Projekt Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia .. 2005 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Forum Dialogu Gdański Areopag

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 1) z dnia .. 2005 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Forum Dialogu Gdański Areopag

 

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 29, poz. 154, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Nadaje się osobowość prawną organizacji kościelnej Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej pod nazwą Forum Dialogu Gdański Areopag z siedzibą w Gdańsku, erygowanej przez Arcybiskupa Metropolitę Gdańskiego.

 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

 

1)Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436 i Nr 283, poz. 2818 oraz z 2005 r. Nr 19, poz. 164).

 

2)Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z . z 1990 r. Nr 51, poz. 297, Nr 55, poz. 321 i Nr 86, poz. 504, z 1991 r. Nr 95, poz. 425 i Nr 107, poz. 459, z 1993 r. Nr 7, poz. 34, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 90, poz. 557, Nr 96, poz. 590 i Nr 141, poz. 943 oraz z 1998 r. Nr 59, poz. 375, Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 757, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 oraz z 2004 r. Nr 68, poz. 623.

 

Uzasadnienie

 

Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski, pismem z dnia 9 czerwca 2005 r., zwrócił się do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o wydanie rozporządzenia nadającego osobowość prawną organizacji kościelnej Kościoła Katolickiego pod nazwą Forum Dialogu Gdański Areopag.

Organizacja ta powołana została przez Arcybiskupa Metropolitę Gdańskiego dekretem z dnia 20 maja 2005 r.

Siedzibą wyżej wymienionego Gdańskiego Areopagu jest Gdańsk.

Celem Forum Dialogu Gdański Areopag jest budowanie przestrzeni interdyscyplinarnej debaty publicznej o tematyce społecznej, kulturalnej i religijnej, wspieranie misji ewangelizacyjnej kościoła przy pomocy prasy i elektronicznych środków masowego przekazu, upowszechnianie myśli społecznej Soboru Watykańskiego II, a także propagowanie zasad uniwersalnej etyki chrześcijańskiej.

Gdański Areopag zrzesza osoby fizyczne działające w obszarze mediów, środowisk twórczych, biznesowych i naukowych, a także jednostki organizacyjne i podmioty prawa działające na tym polu.

Cele powyższe realizowane będą przede wszystkim przez organizowanie kongresów, sympozjów, debat publicznych. Dochody z działalności gospodarczej przeznaczone będą w całości na realizację celów statutowych.

Majątek Gdańskiego Areopagu stanowią składki członkowskie, darowizny, spadki, dotacje oraz przychody z działalności gospodarczej.

Areopag Gdański jest organizacją kościelną spełniającą wymogi art. 34 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Nadanie osobowości prawnej w trybie art. 10 w/w ustawy ułatwi tej organizacji prowadzenie działalności statutowej.

Projektowane rozporządzenie nie ma wpływu na rynek pracy, konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki, na sytuację i rozwój regionalny. Projektowana regulacja nie jest objęta prawem Unii Europejskiej i nie wymaga konsultacji społecznych.

Rozporządzenie to nie spowoduje żadnych skutków dla budżetu Państwa.

 

Metryczka

Data publikacji 19.07.2005
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Sebastian Górkiewicz
do góry