Projekt Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia.............2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia granic oraz zmiany nazw i siedzib władz niektórych gmin i miast

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia.............2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia granic oraz zmiany nazw i siedzib władz niektórych gmin i miast

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1 ) zarządza się, co następuje:

 

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 września 2001 r. w sprawie ustalenia granic oraz zmiany nazw i siedzib władz niektórych gmin i miast (Dz. U. Nr 116, poz. 1241 i Nr 156, poz. 1819, z 2002 r. Nr 93, poz. 826 oraz z 2003 r. Nr 134, poz. 1249) z dniem 1 stycznia 2006 r. wprowadza się następującą zmianę:

 

1)     w § 1 pkt 6 lit. c wyrazy "271,05 ha" zastępuje się wyrazami "316,37 ha".

 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 lipca 2005 r.

 

Prezes Rady Ministrów

 

 

 

[1]Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Dz. U. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz. 1759.

 

Uzasadnienie

Zmiana rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 września 2001 r. w sprawie ustalenia granic oraz zmiany nazw i siedzib władz niektórych gmin i miast ma charakter porządkowy i dotyczy wprowadzenia korekty powierzchni geodezyjnej ujętej w tym rozporządzeniu odnoszącej się do województwa podlaskiego i mazowieckiego.

W trakcie prac geodezyjno-kartograficznych związanych z wejściem w życie omawianego rozporządzenia - na terenach, które były objęte zmianami dokonano aktualizacji ewidencji gruntów w obrębie ewidencyjnym Brulino-Piwki. Okazało się, że istnieje różnica45,32 haw powierzchni określonej w omawianym rozporządzeniu a stanem faktycznym na gruncie, która wynikała z faktu, że przygotowując formalny wniosek dotyczący omawianej zmiany granic, nie uwzględniono powierzchni Lasów Państwowych znajdujących się w granicach obrębu ewidencyjnego Brulino-Piwki, o którym jest mowa w rozporządzeniu z dnia 29 września 2001 r. Zatem zmiana rozporządzenia ma charakter porządkowo-informacyjny.

 

Ocena skutków regulacji

 

1.            Podmioty, na które oddziałuje projektowana regulacja.

Proponowana w projekcie rozporządzenia regulacja będzie dotyczyła służb geodezyjno-kartograficznych.

 

2.            Wyniki przeprowadzonych konsultacji.

Przedmiotowy projekt rozporządzenia nie wymaga przeprowadzenia konsultacji, gdyż jest korektą rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 września 2001 r. w sprawie ustalenia granic oraz zmiany nazw i siedzib władz niektórych gmin i miast, w którym wszystkie ujęte zmiany poddane zostały konsultacjom z mieszkańcami, zgodnie z wymogami proceduralnymi.

Ze względu na przedmiot i zakres regulacji, nie zachodzi konieczność konsultowania niniejszego projektu rozporządzenia z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz związkami zawodowymi.

Wydanie tego rozporządzenia przynależy do wyłącznej kompetencji naczelnego organu administracji rządowej, przy czym przedmiotowe rozporządzenie jest decyzją o charakterze jednostkowym, a nie ogólnym.

 

3.       Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego.

Przedmiotowa regulacja nie będzie miała wpływu na sektor finansów publicznych.

 

4.       Wpływ regulacji na rynek pracy.

Przedmiotowa regulacja nie będzie miała wpływu na rynek pracy.

 

5.       Wpływ regulacji na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki oraz sytuację i rozwój regionów.

Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki oraz sytuację i rozwój regionów.

 

6.       Skutki społeczne.

Przedmiotowa regulacja nie wywołuje skutków społecznych.

 

7. Przedmiot projektowanej regulacji nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej.

 

 

 

 

 

Metryczka

Data publikacji 13.07.2005
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Sebastian Górkiewicz
do góry