Projekt Ustawy z dnia ...2005 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

Ustawa z dnia ...2005 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

 

Art. 1.

W ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 i Nr 277, poz. 2742)  w art. 139 wprowadza się następujące zmiany:

1)                 ust. 4a otrzymuje brzmienie:

"4a. Pracodawcy są zobowiązani zwalniać z obowiązku świadczenia pracy osoby powołane do służby w obronie cywilnej w związku ze zwalczaniem klęsk żywiołowych, katastrof i zagrożeń środowiska.";

2)                 po ust. 4a dodaje się ust. 4b-4i w brzmieniu:

"4b. Osobom zwolnionym z obowiązku świadczenia pracy, które powołane zostały do służby w obronie cywilnej, przysługuje świadczenie pieniężne rekompensujące utracone w okresie pełnienia tej służby wynagrodzenie ze stosunku pracy.

      4c. Świadczenie pieniężne, o którym mowa w ust. 4b, nie przysługuje osobie powołanej do służby w obronie cywilnej, jeżeli otrzymała ona od pracodawcy wynagrodzenie za okres odbywania tej służby.

4d. Świadczenie pieniężne, o którym mowa w ust. 4b, stanowi kwota wynagrodzenia, które przysługiwało osobie powołanej do służby w obronie cywilnej za ostatnie 3 miesiące pełnego miesięcznego wymiaru pracy, poprzedzające okres odbytej służby w obronie cywilnej, podzielona przez 90 i następnie pomnożona przez liczbę dni służby odbytej w obronie cywilnej.

4e. W przypadku, gdy okres pozostawania w stosunku pracy jest krótszy niż okres, o którym mowa w ust. 4d, podstawę wymiaru świadczenia pieniężnego oblicza się biorąc pod uwagę kwotę wynagrodzenia, które przysługiwało osobie powołanej do służby w obronie cywilnej w miesiącach poprzedzających okres odbytej służby w obronie cywilnej.

4f. Świadczenie pieniężne wypłaca organ, który utworzył formację obrony cywilnej, w oddziale której osoba zwolniona z obowiązku świadczenia pracy pełniła służbę.

4g. Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia:

1)     warunki i tryb zwalniania przez pracodawców z obowiązku świadczenia pracy osób powołanych do służby w obronie cywilnej w związku ze zwalczaniem klęsk żywiołowych, katastrof i zagrożeń środowiska, uwzględniając w szczególności profil działania  zakładu pracy,

2)     sposób ustalania okresu służby w obronie cywilnej, za który przysługuje świadczenie pieniężne, o którym mowa w ust. 4b, uwzględniając w szczególności okresy wliczane i niewliczane do okresu takiej służby oraz konieczność zrekompensowania osobom powołanym do służby w obronie cywilnej wynagrodzenia utraconego za czas niezbędny na stawienie się z miejsca zamieszkania do miejsca rozpoczęcia służby oraz czas powrotu do miejsca zamieszkania po zwolnieniu z niej,

3)     tryb ustalania i wypłacania świadczenia pieniężnego, o którym mowa w ust. 4b, uwzględniając w szczególności potrzebę zapewnienia utrzymania osobie powołanej do służby w obronie cywilnej w okresie pełnienia tej służby."

 

Art. 2.

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 139 ust. 4a ustawy, o której mowa w art. 1, zachowują moc do czasu wydania nowych przepisów wykonawczych na podstawie art. 139 ust. 4g ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art. 3.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Uzasadnienie

 

Projekt niniejszej ustawy stanowi realizację zadania nałożonego przez Radę Ministrów w dniu 29 marca 2005 r. Rada na Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji polegającego na opracowaniu projektu nowelizacji ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie uregulowania kwestii wypłacania osobom zwolnionym z pracy w związku z powołaniem do służby w obronie cywilnej, świadczenia rekompensacyjnego za utracone wynagrodzenie (zadanie nr 000-93/05).

Problem powyższej nowelizacji wynikł w trakcie prac nad wydaniem rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie zasad zwalniania przez pracodawców z obowiązku świadczenia pracy osób powołanych do służby w obronie cywilnej w związku ze zwalczaniem klęsk żywiołowych, katastrof i zagrożeń środowiska (Dz.U. Nr 60, poz. 518).

W toku uzgodnień międzyresortowych dotyczących projektu ww. rozporządzenia wykreślono z niego, na wniosek Rządowego Centrum Legislacji, przepisy regulujące zasady wypłacania osobom zwolnionym z obowiązku świadczenia pracy w związku z powołaniem do służby w obronie cywilnej, świadczenia rekompensującego.

W ocenie Rządowego Centrum Legislacji upoważnienie ustawowe do wydania ww. rozporządzenia zezwala na określenie wyłącznie "zasad zwalniania przez pracodawców z obowiązku świadczenia pracy osób powołanych do służby w obronie cywilnej" biorąc pod uwagę "zasady zrekompensowania utraconego wynagrodzenia". W samej ustawie upoważniającej brak jest natomiast przepisu materialnego nadającego osobom powołanym do służby w obronie cywilnej, w przypadkach wskazanych w art. 139 ust. 4a tej ustawy, prawa do takiego świadczenia finansowego. Niedopuszczalne jest zatem normowanie w akcie wykonawczym - bez szczegółowego upoważnienia - prawa do takiego świadczenia lub zasad jego przyznawania.

Uznając za niedopuszczalne wprowadzenie obowiązku służby w obronie cywilnej w związku ze zwalczaniem klęsk żywiołowych, katastrof i zagrożeń środowiska bez stosownej rekompensaty wynagrodzenia za pracę, opracowano niniejszy projekt nowelizacji ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.) zmierzający w kierunku zagwarantowania osobom powołanym do służby w obronie cywilnej wypłaty stosownego świadczenia.

Projekt określa:

1)     podmioty, którym przysługiwać będzie świadczenie rekompensacyjne,

2)     okres, za jaki przysługiwać będzie to świadczenie,

3)     zasady ustalania wysokości świadczenia,

4)     organy obowiązane do jego wypłaty.

 

Ocena skutków regulacji (OSR)

1)     podmioty, na które oddziałuje projektowane rozporządzenie:

Projektowana ustawa obejmuje swoim zakresem pracodawców, którzy mogą zostać zobowiązani do zwolnienia pracowników z obowiązku świadczenia pracy, tych pracowników oraz organy obrony cywilnej wydające decyzje o powołaniu pracownika do odbycia służby w obronie cywilnej oraz obowiązane do wypłaty świadczenia rekompensującego.

2)     konsultacje społeczne:

Projekt został przekazany do zaopiniowania przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, NSZZ "Solidarność", Forum Związków Zawodowych oraz Konfederację Pracodawców Polskich i Krajową Izbę Gospodarczą.

Ponadto umieszczony został w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie podmiotowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

3)     wpływ projektowanej regulacji na sektor finansów publicznych (budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego) ze wskazaniem źródeł finansowania:

Wejście w życie ustawy nie spowoduje skutków finansowych dla budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Wydatki przewidziane na realizację ustawy pokrywane będą ze środków finansowych przeznaczonych na obronę cywilną z budżetów organów, które tworzą formacje obrony cywilnej, tj. ministrów, wojewodów, starostów, wójtów lub burmistrzów, a także pracodawców.

Nie jest możliwe szczegółowe wyliczenie, jakie będą koszty wypłaty świadczeń rekompensujących, z uwagi na to iż nie jest znana szacunkowa liczba formacji obrony cywilnej jakie zostaną utworzone na danym obszarze oraz liczba osób powołanych do służby w obronie cywilnej, którym takie świadczenie powinno być wypłacone.

Ponadto wysokość świadczenia rekompensującego jest uzależniona od wysokości wynagrodzenia osób powołanych do służby w obronie cywilnej.

4)     wpływ projektowanej regulacji na rynek pracy, konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki oraz na sytuację i rozwój regionów:

Nie przewiduje się  wpływu projektowanej ustawy na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki, rynek pracy oraz na sytuację i rozwój regionów.

 

Przedmiot ustawy nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej.

 

 

Metryczka

Data publikacji 26.07.2005
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Sebastian Górkiewicz
do góry