Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji1) z dnia .......... 2005 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2006.

 

Na podstawie art. 62 ust. 9 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 29, poz. 154 z późn. zm.2)), art. 38d ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (Dz. U. z 2000 r. Nr 26, poz. 319, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 223, poz. 2217 oraz z 2004 r. Nr 68, poz. 623), art. 48a ust. 3 ustawy z dnia 4 lipca 1991 r. o stosunku Państwa do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego (Dz. U. Nr 66, poz. 287 z późn. zm.3)), art. 43 ust. 7 ustawy z dnia 13 maja 1994 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 73, poz. 323 z późn. zm. 4)) i art. 32 ust. 7 ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do gmin wyznaniowych żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 41, poz. 251, z 1998 r. Nr 59, poz. 375 i Nr 106, poz. 668 oraz z 2004 r. Nr 68, poz. 623.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wysokość wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych wynosi w okresie od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r., odpowiednio, 80% wynagrodzeń określonych w:

            1)         § 24 zarządzenia Ministra-Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 8 lutego 1990 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania regulacyjnego w przedmiocie przywrócenia osobom prawnym Kościoła Katolickiego własności nieruchomości lub ich części (M.P. Nr 5, poz. 39, z 1993 r. Nr 20, poz. 195 i z 1994 r. Nr 23, poz. 190);

            2)         § 24 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania regulacyjnego przed Międzykościelną Komisją Regulacyjną (Dz. U. Nr 279, poz. 2768);

            3)         § 23 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 maja 1999 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania Komisji Regulacyjnej do Spraw Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego (Dz. U. Nr 45, poz. 456);

            4)         § 24 zarządzenia Ministra-Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 12 października 1994 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania regulacyjnego w przedmiocie przywrócenia osobom prawnym Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej własności nieruchomości lub ich części (M.P. Nr 55, poz. 461);

5)                § 24 zarządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 października 1997 r. w sprawie szczegółowego trybu działania Komisji Regulacyjnej do Spraw Gmin Wyznaniowych Żydowskich (M.P. Nr 77, poz. 730).

 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

1)Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - wyznania religijne orasz mniejszości narodowe i etniczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 132, poz. 1436 i Nr 283, poz. 2818 oraz z 2005 r. Nr 19, poz. 164).

2)zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1990 r. Nr 51, poz. 297, Nr 55, poz. 321 i Nr 86, poz. 504, z 1991 r. Nr 95, poz. 425 i Nr 107, poz. 459, z 1993 r. Nr 7, poz. 34, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 90, poz. 557, Nr 96, poz. 590 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 59, poz. 375, Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 757 i z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 oraz z 2004 r. Nr 68, poz. 623.

3)zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1991 r. Nr 95, poz. 425, z 1993 r. Nr 7, poz. 34, z 1994 r. Nr 1, poz. 3 oraz z 1998 r. Nr 59, poz. 375, Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 756 oraz z 2004 r. Nr 68, poz. 623.

4) zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 59, poz. 375, Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 756 oraz z 2004 r. Nr 68, poz. 623.

Uzasadnienie

Projektowane rozporządzenie ma na celu utrzymanie w kolejnym roku, ustalonej mocą rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości wynagrodzeń członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych, działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w latach 2004 - 2005 (Dz. U. Nr 230, poz. 2311), wysokości wynagrodzeń członków i personelu pomocniczego komisji prowadzących postępowania regulacyjne                 w przedmiocie przywrócenia osobom prawnym kościołów i innych związków wyznaniowych własności upaństwowionych nieruchomości:

Komisji Majątkowej działającej na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej,

Międzykościelnej Komisji Regulacyjnej działającej na podstawie ustawy z dnia 17 maja         1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania,

Komisji Regulacyjnej do Spraw Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego działającej na podstawie ustawy z dnia 4 lipca 1991 r. o stosunku Państwa do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w Rzeczypospolitej Polskiej,

Komisji Regulacyjnej działającej na podstawie ustawy z dnia 13 maja 1994 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej oraz

Komisji Regulacyjnej do Spraw Gmin Wyznaniowych Żydowskich działającej na podstawie ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do gmin wyznaniowych żydowskich         w Rzeczypospolitej.

Konieczność utrzymania w 2006 r. obniżonych stawek wynagrodzeń członków i personelu pomocniczego wymienionych wyżej komisji wynika z utrzymującej się trudnej sytuacji budżetu państwa, z którego wynagrodzenia te są w całości finansowane.

Przyjęcie proponowanych obniżonych stawek, umożliwi ich uwzględnienie w pracach nad projektem ustawy budżetowej na rok 2006.

Projektowane rozporządzenie, dostosowując wysokość wynagrodzeń do możliwości budżetowych Państwa, zachowuje przyjętą konstrukcję obliczania wynagrodzeń oraz wzajemne relacje pomiędzy wynagrodzeniami członków komisji w zależności od zajmowanych stanowisk.

Omawiany projekt był przedmiotem konsultacji z zainteresowanymi kościołami i innymi związkami wyznaniowymi.

Projektowana regulacja nie jest objęta prawem Unii Europejskiej i nie ma wpływu na rynek pracy, konkurencyjność wewnętrzna i zewnętrzną gospodarki, a także na sytuację i rozwój regionalny.

Metryczka

Data publikacji 22.07.2005
Data modyfikacji 09.11.2006
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Sebastian Górkiewicz
do góry