Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji1)z dnia ....... 2005 r. w sprawie sposobu gromadzenia przez Straż Graniczną odcisków linii papilarnych, zdjęć oraz danych osobowych, warunków ich przechowywania, wykorzystania i sposobu przekazywania innym organom

 

Na podstawie art. 10a ust. 8 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1399, z późn. zm.2) zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

1. W przypadku pobrania na karcie daktyloskopijnej, w toku prowadzonego postępowania przygotowawczego, do celów identyfikacyjnych i wykrywczych odcisków linii papilarnych palców i dłoni od osób podejrzanych o popełnienie przestępstw ściganych z oskarżenia publicznego, osób o nieustalonej tożsamości lub usiłujących ukryć swą tożsamość, pierwszy egzemplarz karty przesyła się do Centralnej Registratury Daktyloskopijnej prowadzonej przez Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Głównej Policji, zwanej dalej "Registraturą", w celu rejestracji.

2. Drugi egzemplarz karty, o której mowa w ust. 1, gromadzi się w aktach postępowania przygotowawczego i przechowuje w jednostce organizacyjnej Straży Granicznej, właściwej ze względu na miejsce prowadzenia postępowania przygotowawczego.

 

§ 2.

1. Odciski linii papilarnych pobrane w przypadku, o którym mowa w § 1 ust. 1, przy użyciu urządzenia do elektronicznego daktyloskopowania przesyła się drogą elektroniczną do Registratury w celu rejestracji.

2. Kartę daktyloskopijną sporządzoną na urządzeniu do elektronicznego daktyloskopowania można wydrukować i wykorzystać tylko do celów procesowych.

3. W przypadku wydrukowania karty, o której mowa w ust. 2, gromadzi się ją w aktach postępowania przygotowawczego i przechowuje w jednostce organizacyjnej Straży Granicznej, właściwej ze względu na miejsce prowadzenia postępowania przygotowawczego.

 

§ 3.

Odciski linii papilarnych znajdujące się w Registraturze wykorzystuje się w celu ustalenia lub potwierdzenia tożsamości osoby o nieustalonej tożsamości lub usiłującej ukryć swą tożsamość poprzez przeprowadzenie wywiadu daktyloskopijnego, polegającego na sprawdzeniu, czy odciski linii papilarnych osób, których tożsamość wymaga ustalenia lub potwierdzenia odpowiadają odciskom linii papilarnych znajdujących się w Registraturze.

 

§ 4.

1.W przypadku pobrania odcisków linii papilarnych do celów wywiadu daktyloskopijnego od osób o nieustalonej tożsamości lub usiłujących ukryć swoją tożsamość, oryginał karty daktyloskopijnej oznaczonej hasłem "WYWIAD" przesyła się do Registratury drogą pocztową lub za pomocą elektronicznych środków przekazu albo dostarcza osobiście.

2. W przypadku braku danych osoby, której tożsamość jest ustalana lub potwierdzana na karcie, o której mowa w ust. 1, zamieszcza się także wyrazy "NN OSOBA".

3. Karta daktyloskopijna, o której mowa w ust. 1, nie podlega rejestracji w Registraturze. Po uzyskaniu wywiadu daktyloskopijnego karta ta zwracana jest do jednostki organizacyjnej Straży Granicznej, dla której przeprowadzono wywiad.

4. Karta daktyloskopijna po uzyskaniu wywiadu daktyloskopijnego, na żądanie osoby daktyloskopowanej, zostaje jej zwrócona lub niezwłocznie protokolarnie zniszczona.

 

§ 5.

1. Niezidentyfikowane ślady linii papilarnych palców i dłoni, ujawnione w toku czynności procesowych przesyła się do Registratury za pomocą karty rejestracyjnej w celu rejestracji w zbiorach fotogramów lub plików graficznych niezidentyfikowanych śladów linii papilarnych palców i dłoni.

2. W przypadku rejestracji śladów, o których mowa w ust. 1, bezpośrednio z nośników, na których zostały zabezpieczone, do Registratury przekazuje się te nośniki wraz z wnioskiem o zarejestrowanie śladów linii papilarnych w systemie Automatycznym Systemie Informacji Daktyloskopijnej (AFIS), którego wzór określa załącznik nr 1do rozporządzenia.

3. Kartę rejestracyjną, o której mowa w ust. 1, oraz wniosek, o którym mowa w ust. 2, sporządza się w dwóch egzemplarzach. Drugi egzemplarz karty i wniosku gromadzi się w aktach postępowania przygotowawczego i przechowuje w jednostce organizacyjnej Straży Granicznej, właściwej ze względu na miejsce prowadzenia postępowania przygotowawczego.

§ 6.

1. Zdjęcia osób podejrzanych o popełnienie przestępstw ściganych z oskarżenia publicznego, osób o nieustalonej tożsamości lub usiłujących ukryć swoją tożsamość, wykonane w toku prowadzonego postępowania przygotowawczego, gromadzi się w formie karty albumowej, której wzór określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

2. Kartę albumową sporządza funkcjonariusz Straży Granicznej prowadzący postępowanie przygotowawcze.

 3. Karty albumowe przechowuje się w opisanym, ewidencjonowanym zbiorze kart albumowych w jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej, właściwych ze względu na miejsce prowadzenia postępowania przygotowawczego. Dopuszcza się równoległe prowadzenie zbioru kart albumowych na elektronicznych nośnikach informatycznych.

4. Zdjęcia, o których mowa w ust. 1, można wykorzystywać do sporządzania tablic poglądowych w  prowadzonych postępowaniach przygotowawczych.

 

§ 7.

Kopie zdjęć, o których mowa w § 6 ust. 1, przekazuje się na pisemny wniosek uprawnionego organu drogą pocztową, za pomocą technicznych środków przekazu, w wersji elektronicznej albo z wykorzystaniem urządzeń i systemów teleinformatycznych.

 

§ 8.

1.Negatywy lub pliki cyfrowe, służące do wykonania zdjęć sygnalitycznych przechowuje się w jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej, właściwych ze względu na miejsce prowadzenia postępowania przygotowawczego, w formie opisanych, ewidencjonowanych zbiorów.

2. W przypadku wykonywania zdjęć sygnalitycznych z wykorzystaniem urządzenia do wykonywania zdjęć sygnalitycznych (UDZS), zdjęcia umieszcza się w folderze o nazwie odpowiadającej literowemu symbolowi jednostki organizacyjnej Straży Granicznej (bez polskich znaków literowych) z kolejnym numerem ewidencyjnym zdjęcia i oznaczeniem dwóch ostatnich cyfr roku wykonania, oddzielając poszczególne oznaczenia symbolem podkreślnika (np. GPKSG_Medyka_117_05). Poszczególne zdjęcia zawarte w folderze powinny posiadać dodatkowo symbol literowy pozy rejestracji: "ab" - prawy profil i twarz z przodu (en face), "cd" - prawy półprofil i lewy półprofil, "e" - sylwetka, "f" do "z" - zdjęcia dodatkowe.

3. W przypadku wykonywania zdjęć sygnalitycznych z wykorzystaniem aparatu cyfrowego zdjęcia umieszcza się w folderze o nazwie odpowiadającej literowemu symbolowi jednostki organizacyjnej Straży Granicznej (bez polskich znaków literowych) z kolejnym numerem ewidencyjnym zdjęcia i oznaczeniem dwóch ostatnich cyfr roku wykonania, oddzielając poszczególne oznaczenia symbolem podkreślnika (np. GPKSG_Medyka_117_05). Poszczególne zdjęcia zawarte w folderze powinny posiadać dodatkowo symbol literowy pozy rejestracji: "a" - prawy profil, "b" - twarz z przodu (en face), "c" - prawy półprofil, "d" - lewy półprofil, "e" - sylwetka, "f" do "z" - zdjęcia dodatkowe.

§ 9.

1. Dane osób podejrzanych o popełnienie przestępstw ściganych z oskarżenia publicznego są gromadzone w zbiorach danych prowadzonych w systemach informatycznych lub innych zbiorach ewidencyjnych.

2. Dane osobowe mogą być gromadzone w centralnym zbiorze danych, w którym przetwarza się dane niezbędne do realizacji zadań Straży Granicznej uzyskane z terenu całego kraju.

 

§ 10.

1.Centralny zbiór danych tworzy Komendant Główny Straży Granicznej, wskazując w szczególności:

1) podstawę prawną prowadzenia zbioru;

2) cel prowadzenia zbioru;

3) zakres danych przetwarzanych w zbiorze;

4) osoby odpowiedzialne za prowadzenie zbioru;

5) kategorie uprawnionych do korzystania ze zbioru;

6) tryb korzystania ze zbioru;

7) sposoby uzupełniania, uaktualniania lub prostowania danych przetwarzanych w zbiorze.

2.Zbiór danych likwiduje Komendant Główny Straży Granicznej, wskazując w szczególności:

1) datę likwidacji zbioru;

2) sposób usunięcia zgromadzonych w zbiorze danych osobowych;

3) skład osobowy komisji likwidacyjnej;

4) dokumenty potwierdzające likwidację zbioru.

 

§ 11.

Dane osobowe wykorzystuje się w toku realizacji ustawowych zadań Straży Granicznej, w szczególności dane te mogą być koordynowane. Koordynacja polega na niezwłocznym przekazaniu jednostce organizacyjnej Straży Granicznej, która dane zarejestrowała, informacji o zainteresowaniu innej jednostki organizacyjnej Straży Granicznej tą samą osobą.

 

§ 12.

Dane osobowe przekazuje się, na pisemny wniosek uprawnionych organów, w formie pisemnej albo z wykorzystaniem urządzeń i systemów teleinformatycznych.

 

§ 13.

Dane osobowe przechowuje się w warunkach zapewniających ich zabezpieczenie, określonych w przepisach o ochronie danych osobowych.

 

§ 14.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

 

W porozumieniu:

Minister Sprawiedliwości

 

1)Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436 i Nr 283, poz. 2818 oraz z 2005 r. Nr 19, poz. 164).

2)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 128, poz. 1175, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609 i Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 171, poz. 1800, Nr 172, poz. 1805, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 757).

 

Uzasadnienie

Straż Graniczna - zgodnie z art. 10a ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz.U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1399) - może pobierać, gromadzić i wykorzystywać w celach wykrywczych i identyfikacyjnych odciski linii papilarnych, zdjęcia oraz dane osobowe osób podejrzanych o popełnienie przestępstw ściganych z oskarżenia publicznego, a także osób o nieustalonej tożsamości lub usiłujących ukryć swoją tożsamość.

Powyższe uprawnienie jest skorelowane z art. 74 § 3 kodeksu postępowania karnego, zgodnie z którym w stosunku do osoby podejrzanej można dokonać czynności pobierania odcisków oraz fotografowania tej osoby.

Dotychczas brak było przepisu upoważniającego do szczegółowej regulacji sposobu gromadzenia odcisków linii papilarnych, zdjęć oraz danych osobowych, warunków przechowywania, wykorzystania oraz przekazywania ich innym uprawnionym organom. W ustawie z dnia 22 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 90, poz. 757) dodano w art. 10a ustawy o Straży Granicznej ust. 8 stanowiący upoważnienie dla Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji do uregulowania w formie rozporządzenia, w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości wyżej wskazanych zagadnień. Przedmiotowy projekt rozporządzenia stanowi wykonanie przedmiotowej delegacji ustawowej.

Przepisy rozporządzenia określają techniczno - kryminalistyczne sposoby gromadzenia i wykorzystywania odcisków linii papilarnych i zdjęć sygnalitycznych, pobieranych i wykonywanych zarówno metodami tradycyjnymi jak również urządzeniami specjalistycznymi (np. live skaner, UDZS).

W przedmiotowym projekcie reguluje się przekazywania kart daktyloskopijnych (w przypadku pobrania odcisków linii papilarnych na karcie) oraz przesyłania odcisków linii papilarnych drogą elektroniczną  (w przypadku pobrania odcisków za pomocą urządzenia do elektronicznego daktyloskopowania) do Centralnej Registratury Daktyloskopijnej prowadzonej przez Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Głównej Policji w celu rejestracji danych daktyloskopijnych. Odciski linii papilarnych, znajdujące się w Centralnej Registraturze Daktyloskopijnej mogą być następnie wykorzystane do przeprowadzania wywiadu daktyloskopijnego.

Wykonywane przez Straż Graniczną zdjęcia sygnalityczne gromadzi się w formie kart albumowych przechowywanych w ewidencjonowanych zbiorach tych kart, a w przypadku wykonania tych zdjęć z wykorzystaniem urządzeń specjalistycznych (UDZS) lub aparatu cyfrowego w folderach.

W projekcie rozporządzenia wskazuje się, że dane osób podejrzanych o popełnienie przestępstw ściganych z oskarżenia publicznego gromadzone są w zbiorach danych prowadzonych w systemach informatycznych lub zbiorach ewidencyjnych. Przekazywanie tych danych uprawnionym organom może odbywać się w formie pisemnej albo z wykorzystaniem urządzeń i systemów teleinformatycznych.

Wskazane rozwiązania służą ujednoliceniu sposobów i warunków postępowania z pobranymi przez Straż Graniczą odciskami linii papilarnych, wykonanymi zdjęciami sygnalitycznymi oraz posiadanymi danymi osobowymi.

Mając na względzie ujednolicenie zasad i sposobu gromadzenia odcisków linii papilarnych oraz zdjęć i danych osobowych przez służby podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, w projekcie przyjęto rozwiązania techniczno-kryminalistyczne gromadzenia odcisków linii papilarnych oraz wykonywania zdjęć sygnalitycznych analogiczne do stosowanych w Policji.

 

Ocena skutków regulacji

 

1.     Podmioty, na które oddziałuje przedmiotowy akt prawny

Przedmiotowy projekt dotyczy funkcjonariuszy Straży Granicznej, wykonujących ustawowe zadania Straży Granicznej.

Projekt rozporządzenia, z uwagi na zakres regulacji, nie wymaga konsultacji społecznych.

 

2.     Wpływ regulacji na dochody i wydatki budżetowe

Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje dodatkowych skutków finansowych w budżecie państwa.

 

3.     Wpływ regulacji na rynek pracy

Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje zmian na rynku pracy.

 

4.     Wpływ regulacji na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki

Wejście w życie rozporządzenia nie wpłynie na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki.

 

5.     Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny

Wejście w życie rozporządzenia nie wpłynie na sytuację i rozwój regionalny.

 

6.     Zgodność regulacji z prawem Unii Europejskiej

Przedmiotowy projekt nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej.

 

Metryczka

Data publikacji 25.07.2005
Data modyfikacji 09.11.2006
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Sebastian Górkiewicz
do góry