Projekt Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia .. 2005 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminów zwrotu kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby funkcjonariuszom Straży Granicznej

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 1)  z dnia  .. 2005 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminów zwrotu kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby funkcjonariuszom Straży Granicznej

 

Na podstawie art. 97 ust. 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz.U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1399, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

 

 

§ 1. 1. Funkcjonariuszowi Straży Granicznej, zwanemu dalej "funkcjonariuszem", który zajmuje lokal mieszkalny w miejscowości pobliskiej miejsca pełnienia służby, przysługuje zwrot kosztów dojazdu do miejscowości pełnienia służby w wysokości ceny:

1)     miesięcznego biletu imiennego na przejazd w klasie drugiej pociągu osobowego lub miesięcznego biletu imiennego na przejazd autobusem, o ile z miejscowości pobliskiej nie ma połączenia kolejowego albo

2)     biletów jednorazowych na przejazd środkiem publicznego transportu zbiorowego,  stosownie do liczby dni pełnienia służby, do wysokości nie wyższej niż cena biletów, o których mowa w pkt 1.

2. Jeżeli funkcjonariusz dojeżdża do miejscowości, w której pełni służbę, prywatnym pojazdem mechanicznym, zwrotu kosztów dokonuje się w wysokości ceny kolejowego biletu jednorazowego na przejazd w klasie drugiej pociągu osobowego, przewidzianej dla odległości drogowej między miejscowością, w której funkcjonariusz zamieszkuje, a miejscowością, w której pełni służbę, stosownie do liczby dni pełnienia służby, do wysokości nie wyższej niż cena biletów, o których mowa w ust. 1 pkt 1.

3. Wysokość zwrotu kosztów dojazdu, w przypadku funkcjonariusza, o którym mowa w ust. 2, ustala się na podstawie obowiązujących w danym województwie cen za przejazdy koleją.

4. W przypadku dowozu funkcjonariusza do miejsca pełnienia służby i z powrotem służbowym sprzętem transportowym za opłatą, zwrot kosztów dojazdu przysługuje w wysokości obowiązującej stawki odpłatności za ten dowóz.

5. Nie podlegają zwrotowi koszty dojazdu w granicach miejscowości, w której funkcjonariusz zamieszkuje oraz miejscowości, w której pełni służbę.

 

 

§ 2. 1. Zwrot kosztów dojazdu nie przysługuje funkcjonariuszowi w służbie stałej, jeżeli w miejscowości, w której pełni służbę:

1)     posiada lokal mieszkalny, dom jednorodzinny lub inny dom mieszkalny albo bezpodstawnie odmówił przyjęcia lokalu mieszkalnego lub w poprzednim miejscu pełnienia służby nie zwolnił zajmowanego lokalu mieszkalnego i bezzasadnie odmówił przyjęcia tymczasowej kwatery, które odpowiadają przysługującej mu powierzchni mieszkalnej zgodnie z normą zaludnienia;

2)     członkowie jego rodziny, o których mowa w art. 93 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej, posiadają lokal mieszkalny, dom jednorodzinny lub inny dom mieszkalny, które odpowiadają przysługującej mu powierzchni mieszkalnej zgodnie z normą zaludnienia.

2.   Zwrot kosztów dojazdu nie przysługuje funkcjonariuszowi w służbie przygotowawczej, jeżeli w miejscowości, w której pełni służbę:

1)   posiada lokal mieszkalny, dom jednorodzinny lub inny dom mieszkalny albo członkowie jego rodziny, o których mowa w art. 93 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej, posiadają lokal mieszkalny, dom jednorodzinny lub inny dom mieszkalny;

2)   bezzasadnie odmówił przyjęcia tymczasowej kwatery.

 

 

§ 3. 1. Zwrotu kosztów dojazdu dokonuje się na wniosek funkcjonariusza.

2.   Wzór wniosku o zwrot kosztów dojazdu, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

3.   Wniosek, o którym mowa w ust. 1, wraz z dokumentami potwierdzającymi poniesienie kosztów dojazdu funkcjonariusz składa w terminie do 10 dnia każdego miesiąca do właściwego w sprawach przydziału i opróżniania lokali mieszkalnych organu, określonego w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 czerwca 2002 r. w sprawie przydziału, opróżniania lokali mieszkalnych i tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz norm zaludnienia lokali mieszkalnych (Dz.U. Nr 99, poz. 898 oraz z 2005 r. Nr 57, poz. 499).

4. Dokumentami potwierdzającymi poniesienie kosztów dojazdu, o których mowa w ust. 3, są:

1) w przypadku dojazdu do miejscowości pełnienia służby koleją lub autobusem:

a)               wykupiony bilet miesięczny, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, albo jego kserokopia,

b)              wykupione bilety jednorazowe, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, albo ich kserokopie oraz potwierdzony przez bezpośredniego przełożonego wykaz dni pełnienia służby w okresie, za który funkcjonariusz ubiega się o zwrot kosztów dojazdu;

 2) w przypadku dojazdu do miejscowości pełnienia służby prywatnym pojazdem mechanicznym - potwierdzony przez bezpośredniego przełożonego wykaz dni pełnienia służby w okresie, za który funkcjonariusz ubiega się o zwrot kosztów dojazdu.

5. Wzór wykazu dni pełnienia służby, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 lit. b i pkt 2, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

 

 

§ 4.  Zwrotu kosztów dojazdu dokonuje się nie wcześniej niż w najbliższym terminie wypłaty uposażenia, nie później jednak niż w kolejnym terminie wypłaty uposażenia.

 

 

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 3).

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust.2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz.U.Nr 134, poz. 1436 i Nr 283, poz. 2818 oraz z 2005 r. Nr 19, poz. 164).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 128, poz. 1175, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609 i Nr 210, poz. 2036 z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 171, poz. 1800, Nr 172, poz. 1805, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 757).

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminów zwrotu kosztów dojazdu do miejscowościpełnienia służby funkcjonariuszom Straży Granicznej (Dz. U. Nr 44, poz. 421), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, na podstawie art. 25 ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 90, poz. 757).

 

ZAŁĄCZNIKI

 

Uzasadnienie

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji jest wykonaniem delegacji zawartej w art. 97 ust. 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz.U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1399, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą" i określa warunki, tryb oraz terminy zwrotu kosztów dojazdu do miejscowości, w której pełnią służbę funkcjonariusze Straży Granicznej.

Zastąpi ono obowiązujące rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminów zwrotu kosztów dojazdu do miejscowości pełnienia służby funkcjonariuszom Straży Granicznej (Dz. U. Nr 44, poz. 421).

W związku z nowelizacją ustawy, wprowadzona została nowa definicja miejscowości pobliskiej (art. 92 ust. 3), co zostało uwzględnione w przedmiotowym projekcie.

Najistotniejszą zmianą w projekcie rozporządzenia, w stosunku do stanu obowiązującego, jest odejście od przyznawania tego świadczenia decyzją administracyjną. Ustawa nie określa w jaki sposób mają być załatwiane sprawy związane ze zwrotem kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby, a wydawanie co miesiąc w skali Straży Granicznej około 5 tysięcy decyzji w tej sprawie jest bardzo uciążliwe i kosztowne.

 Dotychczasowa praktyka w stosowaniu tego rozporządzenia wskazuje na szereg problemów natury interpretacyjnej. Przede wszystkim obecnie, jeżeli jest prowadzona sprzedaż biletów miesięcznych, nie ma możliwości ograniczenia wysokości dokonywanego zwrotu kosztów dojazdu do faktycznie poniesionych kosztów z tytułu zakupu biletów jednorazowych w sytuacji, gdy funkcjonariusz pełni służbę tylko kilka dni w miesiącu i z ilości tych służb wynika, iż poniósł niższy koszt dojazdu niż cena biletu miesięcznego. Już z samej nazwy świadczenia wynika, iż ma ono na celu zwrot kosztów dojazdu. Zatem, aby należność była wypłacana właściwie, winna stanowić wysokość kosztów, jakie faktycznie poniósł funkcjonariusz dojeżdżając do miejsca pełnienia służby. Niezasadnym jest w przypadku funkcjonariusza, który poniósł koszty niższe - ponieważ dojeżdżał kilka dni w miesiącu - realizowanie należności w wysokości wyższej.

 

Biorąc powyższe pod uwagę, w stosunku do obowiązującego dotychczas rozporządzenia MSWiA z dnia 4 kwietnia 2002 r. wprowadzono do projektu  następujące zmiany:

 

1) w § 1:

-        w ust. 1 w pkt 2 uszczegółowiono warunek zwrotu kosztów dojazdu w wysokości ceny biletów jednorazowych, bez ograniczania możliwości zakupu takich biletów do sytuacji, gdy nie jest prowadzona sprzedaż biletów miesięcznych. Obecnie wprowadzono możliwość dokonywania zwrotu kosztów dojazdu na podstawie biletów jednorazowych w każdej sytuacji, jednakże ograniczając wysokość tego zwrotu do ilości faktycznie odbytych służb przez funkcjonariusza. Takie uregulowanie ma na celu uniknięcie sytuacji, w której wysokość zwrotu kosztów dojazdu na podstawie biletów jednorazowych byłaby ograniczona tylko do wysokości ceny biletu miesięcznego. Obecnie będzie istniał także wymóg udokumentowania, że ilość zakupionych biletów jednorazowych odpowiada liczbie dni faktycznie pełnionej służby (por. § 3 ust. 4 pkt 1 lit. b przedmiotowego projektu). Jednocześnie umożliwi to ograniczenie wysokości zwrotu kosztów dojazdu do kwoty niższej niż cena biletu miesięcznego w sytuacji, gdzie z rozkładu służby funkcjonariusza wynika, iż poniesiony przez niego miesięczny koszt dojazdu do służby nie przekracza ceny biletu miesięcznego. Takie unormowanie podyktowane jest względami ekonomicznymi spowodowanymi koniecznością ograniczenia ponoszenia przez Straż Graniczną nieuzasadnionych wydatków,

 

-        w ust. 2 zmieniono dotychczasowe zasady ustalania wysokości zwrotu kosztów dojazdu funkcjonariuszowi, który dojeżdża prywatnym pojazdem mechanicznym, z wysokości ceny biletu miesięcznego na jednorazowy, stosownie do liczby dni pełnienia służby, co jest również uzasadnione ekonomicznie,

 

-        w ust. 3 zawarto sposób określenia wysokości przedmiotowej należności funkcjonariuszowi, który dojeżdża do służby pojazdem prywatnym;

 

2) w § 3:

-        w ust.1 określono, że zwrot kosztów dojazdu dokonywany jest na wniosek funkcjonariusza.

 

-        w ust. 3 dookreślono, iż wysokość tego świadczenia ustala się w okresach miesięcznych pod warunkiem udokumentowania przez funkcjonariusza miesięcznego kosztu takiego dojazdu. Natomiast podmioty  właściwe w sprawie zwrotu kosztów dojazdu (do których funkcjonariusz kieruje wniosek) zostały wskazane poprzez odesłanie do organów właściwych w sprawach przydziału i opróżniania lokali mieszkalnych, określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 czerwca 2002 r. w sprawie przydziału, opróżniania lokali mieszkalnych i tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz norm zaludnienia lokali mieszkalnych (Dz.U. Nr 99, poz. 898 oraz z 2005 r. Nr 57, poz. 499),

 

-        w ust. 4 zawarto wykaz dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów dojazdu przez funkcjonariusza. Są to wykupione przez funkcjonariusza bilety na przejazd środkami komunikacji zbiorowej (o ile funkcjonariusz z takiej komunikacji korzysta), a ponadto w celu zbadania zasadności dokonania zwrotu kosztów dojazdu i ustalenia jego wysokości (w przypadku wykupu biletów jednorazowych lub dojazdu prywatnym pojazdem mechanicznym) - wykaz dni pełnienia służby.

 

 

Przedmiotowy projekt nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej.

 

Ocena skutków regulacji

Projekt rozporządzenia dotyczy wyłącznie funkcjonariuszy Straży Granicznej, którym przysługuje zwrot kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby.

Przedmiotowy projekt został uzgodniony z Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym Funkcjonariuszy Straży Granicznej

Projekt nie ma wpływu na rynek pracy, konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki, sytuację i rozwój regionalny.

Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje dodatkowych skutków dla budżetu państwa.

Metryczka

Data publikacji 20.07.2005
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Sebastian Górkiewicz
do góry