Projekt Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia ... 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia oddziałów Straży Granicznej

 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji1)z dnia ... 2005 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia oddziałów Straży Granicznej

 

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz.U. z 2002 r. Nr 171 , poz. 1399, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  11 grudnia 2001 r. w sprawie utworzenia oddziałów Straży  Granicznej (Dz. U.  Nr 152, poz. 1733,  z 2003 r. Nr 186, poz. 1822 oraz z 2004 r. Nr 150, poz. 1590 i Nr 219, poz. 2228) wprowadza się następujące zmiany:

 

1)       w § 1:

 

a)     pkt 9 otrzymuje brzmienie:

 

"Sudecki Oddział  Straży  Granicznej imienia Ziemi Kłodzkiej z siedzibą w Kłodzku, obejmujący wchodzące w skład województwa dolnośląskiego powiaty: dzierżoniowski, kłodzki, milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński, średzki, świdnicki, trzebnicki, wałbrzyski, wrocławski i ząbkowicki oraz miasto na prawach powiatu: Wrocław,",

 

b)     pkt 12 otrzymuje brzmienie:

 

 "12) Nadwiślański Oddział Straży Granicznej z siedzibą w Warszawie, obejmujący województwa: kujawsko-pomorskie, łódzkie, świętokrzyskie, wielkopolskie i mazowieckie z wyłączeniem powiatu łosickiego.";

 

2)       uchyla się § 2.

 

§ 2

 

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 24 sierpnia 2005 r.

 

Minister Spraw Wewnętrznych  I Administracji

 

[1])   Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz.U. Nr 134, poz. 1436 i Nr 283, poz. 2818 oraz z 2005 r. Nr 19, poz. 164).

 

[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 128, poz. 1175, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609 i Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 171, poz. 1800, Nr 172, poz. 1805, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 757.

 

Uzasadnienie

 

Projektowana zmiana rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie utworzenia oddziałów Straży  Granicznej (Dz.U. Nr 152, poz. 1733, z późn. zm.) wiąże się z wejściem w życie ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 90, poz. 757) wprowadzającej z dniem 24 sierpnia 2005 r. zmiany w strukturze terenowych organów Straży Granicznej i urzędów obsługujących te organy. Obejmują one utworzenie placówek Straży Granicznej  w miejsce dotychczasowych granicznych placówek kontrolnych Straży Granicznej oraz strażnic Straży Granicznej oraz zmianę podporządkowania terenowego organu Straży  Granicznej działającego w stałym lotniczym przejściu granicznym Warszawa-Okęcie Komendantowi Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej. Obecnie organ ten bezpośrednio podlega Komendantowi Głównemu Straży  Granicznej (art. 6a pkt 2 ustawy o Straży  Granicznej). Status nowego terenowego organu Straży Granicznej (komendanta placówki Straży Granicznej) działającego w lotniczym przejściu granicznym Warszawa-Okęcie będzie taki jak pozostałych organów Straży Granicznej tego rodzaju. Ze względu na powyższe niezbędne jest zniesienie regulacji wyłączającej z obszaru działania Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej zasięg terytorialny stałego lotniczego przejścia granicznego Warszawa-Okęcie.

 

Ponadto ze względu na zmianę w zasadniczym podziale terytorialnym państwa wprowadzoną w dniu 1 stycznia 2003 r. polegającą na połączeniu miasta na prawach powiatu Wałbrzych z powiatem wałbrzyskim (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie połączenia miasta na prawach powiatu Wałbrzych z powiatem wałbrzyskim oraz ustalenia granic niektórych powiatów, opublikowane w Dz.U.Nr 93, poz. 821) projekt rozporządzenia zawiera zmianę o charakterze dostosowującym w przepisie określającym terytorialny zasięg działania Sudeckiego Oddziału Straży Granicznej, który w obowiązującym brzmieniu obejmuje również miasto na prawach powiatu Wałbrzych.

 

Projektowane rozporządzenie obejmuje także uchylenie § 2 zawierającego przepis stanowiący podstawę prawną ustalenia właściwości Komendanta Głównego Straży Granicznej (realizującego zadania przy pomocy Komendy Głównej Straży Granicznej) w zakresie wykonywania zadań Straży Granicznej określonych w art. 1 ust. 2 i 2a ustawy  Straży  Granicznej. Zgodnie z § 2 właściwość miejscowa Komendanta Głównego Straży Granicznej obejmuje obszary nie wymienione w przepisie określającym terytorialny zasięg działania oddziałów Straży  Granicznej (§ 1). Regulacja zawarta w dotychczasowym § 2 staje się zbędna ze względu na objęcie całego terytorium państwa terytorialnym zasięgiem działania oddziałów Straży Granicznej

 

Ze względu na konieczność wejścia w życie przepisu stanowiącego podstawę objęcia terytorialnym zasięgiem działania Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej zasięgu terytorialnego stałego lotniczego przejścia granicznego Warszawa-Okęcie w dniu, w którym zacznie obowiązywać regulacja ustawowa dotycząca terenowych organów Straży Granicznej przepis końcowy określa kalendarzowo dzień wejścia w życie rozporządzenia.

 

Ocena Skutków Regulacji (Osr)

 

Określając skutki regulacji wskazać należy, iż podstawowym jej celem jest dostosowanie prawa podustawowego do rozwiązań przyjętych w ustawie z dnia 22 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 90, poz. 757).

 

Przepisy rozporządzenia nie mają wpływu na rynek pracy, konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki, jak również na rozwój regionalny. Materia objęta przedmiotowym rozporządzeniem nie dotyczy także wolności i praw człowieka i obywatela, ani nie wpływa na sektor finansów publicznych.

 

Przedmiot projektowanej regulacji nie jest objęty zakresem Unii Europejskiej.

Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje dodatkowych wydatków ze środków finansowych zaplanowanych na funkcjonowanie Straży  Granicznej.

 

 

Metryczka

Data publikacji 14.07.2005
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Sebastian Górkiewicz
do góry