Projekt Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia .. 2005 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych iAdministracji1z dnia .. 2005 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej

 

Na podstawie art.105 i art. 108 ust. 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1399 z późn. zm.2) zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 maja 2002 r. w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. Nr 67, poz. 622, z 2003 r. Nr 94, poz. 868 oraz z 2004 r. Nr 245, poz. 2465 i Nr 255, poz. 2564), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3.Funkcjonariuszom w służbie kandydackiej przysługuje miesięczne uposażenie zasadnicze w wysokości 12 % stawki miesięcznego uposażenia zasadniczego ustalonego dla funkcjonariuszy w służbie stałej w najniższej grupie zaszeregowania.";

2) w § 5 w ust.1 w pkt 6 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

"7) dodatek graniczny.";

3) w § 7:

            a) po ust. 4 dodaje się ust. 4a i 4b w brzmieniu:

"4a. W przypadku sprawowania opieki nad więcej niż jednym psem służbowym funkcjonariusz otrzymuje odpowiednią wielokrotność zwiększenia, o którym mowa w ust. 4.

4b. W przypadku sprawowania opieki przez kilku funkcjonariuszy nad tym samym psem służbowym zwiększenie dodatku służbowego z tego tytułu dzieli się między nich w równych częściach.",

b) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

               "8. Przyznana funkcjonariuszowi kategoria dodatku służbowego może być obniżona w przypadku ustania przesłanek, które uzasadniały przyznanie jej w dotychczasowej wysokości.",

c) po ust. 8 dodaje się ust. 9 - 11 w brzmieniu:

"9. Przyznaną funkcjonariuszowi kategorię dodatku służbowego obniża się w razie:

1)     nie wywiązywania się przez funkcjonariusza z obowiązków służbowych na zajmowanym stanowisku służbowym, stwierdzonego w opinii służbowej,

2)     naruszenia przez funkcjonariusza dyscypliny służbowej w czasie służby lub naruszenia zasad etyki zawodowej, jeżeli   prawomocnym orzeczeniem dyscyplinarnym został on uznany winnym zarzucanych mu czynów.

 10. Obniżenie przyznanej kategorii dodatku służbowego, o którym mowa w ust. 8 i 9, może nastąpić jednorazowo nie więcej niż o 3 kategorie dodatku służbowego, z zastrzeżeniem ust. 11.

 11. Przyznana kategoria dodatku służbowego może być obniżona nie więcej niż do I kategorii dodatku służbowego.";

 

4) po § 9 dodaje się § 9a w brzmieniu:

               "§ 9a. 1. Funkcjonariusze w służbie stałej mianowani na stanowisku: kierownika zespołu, kierownika zmiany, starszego kontrolera, kontrolera, starszego asystenta, asystenta, starszego strażnika granicznego, strażnika granicznego, starszego referenta albo referenta w placówkach Straży Granicznej, którzy, zgodnie z zakresem powierzonych im obowiązków służbowych, stale pełnią służbę graniczną w bezpośredniej ochronie granicy państwowej lub kontroli ruchu granicznego, otrzymują dodatek graniczny.

               2. Dodatek, o którym mowa w ust. 1, otrzymują także funkcjonariusze w służbie stałej, pełniący służbę w składzie pododdziałów odwodowych i plutonów specjalnych.

3. Miesięczną wysokość dodatku granicznego ustala się przy zastosowaniu mnożnika kwoty bazowej:

1) 0,02 dla funkcjonariuszy pełniących służbę w Straży Granicznej nie dłużej niż 5 lat,

2) 0,03 dla funkcjonariuszy pełniących służbę w Straży Granicznej ponad 5 lat.

            4. Funkcjonariusze tracą prawo do dodatku granicznego od najbliższego terminu płatności, w przypadku zaprzestania wykonywania czynności służbowych, o których mowa w ust. 1 i 2, przez okres dłuższy niż 2 miesiące, z przyczyn innych niż choroba, urlop, lub zwolnienie z zajęć służbowych.";

5) w załączniku nr 1 do rozporządzenia uchyla się lp. 16;

 

6) załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

 

7) załącznik nr 4 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;

 

8) w załączniku nr 6 do rozporządzenia lp. 5 otrzymuje brzmienie:

 

"5

Pozostały personel latający posiadający wylatane do 500 godzin

0,10"

 

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 24 sierpnia 2005 r., z wyjątkiem § 1 pkt 1, 2 i 4, które wchodzą w życie z dniem 1 września 2005 r.

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

 

W porozumieniu:

Minister Gospodarki i Pracy

 

[1]Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436, Nr 283, poz. 2818 i z 2005 r. Nr 19, poz. 164).

 

2Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 128, poz. 1175, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609 i Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 171, poz. 1800, Nr 172, poz. 1805 i Nr 210, poz. 2135, Nr 210, poz. 2136, Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 757.

 

Uzasadnienie

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej opracowano w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 90, poz. 757). Konsekwencją tej zmiany ustawy, obejmującej między innymi utworzenie placówek Straży Granicznej w miejsce istniejących granicznych placówek kontrolnych SG i strażnic SG jest konieczność nowelizacji aktu wykonawczego, określającego m.in. zaszeregowanie stanowisk służbowych do grup uposażenia zasadniczego i najwyższe kategorie dodatków służbowych na tych stanowiskach.

Projektowana zmiana rozporządzenia nie narusza - co do zasady - obowiązujących rozwiązań. Nowe regulacje dotyczą:

1)     podstawy i wymiaru uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy w służbie kandydackiej - w związku z likwidacją najniższej grupy uposażenia zasadniczego, stosowanej wyłącznie do tej grupy funkcjonariuszy,

2)     wprowadzenia dodatku granicznegodla funkcjonariuszy stale pełniących służbę w placówkach Straży Granicznej, na stanowiskach wykonawczych, w bezpośredniej ochronie granicy państwowej lub kontroli ruchu granicznego, tj.: kierownik zespołu, kierownik zmiany, starszy kontroler, kontroler, asystent, starszy strażnik graniczny, strażnik graniczny, starszy referent i referent, a także dla funkcjonariuszy pełniących służbę w pododdziałach odwodowych i plutonach specjalnych. W projektowanym rozwiązaniu uzależniono wysokość dodatku od stażu służby w Straży Granicznej. Jednocześnie przewidziano możliwość pozbawiania funkcjonariuszy prawa do tego dodatku, w przypadku zaprzestania wykonywania czynności służbowych przez okres dłuższy niż 2 miesiące, z przyczyn innych niż choroba, urlop, lub zwolnienie z zajęć służbowych,

3)     doprecyzowania regulacji dotyczącej zwiększania dodatku służbowego dla funkcjonariuszy opiekujących się psem służbowym w ten sposób, że w przypadku sprawowania opieki nad więcej niż jednym psem funkcjonariusz otrzymuje odpowiednią wielokrotność zwiększenia, natomiast w przypadku sprawowania opieki przez kilku funkcjonariuszy nad tym samym psem zwiększenie dodatku służbowego z tego tytułu dzieli się między nich w równych częściach,

4)     dookreślenia zasad obniżania przyznanej funkcjonariuszowi kategorii dodatku służbowego - w celu stworzenia czytelniejszych kryteriów zmniejszania tego składnika uposażenia, jako jednego z najważniejszych czynników motywacyjnego oddziaływania przełożonego na postawę funkcjonariusza i efekty pełnionej przez niego służby,

5)     likwidacji najniższej grupy uposażenia zasadniczego, stosowanej wyłącznie do funkcjonariuszy w służbie kandydackiej; propozycja jest wynikiem uzawodowienia formacji, a co za tym idzie znacznego odejścia od funkcjonariuszy pełniących służbę kandydacką. Z uwagi na fakt, że w ustawie o Straży Granicznej przewidziana jest powyższa forma służby, istnieje koniczność uwzględnienia jej także w przedmiotowym rozporządzeniu,

6)     dodanie stanowiska "legislator" (zał. nr 1 tabela nr 1 lp. 5) uzasadnione jest potrzebą wyodrębnienia, wzorem administracji rządowej, stanowiska na którym zatrudnione są osoby posiadające kwalifikacje w zakresie legislacji (ukończona aplikacja legislacyjna). Dodanie stanowiska "kierownika zakładu opieki zdrowotnej" (zał. nr 1 tabela nr 2 lp. 5 i tabela nr 3 lp. 6) wynika z konieczności uwzględnienia tych stanowisk w związku z utworzeniem poradni przyzakładowych - publicznych zakładów opieki zdrowotnej i poradni przyzakładowych z izbą chorych - publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Straży Granicznej (rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 czerwca 2005 r. w sprawie utworzenia poradni przyzakładowych - publicznych zakładów opieki zdrowotnej i poradni przyzakładowych z izbą chorych - publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Straży Granicznej),

7)     zaszeregowania stanowisk w nowoutworzonych placówkach SG do grup uposażenia zasadniczego i stopni etatowych, będącego jedynie konsekwencją zmian ustawowych. Proponowane zaszeregowanie stanowisk służbowych funkcjonariuszy do grup uposażenia zasadniczego w placówkach SG jest analogiczne do dotychczasowego, przy założeniu następujących przekształceń:

- GPK SG Warszawa-Okęcie                     - w Placówkę SG I kat.,

- GPK SG I kat                                          - w Placówkę SG II kat.,

- GPK SG II kat i strażnicy SG I kat.          - w Placówkę SG III kat.,

- strażnicy SG II kat.                                   - w Placówkę SG IV kat.,

uwzględniając fakt, iż obecnie w strukturze granicznych jednostek organizacyjnych nie występują już strażnice SG III kat,

8)     zmian kategorii dodatków służbowych dotyczących stanowisk służbowych funkcjonariuszy w placówkach SG,

9)     wyłączenia operatorów sprzętu do obserwacji spośród uprawnionych do dodatku dla personelu latającego SG - stosownie do sugestii kierowników jednostek organizacyjnych SG.

 

Termin wejścia w życie projektowanego rozporządzenia został wyznaczony na dzień 24 sierpnia 2005 r., gdyż w tym terminie wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 90, poz. 757) wprowadzające zmiany  w strukturze organizacyjnej terenowych organów Straży Granicznej, polegające na likwidacji strażnic i granicznych placówek kontrolnych i utworzeniu placówek Straży Granicznej.  Powoduje to konieczność określenia z tym dniem w placówkach SG stanowisk służbowych i ich zaszeregowania- w celu zapewnienia funkcjonowania zmienionej ustawy o Straży Granicznej. Zaproponowany na 1 września 2005 r. termin wejścia w życie przepisów dotyczących ustalania uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy w służbie kandydackiej oraz przyznawania dodatku granicznego dla funkcjonariuszy w służbie stałej wynika z potrzeby ograniczenia skutków finansowych wprowadzanych zmian.

 

Ocena skutków regulacji (OSR)

Projektowane rozporządzenie:

1)     obejmuje swoim zakresem wyłącznie funkcjonariuszy Straży Granicznej,

2)     projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem podlega konsultacji z organem reprezentującym NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej.

W wyniku przeprowadzonych konsultacji NSZZ Funkcjonariuszy SG zgłosił uwagi do przedmiotowego projektu rozporządzenia. Uwaga dotycząca załącznika nr 1, aby w tabeli nr 4 przy stanowisku służbowym "dowódca jednostki pływającej kat. I" w rubryce stopień etatowy nadać brzmienie "kmdr. ppor., mjr" została uwzględniona.

Kolejna uwaga dotycząca wykreślenie w § 7 ust. 9 (dot. § 1 pkt 3 lit. c projektu) nie została uwzględniona. Proponowane dodanie w przedmiotowym projekcie w § 7 ust. 9 służy stworzeniu precyzyjnych przesłanek, określających kiedy funkcjonariuszowi obniża się przyznaną kategorię dodatku służbowego. Następuje to w przypadkunie wywiązywania się przez funkcjonariusza z obowiązków służbowych na zajmowanym stanowisku służbowym, stwierdzonego w opinii służbowej, a także naruszenia przez funkcjonariusza dyscypliny służbowej w czasie służby lub naruszenia zasad etyki zawodowej, jeżeli w przeprowadzonym postępowaniu dyscyplinarnym został prawomocnym orzeczeniem dyscyplinarnym uznany winnym zarzucanych mu czynów. Dotychczas nie było jednolitej praktyki w tym względzie, co skutkowało obniżaniem niektórym funkcjonariuszom przyznanej kategorii dodatku służbowego w przypadku wystąpienia powyższych okoliczności, a innym pozostawiano niezmienioną kategorię dodatku, mimo zaistnienia tych samych przesłanek. Taka sytuacja godziła w motywacyjny charakter, jakiemu służy przyznanie dodatku służbowego funkcjonariuszowi, który należycie, terminowo, efektywnie realizuje powierzone zadania, wykazując przy tym inicjatywę i samodzielność. Z uwagi na fakt, że sytuacje, kiedy można przyznać kategorię dodatku wyższą niż przysługująca na danym stanowisku są precyzyjnie uregulowane (§ 7 ust. 7 rozporządzenia), uzasadnionym jest także stworzenie jasnych reguł obniżania dodatku służbowego.

Nie uwzględniono także uwag do § 9a ust. 1 (dot. § 1 pkt 4 projektu). Uwagi dotyczącej rozszerzenia zawartego tam katalogu stanowisk o stanowisko służbowe "specjalisty" i "starszego specjalisty". Służba na powyższych stanowiskach łączy się bowiem z wykonywaniem zadań specjalistycznych (opracowywanie koncepcji, dokonywanie analiz), a nie zadań ściśle związanych z bezpośrednią ochroną granicy państwowej lub kontrolą ruchu granicznego, co uzasadnia otrzymanie dodatku granicznego.

Kolejna uwaga dotycząca rozszerzenia katalogu uprawnionych do otrzymania dodatku granicznego o funkcjonariuszy pełniących służbę w dywizjonach, nie została uwzględniona z uwagi na fakt, że nie wszystkie stanowiska w dywizjonach łączą się z wykonywaniem zadań w bezpośredniej ochronie granicy państwowej i kontroli ruchu granicznego. Potrzeby wprowadzenia wskazanego rozszerzenia nie wnioskował także Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej, któremu podlegają dywizjony Straży Granicznej. Należy natomiast zwrócić uwagę, że funkcjonariusze pełniący służbę w dywizjonach, w składzie pododdziałów odwodowych i plutonów specjalnych (a więc w bezpośredniej ochronie granicy państwowej i kontroli ruchu granicznego) dodatek graniczny otrzymają na podstawie proponowanego § 9a ust. 2 (dot. § 1 pkt 4 projektu),

3) wpływ regulacji na sektor finansów publicznych - wejście w życie rozporządzenia spowoduje skutki finansowe w wysokości około 1.263 tys. zł - w skali 4 miesięcy 2005 roku. Projektowana zmiana dotyczyć będzie:

- 7.400 funkcjonariuszy w służbie stałej i przygotowawczej, na stanowiskach wykonawczych w placówkach Straży Granicznej, którzy uzyskają prawo do dodatku granicznego. Wzrost uposażenia wymienionej grupy osób z tego tytułu wyniesie zależności od stażu służby 43,20 zł lub 28,80 zł - skutek 1.208 tys. zł,

- 1800 funkcjonariuszy w służbie kandydackiej - w związku ze zmianą zasad ustalania wysokości ich uposażenia zasadniczego - skutek 55 tys. zł. Wymienione skutki finansowe zostaną zabezpieczone w ramach środków przewidzianych na funkcjonowanie Straży Granicznej.

W skali 2006 roku wymienione skutki finansowe wyniosą 3.670 tyś. zł - w związku z istotnym zmniejszeniem liczby funkcjonariuszy w służbie kandydackiej. Skutki te znajdują zabezpieczenie w ramach środków przewidzianych na uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej, których wielkość wynika z obowiązującej wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Straży Granicznej. Możliwość sfinansowania przedstawionych skutków w ramach obowiązującej wielokrotności kwoty bazowej - wynoszącej 2,02 - stanowi konsekwencję zmian wielkości i struktury stanów osobowych funkcjonariuszy SG w służbie stałej i przygotowawczej. W efekcie tych zmian sukcesywnemu obniżeniu ulega faktyczny poziom przeciętnego uposażenia, odbiegając tym samym "in minus" od wynikającego z planu wydatków na uposażenia funkcjonariuszy SG. Wspomniana różnica poziomu uposażeń - planowanego i faktycznego - pozwala na wprowadzenie dodatku granicznego, skutkując podwyższeniem przeciętnego uposażenia funkcjonariuszy średnio o 19 zł (w odniesieniu do całego stanu osobowego),

4) wpływ regulacji na rynek pracy - projektowane rozporządzenie nie ma wpływu na rynek pracy,

5) wpływ regulacji na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki - projektowane rozporządzenie nie wpływa na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki,

6)   wpływ na sytuację i rozwój regionów - regulacje zaproponowane w projekcie nie wpływają na sytuację i rozwój regionów,

7)   przedmiot projektu rozporządzenia nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej.

 

 

Metryczka

Data publikacji 19.07.2005
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Sebastian Górkiewicz
do góry