Projekt Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia............2005 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o zezwolenie na tranzyt drogą powietrzną

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji1) z dnia............2005 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o zezwolenie na tranzyt drogą powietrzną

 

Na podstawie art. 100a ust. 6 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 128, poz. 1128 z późn. zm.2) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Określa się wzór formularza wniosku o zezwolenie na tranzyt drogą powietrzną stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2005 r.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

 

1)Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436 i Nr 283, poz. 2818 oraz z 2005 r. Nr 19, poz. 164).

2)Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 179, poz. 842 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 757, Nr 94, poz. 788.

 

 

Uzasadnienie

W dniu 22 kwietnia 2005 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o cudzoziemcach, ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2005 r. nr 94, poz. 788). Do ustawy o cudzoziemcach został wprowadzony nowy rozdział 8a dotyczący tranzytu cudzoziemca drogą powietrzną. Zgodnie z art. 100a ust. 6 ww. ustawy minister właściwy do spraw wewnętrznych zobowiązany został do określenia w drodze rozporządzenia wzoru formularza wniosku o zezwolenie na tranzyt drogą powietrzną.

Określając wzór formularza uwzględniono postanowienia dyrektywy Rady 2003/11O/WE z dnia 25 listopada 2003 r. w sprawie pomocy w przypadkach tranzytu do celów deportacji drogą powietrzną (Dz. Urz. WE L 321 z 6.12.2003).

Przedmiotowy projekt umożliwi skuteczne wykonywanie postanowień rozdziału 8a ustawy o cudzoziemcach dotyczących tranzytu cudzoziemca drogą powietrzną. Zadania w tym zakresie, a w szczególności w zakresie występowania z wnioskiem o tranzyt drogą powietrzną do centralnych organów innych państw członkowskich Unii Europejskiej, nałożono na Komendanta Głównego Straży Granicznej.

Wprowadzając wzór przedmiotowego wniosku do prawa krajowego Państwa Członkowskie Unii Europejskiej związane są treścią załącznika do powyższej dyrektywy, zawierającego wzór formularza. W wersji polskiej, stanowiącej załącznik do rozporządzenia wzorowano się na wersji w języku angielskim. Pozostawiono sformułowania w języku angielskim oraz dodatkowo nadpisano w języku polskim.

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji jest w pełni zgodny z w/w dyrektywą.

Wejście w życie rozporządzenia spowoduje skutki finansowe dla budżetu państwa polegające na zwiększeniu wydatków. Zgodnie z informacją zawartą w uzasadnieniu do projektu ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach, ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw, która to ustawa wprowadziła upoważnienie do wydania przedmiotowego rozporządzenia, oszacowano skutki finansowe związane z wytworzeniem wniosków o zezwolenie na tranzyt drogą powietrzną na kwotę 48 zł rocznie, przy założeniu, że rocznie wytwarzanych będzie 40 takich wniosków.

 

Ocena Skutków Regulacji

1.       Wpływ regulacji na podmioty, na które będzie oddziaływał projektowany akt prawny.

Przyjęcie niniejszego projektu umożliwi skuteczne wykonywanie postanowień rozdziału 8a ustawy o cudzoziemcach dotyczących tranzytu cudzoziemca drogą powietrzną. Zadania w tym zakresie, a w szczególności w zakresie występowania z wnioskiem o tranzyt drogą powietrzną do centralnych organów innych państw członkowskich Unii Europejskiej, nałożono na Komendanta Głównego Straży Granicznej.

2.       Wpływ regulacji na bezpieczeństwo i obronność państwa.

Wejście w życie rozporządzenia nie ma wpływu na obronność i bezpieczeństwo państwa.

3.       Wpływ regulacji na dochody i wydatki budżetowe.

Wejście w życie rozporządzenia spowoduje skutki finansowe związane z wytworzeniem wniosków o zezwolenie na tranzyt drogą powietrzną oszacowane na kwotę 48 zł rocznie, przy założeniu, że rocznie wytwarzanych będzie 40 takich wniosków.

4.       Wpływ regulacji na rynek pracy.

       Wejście w życie rozporządzenia nie ma wpływu na rynek pracy.

5.       Wpływ regulacji na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki.

       Wejście w życie rozporządzenia nie ma wpływu na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki.

6.       Wpływ regulacji na sytuację i rozwój gospodarczy.

Wejście w życie rozporządzenia nie ma wpływu na sytuację i rozwój gospodarczy.

7.       Zakres kontroli społecznej.

Zakres podmiotowy i przedmiotowy projektowanego rozporządzenia nie wymaga przeprowadzenia konsultacji społecznych.

8.       Zgodność regulacji z prawem Unii Europejskiej.

Projektowane rozporządzenie jest zgodne z dyrektywą Rady 2003/11O/WE z dnia 25 listopada 2003 r. w sprawie pomocy w przypadkach tranzytu do celów deportacji drogą powietrzną (Dz. Urz. WE L 321 z 6.12.2003).

Metryczka

Data publikacji 22.07.2005
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Sebastian Górkiewicz
do góry