Projekt Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia ....... 2005 r. w sprawie uzbrojenia Straży Granicznej

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji1) z dnia ....... 2005 r. w sprawie uzbrojenia Straży Granicznej

 

Na podstawie art. 75 ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1990 roku o Straży Granicznej (Dz.U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1399, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

1. Na uzbrojenie Straży Granicznej składa się:

1) broń palna: pistolety, rewolwery, broń gładkolufowa, pistolety maszynowe, karabinki, karabiny, karabiny maszynowe,

2)   urządzenia przeznaczone do miotania chemicznych i innych środków obezwładniających: pistolety i rewolwery gazowe, miotacze gazu (żelu), wyrzutnie siatek obezwładniających,

3)     urządzenia do odstrzeliwania amunicji sygnałowej,

4)   noże wojskowe: szturmowe, spadochronowe i specjalistyczne,

5)   pałki służbowe (wielofunkcyjne),

6)   paralizatory,

7)   broń treningowa lub wkładki lufowe na amunicję barwiącą,

8)   amunicja do broni palnej, treningowej oraz naboje i siatki obezwładniające do urządzeń i wyrzutni, o których mowa w pkt. 2 i 3,

 9) środki pozoracji pola walki.

2. Materiały, o których mowa w ust. 1 pkt 8, przydziela się zgodnie z przyznanym rodzajem uzbrojenia.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

 

[1])Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działaniem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz.U. Nr 134, poz. 1436, Nr 283, poz. 2818, z 2005 r. Nr 19, poz. 164)

2)Zmiany przedmiotowej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 128, poz. 1175, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609, Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 171, poz. 1800, Nr 172, poz. 1805, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005, Nr 90, poz 757

 

Uzasadnienie

 

Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 75 ust. 2 znowelizowanej ustawy o Straży Granicznej. Zagadnienia będące przedmiotem niniejszego projektu nie były dotychczas uregulowane. Ustawą z dnia 22 kwietnia 2005 roku o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 90, poz. 757) gruntownej modyfikacji uległ art. 75 ust. 2, który po nowelizacji nakłada na ministra właściwego do spraw wewnętrznych obowiązek określenia, w drodze rozporządzenia, uzbrojenia Straży Granicznej, z uwzględnieniem także innych niż broń palna rodzajów uzbrojenia oraz konieczności zapewnienia skutecznego wykonywania przez funkcjonariuszy czynności służbowych. Dotychczas rodzaje uzbrojenia były uregulowane zarządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nr Pf-1 z dnia 6 marca 2002 r. w sprawie norm uzbrojenia.

Poszczególne rodzaje uzbrojenia wskazane w projekcie rozporządzenia użytkowane będą przez jednostki organizacyjne Straży Granicznej.

Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.

 

Ocena skutków regulacji:

1)     podmioty, na które oddziałuje projektowane rozporządzenie:

rozporządzenie dotyczy wyłącznie funkcjonariuszy Straży Granicznej;

2)     konsultacje:

projekt został poddany opiniowaniu wewnątrzresortowemu. Projekt nie podlega konsultacjom społecznym;

3)     wpływ projektowanej regulacji na sektor finansów publicznych:

wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje dodatkowych skutków finansowych dla budżetu państwa;

4)     wpływ projektowanej regulacji na rynek pracy, konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki oraz na sytuację i rozwój regionów: projekt nie będzie miał wpływu na wymienione obszary.

 

Metryczka

Data publikacji 20.07.2005
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Sebastian Górkiewicz
do góry