Projekt Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia .......... 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji1 z dnia .......... 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego

 

Na podstawie art. 131 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym
(Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

W rozporządzeniuMinistra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 grudnia 2002 r.
w sprawie kontroli ruchu drogowego (Dz. U. z 2003 r. Nr 14, poz.144, Nr 26, poz. 230, Nr 230, poz.2310) wprowadza się następujące zmiany:

w § 11:

1)     ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Funkcjonariusze Straży Granicznej są uprawnieni do kontroli ruchu drogowego na terytorium całego kraju",

2)     ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Do funkcjonariuszy Straży Granicznej, wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1, przepisy § 2 - 4, § 5 ust. 1 - 6 i ust. 7 pkt 1 - 3 i 5, § 6 oraz § 8 stosuje się odpowiednio.",

3)     dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu:

"4. Dokonanie sprawdzenia zapisów urządzenia rejestrującego samoczynnie prędkość jazdy, czas jazdy oraz postoju funkcjonariusz Straży Granicznej potwierdza odciskiem pieczęci na tarczy tego urządzenia. Wzór pieczęci stanowi załącznik nr 3a do rozporządzenia.

5. Funkcjonariusz Straży Granicznej w przypadku konieczności zatrzymania dokumentów stwierdzających uprawnienie do kierowania pojazdem lub jego używania bezzwłocznie powiadamia właściwą terytorialnie jednostkę Policji".

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

 

w porozumieniu:

Minister Infrastruktury

Minister Obrony Narodowej

 

[1])Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działaniem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz.U. Nr 134, poz. 1436, Nr 283, poz. 2818,
z 2005 r. Nr 19, poz. 164).

 

2)Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 137, poz. 1302, Nr 149, poz. 1451, Nr 149, poz. 1452, Nr 162, poz.1568, Nr 200, poz. 1953, Nr 124, poz. 1152, Nr 149, poz. 1452, Nr 130, poz. 1190, Nr 124,
poz. 1152, Nr 210, poz.2036 z 2004 r. Nr 29, poz.257, Nr 54, poz. 535, Nr 92, poz.884, Nr 121, poz. 1264, Nr173,
poz. 1808, Nr 92, poz.884, Nr 273, poz. 2703 z 2005 r. Nr 25, poz.202.

 

Uzasadnienie

 

Projekt zmiany rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
30 grudnia 2002 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego (Dz. U. z 2003 r. Nr 14, poz.144, Nr 26, poz.230, Nr 230, poz.2310) został przygotowany w związku z koniecznością dostosowywania przepisów wykonawczych do zmienionej ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515 z późn. zm.).

Na mocy art. 7 ustawy z dnia 23 maja 2005 r. o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 90, poz. 757), Straż Graniczna uzyskała dodatkowe uprawnienia w zakresie rozszerzenia zasięgu terytorialnego do kontroli drogowej. Zgodnie
z upoważnieniem minister właściwy do spraw wewnętrznych został zobligowany do uregulowania przedmiotowej materii w drodze rozporządzenia. W dotychczasowych przepisach wykonawczych do ustawy nie regulowano uprawnień Straży Granicznej do dokonywania kontroli ruchu drogowego na terytorium całego kraju.

            Rozszerzenie kontroli ruchu drogowego powoduje przyznanie funkcjonariuszom Straży Granicznej dodatkowych uprawnień związanych głównie z kontrolą pojazdów wyposażonych w urządzenia rejestrujące samoczynnie prędkość jazdy, czas jazdy oraz postój. Regulacja powoduje ponadto konieczność wyposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej w dodatkowy sprzęt oraz przeprowadzenia dodatkowych szkoleń w zakresie kontroli ruchu drogowego i obsługi specjalistycznego sprzętu.

Przedmiotowe rozporządzenie nie jest sprzeczne z prawem Unii Europejskiej.

 

Ocena Skutków Regulacji (Osr)

 

Podmioty, na które oddziałuje rozporządzenie:

           Przepisy projektu zmienionego rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie kontroli ruchu drogowego będą oddziaływać na następujące podmioty:

komendantów właściwych terytorialnie oddziałów Straży Granicznej,

na obywateli RP i cudzoziemców, którzy poruszają się po drogach publicznych.

Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych:

           Skutki finansowe związane z wejściem w życie rozporządzenia obejmują dodatkowe nakłady finansowe w szacunkowej kwocie ok. 7 500 000 zł., niezbędne do sfinansowania z budżetu państwa. Ww. wydatki związane są z kosztem wyposażenia w sprzęt do dokonywania kontroli ruchu drogowego (alkomaty, latarki, tarczki, tablice drogowe, urządzenia do pomiaru spalin, urządzenia do odczytu tzw. tachografów, itp.) oraz przeszkolenia dużej liczby funkcjonariuszy Straży Granicznej w zakresie kontroli ruchu drogowego.

Wydatki zostaną pokryte z budżetu państwa z części 42 - sprawy wewnętrzne, której dysponentem jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji w części przeznaczonej na funkcjonowanie Straży Granicznej.

Wpływ regulacji na rynek pracy, konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki oraz sytuację i rozwój regionalny:

           Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy, konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki, a także rozwój regionalny.

 

Metryczka

Data publikacji 15.07.2005
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Sebastian Górkiewicz
do góry