockim - gminy Zabłudów przez włączenie do dotychczasowego obszaru miasta na prawach powiatu Białystok obszaru obrębu ewidencyjnego Dojlidy Górne o powierzchni 531,58 ha, obszaru obrębu ewidencyjnego Zagórki o powierzchni 143,38 ha, części obszaru obrębu ewidencyjnego Halickie, to jest działek o numerach: 1/3, 1/6, 1/8, 1/14-1/19, 1/22, 1/23, 1/25-1/33, 1/35, 1/37-1/41, 2/1-2/3, 3, 4/1-4/3, 4/5, 4/6, 4/9-4/12, 4/15-4/20, 4/22-4/27, 4/29-4/49, 5/1, 5/2, 5/7, 5/8, 5/10-5/14, 5/16, 5/18, 5/22-5/25, 6, 7, 8/3-8/5, 8/7-8/13, 8/15-8/23, 9/1-9/3, 10/2-10/4, 11/1, 11/2, 11/4-11/6, 12/1, 12/2, 13, 14/1, 14/2, 15, 17/2, 17/3, 18/1-18/6, 19, 20, 63/1-63/3, 64/1, 64/2, 65/2, 65/3, 65/5-65/9, 66, 67/2, 67/4, 67/5, 67/7-67/10, 67/12, 67/14-67/21, 67/23, 67/25, 67/27-67/32, 67/34-67/42, 68/1, 68/5, 68/7-68/16, 69/1, 70/1, 71, 73, 74, 75/2-75/6, 78/2, 78/3, 78/5, 78/6, 78/8, 78/10-78/12, 79/1, 80/1, 81, 82, 83/2-83/5, 84, 85, 88, 86/2, 86/3, 417, 418, 429-431, 622/1, 622/2 oraz część działki nr 424 (droga gminna) i część działki nr 426/1 (droga powiatowa) - o łącznej powierzchni 158,00 ha z gminy Zabłudów;

 

4)     w województwie śląskim, w powiecie żywieckim - gminy Węgierska Górka i gminy Radziechowy-Wieprz przez włączenie do dotychczasowego obszaru gminy Węgierska Górka części obszaru obrębu ewidencyjnego Radziechowy, to jest działek o numerach: 3687/1, 3687/2, 3690/1, 3690/3, 3690/4, 3814/1, 3814/2, 3815/5, 3815/9, 3815/16, 3815/17, 3815/19 i 3815/23-3815/35 o łącznej powierzchni 3,50 ha z gminy Radziechowy-Wieprz;

 

5)     w województwie wielkopolskim, w powiecie konińskim - gminy Kramsk i w powiecie kolskim - gminy Kościelec przez włączenie do dotychczasowego obszaru gminy Kramsk części obszaru obrębu ewidencyjnego Tury, to jest działek o numerach: 2-4, 5/1, 8, 10-12, 14-18, 20-22, 24, 25, 27, 28, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 44/2-44/5, 47/1, 47/2, 48/2-48/4, 50, 51, 54, 55, 58, 59, 62, 63, 65, 66, 68, 69, 71, 72, 74, 75, 77, 79, 81, 82, 83/1, 83/2, 85, 87, 89, 91, 93, 97, 99, 101 i 104-106 o łącznej powierzchni 55,32 ha z gminy Kościelec.

 

§ 2.

Z dniem 1 stycznia 2006 r. nadaje się status miasta miejscowościom:

1)  Rzgów - w gminie Rzgów, w powiecie łódzkim wschodnim, w województwie łódzkim;

2)  Zakliczyn - w gminie Zakliczyn, w powiecie tarnowskim, w województwie małopolskim.

 

§ 3.

Z dniem 1 stycznia 2006 r. ustala się granice następujących miast:

 

1)     w województwie dolnośląskim, w powiecie kłodzkim, w gminie Bystrzyca Kłodzka - miasta Bystrzyca Kłodzka przez włączenie do dotychczasowego obszaru części obszaru wsi Stara Bystrzyca, stanowiącego część obszaru obrębu ewidencyjnego Stara Bystrzyca, to jest działek o numerach: 233/4, 546/2 i 609 o łącznej powierzchni 4,37 ha z gminy Bystrzyca Kłodzka;

 

2)     w województwie lubuskim, w powiecie zielonogórskim, w gminie Kargowa - miasta Kargowa przez włączenie do dotychczasowego obszaru części obszaru wsi Chwalim, stanowiącego część obszaru obrębu ewidencyjnego Chwalim, to jest działek o numerach: 686/1-686/4, 688/4, 689/1, 689/8, 690/2, 690/5, 690/7-690/9, 691/1-691/5, 691/7, 692, 693, 694/1, 694/2, 695-698, 699/1, 699/2, 700/1, 700/2, 701/3, 702/2, 702/3, 709/2, 709/5-709/7, 709/9, 709/10, 709/12-709/14, 710/1, 710/4-710/7, 711/3, 711/5-711/9, 857, 858/3, 859/2 i 860/1-860/3 o łącznej powierzchni 39,74 ha z gminy Kargowa;

 

3)     w województwie łódzkim, w powiecie łódzkim wschodnim:

 

a)      w gminie Koluszki - miasta Koluszki przez włączenie do dotychczasowego obszaru części obszarów obrębów ewidencyjnych: Katarzynów, to jest działek o numerach: 464, 500/4 500/10-500/18, 500/20-500/27, 500/29-500/39, 500/40, 500/42-500/54, 501-504, 505/1, 505/2, 506, 507/1, 507/2, 508-526, 527/1-527/4, 528/1-528/3 i 529-534 o łącznej powierzchni 39,00 ha, Felicjanów, to jest działek o numerach: 217, 218, 220/5-220/8, 221/3, 221/4, 221/7-221/9, 221/11-221/14, 221/19, 221/20, 222/1-222/6, 222/8-222/13, 222/15-222/21, 222/23-222/27, 223, 306/1, 306/2 i 310 o łącznej powierzchni 9,62 ha z gminy Koluszki;

 

b)     w gminie Rzgów - miasta Rzgów obejmujące obszar wsi Rzgów, stanowiący obręb ewidencyjny Rzgów o powierzchni 1625,82 ha z gminy Rzgów;

 

4)     w województwie małopolskim:

 

a)        w powiecie tarnowskim, w gminie Zakliczyn - miasta Zakliczyn obejmujące obszar wsi Zakliczyn, stanowiący obręb ewidencyjny Zakliczyn o powierzchni 402,35 ha z gminy Zakliczyn;

 

b)        w powiecie wielickim, w gminie Wieliczka - miasta Wieliczka przez włączenie do dotychczasowego obszaru części obszaru wsi Czarnochowice, stanowiącego część obszaru obrębu ewidencyjnego Czarnochowice, to jest działek o numerach: 4/3, 385/6, 387/2, 388, 389/3-389/5, 390/2, 391/1, 485/3, 485/5, 486, 487, 488/1, 488/2, 489/2, 490/4, 491/1, 491/3 i 491/4 o łącznej powierzchni 3,37 ha z gminy Wieliczka;

 

5)     w województwie mazowieckim, w powiecie piaseczyńskim, w gminie Konstancin-Jeziorna - miasta Konstancin-Jeziorna przez włączenie do dotychczasowego obszaru części obszaru wsi Bielawa, stanowiącego część obszaru obrębu ewidencyjnego Bielawa, to jest działek o numerach:1/2, 2/1-2/3, 5/2-5/5, 6/3, 8/3, 8/4, 9/2, 9/4, 9/6, 10/2, 10/3, 11/3, 11/4, 12/3, 12/6, 12/7, 13/4, 13/5, 13/8, 13/9, 14/3, 14/6-14/9, 15/5-15/8, 16/5-16/8, 17/2, 18/3, 19/2, 20/4-20/7, 21/3, 21/6-21/9, 22/2-22/4, 23/2, 24/4-24/7, 25/4-25/7, 26/6-26/10, 27/3, 27/6-27/9, 28/5-28/8, 29/5-29/8, 30/5-30/8, 31/5-31/8, 32/4-32/7, 33/5, 33/6, 34/6-34/10, 35/4, 35/5, 35/9-35/12, 36/2, 36/5-36/8, 37/3, 37/6, 38/3, 38/6, 39/4, 39/5, 39/7, 39/11-39/16, 39/18, 39/19, 39/21-39/23, 39/25-39/35, 39/38, 39/39, 39/51, 39/52, 40/1, 41/3, 41/4, 42/1, 43/1, 43/4, 44/1, 44/4, 45, 46/2, 46/3, 47/1, 48/1, 48/3, 49/3, 49/5, 49/7, 49/8, 50, 51/1, 52/2, 52/3, 53/1, 54-56, 57/2, 57/3, 58/2, 58/3, 59/2, 59/3, 60/1, 61/3, 61/4, 62/1, 62/3, 63/1, 64/1, 66/1, 67/1, 68/1, 69/1, 70/1, 71/1, 72/1, 73/1, 75/1, 77/1, 78/1, 80/1, 81/1, 82/5 - 82/8, 83, 84/5, 84/7-84/9, 85/1, 86/8, 86/14-86/17, 86/25-86/30, 87/1, 88/1, 89/1, 90/1, 942, 950, 1744/1, 1746/1, 1751/1, 1752/1, 1752/3, 1761/2, 1761/5, 1809/1, 1854, 1855/1-1855/3, 1856/3-1856/5 i 1879/1-1879/7 o łącznej powierzchni 50,58 ha z gminy Konstancin-Jeziorna;

 

6)     w województwie opolskim, w powiecie brzeskim, w gminie Lewin Brzeski - miasta Lewin Brzeski przez włączenie do dotychczasowego obszaru części obszaru obrębu ewidencyjnego Buszyce, to jest działek o numerach: 17/1, 17/3, 41, 43, 118, 119/1, 119/2, 120-124, 164/1, 164/2, 165/1, 165/2, 166/1, 166/2, 167/1, 167/2, 168/1, 168/2, 169/1, 169/2, 170/1, 170/2, 171/1, 171/2, 172/1, 172/2, 173/1, 173/2, 174/1, 174/2, 175/1, 175/2, 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 178/1, 178/2, 179/1, 179/2, 180/1, 180/2, 181/1, 181/2, 182/1, 182/2, 183/1, 183/2, 184, 194, 195/1, 195/3, 195/4, 196/1, 196/2, 197, 198/1, 198/2, 199-203, 214/2, 215/2, 232-234 i 268/1 o łącznej powierzchni 128,22 ha z gminy Lewin Brzeski;

 

7)     w województwie podkarpackim, w powiecie ropczycko-sędziszowskim, w gminie Sędziszów Małopolski - miasta Sędziszów Małopolski przez włączenie do dotychczasowego obszaru części obszaru obrębu ewidencyjnego Kawęczyn Sędziszowski, to jest działki nr 675 o powierzchni 2,32 ha z gminy Sędziszów Małopolski.

§ 4.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 lipca 2005 r.

 

Prezes Rady Ministrów

 

1)          Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Dz. U. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz. 1759.

 

Uzasadnienie

Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia dla Rady Ministrów do dokonywania zmian w podziale terytorialnym stopnia gminnego - zawartego w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.).

W roku bieżącym do ministra właściwego do spraw administracji publicznej wpłynęło 29 wniosków organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego stopnia gminnego dotyczące ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania miejscowości statusu miasta. Z tej liczby - 1 wniosek nie kwalifikował się do rozpatrzenia przez Radę Ministrów z powodu poważnych uchybień formalnych i został odesłany do wnioskodawcy, zaś 28 wniosków stanowi przedmiot niniejszej rekomendacji.

 

Wnioski rekomendowane Radzie Ministrów do pozytywnego rozpatrzenia ujęte zostały w przedłożonym projekcie rozporządzenia i opisane w części pierwszej uzasadnienia, natomiast wnioski rekomendowane do negatywnego rozpatrzenia - przedstawia się w drugiej części uzasadnienia.

 

I. Wnioski ujęte w projekcie rozporządzenia - rekomendowane do pozytywnego rozpatrzenia (wnioski dotyczące zmian stopnia gminnego):

 

A. Propozycje dotyczące ustalenia granic gmin:

 

  1. Ustalenie granic gminy Trzebinia w powiecie chrzanowskim i gminy Krzeszowice w powiecie krakowskim (woj. małopolskie) przez włączenie do obszaru gminy Trzebinia części obszaru wsi Wola Filipowska z gminy Krzeszowice. Za pozytywnym rozpatrzeniem tego wniosku przemawiają argumenty i uwarunkowania:

a)     przestrzenne:

-        teren ten jest częściowo zabudowany (12 budynków mieszkalnych). Zabudowania te są usytuowane z dala od wsi Wola Filipowska, do której obecnie należą, natomiast przylegają one do wsi Dulowa, do której proponuje się je włączyć. Włączając ten teren do gminy Trzebinia poprawi się układ przestrzenny obydwu gmin. Pod względem funkcjonalno-przestrzennym wnioskowany do zmiany teren wykazuje silne powiązanie ze wsią Dulowa w gminie Trzebinia,

b)     infrastrukturalne:

-        teren objęty wnioskiem związany jest infrastrukturą techniczną z gminą Trzebinia (woda, energia elektryczna, gaz, telekomunikacja, wywóz odpadów komunalnych),

c)     społeczne:

-        pozytywne opinie zainteresowanych mieszkańców, Rady Miejskiej w Trzebini, Rady Miejskiej w Krzeszowicach, Rady Powiatu Chrzanowskiego, Rady Powiatu w Krakowie oraz Wojewody Małopolskiego.

  1. Ustalenie granic gminy Czernichów w powiecie krakowskim i gminy Brzeźnica w powiecie wadowickim (woj. małopolskie) przez włączenie do obszaru gminy Czernichów części obszaru wsi Chrząstowice (przysiółek Koło) i części wsi Łączany (przysiółek Sokółka) z gminy Brzeźnica. Za pozytywnym rozpatrzeniem tego wniosku przemawiają argumenty i uwarunkowania:

a)     przestrzenne i geograficzne:

-        obydwa przysiółki są niezamieszkałe i jako enklawy gminy Brzeźnica są usytuowane po przeciwnej niż pozostała część gminy stronie Wisły, która na tym odcinku stanowi naturalną geograficzną granicę pomiędzy gminami Brzeźnica oraz Czernichów. Przysiółki te przestrzennie stanowią jednorodny układ ze wsią Rusocice w gminie Czernichów. Pierwotnie granica między gminami Czernichów i Brzeźnica przebiegała wzdłuż Wisły. W końcu XIX w. dokonano regulacji rzeki Wisły, zmieniając bieg jej koryta, co spowodowało pozostawienie za Wisłą niewielkich fragmentów miejscowości wchodzących w skład gminy Brzeźnica, w oderwaniu od wsi macierzystych. Dotyczy to m.in. i przysiółków Koło oraz Sokółka,

b)     funkcjonalno-społeczne:

Powiązania funkcjonalne tych przysiółków z gminą Czernichów dotyczą głównie:

-        obsługi komunikacyjnej przysiółków, która odbywa się poprzez sieć dróg przebiegających przez gminę Czernichów,

-        zabezpieczenia przeciwpowodziowego i koordynowania ratownictwa w przypadku klęsk powodzi na lewym brzegu Wisły,

-        utrzymanie w należytym stanie urządzeń wodnych, melioracji podstawowych położonych na lewym brzegu Wisły w miejscowościach Rusocice i Kamień,

-        koordynacji wszelkich decyzji dotyczących przeciwdziałania i prowadzenia akcji ratowniczych przez Gminny Komitet Przeciwpowodziowy w Czernichowie,

c)     ekonomiczno-gospodarcze

Na części terenu przysiółka Sokółka prowadzona jest działalność gospodarcza przez podmioty zarejestrowane w Urzędzie Gminy Brzeźnica (ubojnia zwierząt oraz eksploatacja kruszywa). Natomiast teren przysiółka Koło jest w użytkowaniu rolniczym.

  1. Ustalenie granic gminy o statusie miasta Dębica i gminy Dębica w powiecie dębickim (woj. podkarpackie) przez włączenie do obszaru gminy o statusie miasta Dębica części sołectwa Latoszyn z gminy Dębica. Za pozytywnym rozpatrzeniem tego wniosku przemawiają argumenty i uwarunkowania:

a)     infrastrukturalno-przestrzenne:

-        powiązanie przyłączanego terenu z miastem Dębica poprzez sposób zabudowy (zabudowa mieszkaniowa, przemysłowo-usługowa),

-        bardziej racjonalny przebieg granicy administracyjnej na tym odcinku.

b)     społeczne:

-        zostały przeprowadzone konsultacje społeczne. Na terenie miasta Dębicy udział wzięło ok. 12% uprawnionych mieszkańców miasta, z których 87% opowiedziało się za przedmiotową zmianą granic. Na terenie gminy Dębica, w sołectwie Latoszyn - udział wzięło 75% uprawnionych mieszkańców sołectwa, z których 96% wypowiedziało się przeciwko zmianie. Pomimo negatywnych wyników konsultacji w sołectwie Latoszyn przedmiotowa zmiana granic jest w pełni uzasadniona nie tylko ze względu na ścisłe powiązania funkcjonalno-przestrzenne omawianego terenu z miastem Dębica, ale także z uwagi na potrzeby rozwojowe miasta.

 

  1. Ustalenie granic gminy Sędziszów Małopolski i gminy Iwierzyce w powiecie ropczycko - sędziszowskim (woj. podkarpackie) przez włączenie do obszaru gminy Sędziszów Małopolski części obszaru wsi Olchowa z gminy Iwierzyce. Za pozytywnym rozpatrzeniem tego wniosku przemawiają argumenty i uwarunkowania:

a)     społeczne:

-        pozytywne wyniki konsultacji z mieszkańcami zainteresowanych wsi Będziemyśl i Olchowa,

-        pozytywne opinie zainteresowanych rad gmin oraz Wojewody Podkarpackiego,

b)     infrastrukturalne:

-        silne powiązania przedmiotowego obszaru ze wsią Będziemyśl w zakresie infrastruktury technicznej (sieć elektryczna, gazowa, wodociągowa, telefoniczna),

-        omawiany obszar położony jest przy wsi Będziemyśl, natomiast oddalony jest od zwartej zabudowy wsi Olchowa o ok. 600 m poprzez obszar niezabudowanej, rolniczej przestrzeni produkcyjnej.

5.     Ustalenie granic miasta na prawach powiatu Rzeszów i gminy Krasne, powiat rzeszowski (woj. podkarpackie) przez włączenie do obszaru miasta na prawach powiatu Rzeszów sołectw Słocina i Załęże z gminy Krasne. Za pozytywnym rozpatrzeniem tego wniosku przemawiają argumenty i uwarunkowania:

W stosunku do sołectwa Załęże:

a) przestrzenno - infrastrukturalne:

-        istniejące silne powiązania komunikacyjne omawianego terenu z miastem Rzeszowem, a także planowane nowe inwestycje drogowe - usytuowanie na terenie sołectwa podstawowego węzła komunikacyjnego miasta, budowa drogi krajowej nr 19 z Rzeszowa przez sołectwo Załęże do węzła planowanej autostrady - spowodują ściślejsze zespolenie tych terenów z miastem,

-        bariery przestrzenne rozwoju miasta i potrzeba powiększenia jego powierzchni zostały wskazane w strategii rozwoju miasta Rzeszowa (1998 r.) i Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rzeszowa (2000 r.),

-        włączenie do Rzeszowa przedmiotowych sołectw pozwoli na prowadzenie skoordynowanej polityki rozwoju przestrzennego i infrastruktury,

-        pozyskanie nowych terenów pod budownictwo mieszkaniowe, inwestycje przemysłowe i usługi komercyjne,

-        przez miasto prowadzą również główne drogi do usytuowanych na terenie sołectwa obiektów o charakterze ponadlokalnym (giełda samochodowa, elewator zbożowy, zakład karny),

-        bezpośrednia droga z sołectwa do centrum gminy Krasne przecięta jest ruchliwą magistralą kolejową, która utrudnia komunikację kołową i pieszą,

-        zabudowa o różnych funkcjach w sołectwie Załęże koncentruje się przy granicach miasta Rzeszowa,

-        granica pomiędzy omawianymi jednostkami została zatarta poprzez budowę obiektów przemysłowych (elektrociepłownia),

-        powiązania w zakresie infrastruktury społecznej (praca, szkolnictwo, ośrodki kultury i rekreacji, usługi) i technicznej (sieć kanalizacyjna).

W stosunku do sołectwa Słocina:

-        powiązania omawianego obszaru z miastem Rzeszowem poprzez sieć dróg oraz sposób zabudowy,

-        pozyskanie terenów pod inwestycje mieszkaniowe z zapleczem rekreacyjno-wypoczynkowym.

b) społeczno-demograficzne:

-        wysoka gęstość zaludnienia miasta Rzeszowa - 3,0 tys. mieszkańców/km2 (trzecie miasto pod względem gęstości zaludnienia w Polsce),

-        najmniejsza powierzchnia Rzeszowa spośród miast wojewódzkich w Polsce,

-        możliwości rozwojowe Rzeszowa w obecnych granicach administracyjnych są w zasadzie wyczerpane,

-        obszary wskazane pod zabudowę na omawianym terenie przerastają potrzeby wynikające z sytuacji społeczno-gospodarczej Załęża i gminy Krasne, a uwzględniają procesy migracyjne, zwłaszcza napływ potencjalnych mieszkańców związanych z Rzeszowem

-        ostatnia zmiana granic administracyjnych miasta została przeprowadzona 28 lat temu,

-        obecne granice administracyjne Rzeszowa nie są dostosowane do pełnionej przez niego roli (stolica województwa - gospodarcze, naukowe i kulturalne centrum południowo-wschodniej Polski) i utrudniają przekształcenie się miasta w dużą, nowoczesna metropolię.

-                                       zostały przeprowadzone konsultacje społeczne. Na terenie miasta Rzeszowa udział wzięło ok. 1% uprawnionych mieszkańców miasta, z których 96% opowiedziało się za przedmiotową zmianą granic. Na terenie gminy Krasne, w sołectwie Słocina - udział wzięło 89% uprawnionych mieszkańców sołectwa, z których 80% wypowiedziało się przeciwko zmianie, w sołectwie Załęże - udział wzięło 79 % uprawnionych mieszkańców sołectwa, z których 78 % wypowiedziało się przeciwko zmianie.

Pomimo negatywnych wyników konsultacji w sołectwach Słocina i Załęże, za przeprowadzeniem przedmiotowej zmiany granic przemawiają ww. argumenty i uwarunkowania

6.     Ustalenie granic miasta na prawach powiatu Rzeszów i gminy Boguchwała, powiat rzeszowski (woj. podkarpackie) przez włączenie do obszaru miasta na prawach powiatu Rzeszów sołectwa Zwięczyca z gminy Boguchwała. Za pozytywnym rozpatrzeniem tego wniosku przemawiają argumenty i uwarunkowania:

a) przestrzenno - infrastrukturalne:

-        powiązania omawianego terenu poprzez sposób zabudowy, ciągi terenów otwartych, infrastrukturę komunalną oraz układ komunikacyjny z miastem Rzeszowem,

-        bariery przestrzenne rozwoju miasta i potrzeba powiększenia jego powierzchni zostały wskazane w strategii rozwoju miasta Rzeszowa (1998 r.) i Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rzeszowa (2000 r.),

-        włączenie do Rzeszowa przedmiotowego sołectwa pozwoli na prowadzenie skoordynowanej polityki rozwoju przestrzennego i infrastruktury,

-        pozyskanie nowych terenów pod budownictwo mieszkaniowe, inwestycje przemysłowe i usługi komercyjne,

-        na przedmiotowym terenie znajduje się ujęcie wody dla Rzeszowa wraz z zakładem wodociągowym. Modernizację zakładu uzdatniania wody w Zwięczycy prowadzi się przy udziale środków Unii Europejskiej i miasta Rzeszowa. Omawiana zmiana granic umożliwi uproszczenie spraw formalno-prawnych (niezależne dysponowanie terenem), sprawniejszy nadzór nad ujęciami wody, strefą ochronną i zakładem uzdatniania, sprawniejszą ochronę przeciwpowodziową, zwłaszcza w czasie spływu lodów, przez budowę wałów przeciwpowodziowych.

b)     społeczno-demograficzne:

-        wysoka gęstość zaludnienia miasta Rzeszowa - 3,0 tys. mieszkańców/km2 (trzecie miasto pod względem gęstości zaludnienia w Polsce),

-        najmniejsza powierzchnia Rzeszowa spośród miast wojewódzkich w Polsce,

-        możliwości rozwojowe Rzeszowa w obecnych granicach administracyjnych są w zasadzie wyczerpane,

-        ostatnia zmiana granic administracyjnych miasta została przeprowadzona 28 lat temu,

-        obecne granice administracyjne Rzeszowa nie są dostosowane do pełnionej przez niego roli (stolica województwa - gospodarcze, naukowe i kulturalne centrum południowo-wschodniej Polski) i utrudniają przekształcenie się miasta w dużą, nowoczesna metropolię,

-        zostały przeprowadzone konsultacje społeczne. Na terenie miasta Rzeszowa udział wzięło ok. 1% uprawnionych mieszkańców miasta, z których 96% opowiedziało się za przedmiotową zmianą granic. Na terenie gminy Boguchwała, w sołectwie Zwięczyca - udział wzięło 77% uprawnionych mieszkańców sołectwa, z których 93% wypowiedziało się przeciwko zmianie.

Pomimo negatywnych wyników konsultacji w sołectwie Zwięczyca, za przeprowadzeniem przedmiotowej zmiany granic przemawiają ww. argumenty i uwarunkowania.

 

7.     Ustalenie granic gminy o statusie miasta Rzeszów (miasto na prawach powiatu) i gminy Świlcza, powiat rzeszowski (woj. podkarpackie) przez włączenie do obszaru gminy o statusie miasta Rzeszów części sołectwa Przybyszówka z gminy Świlcza. Za pozytywnym rozpatrzeniem tego wniosku przemawiają argumenty i uwarunkowania:

a) przestrzenno - infrastrukturalne:

-        pozyskanie terenów pod inwestycje mieszkaniowe i usługowo-produkcyjne, co da miastu szansę na pozyskanie inwestorów zainteresowanych tworzeniem bazy dla usług produkcyjnych i komercyjnych, z wykorzystaniem silnego ośrodka miejskiego, jak również pozwoli na właściwe, uzasadnione ekonomicznie i przestrzennie, optymalne rozmieszczenie określonych funkcji, kształtowanie związanych z nimi układów komunikacji i infrastruktury,

-        rozbudowujące się dzielnice mieszkaniowe w zachodniej części Rzeszowa dochodzą już do granic miasta, włączenie omawianych terenów do miasta umożliwi kontynuację rozwoju budownictwa mieszkaniowego w tym kierunku (w tym zabudowy wielorodzinnej), niezbędnego do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Rzeszowa,

-        bariery przestrzenne rozwoju miasta i potrzeba powiększenia jego powierzchni zostały wskazane w strategii rozwoju miasta Rzeszowa (1998 r.) i Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rzeszowa (2000 r.),

-        włączenie do Rzeszowa części przedmiotowego sołectwa pozwoli na prowadzenie skoordynowanej polityki rozwoju przestrzennego i infrastruktury,

-        pozyskanie nowych terenów pod budownictwo mieszkaniowe, inwestycje przemysłowe i usługi komercyjne,

-        istniejące silne powiązania komunikacyjne omawianego terenu z miastem,

-        włączenie tych terenów ułatwi realizację głównego układu komunikacyjnego po północno-zachodniej stronie miasta,

-        nastąpi możliwość ujednolicenia stanu prawnego działek, które stanowią własność tych samych osób fizycznych, a położone są po obu stronach granicy.

b) społeczno-demograficzne:

-        wysoka gęstość zaludnienia miasta Rzeszowa - 3,0 tys. mieszkańców/km2 (trzecie miasto pod względem gęstości zaludnienia w Polsce),

-        najmniejsza powierzchnia Rzeszowa spośród miast wojewódzkich w Polsce,

-        możliwości rozwojowe Rzeszowa w obecnych granicach administracyjnych są w zasadzie wyczerpane,

-        ostatnia zmiana granic administracyjnych miasta została przeprowadzona 28 lat temu,

-        obecne granice administracyjne Rzeszowa nie są dostosowane do pełnionej przez niego roli (stolica województwa - gospodarcze, naukowe i kulturalne centrum południowo-wschodniej Polski) i utrudniają przekształcenie się miasta w dużą, nowoczesna metropolię,

-        zostały przeprowadzone konsultacje społeczne. Na terenie miasta Rzeszowa udział wzięło ok. 1% uprawnionych mieszkańców miasta, z których 97% opowiedziało się za przedmiotową zmianą granic. Na terenie gminy Świlcza, w sołectwie Przybyszówka - udział wzięło 50% uprawnionych mieszkańców sołectwa, z których 81% wypowiedziało się przeciwko zmianie.

Pomimo negatywnych wyników konsultacji w sołectwie Przybyszówka, za przeprowadzeniem przedmiotowej zmiany granic przemawiają ww. argumenty i uwarunkowania.

 

8.     Ustalenie granic gminy o statusie miasta Białystok (miasto na prawach powiatu) i gminy Zabłudów, powiat białostocki (woj. podlaskie) przez włączenie do gminy o statusie miasta Białystok obszaru sołectw: Dojlidy Górne, Dojlidy-Kolonia i Zagórki, Kolonia Halickie z gminy Zabłudów. Za pozytywnym rozpatrzeniem tego wniosku przemawiają argumenty i uwarunkowania:

a)     społeczne:

-        pozytywne wyniki konsultacji społecznych,

-        pozytywne opinie zainteresowanych rad gmin oraz Wojewody Podlaskiego,

b)     infrastrukturalne:

-        charakter zagospodarowania przyłączanych terenów jest kontynuacją zagospodarowania sąsiadujących terenów miejskich i stanowi obszar zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i o charakterze usługowo-wytwórczym,

-        przedmiotowe sołectwa dynamicznie przekształcają się z obszarów typowo rolnych  w obszary o charakterze  podmiejskim,

-        większość gruntów rolnych straciła profil wykorzystania rolnego,

-        powiązania z miastem poprzez infrastrukturę techniczną, społeczną (placówki handlowo-usługowe, służba zdrowia, szkolnictwo),

-        istniejący układ drogowy omawianego obszaru jest powiązany poprzez sieć dróg wojewódzkich, powiatowych, gminnych z układem drogowym Białegostoku.

9.     Ustalenie granic gminy Węgierska Górka i gminy Radziechowy-Wieprz, powiat żywiecki (woj. śląskie) przez włączenie do obszaru gminy Węgierska Górka części obszaru wsi Przybędza z gminy Radziechowy-Wieprz. Za pozytywnym rozpatrzeniem tego wniosku przemawiają argumenty i uwarunkowania:

a)     społeczne i administracyjne:

-        zainteresowani mieszkańcy przeprowadzeniem przedmiotowej zmiany granic, którzy mieszkają na tym terenie (17 osób) są zameldowani w Cięcinie, gmina Węgierska Górka,

-        pozytywne opinie Rady Gminy Węgierska Górka i Wojewody Śląskiego,

b)     infrastrukturalne:

-        powiązania ze wsią Cięciną i gminą Węgierska Górka w zakresie infrastruktury społecznej (szkolnictwo, kościół, placówki handlowo-usługowe) i technicznej (wspólna sieć wodociągowa).

10. Ustalenie granic gminy Kramsk w powiecie konińskim i gminy Kościelec w powiecie kolskim (woj. wielkopolskie) przez włączenie do obszaru gminy Kramsk części obszaru wsi Tury z gminy Kościelec. Za pozytywnym rozpatrzeniem tego wniosku przemawiają argumenty i uwarunkowania:

a)     społeczne:

-        pozytywne wyniki konsultacji społecznych,

-        mieszkańcy przedmiotowego terenu, począwszy od lat dziewięćdziesiątych starają się o przyłączenie do gminy Kramsk,

-        pozytywne opinie zainteresowanych rad gmin, rad powiatów oraz Wojewody Wielkopolskiego,

b)     infrastrukturalne:

-        powiązania z gminą Kramsk w zakresie infrastruktury społecznej (szkolnictwo, kościół, placówki handlowo-usługowe) i technicznej (wspólna sieć wodociągowa)

-        omawiany obszar oddzielony jest od rodzimej gminy naturalną przeszkodą którą stanowi rzeka Warta. Dojazd do Kościelca (8 km) w okresie letnim jest możliwy promem kursującym w określonych godzinach, po sezonie, gdy prom nie kursuje, dojazd odbywa się przez miasto Koło (ok. 18 km).

 

B. Propozycja nadania statusu miasta miejscowości:

 

  1. Nadanie statusu miasta miejscowości Rzgów, w gminie Rzgów, powiat łódzki wschodni w woj. łódzkim. Za pozytywnym rozpatrzeniem tego wniosku przemawiają argumenty i uwarunkowania:

a)     infrastrukturalno-przestrzenne:

-        cechy funkcjonalno-przestrzenne projektowanego miasta Rzgowa wyraźnie wykazują jego miejski charakter,

-        miejscowość cechuje zwarta zabudowa i wysoki stan infrastruktury technicznej (sieć wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, oczyszczalnia ścieków),

-        przyjęty miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Rzgów ukierunkowany jest na ugruntowanie miejskiego charakteru Rzgowa,

b)  demograficzne:

-        liczba ludności wnioskowanego miasta - 3321 osób,

-        liczba ludności utrzymująca się ze źródeł pozarolniczych stanowi 87% zawodowo czynnych,

c) społeczne:

-        mieszkańcy zarówno Rzgowa, jak i gminy Rzgów w przeprowadzonych konsultacjach opowiedzieli się za nadaniem praw miejskich.

 

  1. Nadanie statusu miasta miejscowości Zakliczyn, w gminie Zakliczyn, powiat tarnowski w woj. małopolskim. Za pozytywnym rozpatrzeniem tego wniosku przemawiają argumenty i uwarunkowania:

a)      infrastrukturalno-przestrzenne:

 

-        cechy funkcjonalno-przestrzenne projektowanego miasta Zakliczyn wyraźnie wykazują jego miejski charakter,

-        Zakliczyn posiada klasyczny rynek oraz wyraźnie wyodrębnione centrum o zwartej zabudowie małomiasteczkowej,

-        w rejonie centralnej miejscowości brak jest zabudowy zagrodowej,

-        większość ulic posiada nawierzchnię asfaltową, chodniki, oświetlenie oraz kanalizację burzową,

-        zdecydowana większość mieszkańców (ok. 80%) utrzymuje się z działalności pozarolniczej,

-        rozpoczęto budowę wodociągu na terenie projektowanego miasta,

-        układ urbanistyczny Zakliczyna został wpisany do rejestru zabytków,

b) historyczne:

-        pierwsze wzmianki o Zakliczynie sięgają IX/X w.,

-        Zakliczyn posiadał prawa miejskie w latach 1557-1934,

c) społeczne:

-        w konsultacjach przeprowadzonych na terenie Zakliczyna oraz 23 sołectwach gminy Zakliczyn wniosek uzyskał zdecydowane poparcie,

-        pozytywne opinie wydali: Rada Gminy w Zakliczynie oraz Wojewoda Małopolski.

 

C. Propozycje dotyczące ustalenia granic miast:

 

1.     Ustalenie granic miasta Bystrzyca Kłodzka położonego na obszarze gminy Bystrzyca Kłodzka w powiecie kłodzkim w woj. dolnośląskim. Za pozytywnym rozpatrzeniem tego wniosku przemawiają argumenty i uwarunkowania:

 

a)     społeczne:

-        pozytywne wyniki konsultacji społecznych,

-        pozytywne opinie Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej oraz Wojewody Dolnośląskiego,

b)     przestrzenne:

-        uporządkowanie terenu od strony geodezyjnej,

-        bardziej prawidłowy przebieg granicy administracyjnej na tym odcinku.

2.     Ustalenie granic miasta Kargowa położonego na obszarze gminy Kargowa w powiecie zielonogórskim w woj. lubuskim. Za pozytywnym rozpatrzeniem tego wniosku przemawiają następujące argumenty:

a)     społeczne:

-        pozytywne wyniki konsultacji przeprowadzonych z zainteresowanymi mieszkańcami,

-        pozytywne opinie Rady Miejskiej w Kargowej oraz Wojewody Lubuskiego,

b)     infrastrukturalno-przestrzenne:

-        wnioskowane tereny są powiązane przestrzennie i komunikacyjnie z miastem Kargowa,

-        mieszkańcy tych terenów korzystają z obiektów użyteczności publicznej miasta Kargowa (szkoła, gimnazjum, telekomunikacja, sklepy, usługi, służba zdrowia),

-        tereny rozwojowe Kargowej są na wyczerpaniu,

-        ustalenia studium zagospodarowania gminy Kargowa wskazują na potrzebę włączenia tych terenów do miasta Kargowa.

3.     Ustalenie granic miasta Koluszki położonego na obszarze gminy Koluszki w powiecie łódzkim wschodnim w woj. łódzkim. Za pozytywnym rozpatrzeniem tego wniosku przemawiają argumenty i uwarunkowania:

a)     społeczne:

-        pozytywne wyniki konsultacji społecznych,

-        pozytywne opinie Rady Miejskiej w Koluszkach oraz Wojewody Łódzkiego,

b)     infrastrukturalne:

-        część omawianego obszaru przylega bezpośrednio do obecnej granicy miasta Koluszki, jest z nim integralnie związana poprzez naturalne przedłużenie istniejącej zabudowy mieszkaniowej, połączona z miastem układem komunikacji drogowej,

-        część przedmiotowego terenu stanowi zurbanizowane tereny przemysłowe (dawna Odlewnia Żeliwa) funkcjonalnie powiązane z miastem.

4.     Ustalenie granic miasta Rzgów (woj. łódzkie). Ustalenie granic miasta Rzgów jest następstwem nadania miejscowości Rzgów statusu miasta (szczegółowe uzasadnienie zawarte jest w pkt B "Propozycje nadania statusu miasta miejscowości"). Projektowana regulacja ma zatem charakter porządkowo-informacyjny i jako taka nie wywołuje skutków dla zasadniczego podziału terytorialnego państwa.

 

5.     Ustalenie granic miasta Zakliczyn (woj. małopolskie). Ustalenie granic miasta Zakliczyn jest następstwem nadania miejscowości Zakliczyn statusu miasta (szczegółowe uzasadnienie zawarte jest w pkt B "Propozycje nadania statusu miasta miejscowości"). Projektowana regulacja ma zatem charakter porządkowo-informacyjny i jako taka nie wywołuje skutków dla zasadniczego podziału terytorialnego państwa.

 

6.     Ustalenie granic miasta Wieliczka położonego w powiecie wielickim w woj. małopolskim. Za pozytywnym rozpatrzeniem tego wniosku przemawiają argumenty i uwarunkowania:

a)     społeczne:

-        pozytywne wyniki konsultacji przeprowadzonych z zainteresowanymi mieszkańcami,

-        pozytywne opinie Rady Miejskiej w Wieliczce oraz Wojewody Małopolskiego,

b)     infrastrukturalno-przestrzenne:

-        na wnioskowanym terenie znajduje się 11 budynków mieszkalnych,

-        teren ten jest ściśle powiązany infrastrukturalnie z osiedlem mieszkaniowym Zadory w Wieliczce,

-        przestrzennie, teren ten od strony wschodniej przylega do ul. Czernochowskiej, od południa do ul. Orzechowej, a od zachodu do ul. Wygoda - a więc stanowi to uzupełnienie urbanistyczne tej części obszaru miasta Wieliczki.

 

7. Ustalenie granicy miasta Konstancin-Jeziorna położonego w powiecie piaseczyńskim w woj. mazowieckim. Za pozytywnym rozpatrzeniem tego wniosku przemawiają argumenty i uwarunkowania:

a)     społeczne:

-      pozytywne wyniki konsultacji społecznych przeprowadzonych z zainteresowanymi mieszkańcami,

-      pozytywne opinie Rady Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna oraz Wojewody Mazowieckiego,

b)     przestrzenno-infrastrukturalne:

-      tereny objęte zmianą są usytuowane bezpośrednio ze zurbanizowaną częścią miasta Konstancin-Jeziorna,

-      istnieje ścisłe powiązanie wnioskowanych terenów z infrastrukturą miasta,

-      teren objęty zmianą jest przewidziany pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługową,

-      mieszkańcy zamieszkali na omawianym terenie utrzymują się z działalności pozarolniczej.

8.     Ustalenie granic miasta Lewin Brzeski, położonego na obszarze gminy Lewin Brzeski w powiecie brzeskim w woj. opolskim. Za pozytywnym rozpatrzeniem tego wniosku przemawiają argumenty i uwarunkowania:

b)     społeczne:

-        wniosek zainicjowały 3 rodziny zamieszkujące przy granicy z miastem we wsi Buszyce,

-        pozytywne wyniki konsultacji społecznych,

-        pozytywne opinie Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim oraz Wojewody Śląskiego,

c)     infrastrukturalno-przestrzenne:

-        powiązania mieszkańców włączanego terenu z miastem Lewin Brzeski (miejsca pracy, służba zdrowia, szkolnictwo, usługi),

-        w obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lewin Brzeski cześć omawianego terenu przeznaczona jest pod inwestycje miejskie: budownictwo mieszkaniowe i cmentarz.

 

9. Ustalenie granic miasta Sędziszów Małopolski położonego na obszarze gminy Sędziszów Małopolski w powiecie ropczycko-sędziszowskim w woj. podkarpackim. Za pozytywnym rozpatrzeniem tego wniosku przemawiają argumenty i uwarunkowania:

 

           a) społeczne:

-      pozytywne opinie Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim oraz Wojewody Podkarpackiego,

b)infrastrukturalne:

-      przedmiotowy teren przylega bezpośrednio do zwartej zabudowy miasta Sędziszów Małopolski, od zabudowy wsi Kawęczyn Sędziszowski oddalony jest o ok. 2 km,

-      omawiany obszar nie posiada połączenia komunikacyjnego z miejscowością Kawęczyn Sędziszowski,

-      powiązania z miastem poprzez infrastrukturę techniczną (sieć gazowa, elektryczna, wodociągowa, telefoniczna).

 

Wszystkie wyżej proponowane zmiany spełniają kryteria ustawowe wynikające z art. 4 ust. 3 i 4 ustawy o samorządzie gminnym.

 

 

II. Wnioski rekomendowane do negatywnego rozpatrzenia (wnioski dotyczące zmian stopnia gminnego):

 

Województwo dolnośląskie

Zmiana granic gminy o statusie miasta Świeradów-Zdrój, powiat lubański i gminy Mirsk, powiat lwówecki - obejmująca włączenie do gminy o statusie miasta Świeradów-Zdrój części obrębu ewidencyjnego Izera o powierzchni 4348,99 ha.

Przyczyny:

Poprzedni wniosek w przedmiotowej sprawie był rozpatrywany w 2004 r., lecz nie uzyskał pozytywnej rekomendacji, gdyż zawierał uchybienia formalno-prawne, a także wnioskodawca nie uzasadnił potrzeby włączenia w granice miasta Świeradów-Zdrój obszaru stanowiącego tereny leśne o pow. 4348,99 ha. W nowym wniosku zostały wyeliminowane uchybienia formalne, jednakże powierzchnia proponowanego terenu nie zmieniła się, a wnioskodawca nie przedstawił nowych merytorycznych argumentów uzasadniających potrzebę przeprowadzenia przedmiotowej zmiany granic. Ponadto:

-        w konsultacjach przeprowadzonych na terenie gminy Mirsk w sprawie przedmiotowej zmiany granic udział wzięło 54% uprawnionych do głosowania mieszkańców, z czego aż 99% głosujących opowiedziało się przeciwko proponowanej zmianie granic,

-        negatywne opinie wydała Rada Gminy Mirsk, Rada Powiatu Lwóweckiego.

 

Województwo małopolskie

1. Zmiana granic gminy Skawina w powiecie krakowskim oraz gminy Brzeźnica w powiecie wadowickim polegająca na wyłączeniu z gminy Brzeźnica części obszaru wsi Sosnowice o pow. 16, 25 ha i włączenia tego terenu do wsi Wielkie Drogi w gminie Skawina. Przyczyny:

-        istnieją rozbieżności w wynikach konsultacji przeprowadzonych z zainteresowanymi tą zmianą mieszkańcami wsi Sosnowice. Rada Sołecka wsi Sosnowice w uchwale Nr 2/03/99 z dnia 7 marca 1999 r. poparła omawianą zmianę. Tymczasem najnowsze wyniki konsultacji z 2003 r. zawarte w Uchwale Nr 2/2003 Zebrania Wiejskiego wsi Sosnowice z dnia 19 lutego 2003 r. stanowią, że na 108 osób uprawnionych do głosowania na tym zebraniu - wszyscy nie wyrazili zgody na dokonanie przedmiotowej zmiany granic. Ponadto, połowa przedstawicieli nieruchomości usytuowanych na wnioskowanym do zmiany terenie w oświadczeniu z dnia 21 maja 2003 r. zdecydowanie oprotestowała proponowaną zmianę granic, a także ich ewentualne przemeldowanie do gminy Skawina,

-        negatywne stanowiska Rady Gminy Brzeźnica i Rady Powiatu Wadowickiego odnośnie wnioskowanej zmiany,

-        nie dostarczono aktualnego stanowiska Rady Powiatu w Krakowie w tej sprawie (dołączona uchwała pochodzi z 2001 r.).

Województwo mazowieckie

1. Zmiana granic gminy Wieliszew oraz gminy Jabłonna w powiecie legionowskim polegająca na wyłączeniu z gminy Jabłonna wsi Janówek Drugi i włączeniu tej wsi do gminy Wieliszew.

Przyczyny:

-        Rada Gminy Wieliszew nie przeprowadziła na terenie swojej gminy konsultacji - uznając, że konsultacje przeprowadzone przez Radę Gminy Jabłonna są wystarczające. Powyższe uchybienie jest sprzeczne z przepisami ustawy o samorządzie gminnym,

-        w załączonych do omawianego wniosku dokumentach nie przedstawiono istotnych merytorycznych argumentów (oprócz pozytywnych wyników konsultacji), które przemawiałyby za dokonaniem powyższej zmiany granic,

-        proponowana zmiana granic nie poprawia w istotny sposób dotychczasowego układu przestrzennego obydwu gmin.

2. Zmiana granic gminy Serock w powiecie legionowskim i gminy Zatory w powiecie pułtuskim - polegająca na wyłączeniu z gminy Zatory przysiółka Kopaniec stanowiącego część wsi Stawinoga i włączeniu tego przysiółka do wsi Gąsiorowo, w gminie Serock. Przyczyny:

-        nie określono precyzyjnie powierzchni wnioskowanego do zmiany terenu, ponieważ nie zakończono jeszcze procesu modernizacji i aktualizacji ewidencji gruntów, a także budynków na tamtejszym terenie,

-        na wnioskowanym terenie oprócz działek letniskowych (około 170) znajdują się tereny rolne, których właściciele i użytkownicy (stali mieszkańcy tamtejszej wsi) zgłosili zdecydowany sprzeciw odnośnie dokonywania tej zmiany,

-        zdecydowany sprzeciw Rady Gminy w Zatorach i Rady Powiatu w Pułtusku,

-        proponowana zmiana nie poprawi dotychczasowego układu przestrzennego obydwu zainteresowanych gmin.

3. Zmiana granic gminy Halinów w powiecie mińskim i gminy Zielonka w powiecie wołomińskim - polegająca na wyłączeniu z gminy Zielonka terenów o nazwie "Dobra Michałów B" i włączenia ich do gminy Halinów.

Przyczyny:

-        przedmiotowa sprawa nie została ujęta w formie uchwały Rady Miejskiej w Halinowie, stąd też pismo podpisane przez Burmistrza Miasta Halinów i przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Halinowie ze względów formalnych nie spełnia wymogów wniosku o zmianę granic,

-        wnioskowany do zmiany teren o pow. 91,13 ha wchodzi w skład kompleksu poligonu wojskowego o łącznej pow. ca 330 ha i w całości znajduje się w strefie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,

-        zasadniczym argumentem jaki prezentują władze gminy Halinów w odniesieniu do proponowanej zmiany jest obawa, że na tym terenie władze gminy Zielonka (do której administracyjnie należy poligon) - zamierzają wybudować zakład utylizacji odpadów komunalnych i przemysłowych - co może spowodować pogorszenie warunków ochrony środowiska na terenach przygranicznych gminy Halinów,

-        zaproponowane na mapie oraz w opisowych dokumentach geodezyjnych przez wnioskodawcę zmiany granic są sprzeczne z zasadą zachowania jednorodności układu przestrzennego gmin - stosowaną przy zmianie granic gmin. Chodzi tu o teren stanowiący prawdopodobnie część działki ewidencyjnej Nr 30., która nie posiada precyzyjnie opisanej granicy,

-        wnioskowana przez Radę Miejską w Halinowie zmiana granic w sposób wyraźny pogarsza dotychczasowy układ przestrzenny obydwu gmin na tym odcinku granic administracyjnych.

4. Nadanie statusu miasta miejscowości Dobre w powiecie mińskim.

Przyczyny:

-        mała liczba ludności (ca 1600 osób) - przyjęte kryterium powyżej 2000 osób,

-        mała liczba instytucji pełniących funkcje ponadlokalne o charakterze miastotwórczym,

-        słabo rozwinięta infrastruktura techniczno-komunalna i społeczna,

-        widoczna część zabudowy typu zagrodowej w obszarze zwartej zabudowy Dobrego,

-        małe poparcie mieszkańców Dobrego w konsultacjach (na 1228 uprawnionych udział wzięło zaledwie 87 osób z czego za nadaniem praw miejskich opowiedziało się tylko 39 osób.

Województwo podkarpackie

1. Zmiana granic gminy o statusie miasta Dębica i gmin Żyraków, Czarna, Dębica w powiecie dębickim - dotycząca włączenia do miasta Dębicy części gminy Żyraków tj. sołectwa Zawierzbie i część sołectwa Straszęcin, części gminy Czarna tj. część sołectwa Grabiny, części gminy Dębica tj. część sołectwa Latoszyn, część sołectwa Nagawczyna, część sołectwa Pustynia o łącznej powierzchni 837,93 ha.

Przyczyny:

-        konsultacje przeprowadzone na terenie gmin objętych wnioskiem oraz poszczególnych sołectw proponowanych do włączenia w granice miasta Dębica w sposób jednoznaczny wskazują na kategoryczny sprzeciw mieszkańców tych terenów odnośnie przeprowadzenia przedmiotowej zmiany granic (bardzo wysoka frekwencja uczestniczących w konsultacjach, nawet powyżej 90% , we wszystkich zaś przypadkach liczba osób przeciwnych zmianie granic uczestniczących w konsultacjach przekroczyła 90%, a nawet osiągnęła 98%-99%),

-        na terenie miasta Dębicy niewielkie zainteresowanie mieszkańców przedmiotową zmianą granic - w konsultacjach uczestniczyło 12% mieszkańców uprawnionych do głosowania,

-        utrata przez zainteresowane gminy terenów uzbrojonych o charakterze inwestycyjno-budowlanym i produkcyjno-usługowym,

-        uszczuplenie majątku trwałego gmin (m.in. w postaci wybudowanych w ostatnich latach sieci kanalizacyjnych, wodociągowych, gazowych i energetycznych) - łącznie ok. 8 907 406 zł,

-        utrata dochodów budżetowych tych gmin związanych z podatkami (rolnym, od nieruchomości, od środków transportowych) - łącznie ok. 1 697 272 zł,

-        osłabienie rozwoju społeczno-gospodarczego tych gmin oraz możliwości pozyskiwania środków z zewnątrz,

-        słabo udokumentowana przez wnioskodawcę potrzeba włączenia w granice miasta proponowanych terenów, jednym z powtarzających się argumentów przytaczanych we wniosku jest wykształcenie spójnej struktury funkcjonalno-przestrzennej miasta i obszarów proponowanych do włączenia,

-        brak opinii w formie uchwały Rady Miasta Dębica w sprawie przedmiotowej zmiany granic,

-        negatywne opinie Rady Gminy w Czarnej, Rady Gminy w Żyrakowie, Rady Gminy w Dębicy, Sejmiku Województwa Podkarpackiego,

-        wątpliwości budzi uchwała Rady Miejskiej Dębicy w sprawie trybu przeprowadzenia konsultacji, na podstawie której zostały przeprowadzone konsultacje z mieszkańcami miasta, a która jako akt prawa miejscowego nie została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego, co oznacza, że nie weszła ona w życie i tym samym nie funkcjonuje w obrocie prawnym.

2. Zmiana granic miasta na prawach powiatu Rzeszów i gmin: Tyczyn, Głogów Małopolski polegająca na włączeniu do miasta Rzeszowa części gminy Tyczyn (sołectwo Matysówka, sołectwo Biała, część sołectwa Budziwój - łącznie: 1395,13 ha, 3726 mieszkańców), części gminy Głogów Małopolski (sołectwo Miłocin, sołectwo Pogwizdów Nowy - łącznie:454,83 ha, 2140 mieszkańców ).

a) Zmiana granic miasta na prawach powiatu Rzeszów i gminy Tyczyn (sołectwa Matysówka, Biała, część sołectwa Budziwój). Przyczyny:

-        konsultacje przeprowadzone na terenie poszczególnych sołectw w sposób jednoznaczny wskazują na kategoryczny sprzeciw mieszkańców tych terenów odnośnie przeprowadzenia przedmiotowej zmiany granic (bardzo wysoka frekwencja uczestniczących w konsultacjach, nawet powyżej 90 %, liczba osób przeciwnych zmianie granic uczestniczących w konsultacjach oscylowała w granicach 72%-84%),

-        w wyniku przeprowadzenia przedmiotowej zmiany granic wskaźnik zadłużenia gminy Tyczyn wzrósłby do ok. 41 %, co utrudniłoby wykonywanie zadań publicznych przez gminę,

-        w ostatnich latach na omawianym terenie zostały poniesione przez gminę Tyczyn znaczne nakłady finansowe w uzbrojenie tego terenu,

-        na obszarze przedmiotowych sołectw działają organizacje społeczno-użyteczne charakterystyczne dla obszarów wiejskich (koła gospodyń wiejskich, ludowe kluby sportowe, kołka rolnicze).

b) Zmiana granic miasta na prawach powiatu Rzeszów i gminy Głogów Małopolski (sołectwa: Miłocin i Pogwizdów Nowy).

Przyczyny:

-        konsultacje przeprowadzone na terenie zarówno gminy Głogów Małopolski, jak i sołectw: Miłocin i Pogwizdów Nowy w sposób jednoznaczny wskazują na kategoryczny sprzeciw mieszkańców tych terenów odnośnie przeprowadzenia przedmiotowej zmiany granic (bardzo wysoka frekwencja uczestniczących w konsultacjach sięgająca 92 %, zaś liczba osób przeciwnych zmianie granic uczestniczących w konsultacjach osiągnęła nawet 95 %),

-        zmniejszenie dochodów własnych o ok. 3 miliony złotych,

-        zmniejszenie środków na poprawę infrastruktury gminnej, co bezpośrednio spowoduje pogorszenie warunków życia i pracy mieszkańców (tereny, będące przedmiotem zainteresowania Rzeszowa są w pełni wyposażone w sieci wod.-kan., gazową, telefoniczną, drogi asfaltowe - pozostała część gminy oczekuje nadal na część z tych inwestycji, szczególnie na sieci kanalizacyjne. Gmina corocznie wydaje na inwestycje ok. 4 000 000 zł; uszczuplenie dochodów spowoduje więc brak wolnych środków na inwestycje),

-        niedobór środków na wkład własny potrzebny do uzyskania środków z funduszy unijnych (stan zadłużenia gminy wynosi obecnie 6 357 006 zł, co stanowi 27,3 % dochodów gminy; zmniejszenie dochodów spowoduje wzrost wskaźnika do ponad 32 %),

-        zachwiane zostaną więzi społeczne łączące miejscowość Miłocin i Pogwizdów Nowy z pozostałymi sołectwami gminy (Koła Gospodyń Wiejskich, Ochotnicza Straż Pożarna, Parafia Rzymsko-Katolicka w Miłocinie). Zespół Szkół w Pogwizdowie Nowym (szkoła podstawowa i przedszkole), do którego uczęszcza ponad 110 dzieci z Pogwizdowa Nowego i Miłocina ściśle współpracuje z innymi placówkami w gminie, bierze udział w gminnych akcjach,

-        utracone zostaną składniki majątkowe wybudowane w latach 2000-2004 na kwotę 2683000 zł (w Miłocinie na kwotę 1 256 000 zł, w Pogwizdowie Nowym 1 427 000 zł),

-        ponadto na terenach sołectw Miłocin i Pogwizdów Nowy znajdują się nieruchomości, które powiat rzeszowski wnosi jako udział do Parku Naukowo-Technologicznego. Niemożność wywiązania się przez Powiat z obowiązku wniesienia udziału spowoduje zmiany po stronie wnioskodawcy, co stawia pod znakiem zapytania realizację projektu. Wniosek na dofinansowanie tej inwestycji złożony przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego został już pozytywnie zaopiniowany przez Agencję Rozwoju Przemysłu w Warszawie,

-        Powiat Rzeszowski złożył również wniosek o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3. 1 ZPORR pod nazwą "Likwidacja i rekultywacja składowisk odpadów niebezpiecznych zawierających rtęć powiat rzeszowski". Wniosek ten został wybrany do dofinansowania i istnieje szansa zakończenia tak ważnego procesu jakim jest zlikwidowanie składowisk zawierających rtęć. Część z tych składowisk znajduje się właśnie na terenie przedmiotowych sołectw. Poprzez ewentualne włączenie tych sołectw do miasta Rzeszowa nie będzie możliwe zrealizowanie tego projektu na tym terenie, a także cały projekt może zostać zaniechany, ponieważ zmieni się jego wielkość, zakres w stosunku do złożonej wersji projektu.

Województwo śląskie

Utworzenie gminy Rybarzowice z obszaru gminy Buczkowice w powiecie bielskim. Obszar projektowanej gminy obejmuje teren sołectwa Rybarzowice położonego w obrębie ewidencyjnym Rybarzowice o powierzchni 837,83 ha i liczbie ludności 3.434 osoby. Przyczyny:

-        dążenie do podziału gmin jest tendencją przeciwną do kierunku polityki państwa polegającej na utrzymaniu jednostek dużych i silnych. Sprzyjał temu ustawowy przepis zabraniający dokonywania podziału gmin w celu utworzenia nowej gminy, który obowiązuje od 29 października 1998r. do 31 grudnia 2005r.,

-        projektowana gmina, według załączonych do wniosku wyliczeń, będzie miała możliwość samodzielnego funkcjonowania (dochody 4.499.460 zł, wydatki 4.174.940 zł), będzie jednak należała do grupy małych i słabych jednostek,

-        Rybarzowice są największą pod względem wielkości obszaru (43% ogólnej powierzchni gminy) i drugą (po Buczkowicach) pod względem liczby mieszkańców wsią w gminie Buczkowice. Dochody tej wsi stanowią 29,53% dochodów całej gminy. W tej sytuacji wydzielenie się omawianej wsi spowoduje w istotny sposób osłabienie gminy Buczkowice,

-        inicjatorem utworzenia nowej gminy jest grupa radnych z Rybarzowic, którzy uważają za krzywdzący ich wieś obecny rozkład nakładów inwestycyjnych. Jednak z załączonego do wniosku zestawienia nakładów na inwestycje i remonty w gminie Buczkowice w latach 1999-2004 wynika, że Rybarzowice do 2003r. miały największy udział w tych nakładach, które w 2004r. zostały zmniejszone na rzecz pozostałych trzech wsi, co wiązało się z budową tam kanalizacji sanitarnej,

-        w konsultacjach przeprowadzonych z mieszkańcami gminy, za wnioskiem opowiedzieli się tylko mieszkańcy wsi Rybarzowice, mieszkańcy pozostałych trzech wsi w gminie Buczkowice byli przeciwni tej zmianie,

-        negatywną opinię w odniesieniu do proponowanej zmiany wydał Wojewoda Śląski. Opierając się na obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Buczkowice Wojewoda stwierdził, iż utworzenie nowej gminy stworzyłoby niebezpieczeństwo rozbicia struktury przestrzennej gminy Buczkowice zarówno od strony kształtu przestrzennego, jak i przeznaczenia występujących w Rybarzowicach nieużytków pod różnego rodzaju usługi centrotwórcze do obsługi całej gminy Buczkowice. Może być też zachwiany wyznaczony w studium podstawowy cel rozwoju omawianych terenów - turystyka, gdyż władze nowej gminy, przy szczupłości środków finansowych, będą kierować je w pierwszej kolejności na funkcjonowanie gminy, a nie rozwój słabo obecnie rozwiniętego zaplecza turystycznego.

Województwo wielkopolskie

Podział miejscowości Kórnik na dwie odrębne miejscowości o nazwach: Kórnik, stanowiącej miasto i Bnin, stanowiącej obecnie część miasta Kórnik oraz nadanie Bninowi statusu miasta.

Przyczyny:

-        sytuacja wynikająca z przeprowadzenia tej zmiany byłaby precedensem , gdyż nie ma takiego przypadku w Polsce , aby na terenie jednej gminy znajdowały się dwa miasta (historycznie tworzeniu miast towarzyszyło ustanawianie samorządu miejskiego z odrębnymi władzami - w omawianym przypadku powstałaby sytuacja funkcjonowania dwóch miast posiadających wspólne władze),

-        Bnin po dokonaniu wnioskowanej zmiany, jako jednostka pomocnicza gminy Kórnik, w stosunkach zewnętrznych reprezentowany byłby i tak przez władze Kórnika,

-        proces urbanizacji miast, który jest zjawiskiem wieloaspektowym, polegający m.in. na poszerzaniu granic miast poprzez wchłanianie przez nie jednostek mniejszych (przylegających do granic miasta wsi, miasteczek), potwierdza brak racjonalnych przesłanek do dzielenia miasta na mniejsze organizmy miejskie, z tego też względu w omawianym przypadku wydaje się celowym utrzymanie dotychczasowego układu miasta Kórnik.

 

Proponowany termin wejścia w życie niniejszego projektu rozporządzenia wynika z przepisu § 1 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2001r. w sprawie trybu postępowania przy składaniu wniosków dotyczących tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia i ustalania granic gmin, nadawania gminie lub miejscowości statusu miasta, ustalania i zmiany nazw gmin i siedzib ich władz oraz dokumentów wymaganych w tych sprawach (Dz. U. Nr 86, poz. 943 z późn. zm.), który określa termin rozpatrywania wniosków przez Radę Ministrów nie później niż do dnia 31 lipca roku poprzedzającego rok budżetowy, w którym ma nastąpić zmiana.

 

Ocena skutków regulacji

 

1.                 Podmioty, na które oddziałuje projektowana regulacja.

Proponowane w projekcie zmiany w podziale terytorialnym będą dotyczyły bezpośrednio zainteresowanych mieszkańców oraz władz gmin, powiatów i województw, na terenie których wnioskowano ww. zmiany, a także służb geodezyjno-kartograficznych i statystycznych. W przypadku zmiany granic miasta na prawach powiatu Rzeszów i gminy Boguchwała zmniejszeniu ulegnie liczba radnych w gminie Boguchwała, z dotychczasowej liczby 21 na 15.

 

2.                 Wyniki przeprowadzonych konsultacji.

Wszystkie ujęte w projekcie rozporządzenia zmiany poddane zostały konsultacjom z mieszkańcami, zgodnie z wymogami proceduralnymi. Większość biorących udział w konsultacjach mieszkańców poparła proponowane zmiany granic gmin, miast oraz nadanie miejscowościom statusu miasta, z wyjątkiem zmiany granic miasta na prawach powiatu Rzeszów i gmin Boguchwała, Krasne i Świlcza oraz zmiany granic gminy o statusie miasta Dębica i gminy Dębica. Informacja na temat wyników konsultacji społecznych przeprowadzonych w związku z ustaleniem granic miasta na prawach powiatu Rzeszów oraz gmin Boguchwała, Krasne i Świlcza znajduje się w uzasadnieniu na str. 3 - 6.

We wszystkich przypadkach uzyskano również opinie właściwych rad gmin, powiatów i wojewodów oraz powiatowych służb geodezyjno-kartograficznych.

Ze względu na przedmiot i zakres regulacji, nie zachodzi konieczność konsultowania niniejszego projektu rozporządzenia z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz związkami zawodowymi. Jakkolwiek przedłożony projekt stanowi realizację stosownych wniosków bezpośrednio zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego, to nie pozostaje związany z zakresem zadań przypisanych ustawami samorządowi terytorialnemu. Wydanie tego rozporządzenia przynależy do wyłącznej kompetencji naczelnego organu administracji rządowej, przy czym przedmiotowe rozporządzenie jest decyzją o charakterze jednostkowym, a nie ogólnym.

 

3.                 Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego.

Zmiany zawarte w projektowanym rozporządzeniu Rady Ministrów będą miały wpływ na wydatki z budżetu państwa w szacowanej przez wnioskodawców wielkości ok. 289 300 zł,
w związku z wymianą dowodów osobistych. Dodatkowe wydatki z budżetu państwa będą związane z pracami geodezyjnymi.

Wydatki jednostek samorządu terytorialnego związane z pracami geodezyjnymi obejmującymi wnioskowane do zmiany tereny, w tym również znajdujące się tam drogi publiczne, a także ze zmianą szyldów, pieczątek, tablic według wnioskodawców wyszacowane zostały na ok. 2 982 480 zł.

Zmiany ujęte w projektowanej regulacji zapewnią zdolność wykonywania zadań publicznych przez jednostki objęte zmianami terytorialnymi.

 

4.                 Wpływ regulacji na rynek pracy.

Przedmiotowa regulacja nie będzie miała wpływu na rynek pracy.

 

5.                 Wpływ regulacji na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki oraz sytuację i rozwój regionów.

Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki oraz sytuację i rozwój regionów.

 

6.                 Skutki społeczne.

Zmiany w podziale terytorialnym wprowadzone niniejszym rozporządzeniem, uzyskały akceptację społeczności lokalnej zamieszkałej teren będący przedmiotem wniosku, z wyjątkiem zainteresowanych mieszkańców gmin Boguchwała, Krasne, Świlcza i Dębica.

 

7. Przedmiot projektowanej regulacji nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej.

 

Metryczka

Data publikacji 13.07.2005
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Sebastian Górkiewicz
do góry