Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji1) z dnia ........2005 r. w sprawie form kontroli bezpieczeństwa przeprowadzanej w zasięgu terytorialnym przejścia granicznego oraz w środkach komunikacji międzynarodowej przez funkcjonariuszy Straży Granicznej

 

Na podstawie art. 11 ust. 7a ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1399 z późn. zm.2) zarządza się, co następuje:

 

Rozdział I

Przepisy ogólne

§ 1.

Rozporządzenie określa formy kontroli bezpieczeństwa przeprowadzanej przez funkcjonariuszy Straży Granicznej w zasięgu terytorialnym przejścia granicznego oraz w środkach komunikacji międzynarodowej, właściwych dla danego rodzaju przejścia.

§ 2.

Użyte w rozporządzeniu określenia i skróty oznaczają:

1)    funkcjonariusz - funkcjonariusz Straży Granicznej;

2)    przedmiot zakazany - przedmiot, materiał, urządzenie, substancja, której przewóz środkiem komunikacji międzynarodowej jest zabroniony, ze względu na bezpieczeństwo osób lub mienia i rodzaj przejścia granicznego; 

3)    materiał niebezpieczny - przedmiot lub substancja stanowiąca podczas transportu zagrożenie dla bezpieczeństwa, w tym zdrowia lub mienia;

4)    strefa zastrzeżona - teren przejścia granicznego, do którego dostęp, ze względów bezpieczeństwa, mają wyłącznie osoby uprawnione;

5)    bagaż kabinowy - bagaż przeznaczony do przewozu w kabinie pasażerskiej statku powietrznego;

6)    bagaż rejestrowany - bagaż przeznaczony do przewożenia w luku bagażowym statku powietrznego;

7)    bagaż rejestrowany towarzyszący - bagaż dopuszczony do przewozu w luku bagażowym statku powietrznego, na pokładzie którego znajduje się pasażer, który zgłosił go do odprawy;

8)    bagaż bez właściciela - bagaż przyjęty do przewozu w luku bagażowym statku powietrznego, na pokładzie którego nie znajduje się pasażer, który zgłosił go do odprawy;

9)    członek załogi statku powietrznego - osoba wykonująca pracę na pokładzie statku powietrznego podczas odbywania przez niego lotu;

10) członek załogi statku morskiego - osoba wpisana na listę załogi statku morskiego i wykonująca pracę na jego pokładzie;

11) kontrola dostępu - zespół działań, metod i środków podejmowanych zgodnie z przepisami przez uprawnione organy w celu zapewnienia, że osoby nieuprawnione nie dostaną się do wyznaczonych obszarów  przejścia granicznego;

12) znany nadawca:

a)     w przypadku towarów: inicjator przewozu towarów drogą lotniczą na własny rachunek prowadzący ustaloną działalność wraz z zarejestrowanym agentem lub przewoźnikiem lotniczym według kryteriów określonych w odrębnych przepisach;

b)     w przypadku poczty: inicjator przewozu poczty drogą lotniczą na własny rachunek, który ustanowił działalność gospodarczą z zarejestrowanym organem pocztowym według kryteriów określonych w odrębnych przepisach;

13) poczta - wysyłka korespondencji i innych przedmiotów przewożonych lub przeznaczonych do dostarczenia przez służby pocztowe;

14) poczta służbowa i materiały przewoźnika - przesyłki zawierające korespondencję i materiały takie jak dokumentacja, zapasy żywności, części zapasowe, środki czyszczące oraz inne artykuły przeznaczone dla własnych lub współpracujących podmiotów;

15) pasażer transferowy - pasażer odbywający podróż różnymi lotami, z przesiadką w porcie lotniczym z jednego lotu na drugi;

16) pasażer tranzytowy - pasażer odlatujący z portu lotniczego, po krótkim postoju statku powietrznego, tym samym statkiem powietrznym, którym przybył;

17) ładunek - towar lub przedmiot transportowany środkiem komunikacji międzynarodowej

18) ładunek lotniczy - towar lub przedmiot transportowany na pokładzie statku, w tym przesyłki kurierskie bez kuriera i ekspresowe, z wyjątkiem uszkodzonego bagażu lub poczty;

19) bagaż lub ładunek lotniczy transferowy - bagaż lub ładunek lotniczy, przewożony różnymi lotami z przeładowaniem w porcie lotniczym z jednego lotu na drugi;

20) zdarzenie naruszające ochronę - umyślne działanie, które może zagrozić statkowi morskiemu, jego załodze, pasażerom lub ładunkowi albo obiektom portowym z nim powiązanym;

21) zapasy statkowe - zaopatrzenie techniczne i żywność dostarczane na statek w czasie jego postoju w porcie.

 

Rozdział II

 

Formy kontroli bezpieczeństwa w zasięgu terytorialnym lotniczego przejścia granicznego oraz w środkach komunikacji lotniczej

§ 3.

Kontrola bezpieczeństwa w zasięgu terytorialnym lotniczego przejścia granicznego przeprowadzana jest w stosunku do:

1)    podróżnych oraz członków załóg statków powietrznych;

2)    bagażu kabinowego;

3)    bagażu rejestrowanego towarzyszącego;

4)    bagażu bez właściciela;

5)    ładunków lotniczych, przesyłek;

6)    poczty;

7)    poczty służbowej i materiałów przewoźnika;

8)    osób zatrudnionych na lotnisku i innych osób wchodzących do strefie zastrzeżonych przez punkty kontroli bezpieczeństwa oraz wnoszonych przez nie przedmiotów;

9)    statków powietrznych;

§ 4.

Formami kontroli bezpieczeństwa podróżnych oraz członków załóg statków powietrznych są:

1)    sprawdzenie ręczne;

2)    sprawdzenie przy użyciu bramki magnetycznej;

3)    sprawdzenie przy użyciu ręcznego wykrywacza metali;

4)    sprawdzenie przy pomocy innego sprzętu specjalistycznego;

5)    kontrola osobista.

§ 5.

Formami kontroli bezpieczeństwa bagażu kabinowego są:

1)    sprawdzenie ręczne;

2)    prześwietlenie urządzeniem rentgenowskim;

3)    prześwietlenie urządzeniem rentgenowskim o wysokiej rozdzielczości z zainstalowanym i uruchomionym programem wirtualnej projekcji obrazów zagrożeń.

§ 6.

1. Formami kontroli bezpieczeństwa bagażu rejestrowanego towarzyszącego są:

1)    sprawdzenie ręczne;

2)    prześwietlenie urządzeniem rentgenowskim;

3)    sprawdzenie urządzeniem do wykrywania śladowych ilości materiałów wybuchowych lub chemicznym testerem do wykrywania materiałów wybuchowych;

4)    sprawdzenie z wykorzystaniem psów służbowych.

2.     W przypadku konieczności sprawdzenia zawartości bagażu rejestrowanego towarzyszącego, kontrolę przeprowadza się w obecności właściciela lub przedstawiciela przewoźnika, w wyznaczonym pomieszczeniu.

3.     W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że w bagażu rejestrowanym towarzyszącym znajdują się urządzenia lub materiały wybuchowe, poddaje się go rozpoznaniu pirotechnicznemu.

§ 7.

Formami kontroli bezpieczeństwa bagażu bez właściciela są:

1)     prześwietlenie urządzeniem rentgenowskim, wyposażonym w automatyczny system wykrywania materiałów wybuchowych;

2)     prześwietlenie urządzeniem rentgenowskim, pod dwoma różnymi kątami;

3)     sprawdzenie urządzeniem do wykrywania śladowych ilości materiałów wybuchowych lub chemicznym testerem do wykrywania materiałów wybuchowych;

4)     sprawdzenie z wykorzystaniem psów służbowych.

§ 8.

1.     Formami kontroli bezpieczeństwa ładunków lotniczych i przesyłek kurierskich i ekspresowych są:

1)    sprawdzenie ręczne;

2)    prześwietlenie urządzeniem rentgenowskim;

3)    badanie w komorze ciśnieniowej;

4)    sprawdzenie urządzeniem do wykrywania śladowych ilości materiałów wybuchowych lub chemicznym testerem do wykrywania materiałów wybuchowych;

5)    sprawdzenie z wykorzystaniem psów służbowych;

6)    poddanie czasowemu składowaniu.

2.     Można odstąpić od kontroli bezpieczeństwa ładunków lotniczych i przesyłek kurierskich i ekspresowych w przypadku:

1)    otrzymania ich od znanego nadawcy;

2)    ładunków lotniczych transferowych;

3)    ładunków lotniczych, których pochodzenie i warunki przeładunku zapewniają, że nie stanowią zagrożenia, w szczególności zwłok ludzkich, żywych zwierząt, krwi i produktów krwiopochodnych, organów przeznaczonych do transplantacji, produktów leczniczych, materiałów radioaktywnych;

4)    przesyłek pocztowych, kontrolowanych zgodnie z odrębnymi przepisami.

3.     Przeprowadzenie kontroli bezpieczeństwa ładunku lotniczego lub przesyłki potwierdza się poprzez zamieszczenie na liście przewozowym oraz opakowaniu odbitki stempla a w przypadku, gdy odciśnięcie stempla jest niemożliwe, umieszczenie nalepki.

4.     Wzór stempla i nalepki, o których mowa w ust. 3, określają odrębne przepisy.

§ 9.

1.     Formami kontroli bezpieczeństwa poczty są:

1)    sprawdzenie ręczne;

2)    prześwietlenie urządzeniem rentgenowskim;

3)    badanie w komorze ciśnieniowej;

4)    sprawdzenie urządzeniem do wykrywania śladowych ilości materiałów wybuchowych lub chemicznym testerem do wykrywania materiałów wybuchowych;

5)    sprawdzenie z wykorzystaniem psów służbowych.

2.     Można odstąpić od kontroli bezpieczeństwa poczty, w przypadku:

1)     otrzymania jej od znanego nadawcy;

2)     listów o niewielkiej grubości;

3)     przesyłek z materiałami ratującymi życie;

4)     przewożenia jej samolotami pocztowymi, pomiędzy portami lotniczymi Państw Członkowskich Unii Europejskiej;

5)     przeładunku w tranzycie, pod warunkiem, że w miejscu tranzytu jest ona chroniona przed dostępem osób postronnych.

§ 10.

Formami kontroli bezpieczeństwa poczty służbowej i materiałów przewoźnika, są:

1)     sprawdzenie ręczne;

2)     prześwietlenie urządzeniem rentgenowskim;

3)     badanie w komorze ciśnieniowej;

4)     sprawdzenie urządzeniem do wykrywania śladowych ilości materiałów wybuchowych lub chemicznym testerem do wykrywania materiałów wybuchowych;

5)     sprawdzenie z wykorzystaniem psów służbowych.

§ 11.

Formy kontroli bezpieczeństwa osób zatrudnionych na lotnisku i innych osób wchodzących do stref zastrzeżonych lotniska przez punkty kontroli bezpieczeństwa oraz wnoszonych przedmiotów, określono w § 4 i 5.

§ 12.

Kontrolę bezpieczeństwa statku powietrznego przeprowadza się w przypadku:

1)    odbywania lotu uznanego za lot wysokiego ryzyka;

2)    na uzasadniony, pisemny wniosek przewoźnika lotniczego;

3)    uzasadnionego podejrzenia, że zaistniały inne okoliczności, które wymagają przeprowadzenia takiej kontroli.

§ 13.

Formami kontroli bezpieczeństwa statku powietrznego są:

1)     sprawdzenie ręczne;

2)     sprawdzenie urządzeniem do wykrywania śladowych ilości materiałów wybuchowych lub chemicznym testerem do wykrywania materiałów wybuchowych;

3)     sprawdzenie przy wykorzystaniu innego sprzętu specjalistycznego;

4)     sprawdzenie z wykorzystaniem psów służbowych.

§ 14.

Szczegółowy sposób stosowania form kontroli bezpieczeństwa, o których mowa w § 4 - 11 i 13 określają odrębne przepisy.

§ 15.

Komendant placówki Straży Granicznej koordynuje działania innych organów i instytucji działających w lotniczym przejściu granicznym, w zakresie kontroli bezpieczeństwa, w szczególności poprzez opiniowanie i uzgadnianie planów ochrony przygotowywanych przez te organy i instytucje.

Rozdział III

 

Formy kontroli bezpieczeństwa w zasięgu terytorialnym morskiego przejścia granicznego oraz w środkach komunikacji międzynarodowej

§ 16.

Kontrola bezpieczeństwa w zasięgu terytorialnym morskiego przejścia granicznego przeprowadzana jest w uzasadnionych przypadkach, w stosunku do:

1)    pasażerów oraz załóg statków morskich i ich bagażu;

2)    osób zatrudnionych w przejściu granicznym i innych osób wchodzących na teren morskiego przejścia granicznego oraz wnoszonych przez nie przedmiotów;

3)    ładunków;

4)    zapasów statkowych;

5)    wjeżdżających pojazdów;

6)    statków morskich.

§ 17.

1.     Kontrola bezpieczeństwa pasażerów oraz członków załóg statków morskich i ich bagażu, przeprowadzana jest w wyznaczonych stanowiskach terminali pasażerskich oraz na statku morskim w zasięgu terytorialnym morskiego przejścia granicznego.

2.     Kontrola bezpieczeństwa statku morskiego może być przeprowadzana na morzu terytorialnym oraz na morskich wodach wewnętrznych przed wejściem statku do portu.

§ 18.

Formy kontroli bezpieczeństwa pasażerów oraz członków załóg statków morskich, a także osób zatrudnionych w morskim przejściu granicznym, i innych osób wchodzących na teren tego przejścia, określono w § 4 ust. 1 pkt 1, 2 i 4.

§ 19.

Formy kontroli bezpieczeństwa bagażu pasażerów oraz członków załóg statków morskich, a także przedmiotów wnoszonych przez osoby zatrudnione w morskim przejściu granicznym, i innych osób wchodzących na teren tego przejścia, określono w § 6 ust. 1.

§ 20.

Kontrola bezpieczeństwa statku morskiego przeprowadzana jest w przypadku:

1)    uzasadnionego, pisemnego wniosku jego kapitana, armatora lub jego przedstawiciela;

2)    uzasadnionego podejrzenia lub zdarzenia naruszającego ochronę.

§ 21.

Formami kontroli bezpieczeństwa ładunków, zapasów statkowych, pojazdów i statku morskiego są:

1)     sprawdzenie ręczne;

2)     sprawdzenie urządzeniem do wykrywania śladowych ilości materiałów wybuchowych;

3)     sprawdzenie przy wykorzystaniu innego sprzętu specjalistycznego;

4)     sprawdzenie z wykorzystaniem psów służbowych

§ 22.

1.     W trakcie przeprowadzania kontroli bezpieczeństwa w zasięgu terytorialnym morskiego przejścia granicznego oraz w środkach międzynarodowej komunikacji morskiej funkcjonariusze współdziałają z organami i służbami realizującymi zadania zgodnie z odrębnymi przepisami.

2.     Komendant placówki Straży Granicznej koordynuje działania innych organów i instytucji działających w morskim przejściu granicznym, w zakresie kontroli bezpieczeństwa, w szczególności, poprzez opiniowanie i uzgadnianie planów ochrony przygotowywanych przez te organy i instytucje.

Rozdział IV

 

Formy kontroli bezpieczeństwa w zasięgu terytorialnym drogowego, kolejowego i rzecznego przejścia granicznego oraz w środkach komunikacji międzynarodowej

§ 23.

Kontrola bezpieczeństwa osób w zasięgu terytorialnym drogowego, kolejowego i rzecznego przejścia granicznego przeprowadzana jest w uzasadnionych przypadkach w stosunku do:

1)    osób;

2)    bagażu;

3)    ładunku;

4)    środka komunikacji międzynarodowej, właściwego dla danego rodzaju przejścia granicznego;

§ 24.

Kontrola bezpieczeństwa osób i bagażu przeprowadzana jest w formach określonych w § 4 i 5.

§ 25.

Kontrola bezpieczeństwa ładunku i środka komunikacji międzynarodowej, właściwego dla danego rodzaju przejścia granicznego, przeprowadzana jest w formach określonych w § 8 ust. 1.

 

§ 26.

1.     Organizowanie i realizację kontroli bezpieczeństwa w zasięgu terytorialnym drogowego, kolejowego i rzecznego przejścia granicznego oraz w środkach komunikacji międzynarodowej koordynuje komendant właściwej miejscowo placówki Straży Granicznej.

2.     W ramach koordynacji, o której mowa w ust. 1, komendant placówki Straży Granicznej określa zadania dla poszczególnych służb działających w przejściach granicznych oraz uzgadnia zakres i tryb współdziałania z jednostkami Policji i Państwowej Straży Pożarnej.

§ 27.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

 

1)Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz.U. Nr 134, poz. 1436, Nr 283, poz. 2918 oraz z 2005 r. Nr 19, poz. 164).

2)Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz.U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 128, poz. 1175, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609 i Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 171, poz. 1800, Nr 172, poz. 1805, Nr 210, poz. 2135, Nr 210, poz. 2136 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 757.

 

Uzasadnienie

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie form kontroli bezpieczeństwa przeprowadzanej w zasięgu terytorialnym przejścia granicznego oraz w środkach komunikacji międzynarodowej przez funkcjonariuszy Straży Granicznej został sporządzony na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 11 ust. 7a ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1399 z późn. zm.).

Na mocy art. 1 ust.10 pkt f ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 90, poz. 757), Straż Graniczna uzyskała dodatkowe uprawnienia w zakresie przeprowadzania kontroli bezpieczeństwa w zasięgu terytorialnym lotniczych, morskich, drogowych, kolejowych i rzecznych przejść granicznych a także w środkach komunikacji międzynarodowej, właściwych dla poszczególnych rodzajów przejść. Zgodnie z delegacją ustawową minister właściwy do spraw wewnętrznych i administracji został zobligowany do uregulowania przedmiotowej materii w drodze rozporządzenia.        

            Projekt rozporządzenia uwzględnia specyfikę prowadzenia kontroli bezpieczeństwa w środkach komunikacji międzynarodowej, właściwych dla różnych rodzajów przejść granicznych, a także zawiera szczegółowe unormowania związane z formami prowadzenia powyższej kontroli w zasięgu terytorialnym poszczególnych przejść granicznych.

            Kwestie uregulowane w rozporządzeniu, związane z formami kontroli bezpieczeństwa w zasięgu terytorialnym lotniczego przejścia granicznego a także właściwym tym przejściom środkom komunikacji międzynarodowej, którymi są statki powietrzne, są zgodne z zasadami określonymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego realizującego zasady ochrony lotnictwa (Dz.U. Nr 160, poz. 1549), a także rozporządzeniem (WE) nr 2320/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. ustanawiającego wspólne zasady w dziedzinie bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego (Dz. Urz. UE, L 355, 30/12/2002 P. 0001-0022).

            Kontrola bezpieczeństwa przeprowadzana w zasięgu terytorialnym morskiego przejścia granicznego oraz w środkach komunikacji międzynarodowej nawiązuje do przygotowywanych aktów prawnych dotyczących bezpieczeństwa w międzynarodowej komunikacji morskiej, opracowywanych na podstawie Kodeksu ISPS (Kodeksu ochrony statku i obiektu portowego) oraz jest zgodna z rozporządzeniem (WE) nr 752/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie podniesienia ochrony statku i obiektów portowych.

Zagadnienia związane z kontrolą bezpieczeństwa w zasięgu terytorialnym drogowych, kolejowych i rzecznych przejść granicznych oraz w środkach komunikacji międzynarodowej im właściwym zostały uregulowane łącznie w jednym rozdziale. Wskazanie poszczególnych rodzajów form kontroli bezpieczeństwa w tych rodzajach przejść zostało określone analogicznie jak w przypadku kontroli bezpieczeństwa w zasięgu terytorialnym lotniczych przejść granicznych z uwzględnieniem braku możliwości stosowania tak rygorystycznych środków ochrony jakie możliwe są do zastosowania w lotniczych przejściach granicznych takich jak zakaz posiadania przedmiotów zabronionych, tworzenie stref zastrzeżonych itp.

Przedmiotowe rozporządzenie nie jest sprzeczne z prawem Unii Europejskiej.

 

Ocena Skutków Regulacji (Osr)

 

1.       Wpływ regulacji na podmioty, na które będzie oddziaływał projektowany akt prawny.

Przepisy projektu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie form kontroli bezpieczeństwa przeprowadzanej w zasięgu terytorialnym przejścia granicznego oraz środkach komunikacji międzynarodowej przez funkcjonariuszy Straży Granicznej będą oddziaływały na komendantów właściwych terytorialnie oddziałów oraz placówek Straży Granicznej oraz na osoby, które znajdą się w terytorialnym zasięgu przejścia granicznego oraz w środkach komunikacji międzynarodowej, właściwych dla danego rodzaju przejścia.

Przyjęcie niniejszego projektu umożliwi skuteczną realizację zadania nałożonego na Straż Graniczną określonego w art. 2 ust. 5a ustawy o Straży Granicznej, który wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2006 r. a polegającego na wykonywaniu kontroli bezpieczeństwa oraz w środkach transportu w komunikacji międzynarodowej.

2.       Wpływ regulacji na bezpieczeństwo i obronność państwa.

Wejście w życie rozporządzenia nie ma wpływu na obronność i bezpieczeństwo państwa.

3.       Wpływ regulacji na dochody i wydatki budżetowe.

Skutki finansowe związane z wejściem w życie rozporządzenia obejmują dodatkowe nakłady finansowe w szacunkowej kwocie ok. 3.5 mln zł. Ww. wydatki związane są z kosztem wyposażenia w sprzęt do dokonywania kontroli bezpieczeństwa, prowadzenia rozpoznania pirotechnicznego i neutralizacji urządzeń wybuchowych oraz przeszkolenia w tym zakresie funkcjonariuszy Straży Granicznej, w szczególności z morskich, drogowych, kolejowych i rzecznych przejść granicznych .

Ww. wydatki zostaną pokryte z budżetu państwa z części 42 - sprawy wewnętrzne, której dysponentem jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji w części przeznaczonej na funkcjonowanie Straży Granicznej.

4.       Wpływ regulacji na rynek pracy.

Wejście w życie rozporządzenia nie ma wpływu na rynek pracy.

5.       Wpływ regulacji na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki.

       Wejście w życie rozporządzenia nie ma wpływu na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki.

6.       Wpływ regulacji na sytuację i rozwój gospodarczy.

Wejście w życie rozporządzenia nie ma wpływu na sytuację i rozwój gospodarczy.

7.       Zakres kontroli społecznej.

Zakres podmiotowy i przedmiotowy projektowanego rozporządzenia nie wymaga przeprowadzenia konsultacji społecznych.

8.       Zgodność regulacji z prawem Unii Europejskiej.

Projektowane rozporządzenie jest zgodne z rozporządzeniem (WE) nr 2320/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. ustanawiającego wspólne zasady w dziedzinie bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego (Dz. Urz. UE, L 355, 30/12/2002 P. 0001-0022) oraz z rozporządzeniem (WE) nr 752/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie podniesienia ochrony statku i obiektów portowych.

 

Metryczka

Data publikacji 25.07.2005
Data modyfikacji 09.11.2006
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Sebastian Górkiewicz
do góry