Projekt Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia..2005 r. w sprawie wymagań w zakresie kwalifikacji zawodowych oraz szkoleń dla strażaków i osób wykonujących czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 1) z dnia..2005 r. w sprawie wymagań w zakresie kwalifikacji zawodowych oraz szkoleń dla strażaków i osób wykonujących czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Na podstawie art. 16a ust. 6 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 z późn. zm.)2) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Wymagania w zakresie kwalifikacji zawodowych dla poszczególnych stanowisk pracy w jednostkach ochrony przeciwpożarowej określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 2.

 

1.     Szkolenie podstawowe i uzupełniające strażaka, zwane dalej "szkoleniami zawodowymi", mają na celu przygotowanie do prawidłowego wykonywania czynności zawodowych w jednostkach ochrony przeciwpożarowej.

2.     Szkolenie podstawowe odpowiada programowi nauczania kwalifikacyjnego szeregowych Państwowej Straży Pożarnej.

3.     Szkolenie uzupełniające odpowiada programowi nauczania kwalifikacyjnego podoficerów Państwowej Straży Pożarnej.

4.     Szkolenia zawodowe prowadzą szkoły Państwowej Straży Pożarnej i ośrodki szkolenia w komendach wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej.

5.     Ukończenie szkoleń zawodowych jest potwierdzane wydaniem świadectw, których wzór określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 3.

 

1.      Szkolenie specjalistów ochrony przeciwpożarowej dla osób, o których mowa w art. 4 ust. 2a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 z późn. zm.)2) zwanej dalej "ustawą", obejmuje w szczególności:

1)     organizację ochrony przeciwpożarowej, obowiązki osoby fizycznej i osoby prawnej, organizacji lub instytucji korzystającej ze środowiska, budynku, obiektu lub terenu w zakresie ich zabezpieczenia przed zagrożeniem pożarowym i innym miejscowym zagrożeniem;

2)     zasady ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych
i terenów;

3)     wymagania przeciwpożarowe w zakresie przeciwpożarowego zaopatrzenia
w wodę oraz dróg pożarowych;

4)     rozpoznawanie i ocenę zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń;

5)     określenie sił i środków niezbędnych do zwalczania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia;

6)     tworzenie warunków organizacyjnych i formalno-prawnych zapewniających ochronę ludzi i mienia, a także przeciwdziałających powstawaniu lub minimalizujących skutki pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

2.      Szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej dla osób, o których mowa w art. 4 ust. 2b ustawy, obejmuje w szczególności:

1) organizację ochrony przeciwpożarowej, obowiązki właściciela, zarządcy lub użytkownika budynku, obiektu lub terenu w zakresie zapewnienia ochrony przeciwpożarowej;

2) zasady zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku, obiektu, terenu oraz instalacji i urządzeń użytkowych;

3) wyposażenie budynku, obiektu, terenu w urządzenia przeciwpożarowe
i gaśnice;

4) przyczyny powstawania, rozprzestrzeniania się oraz zasady gaszenia pożarów;

5) sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia;

6) zasady ewakuacji ludzi i mienia;

7) zasady działalności profilaktycznej w budynku, obiekcie, terenie, w tym przeprowadzania kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych.

§ 4.

 

1.        Szkolenie, o którym mowa w § 3 ust. 1 prowadzi Szkoła Główna Służby Pożarniczej.

2.        Szkolenie, o którym mowa w § 3 ust. 2prowadzą pozostałe szkoły Państwowej Straży Pożarnej i ośrodki szkolenia w komendach wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej.

3.        Ukończenie szkoleń, o których mowa w § 3 ust. 1 i 2 potwierdzane jest wydaniem zaświadczeń, których wzoryOKREŚLAJĄ ZAŁĄCZNIKI NR 3 I 4do rozporządzenia. Zaświadczenia potwierdzające ukończenia szkoleniazachowują ważność do 22 czerwca 2010 r.

§ 5. 

 

Szkolenia, o których mowa w § 2 ust. 1 oraz w § 3 ust. 2 na potrzeby ochrony przeciwpożarowej komórek i jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych prowadzi Wojskowa Ochrona Przeciwpożarowa.

§ 6.

 

1.        Programy szkoleń zawodowych, szkoleń specjalistów i szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej zwanych dalej "szkoleniami", o których mowa w rozporządzeniu, stanowią zbiór celowych układów umiejętności i treści szkoleń wraz z wytycznymi dotyczącymi realizacji procesu nauczania i oceniania osiągnięć edukacyjnych uczestnika szkolenia, usystematyzowanych zgodnie z zasadami dydaktyki.

2. Programy szkoleń zawierają:

1)     plany nauczania;

2)     szczegółowe bloki tematyczne obejmujące:

a)     cele kształcenia określające wiedzę i umiejętności, które słuchacz powinien opanować,

b)     materiał nauczania w formie haseł tematycznych, powiązanych z celami kształcenia,

c)     wskazania metodyczne odnoszące się do realizacji programu,

d)     propozycje sprawdzania i oceny osiągnięć edukacyjnych słuchacza.

3)  zasady przeprowadzania egzaminów końcowych.

3. Programy szkoleń ustala Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, z uwzględnieniem informacji o stanie wiedzy i doświadczeniach z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

§ 7.

 

1.     Dokumenty stwierdzające ukończenie szkoleń, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 grudnia 1998 r. w sprawie wymagań w zakresie kwalifikacji zawodowych oraz dotyczących warunków fizycznych i psychicznych osób zatrudnionych w jednostkach ochrony przeciwpożarowej, a także w zakresie kwalifikacji zawodowych osób wykonujących czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 159, poz.1050) zachowują ważność do 22 czerwca 2010 r.

2.     Dokumenty stwierdzające ukończenie szkolenia dla wykonujących czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej, wydane przed wejściem w życie rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1, zachowują ważność do 22 czerwca 2010 r.

§ 8.

Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8 grudnia 1998 r. w sprawie wymagań w zakresie kwalifikacji zawodowych oraz dotyczących warunków fizycznych
i psychicznych osób zatrudnionych w jednostkach ochrony przeciwpożarowej, a także
w zakresie kwalifikacji zawodowych osób wykonujących czynności z zakresu ochrony (Dz. U. Nr 159, poz. 1050).

§ 9.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 3)

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust.2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz.1436 i Nr 283, poz. 2818 oraz z 2005 r.  Nr 19, poz. 164).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 52, poz. 452, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i z 2005 r. Nr 100 , poz. 835.

3) Rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8 grudnia 1998r. w sprawie wymagań w zakresie kwalifikacji zawodowych oraz dotyczących warunków fizycznych i psychicznych osób zatrudnionych w jednostkach ochrony przeciwpożarowej, a także w zakresie kwalifikacji zawodowych osób wykonujących czynności z zakresu ochrony (Dz. U. Nr 159, poz. 1050).

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

1. Istniejący stan rzeczy oraz cel wprowadzenia zmiany.

 

Ustawa z dnia 6 maja 2005 r. (Dz. U. Nr 100, poz. 835) o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej w art. 16a ust. 6 ustala delegację ustawową dla ministra właściwego do spraw wewnętrznych do określenia w drodze rozporządzenia wymagań w zakresie kwalifikacji zawodowych dla poszczególnych stanowisk pracy w jednostkach ochrony przeciwpożarowej, a ponadto zakresu obowiązujących szkoleń dla strażaka, specjalistów i inspektorów ochrony przeciwpożarowej oraz wymagania dla programów tych szkoleń, tryb wydawania oraz wzory zaświadczeń i świadectw stwierdzających ukończenie poszczególnych szkoleń oraz okres ważności zaświadczeń. Delegacja zastąpi dotychczasową delegację z art. 4 ust. 3.

Celem wprowadzenia zmiany jest regulacja w zakresie rodzajów podmiotów, uprawnionych do przeprowadzania szkoleń dla osób zatrudnionych w jednostkach ochrony przeciwpożarowej oraz dla osób wykonujących czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej, a także zasad ustalania programów tych szkoleń oraz ich zakresów przedmiotowych. Wskazuje się również w rozporządzeniu wymagania kwalifikacyjne jakie powinni spełniać pracownicy na poszczególnych stanowiskach pracy w jednostkach ochrony przeciwpożarowej. Projektowane zapisy tworzą podstawy do ustalania programów szkoleń dla osób wykonujących czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej poza jednostkami organizacyjnymi tej ochrony oraz wskazują podmioty uprawnione do realizacji tych programów. Ponadto proponowane zapisy powodują, że po ukończeniu szkolenia zostanie wydane stosowne zaświadczenie/świadectwo potwierdzające nabyte kwalifikacje, które zachowa ważność przez okres, wskazany w rozporządzeniu.

 

2. Różnica między dotychczasowym, a proponowanym stanem prawnym.

Dotychczasowa delegacja ustawowa przewidywała dla ministra właściwego do spraw wewnętrznych określenie wymagań w zakresie kwalifikacji zawodowych oraz warunków fizycznych i psychicznych dla osób zatrudnionych w jednostkach ochrony przeciwpożarowej, a także wymagania w zakresie kwalifikacji zawodowych innych osób wykonujących czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

W nowelizacji delegacji ustawowej określono wymagania kwalifikacyjne dla osób zatrudnionych w jednostkach ochrony przeciwpożarowej, rodzaje i zakres szkoleń dla tych osób, rodzaje i zakres szkoleń dla innych osób wykonujących czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Upoważniono także ministra właściwego do spraw wewnętrznych by określił rodzaje podmiotów uprawnionych do przeprowadzania szkoleń dla tych osób oraz wymagania jakie powinny spełniać programy tych szkoleń. Dotychczasowe zapisy § 1 i 2 przedstawiały zakres przedmiotowy rozporządzenia oraz kwalifikacje i warunki psychiczne i fizyczne osób zatrudnionych w jednostkach ochrony przeciwpożarowej

W projekcie w §1 określono kwalifikacje zawodowe dla poszczególnych stanowisk pracy w jednostkach ochrony przeciwpożarowej, które zawiera załącznik nr 1. W załączniku Nr 1 do rozporządzenia w pozycjach 2 i 3 rozdzielono funkcję specjalisty i inspektora oraz ich kwalifikacje zawodowe, ponieważ dotychczasowy zapis był niezgodny z treścią rozporządzenia. Ponadto zmieniono wykształcenie z zasadniczego zawodowego na średnie, co związane jest ze zwiększeniem zadań nakładanych na strażaków Państwowej Straży Pożarnej jak również postępem technicznym w rozwiązaniach konstrukcyjnych sprzętu stosowanego w pożarnictwie.

W projekcie w § 2 określono zakres szkolenia podstawowego i uzupełniającego niezbędnego do wykonywania zawodu strażaka dla strażaków zatrudnionych w jednostkach ochrony przeciwpożarowej. Określone zostały podmioty realizujące szkolenia. Ustalono także wzór świadectwa potwierdzającego ukończenie szkolenia.

Dotychczasowe zapisy rozporządzenia, określały między innymi, kwalifikacje zawodowe dla osób nie zatrudnionych w jednostkach ochrony przeciwpożarowej, wykonujących zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz podmioty uprawnione do prowadzenia szkoleń, nie określały natomiast organu (podmiotu) uprawnionego do ustalenia programów tych szkoleń.

W projekcie w § 3 w ust. 1 i 2 określono zakresy szkoleń dla osób, o których mowa w art. 4 ust. 2a i 2b oraz art. 16a ust. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej tj. szkolenia specjalistów ochrony przeciwpożarowej i szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej, a w szczególności określono zakres tematyczny tych szkoleń.

W projekcie w § 4 określono rodzaje podmiotów uprawnionych do przeprowadzania szkoleń specjalistów i inspektorów ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w § 3 oraz ustalono wzory zaświadczeń wydawanych uczestnikom szkolenia. Określono również okres ważności tych zaświadczeń.

Wprowadzenie ważności uzyskanych zaświadczeń na określony czas
w stosunku do osób nie posiadających "wykształcenia pożarniczego" wynika
z konieczności utrzymywania wysokiego poziomu wiedzy i umiejętności
w kontekście zmian przepisów prawnych, ale również dużego postępu technicznego wpływającego na systemy bezpieczeństwa, a przede wszystkim bezpieczeństwo ludzi. Dotychczasowe dokumenty o przeszkoleniu z zakresu ochrony przeciwpożarowej wydawane były bezterminowo. Konsekwencją takiego stanu rzeczy było stwierdzanie przez Państwową Straż Pożarną w trakcie wykonywania czynności kontrolno - rozpoznawczych braku bieżącej wiedzy w zakresie wymagań bezpieczeństwa pożarowego.

W § 5 wprowadzono przepisy zezwalające na organizację szkoleń na potrzeby ochrony przeciwpożarowej realizowanej w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej przez Wojskową Ochronę Przeciwpożarową.

 

W projekcie w § 6 określono zasady ustalania programów szkoleń,
a w szczególności ich formę i elementy składowe. Zgodnie z zapisem zawartym w § 6 ust. 3 programy szkolenia ustala Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej przy uwzględnieniu informacji o stanie wiedzy i doświadczeniach z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

 

W projekcie w § 7 określono okres ważności dokumentów potwierdzających ukończenie szkoleń, uzyskanych przed wejściem w życie oraz po wejściu w życie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8 grudnia 1998r. w sprawie wymagań w zakresie kwalifikacji zawodowych oraz dotyczących warunków fizycznych i psychicznych osób zatrudnionych w jednostkach ochrony przeciwpożarowej, a także w zakresie kwalifikacji zawodowych osób wykonujących czynności z zakresu ochrony (Dz. U. Nr 159, poz. 1050), stosownie do nowelizacji art. 2 ust. 2 i 4 ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 6 maja 2005 r. (Dz. U. Nr 100, poz. 835).

 

W załącznikach 2, 3 i 4 określono wzory świadectw i zaświadczeń jakie otrzymywać będą osoby, które ukończyły odpowiednie szkolenia

 

3. Charakterystyka i ocena przewidywanych skutków prawnych.

 

Znowelizowane przepisy ustawowe stworzyły podstawy do ustalania programów szkoleń dla osób wykonujących czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej poza jednostkami organizacyjnymi tej ochrony oraz wskażą podmioty uprawnione do realizacji tych programów. Spowodują także konieczność cyklicznego odbywania szkoleń przez specjalistów i inspektorów ochrony przeciwpożarowej nie posiadających tytułów zawodowych technika pożarnictwa, inżyniera pożarnictwa i inżyniera bezpieczeństwa pożarowego.

 

4. Opinia o zgodności projektu z prawem Unii Europejskiej.

 

Projekt, w części dotyczącej rozporządzenia w sprawie wymagań kwalifikacyjnych wobec osób, zatrudnionych w jednostkach ochrony przeciwpożarowej, dotyczy po części kwestii, uregulowanych w artykule 47 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską i dyrektyw tzw. ogólnego systemu uznawania kwalifikacji i dyplomów. Jest on zgodny z tym systemem, jako że dotyczy kwalifikacji zawodowych inżyniera i technika pożarnictwa i będących przedmiotem ustawy z dnia 26 kwietnia 2001 r. o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych (Dz. U. Nr 87, poz. 954, ze zmianami) i aktu wykonawczego do art. 15 tej ustawy - rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 6 kwietnia 2004 r.  w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu inżyniera pożarnictwa, technika pożarnictwa lub strażaka (Dz. U. Nr 76, poz. 727);

 

Ocena skutków regulacji.

 

1.podmioty, na które oddziałuje projektowane rozporządzenie:

 

Proponowane zmiany do rozporządzenia dotyczą jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz podmiotów gospodarczych zatrudniających osoby wykonujące czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

 

2.konsultacje społeczne:

 

Projekt konsultowano z Polską Konfederacją Pracodawców Prywatnych, Business Centre Club - Związkiem Pracodawców, Stowarzyszeniem Pożarników Polskich, Związkiem Rzemiosła Polskiego, Konfederacją Pracodawców Polskich.

 

3.wpływ projektowanej regulacji na sektor finansów publicznych (budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego) ze wskazaniem źródeł finansowania:

 

Wprowadzenie proponowanych zmian nie powoduje skutków finansowych dla budżetu państwa.

 

4.wpływ projektowanej regulacji na rynek pracy, konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki oraz na sytuację i rozwój regionów:

 

Proponowane przepisy nie będą miały wpływu na rynek pracy, konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki oraz na sytuację i rozwój regionów. Projektowane zmiany nie powinny również wywrzeć znaczącego wpływu na konkurencyjność zewnętrzną gospodarki.

Metryczka

Data publikacji 18.07.2005
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Sebastian Górkiewicz
do góry