Projekt Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia ..........2005 r. w sprawie gospodarowania lokalami mieszkalnymi przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji1) z dnia ..........2005 r. w sprawie gospodarowania lokalami mieszkalnymi przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

 

Na podstawie art. 83 ust. 1 i 1a w związku z art. 84a ust. 4 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2005 r. Nr 41, poz. 398), zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Rozporządzenie określa:

1) zasób mieszkaniowy będący w dyspozycji Zarządu Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji;

2) sposób i szczegółowe warunki:

a) gospodarowania lokalami mieszkalnymi przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,

b) wydawania decyzji o prawie zamieszkiwania w lokalach mieszkalnych, w tym w kwaterach zastępczych i kwaterach internatowych,

c) wykonywania przeglądów technicznych, konserwacji i remontów lokali mieszkalnych i pomieszczeń przeznaczonych do wspólnego użytku oraz terminy wykonania tych czynności,

d) wykonywania napraw lokali mieszkalnych obciążających Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,

e) zwalniania lokali mieszkalnych, w tym kwater zastępczych i kwater internetowych;

3) szczegółowy tryb postępowania w sprawach przymusowego przekwaterowania lub wykwaterowania osób zamieszkujących w lokalach mieszkalnych oraz ustalania kosztów tych czynności;

4) wzory dokumentów stanowiących podstawę do zamieszkania w lokalu mieszkalnym, kwaterze zastępczej, kwaterze internatowej i internacie oraz ich zwalniania i rozliczania.

2. Użyte w rozporządzeniu skróty oznaczają:

1) ustawa - ustawę z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

2) Zarząd - Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

§ 2.

1. Zasób mieszkaniowy będący w dyspozycji Zarządu stanowią lokale mieszkalne:

1) stanowiące własność Skarbu Państwa i pozostające w trwałym zarządzie Zarządu;

2) niewyodrębnione, o których mowa w art.4 ust.1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz.903 z późn. zm.2)), stanowiące własność Skarbu Państwa, znajdujące się w budynkach wspólnot mieszkaniowych;

3) stanowiące własność jednostek samorządu terytorialnego i pozostające w dyspozycji Zarządu;

4) znajdujące się w zasobie spółdzielni mieszkaniowych, w odniesieniu, do których Skarb Państwa reprezentowany przez Zarząd posiada spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego;

5) znajdujące się w zasobie towarzystw budownictwa społecznego, w których Skarb Państwa posiada akcje lub udziały albo uczestniczył lub uczestniczy w kosztach budowy lokali mieszkalnych w tych towarzystwach;

6) pozyskane przez Zarząd w drodze umowy najmu, leasingu albo innej umowy cywilnoprawnej;

7) pozyskane przez Zarząd w drodze darowizny, spadku albo zapisu.

2. Dyrektor Zarządu, za zgodą Dyrektora Biura Administracyjno - Gospodarczego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, może przeznaczyć lokal mieszkalny na cele inne niż mieszkalne.

§ 3.

1. Zarząd gospodaruje lokalami mieszkalnymi, o których mowa w § 2 ust.1, poprzez:

1) wykonywanie w stosunku do lokali mieszkalnych prawa własności i innych praw rzeczowych przysługujących Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Zarząd;

2) prowadzenie obsługi administracyjnej i eksploatacyjnej lokali mieszkalnych;

3) zasiedlanie i zwalnianie lokali mieszkalnych, w tym kwater zastępczych i kwater internatowych;

4) ustalanie opłat za używanie lokali mieszkalnych, w tym kwater zastępczych i kwater internatowych, oraz opłat pośrednich ponoszonych z tytułu ich zajmowania, pobieranie tych opłat, a także rozliczanie opłat pośrednich;

5) wykonywanie przeglądów technicznych, napraw, konserwacji i remontów lokali mieszkalnych, o których mowa w § 2 ust.1 pkt 1 i 2, oraz pozyskanych przez Zarząd w drodze umowy sprzedaży, a także pomieszczeń służących do wspólnego użytku w budynkach, których prawo własności przysługuje wyłącznie  Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Zarząd;

6) dokonywanie zmian w strukturze lub konstrukcji lokali mieszkalnych;

7) ustalanie kosztów napraw uszkodzeń i wymiany wyposażenia lokali mieszkalnych oraz znajdujących się w nich urządzeń, a także pomieszczeń i urządzeń służących do wspólnego użytku;

8) wydawanie decyzji w sprawie opróżnienia lokalu mieszkalnego oraz opłat i odszkodowania za używanie lokalu mieszkalnego;

9) zarządzanie przymusowego przekwaterowania lub wykwaterowania z lokalu mieszkalnego.

2. Zasobem mieszkaniowym, o którym mowa w § 2 ust. 1, gospodaruje Dyrektor Zarządu.

§ 4.

1. Dyrektor Zarządu w miarę pozyskiwania przez Zarząd wolnych lokali mieszkalnych, które stały się zbędne na zakwaterowanie osób, o których mowa w art.84a ust.1 pkt 1 - 3 ustawy, sporządza i przedstawia ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych wykazy wolnych lokali mieszkalnych, które mogą być zasiedlane przez kierowników jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez tego ministra na zasadach określonych w przepisach:

1) rozdziału 8 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2002 r. Nr 7, poz.58 z późn. zm.3));

2) rozdziału 12 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz.U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1399 z późn. zm.4));

3) rozdziału 8 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz.1230 z późn. zm.5));

4) rozdziału 7 ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (Dz.U. z 2004 r. Nr 163, poz. 1712 z późn. zm.6). 

2. Z osobą, której kierownik jednostki organizacyjnej, o której mowa w ust. 1, przydzielił lokal mieszkalny, Dyrektor Zarządu zawiera umowę najmu tego lokalu na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266), uwzględniając treść wydanej przez tego kierownika decyzji administracyjnej.

3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do lokali na zakwaterowanie tymczasowe.

4. Na wniosek najemcy, o którym mowa w ust. 2 Dyrektor Zarządu może dokonać zamiany lokalu mieszkalnego zajmowanego przez najemcę, jeżeli lokal ten, z uwzględnieniem członków rodziny uwzględnionych przy przydziale lokalu mieszkalnego i norm zaludnienia, posiada powierzchnię użytkową podstawową większą lub równą takiej powierzchni przysługującej najemcy.

5. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio w przypadku zgodnego wniosku co najmniej dwóch najemców, o zamianę zajmowanych przez nich lokali mieszkalnych.

6. Przepisów ust. 4 i 5 nie stosuje się, jeżeli w stosunku do najemcy, który złożył wniosek o zamianę lokalu mieszkalnego, została wydana decyzja o opróżnieniu zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego.

§ 5.

1. W stosunku do osób, o których mowa w art. 84a ust.1 pkt 1 - 3 ustawy, Dyrektor Zarządu wydaje:

1) decyzję o prawie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym - według wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) decyzję o prawie zamieszkiwania w kwaterze zastępczej - według wzoru określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia;

3) decyzję o prawie zamieszkiwania w kwaterze internatowej - według wzoru określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

4) skierowanie do zamieszkiwania w internacie - według wzoru określonego w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

2. Wydanie decyzji lub skierowania, o których mowa w ust. 1, następuje na wniosek osoby, o której mowa w art. 84a ust. 1 pkt 1 - 3 ustawy.

3. Wnioski, o których mowa w ust. 2, są rejestrowane przez Dyrektora Zarządu w kolejności wpływu.

4. Na wniosek osoby, w stosunku do której została wydana decyzja, o której mowa w ust. 1 pkt 1, Dyrektor Zarządu może dokonać zamiany lokalu mieszkalnego zajmowanego przez tę osobę, jeżeli lokal ten, z uwzględnieniem członków rodziny uwzględnionych przy ustalaniu przysługującej powierzchni użytkowej podstawowej i norm tej powierzchni, posiada powierzchnię użytkową podstawową większą lub równą takiej powierzchni przysługującej tej osobie.

5. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio w przypadku zgodnego wniosku co najmniej dwóch osób, w stosunku do których została wydana decyzja, o której mowa w ust. 1 pkt 1, o zamianę zajmowanych lokali mieszkalnych.

6. Przepisów ust. 4 i 5 nie stosuje się, jeżeli osoba, która złożyła wniosek o zamianę lokalu mieszkalnego jest obowiązana do opuszczenia zajmowanego lokalu mieszkalnego na podstawie art. 41 ust. 1 - 5 lub art. 44 ustawy albo zamiana dotyczy kwatery, a osoba, która złożyła wniosek o zamianę nie spełnia warunków do jej zajmowania.

§ 6.

1. Protokół przyjęcia lokalu mieszkalnego, w tym kwatery zastępczej i kwatery internatowej, o którym mowa w art. 32 ust. 1 ustawy, sporządza przedstawiciel Zarządu i osoba, której wydano decyzję o prawie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym, w tym w kwaterze zastępczej albo kwaterze internatowej.

2. Przedstawicielem Zarządu, o którym mowa w ust. 1, może być osoba, która posiada:

1) uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu przepisów rozdziału 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.7) oraz

2) pisemne upoważnienie Dyrektora Zarządu do sporządzania protokołów przyjęcia i zdania, o których mowa w art. 32 ust. 1 ustawy.

3. Sporządzenie protokołu przyjęcia następuje w terminie uzgodnionym przez przedstawiciela Zarządu z osobą, której wydano decyzję o prawie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym, w tym w kwaterze zastępczej albo kwaterze internatowej.

4. Wzór protokołu przyjęcia / zdania lokalu mieszkalnego i kwatery zastępczej określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.

5. Wzór protokołu przyjęcia / zdania kwatery internatowej i miejsca w internacie określa załącznik nr 6 do rozporządzenia.

§ 7.

1. W budynkach, w których wszystkie lokale mieszkalne są lokalami mieszkalnymi, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, Dyrektor Zarządu wykonuje kontrole okresowe w sposób i w terminach określonych w art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

2. Kontrole, o których mowa w ust. 1, wykonuje się według harmonogramu ustalonego przez Dyrektora Zarządu.

3. W razie stwierdzenia usterek w trakcie kontroli, o której mowa w ust. 1, Dyrektor Zarządu wykonuje naprawy tych usterek, wynikające z protokołu kontroli okresowej.

§ 8.

1. Dyrektor Zarządu przeprowadza corocznie przeglądy stanu technicznego co najmniej 20% lokali mieszkalnych i pomieszczeń służących do wspólnego użytku, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 5, według harmonogramu przez siebie ustalonego. Przeglądy te mogą być dokonywane przez osoby spełniające warunki określone w § 6 ust. 2.

2. Jeżeli w trakcie przeglądu, o którym mowa w ust. 1, stwierdzono wprowadzenie w lokalu mieszkalnym zmian, o których mowa w art. 32 ust. 3 ustawy, albo uszkodzeń, o których mowa w art. 32 ust. 4 ustawy, Dyrektor Zarządu podejmuje - wynikające z odrębnych przepisów - czynności zmierzające do przywrócenia stanu poprzedniego.

§ 9.

1. W budynkach, w których wszystkie lokale mieszkalne są lokalami mieszkalnymi, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, Dyrektor Zarządu wykonuje naprawy, konserwację i remonty pionów instalacji wodnej, kanalizacyjnej, cieplnej, elektrycznej i gazowej, włącznie do zaworów odcinających dopływ do lokalu mieszkalnego wody zimnej, ciepłej wody użytkowej, energii elektrycznej i gazu.

2. Jeżeli zawory, o których mowa w ust. 1, są umieszczone poza lokalem mieszkalnym, Dyrektor Zarządu wykonuje naprawy, konserwację i remonty odpowiednich instalacji do miejsca ich rozgałęzienia służącego doprowadzeniu wody zimnej, ciepłej wody użytkowej, energii elektrycznej i gazu do lokalu mieszkalnego.

3. W budynkach, o których mowa w ust. 1, Dyrektor Zarządu wykonuje również naprawy, konserwację i remonty pomieszczeń przeznaczonych do wspólnego użytku i ich wyposażenia, a także innych niż wymienione w ust. 1 instalacji i urządzeń znajdujących się w tych pomieszczeniach.

4. Konserwację instalacji, urządzeń i pomieszczeń, o których mowa w ust. 1 i 3, Dyrektor Zarządu wykonuje nie rzadziej niż co pięć lat, a ich remont - nie częściej niż raz na dziesięć lat.

§ 10.

1. W lokalach mieszkalnych, o których mowa w § 2 ust.1 pkt 1 i 2, oraz pozyskanych przez Zarząd w drodze umowy sprzedaży,  Dyrektor Zarządu wykonuje naprawy i konserwację:

1) instalacji wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej i gazowej, bez urządzeń odbiorczych;

2) instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami;

3) instalacji zbiorczej anteny telewizyjnej lub radiowej albo telewizji kablowej, bez osprzętu;

4) instalacji domofonowej bez osprzętu;

5) przyrządów pomiarowych wody, energii cieplnej, ścieków, energii elektrycznej i gazu zamontowanych na potrzeby danego lokalu mieszkalnego.

2. W lokalach mieszkalnych o których mowa w § 2 ust.1 pkt 1 i 2, oraz pozyskanych przez Zarząd w drodze umowy sprzedaży, Dyrektor Zarządu dokuje wymiany:

1) okien,

2) drzwi zewnętrznych i wewnętrznych,

3) podłóg i posadzek,

4) tynków ścian i sufitów,

5) wbudowanych mebli,

6) balkonów i loggi

? stanowiących wyposażenie lokalu mieszkalnego zgodne z projektem architektoniczno - budowlanym.

3. Konserwację, o której mowa w ust. 1, Dyrektor Zarządu wykonuje nie rzadziej niż raz na rok, a wymiany, o której mowa w ust. 2 dokonuje - nie częściej niż co 10 lat.

4. W lokalach mieszkalnych, o których mowa w § 2 ust.1 pkt 1 i 2, oraz pozyskanych przez Zarząd w drodze umowy sprzedaży, Dyrektor Zarządu wykonuje remonty w przypadku poddania remontowi całego budynku, albo jego części funkcjonalnej nie częściej niż raz na dziesięć lat, a także w przypadku przygotowywania tych lokali do ponownego zasiedlenia, w zakresie przewidzianym w dokumentacji technicznej dla danego remontu. W lokalach mieszkalnych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3, Zarząd wykonuje remonty tylko przy ponownym zasiedleniu tych lokali.

§ 11.

1. Zdanie lokalu mieszkalnego i kwatery zastępczej następuje protokołem przyjęcia / zdania sporządzonym według wzoru określonego w załączniku nr 5 do rozporządzenia, a kwatery internatowej i miejsca w internacie - protokołem przyjęcia / zdania sporządzonym według wzoru określonego w załączniku nr 6 do rozporządzenia.

2. Protokół zdania sporządza przedstawiciel Zarządu spełniający warunki określone w § 6 ust. 2  i osoba, której wydano decyzję o prawie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym, w tym w kwaterze zastępczej albo kwaterze internatowej.

3. Sporządzenie protokołu zdania następuje w terminie uzgodnionym przez przedstawiciela Zarządu z osobą, której wydano decyzję o prawie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym, w tym w kwaterze zastępczej albo kwaterze internatowej.

4. W dniu sporządzenia protokołu zdania zwalniany lokal mieszkalny, w tym kwatera zastępcza albo kwatera internatowa oraz pomieszczenia przynależne powinny być opróżnione ze wszystkich rzeczy nie stanowiących wyposażenia lokalu albo kwatery.

5. Po sporządzeniu protokołu zdania, przedstawiciel Zarządu odbiera klucze od osoby zdającej lokal mieszkalny, w tym kwaterę zastępczą albo kwaterę internatową oraz oplombowuje drzwi wejściowe do lokalu albo kwatery.

§ 12.

1. Jeżeli w trakcie sporządzania protokołu zdania, o którym mowa w § 11 ust. 1,  stwierdzono wprowadzenie w lokalu mieszkalnym, w tym w kwaterze zastępczej albo kwaterze internatowej zmian, o których mowa w art. 32 ust. 3 ustawy, albo uszkodzeń, o których mowa w art. 32 ust. 4 ustawy, Dyrektor Zarządu pisemnie nakazuje osobie posiadającej tytuł prawny do zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym, w tym w kwaterze zastępczej albo kwaterze internatowej, w wyznaczonym terminie, odpowiednio przywrócenie stanu poprzedniego albo naprawę powstałych uszkodzeń. Nakaz ten doręcza się takiej osobie za pisemnym potwierdzeniem odbioru.

2. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, Dyrektor Zarządu sprawdza wykonanie nakazu. Sprawdzenia może dokonać przedstawiciel Zarządu spełniający warunki określone w § 6 ust. 2.

3. Jeżeli pomimo upływu wyznaczonego terminu, osoba posiadająca tytuł prawny do zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym, w tym w kwaterze zastępczej albo kwaterze internatowej nie wykonała nakazu, o którym mowa w ust. 1, Dyrektor Zarządu może wykonać nakazane roboty we własnym zakresie, obciążając ich kosztami tę osobę.

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 - 3, podpisanie protokołu zdania i odebranie kluczy, następuje po wykonaniu nakazanych robót.

§ 13.

1. Zwolnienie lokalu mieszkalnego w przypadkach określonych w art. 41 ust. 1 - 5 następuje w terminie trzydziestu dni od daty doręczenia osobie posiadającej tytuł prawny do zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym decyzji o zwolnieniu lokalu mieszkalnego, o której mowa w art. 42 ust. 1 ustawy.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek osoby posiadającej tytuł prawny do zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym, Dyrektor Zarządu może przedłużyć termin, o którym mowa w ust. 1, do trzech miesięcy.

§ 14.

1. Wzór decyzji w sprawie opróżnienia lokalu mieszkalnego oraz wysokości należnych opłat i odszkodowań, o której mowa w art. 37a ust. 2 ustawy, wydawanej w stosunku do osób wymienionych w art. 37 ust. 1 ustawy, określa załącznik nr 7 do rozporządzenia.

2. Wzór decyzji o zwolnieniu lokalu mieszkalnego, o której mowa w art. 42 ust. 1 ustawy, określa załącznik nr 8 do rozporządzenia.

3. Wzór wezwania do opuszczenia lokalu mieszkalnego, o którym mowa w art. 41 ust. 6 ustawy, określa załącznik nr 9 do rozporządzenia.

4. Wzór decyzji w sprawie wysokości opłat i odszkodowań, o której mowa w art. 41 ust. 8, określa załącznik nr 10 do rozporządzenia.

§ 15.

1. Przy ustalaniu kosztów wykwaterowania, o którym mowa w art. 41 ust. 7, art. 44 i art. 48a ustawy, oraz kosztów przekwaterowania, o którym mowa w art. 42 ust. 2 ustawy, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2002 r. Nr 110, poz. 968 z późn. zm.8)) dotyczące wydatków egzekucyjnych.

2. Wzór wniosku Dyrektora Zarządu, o którym mowa w art. 45 ust. 1 ustawy, określa załącznik nr 11 do rozporządzenia.

§ 16.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia.9)

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

 

1)         Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz.U. Nr 134, poz. 1436 i Nr 283, poz. 2818 oraz z 2005 r. Nr 19, poz. 164).

2)         Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2000 r. Nr 29, poz. 355 oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492.

3)         Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 153, poz. 1271, Nr 176, poz. 1457 i Nr 200, poz. 1688, z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609, Nr 192, poz. 1873 i Nr 210, poz. 2036 oraz z 2004 r. Nr 171, poz. 1800, Nr 179, poz. 1842, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703 i Nr 277, poz. 2742 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 70.

4)         Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 128, poz. 1175, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609 i Nr 210, poz. 2036 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 171, poz. 1800, Nr 172, poz. 1805, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz.2703.

5)         Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 59, poz. 516 i Nr 166, poz. 1609, oraz z 2004 r. Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz.2703.

6)         Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2004 r. Nr 210, poz. 2135.

7)         Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881 i Nr 93, poz. 888.

8)         Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1090, Nr 141, poz. 1178, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387, Nr 199, poz. 1672, Nr 200, poz. 1679 i Nr 216, poz. 1824, z 2003 r. Nr 80, poz. 718, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302, Nr 193, poz. 1884, Nr 217, poz. 2124 i Nr 228, poz. 2255 oraz z 2004 r. Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 870 i 871, Nr 96, poz. 959 i Nr 116, poz. 1203.

9)    Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw

Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 lipca 2003 r. w sprawie kwater i lokali mieszkalnych stanowiących zasób mieszkaniowy Zarządu Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz.U. Nr 141, poz.1377), które utraciło moc z dniem 11 marca 2005 r. na podstawie art.1 pkt 19 ustawy z dnia 21 stycznia 2005 r. o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie ustawy o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 33, poz. 290).

 

Uzasadnienie

 

Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie delegacji wynikającej z art. 83 ust. 1 i 1a w związku z art. 84a ust. 4 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2005 r. Nr 41, poz.398), w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 116, poz. 1203 i Nr 151, poz. 1596) oraz ustawą z dnia 21 stycznia 2005 r. o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie ustawy o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 33, poz. 290). Delegacja ta zobowiązuje ministra właściwego do spraw wewnętrznych do określenia w drodze rozporządzenia sposobu i szczegółowych warunków gospodarowania lokalami mieszkalnymi przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Uprzednio sprawy związane z gospodarowaniem lokalami mieszkalnymi przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych MSWiA regulowało rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 lipca 2003 r. w sprawie kwater i lokali mieszkalnych stanowiących zasób Zarządu Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz.U. Nr 141, poz. 1377), które utraciło moc z dniem 11 marca 2005 r. w następstwie wejścia w życie art.1 pkt 19 ustawy z dnia 21 stycznia 2005 r. o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie ustawy o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 33, poz. 290).

Projektowane rozporządzenie określa sposób i szczegółowe warunki gospodarowania lokalami mieszkalnymi przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych MSWiA, wydawanie decyzji o prawie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym, kwaterze zastępczej, kwaterze internatowej oraz wydawanie skierowań do internatu, a także zwalniania tych lokali, wykonywania przeglądów technicznych, remontów i konserwacji lokali mieszkalnych, zakres napraw lokali mieszkalnych obciążających ZZM MSWiA oraz szczegółowy tryb postępowania w sprawach przymusowego przekwaterowania lub wykwaterowania osób zamieszkujących w lokalach mieszkalnych oraz ustalania kosztów tych czynności.

Projekt rozporządzenia określa również zasady i tryb dokonywania kontroli okresowych obiektów budowlanych stanowiących własność Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Zarządu Zasobów Mieszkaniowych MSWiA oraz warunki, jakie powinny spełniać osoby kontrolujące.

W ramach ww. delegacji ustawowej określono również wzory dokumentów stanowiących podstawę do zamieszkania w lokalu mieszkalnym, kwaterze zastępczej, kwaterze internatowej lub internacie oraz ich zwalniania i rozliczania.

Ocena skutków regulacji

 

1. Podmioty, na które oddziaływuje projektowana regulacja

 

            Projektowane rozporządzenie zakresem regulacji obejmuje Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, który zgodnie z art.84a ust.1 znowelizowanej ustawy z dnia 22.06.1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP (Dz.U. z 2005 r. Nr 41, poz.398) wykonuje zadania Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w stosunku do osób, o których mowa w ww. art.84a ust.1 ustawy, pełniących uprzednio zawodową służbę wojskową w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, albo zajmujących lokale mieszkalne w zasobie ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Ponadto obejmuje ono również osoby fizyczne zamieszkujące lokale mieszkalne w zasobach Zarządu Zasobów Mieszkaniowych MSWiA.

 

2. Wpływ regulacji na podmioty wskazane w pkt 1 oceny skutków regulacji

 

            Projektowane rozporządzenia, z uwagi na duże zróżnicowanie osób zamieszkujących lokale mieszkalne w zasobach ZZM MSWiA i ich uprawnienia, zgodnie z dyspozycją ustawową określa obowiązki Zarządu Zasobów Mieszkaniowych MSWiA w zakresie technicznego utrzymania budynków i lokali mieszkalnych, będących w trwałym zarządzie i administracji ZZM MSWiA.

 

3. Wyniki przeprowadzonych konsultacji

 

            Projekt rozporządzenia, skierowano do konsultacji i uzgodniono z Komedą Główną Policji, Komendą Główną Państwowej Straży Pożarnej, Komendą Główną Straży Granicznej i Biurem Ochrony Rządu oraz poszczególnymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, w tym z: Departamentem Finansów MSWiA, Departamentem Kontroli MSWiA, Departamentem Administracji Publicznej MSWiA, Departamentem Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego MSWiA, Biurem Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych MSWiA oraz Biurem Administracyjno - Gospodarczym MSWiA.

            Ponadto został on również przekazany do uzgodnień poszczególnym organizacjom związkowym funkcjonariuszy służb mundurowych resortu spraw wewnętrznych i administracji, w tym do: NSZZ Policjantów, KKW NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej, KSP NSZZ "Solidarność", ZK ZZS "Florian" oraz ZG NSZZ Pracowników Pożarnictwa.

 

4. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety sektora przedsiębiorstw oraz jednostek samorządu terytorialnego

 

            Projektowane rozporządzenie nie powoduje dodatkowych skutków finansowych dla sektora finansów publicznych, w tym budżetu państwa oraz budżetów sektora przedsiębiorstw i jednostek samorządu terytorialnego.

 

5. Wpływ regulacji na rynek pracy

 

            Wejście w życie projektu omawianego rozporządzenia nie ma wpływu na rynek pracy.

 

6. Wpływ regulacji na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki

 

            Nie przewiduje się wpływu projektowanych regulacji na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki.

 

7. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionów

 

            Projektowane rozporządzenie i zawarte w nim regulacje nie wywierają bezpośredniego wpływu na sytuację i rozwój regionalny.

 

Metryczka

Data publikacji 25.07.2005
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Sebastian Górkiewicz
do góry