Projekt Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia ......2005 r. w sprawie przenoszenia do dyspozycji funkcjonariuszy Straży Granicznej

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 1) z dnia  ......2005 r. w sprawie przenoszenia do dyspozycji funkcjonariuszy Straży Granicznej

 

Na podstawie art. 39a ust. 5 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz.U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1399, z późn. zm.2))  zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

Rozporządzenie określa:

 

1)     przełożonych właściwych do przenoszenia funkcjonariuszy Straży Granicznej, zwanych dalej "funkcjonariuszami", do dyspozycji;

2)     warunki i tryb przenoszenia do dyspozycji;

3)     sposób pełnienia służby w okresie pozostawania w dyspozycji.

 

§ 2.

 

1.     Przełożonymi właściwymi w sprawach przenoszenia do dyspozycji funkcjonariuszy są:

 

1)     Komendant Główny Straży Granicznej  - dla funkcjonariuszy, których odwołanie lub zwolnienie z dotychczasowego stanowiska służbowego ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej, zwana dalej "ustawą", zastrzega dla Prezesa Rady Ministrów, dla ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub dla Komendanta Głównego Straży Granicznej;

2)     komendant oddziału i komendant ośrodka szkolenia Straży Granicznej - dla funkcjonariuszy, których zwolnienie z dotychczasowych stanowisk służbowych ustawa zastrzega dla tych komendantów.

 

2.     Komendant Główny Straży Granicznej może przenieść funkcjonariusza do dyspozycji swojej albo dyspozycji komendanta oddziału lub komendanta ośrodka szkolenia Straży Granicznej.

 

3.     Komendant oddziału i komendant ośrodka szkolenia Straży Granicznej mogą przenosić funkcjonariuszy wyłącznie do swojej dyspozycji. 

 

§ 3.

 

1.     Przeniesienie funkcjonariusza do dyspozycji następuje na podstawie rozkazu personalnego.

 

2.     W rozkazie o przeniesieniu do dyspozycji określa się datę, z którą następuje przeniesienie do dyspozycji oraz  przełożonego, do którego dyspozycji funkcjonariusz jest przenoszony, jak również wskazuje, czy przeniesienie następuje w związku z przewidywanym wyznaczeniem funkcjonariusza na inne stanowisko służbowe, czy też w związku z przewidywanym zwolnieniem ze służby.

 

3.     Do rozkazu, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio wydane na podstawie art. 85 ust. 1 pkt 1 ustawy przepisy dotyczące rozkazu personalnego w sprawie zmiany stosunku służbowego.

 

§ 4.

Dokonując przeniesienia funkcjonariusza do dyspozycji uwzględnia się następujące warunki:

 

1)     dotychczasowy przebieg służby funkcjonariusza, posiadane przez niego kwalifikacje zawodowe oraz predyspozycje,  jak również istniejące możliwości etatowe i potrzeby ewentualnego mianowania danego funkcjonariusza na inne równorzędne stanowisko służbowe - jeżeli przeniesienie do dyspozycji ma nastąpić w związku z przewidywanym wyznaczeniem tego funkcjonariusza na inne stanowisko służbowe;

2)     podstawy do zwolnienia funkcjonariusza ze służby, przewidywany termin tego zwolnienia oraz występowanie okoliczności uniemożliwiających zwolnienie funkcjonariusza ze służby bezpośrednio po jego zwolnieniu lub odwołaniu go z dotychczas zajmowanego stanowiska służbowego - jeżeli przeniesienie do dyspozycji ma nastąpić w związku z przewidywanym zwolnieniem funkcjonariusza ze służby.

 

§ 5.

 

1.     Rozkaz w sprawie przeniesienia funkcjonariusza do dyspozycji wydaje się niezwłocznie po podjęciu przez właściwy organ decyzji w sprawie zwolnienia lub odwołania funkcjonariusza z dotychczas zajmowanego stanowiska służbowego.

 

2.     Rozkaz, o którym mowa w ust. 1, wydaje się z urzędu lub na wniosek dotychczasowego bezpośredniego przełożonego funkcjonariusza.

 

§ 6.

 

1.     W okresie pozostawania w dyspozycji funkcjonariusz może zostać:

 

1)     wyznaczony do wykonywania określonych zadań służbowych, jeżeli charakter tych zadań odpowiada posiadanym przez funkcjonariusza kwalifikacjom, lub do pełnienia na określonych warunkach dyżurów;

2)     skierowany do odbycia odpowiednich kursów, szkoleń lub praktyk zawodowych.

 

2.     Określając warunki pełnienia dyżurów, o których mowa w ust. 1 pkt  1, ustala się w szczególności:

 

1)     miejsce pełnienia dyżurów i sposób bezpośredniego kontaktowania się w tym czasie z funkcjonariuszem, biorąc pod uwagę wnioski funkcjonariusza, o ile ich uwzględnienie nie wpłynie negatywnie na możliwość niezwłocznego podjęcia przez funkcjonariusza wykonania zadania służbowego podczas dyżuru;

2)     terminy dyżurów, z zastrzeżeniem że czas trwania jednego dyżuru nie może przekroczyć 2 godzin oraz że w ciągu jednego dnia nie można wyznaczyć więcej niż dwóch dyżurów, trwających łącznie 2 godziny.

 

3.     W sprawach, o których mowa w ust. 1 i 2, właściwy jest przełożony, do którego dyspozycji funkcjonariusz został przeniesiony.

 

4.     Przepisy ust. 1 - 3 nie mają zastosowania do funkcjonariusza przeniesionego do dyspozycji w związku z przewidywanym zwolnieniem ze służby.

 

§ 7.

Przepisy § 6 rozporządzenia stosuje się do funkcjonariuszy przeniesionych do dyspozycji przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

 

§ 8.

 

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.3)

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

 

1)     Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436 i Nr 283, poz. 2818 oraz z 2005 r. Nr 19, poz. 164).

2)     Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 128, poz. 1175, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609 i Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr  171, poz. 1800, Nr  172, poz. 1805 i Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 757 .

3)     Z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2002 r. w sprawie przenoszenia do dyspozycji funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz.U.Nr 34, poz. 321), zachowane w mocy do tego dnia na podstawie art. 25 ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.Nr 90, poz. 757).

 

Uzasadnienie

 

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 39a ust. 5 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz.U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1399, z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 128, poz. 1175, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609 i Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr  171, poz. 1800, Nr  172, poz. 1805 i Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 757) w brzmieniu wprowadzonym art. 1 pkt 16 ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 90, poz. 757).

Rozporządzenie określa przełożonych właściwych do przenoszenia funkcjonariuszy Straży Granicznej do dyspozycji, warunki i tryb przenoszenia do dyspozycji oraz sposób pełnienia służby w tym okresie. 

Opracowany akt wykonawczy do ustawy wzorowany jest na dotychczas obowiązujących w przedmiotowym zakresie przepisach rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2002 r. w sprawie przenoszenia do dyspozycji funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. Nr 34, poz. 321) i w stosunku do obecnych uregulowań wprowadza w zasadzie jedynie dwie zmiany o charakterze merytorycznym, a mianowicie:

 

1)     nie zawiera przepisów określających rodzaje stanowisk, na których możliwe jest przeniesienie do dyspozycji - co wynika z faktu rezygnacji przez ustawodawcę w nowym brzmieniu powołanego na wstępie upoważnienia ustawowego z przekazania poruszonego zakresu do uregulowania w drodze rozporządzenia;

 

2)     w sposób precyzyjny określa do czyjej dyspozycji przełożeni właściwi w sprawach przenoszenia do dyspozycji funkcjonariuszy mogą tychże funkcjonariuszy przenosić (§ 2 ust. 2 i 3 projektu) - jak wykazuje bowiem dotychczasowa praktyka, brak jednoznacznej regulacji w przedmiotowym zakresie stanowił przyczynę występowania wątpliwości interpretacyjnych, które przekładały się na różnice w rozstrzygnięciach podejmowanych w tym zakresie. 

Opracowany projekt rozporządzenia jest spójny i zharmonizowany z innymi aktami prawnym regulującymi pragmatykę służbową funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Przedmiot projektowanej regulacji nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej.

Ocena Skutków Regulacji

Rozporządzenie obejmuje swoim działaniem wyłącznie funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje dodatkowych wydatków dla budżetu państwa i budżetów samorządu terytorialnego, jak również nie będzie miało wpływu na rynek pracy, konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki, a także sytuację i rozwój regionalny.

Rozporządzenie zostało pozytywnie zaopiniowane przez Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej.

 

 

Metryczka

Data publikacji 13.07.2005
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Sebastian Górkiewicz
do góry