Projekt Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia........2005 r. w sprawie ustalenia dodatkowych lotniczych przejść granicznych

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji1) z dnia........2005 r. w sprawie ustalenia dodatkowych lotniczych przejść granicznych.

 

Na podstawie art. 16 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 12 października 1990 r.
o ochronie granicy państwowej (Dz. U. Nr 78, poz. 461 z późn. zm.2) zarządza się co następuje:

 

§ 1.

Ustala się na okres od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r. dodatkowe lotnicze przejścia graniczne w:

 

1)     Jeleniej Górze;

2)     Lubinie;

3)     Mielcu;

4)     Szymanach k. Szczytna;

5)     Świdniku;

6)     Warszawie - Babicach;

7)     Zielonej Górze - Babimoście;

8)     Zielonej Górze - Przylepie.

 

§ 2.

1. Dodatkowe lotnicze przejścia graniczne, o których mowa w § 1, są otwarte codziennie:

 

1)       w godzinach od 700 do 2000, a w miesiącach od maja do września od 700 do 2200 - wymienione w  § 1 pkt 1-5 i 8;

2)       w godzinach od 600 do 2000, a w miesiącach od maja do września od 600 do 2200 - wymienione w § 1 pkt 6;

3)       przez całą dobę - wymienione w § 1 pkt 7.

 

2. Dodatkowe lotnicze przejścia graniczne, o których mowa w § 1 pkt 1 - 6 i 8, są przeznaczone do obsługi statków powietrznych odbywających loty międzynarodowe w ruchu osobowym, natomiast dodatkowe lotnicze przejście graniczne, o którym mowa w § 1 pkt 7, jest przeznaczone do obsługi statków powietrznych odbywających loty międzynarodowe w ruchu osobowym
i towarowym.

 

§ 3.

 

1.     Zarządzający lotniskiem powiadamia w formie pisemnej właściwego miejscowego komendanta oddziału Straży Granicznej oraz właściwego miejscowego naczelnika izby celnej o zamierzonym lądowaniu lub starcie statku powietrznego, nie później niż na 48 godzin przed planowanym lotem.

2.     O zamierzonym lądowaniu lub starcie statku powietrznego zarządzający powiadamia również właściwego miejscowo  wojewodę.

§ 4.

 

Przewóz funkcjonariuszy Straży Granicznej przeprowadzających kontrolę graniczną oraz funkcjonariuszy celnych przeprowadzających kontrolę celną zapewnia na swój koszt zarządzający lotniskiem.

 

§ 5.

 

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.3)

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

 

 

1)Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436, Nr 283, poz. 2818 i z 2005 r. Nr 19, poz. 164).

2)Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 6, poz. 31, Nr 43, poz. 271, z 2000r. Nr 12, poz. 136, Nr 120, poz.1268, z 2001r. Nr 45, poz.498, z 2003r. Nr 223, poz.2220,  z 2004r. Nr 172, poz.1805 i z 2005 r. Nr 90, poz.757).

3)Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia dodatkowych lotniczych przejść granicznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 233, poz. 1965 i z 2004 r. Nr 281, poz. 2801), które ustalało dodatkowe lotnicze przejścia graniczne do dnia 31 grudnia 2005 r.

 

Uzasadnienie

 

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dodatkowych lotniczych przejść granicznych jest wypełnieniem delegacji, zawartej w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 90, poz. 757), nadającej nowe brzmienie art. 16 ust. 3 ustawy o ochronie granicy państwowej.

Poprzednio obowiązująca delegacja w sposób lakoniczny ograniczała się jedynie do scedowania na Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji czynności wydania rozporządzenia ustalającego dodatkowe lotnicze przejścia graniczne. Nowa delegacja wskazuje na potrzebę określenia w rozporządzeniu także innych elementów, związanych z funkcjonowaniem dodatkowych lotniczych przejść granicznych, przez wskazanie:

 

-rodzaju ruchu dozwolonego w tych przejściach;

-czasu ich otwarcia;

-podmiotów, które zarządzający lotniskiem powiadamia o lądowaniu lub starcie statku powietrznego;

-formę oraz termin takiego powiadomienia;

-obowiązki zarządzającego lotniskiem w zakresie zapewnienia dojazdu osób dokonujących kontroli w tych przejściach.

 

Jednocześnie ustalanie dodatkowych lotniczych przejść granicznych powinno uwzględniać potrzeby danego regionu.

Wszystkie powyższe kwestie zostały uwzględnione i wyczerpująco rozpisane w projekcie rozporządzenia. Z uwagi na czasową ważność regulacji, zawężono okres obowiązywania rozporządzenia od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r.

 

Ocena Skutków Regulacji (Osr)

1.     Podmioty, na które oddziałuje rozporządzenie:

Przepisy projektu zmienionego rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dodatkowych lotniczych przejść granicznych będą oddziaływać na następujące podmioty:

1)     podmiot zarządzający danym portem lotniczym,

2)     komendantów właściwych terytorialnie oddziałów Straży Granicznej i Służby Celnej,

3)     właściwych terytorialnie wojewodów.

2.     Obowiązek przeprowadzenia konsultacji:

Projekt rozporządzenia został opracowany w Komendzie Głównej Straży Granicznej. W procesie uzgodnień międzyresortowych zostanie przekazany do zaopiniowania przez członków Rady Ministrów, Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Prezesa Rządowego Centrum Legislacji.

3.     Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych:

Wejście w życie rozporządzenie nie spowoduje dodatkowych skutków finansowych.

4.     Wpływ regulacji na rynek pracy,konkurencyjność  wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki oraz sytuację i rozwój regionalny:

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy, konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki, a także rozwój regionalny, ponieważ nie wprowadza żadnego nowego dodatkowego lotniczego przejścia granicznego, względem dotychczasowych uregulowań.

 

 

 

 

Metryczka

Data publikacji 19.07.2005
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Sebastian Górkiewicz
do góry