Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji1 z dnia ... r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Straż Graniczną niektórych czynności operacyjno-rozpoznawczych oraz sposobu postępowania z materiałami uzyskanymi podczas stosowania tych czynności.

 

Na podstawie art.9fust. 7 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1399 z późn. zm.2 ) zarządza się, co następuje:

 

§ 1.Rozporządzenie określa:

1)     sposób przeprowadzania i dokumentowania czynności polegających na złożeniu propozycji albo na dokonaniu w sposób niejawny nabycia, zbycia lub przejęcia przedmiotów pochodzących z przestępstwa, ulegających przepadkowi albo których wytwarzanie, posiadanie, przewożenie lub którymi obrót są zabronione, przyjęcia lub wręczenia korzyści majątkowej, a także obietnicy udzielenia lub przyjęcia tej korzyści, zwane dalej "czynnościami";

2)     sposób przechowywania, przekazywania oraz przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas przeprowadzania czynności.

 

§ 2. 1.Czynności przeprowadza się i dokumentuje z zastosowaniem określonych odrębnymi przepisami zasad i procedur ochrony form i metod realizacji zadań, informacji, obiektów Straży Granicznej oraz danych identyfikujących funkcjonariuszy Straży Granicznej lub osób udzielających Straży Granicznej pomocy.

2.Czynności przeprowadza się poprzez:

1)  złożenie propozycji nabycia, zbycia lub przejęcia przedmiotów, o których mowa w ust. 1, poprzedzone w razie potrzeby stosownymi do okoliczności obietnicami lub negocjacjami,

2)nabycie polegające na odpłatnym lub nieodpłatnym przeniesieniu posiadania przedmiotów, o których mowa w ust. 1, poprzedzone w razie potrzeby stosownymi do okoliczności propozycjami, obietnicami lub negocjacjami,

3)zbycie polegające na odpłatnym lub nieodpłatnym przeniesieniu posiadania przedmiotów, o których mowa w ust. 1, poprzedzone w razie potrzeby stosownymi do okoliczności propozycjami, obietnicami lub negocjacjami,

4)przejęcie polegające na wejściu w posiadanie przedmiotów, o których mowa w ust. 1, w tym także pieniędzy i przedmiotów, stanowiących wynagrodzenie za przestępstwa związane z przekroczeniem granicy państwowej, dokonane stosownie do okoliczności za wiedzą lub bez wiedzy osoby posiadającej te przedmioty oraz w razie potrzeby z użyciem środków przymusu bezpośredniego,

5)przyjęcie lub wręczenie korzyści majątkowej w postaci krajowych środków płatniczych lub wartości dewizowych w rozumieniu prawa dewizowego, praw majątkowych albo rzeczy ruchomych lub nieruchomości, a także przyjęcie lub złożenie obietnicy udzielenia tych korzyści,  poprzedzone w razie potrzeby propozycjami  lub negocjacjami.

3.Podczas czynności podejmuje się przedsięwzięcia i stosuje środki konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa osobistego funkcjonariuszy Straży Granicznej i osób udzielających Straży Granicznej pomocy.

 

§ 3. 1.Czynności prowadzi się przez czas określony w zarządzeniu Komendanta Głównego Straży Granicznej lub komendanta oddziału Straży Granicznej, chyba że wcześniej zostanie osiągnięty cel czynności, wystąpi trwały brak możliwości ich wykonywania albo prokurator zarządzi zaniechanie czynności.

2.Zaprzestanie czynności z powodu trwałego braku możliwości ich wykonywania wymaga akceptacji organu Straży Granicznej, który je zarządził.

§ 4. 1.Dokumentację czynności stanowią:

1)     wniosek Komendanta Głównego Straży Granicznej lub komendanta oddziału Straży Granicznej  o wyrażenie zgody na zarządzenie lub przedłużenie stosowania czynności,

2)     zgoda prokuratora okręgowego na zarządzenie lub przedłużenie stosowania czynności przez Komendanta Głównego Straży Granicznej lub komendanta oddziału Straży Granicznej,

3)     zarządzenie Komendanta Głównego Straży Granicznej lub komendanta oddziału Straży Granicznej o stosowaniu lub przedłużeniu stosowania czynności,

4)     informacje Komendanta Głównego Straży Granicznej lub komendanta oddziału Straży Granicznej o wynikach czynności, kierowane do prokuratora okręgowego,

5)     zarządzenie prokuratora okręgowego o zaniechaniu czynności,

6)     notatka służbowa z przeprowadzonych czynności sporządzana przez funkcjonariusza Straży Granicznej prowadzącego sprawę, w ramach której zarządzono czynności,

7)     opis wyników badań, o których mowa w § 5 ust. 2,

8)     protokół zniszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania czynności.

2.Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, 5 i 8, sporządza się według wzorów:

1)      wniosku Komendanta Głównego Straży Granicznej lub komendanta oddziału Straży Granicznej o wyrażenie zgody na zarządzenie lub przedłużenie stosowania czynności, zgody prokuratora okręgowego na zarządzenie lub przedłużenie ich stosowania oraz zarządzenia Komendanta Głównego Straży Granicznej lub komendanta oddziału Straży Granicznej o stosowaniu lub przedłużeniu stosowania czynności - stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia

2)     zarządzenia prokuratora okręgowego o zaniechaniu czynności - stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia,

3)     protokołu zniszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania czynności - stanowiącego załącznik nr 3 do rozporządzenia.

3.Notatka służbowa, o której mowa w ust. 1 pkt 6, powinna zawierać:

1) numer sprawy i kryptonim, jeżeli został nadany,

2) określenie rodzaju czynności oraz czasu, miejsca i sposobu ich przeprowadzenia,

3) wskazanie osób, których dotyczyły czynności,

4) opis wyników czynności,

5) wskazanie funkcjonariuszy Straży Granicznej bezpośrednio prowadzących czynności.

4.Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1-5, sporządza się w dwóch egzemplarzach, a dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 6-8, w jednym egzemplarzu.

5.Dokumentację czynności stanowią także materiały uzyskane podczas ich stosowania, a w szczególności nośniki zawierające zapisy z rejestracji obrazu lub dźwięku oraz kopie wykonane z tych nośników, a także dokumenty sporządzone na podstawie informacji utrwalonych na nośnikach.

 

§ 5. 1.Przedmioty i korzyści majątkowe zbywane lub wręczane podczas czynności opisuje się lub oznacza w sposób umożliwiający ich identyfikację, dokumentując opis oraz oznaczenie w odrębnej notatce służbowej.

2.Przedmioty przejęte podczas czynności, włącznie z korzyściami majątkowymi, można w razie potrzeby poddać badaniom identyfikującym właściwości fizykochemiczne lub inne cechy, istotne z uwagi na cel czynności albo rodzaj przejętych przedmiotów, a także w celu ujawnienia i utrwalenia śladów znajdujących się na tych przedmiotach. Zakres i rodzaj badań ustala funkcjonariusz Straży Granicznej wyznaczony jako odpowiedzialny za przeprowadzenie czynności.

 

§ 6. 1.Komendant Główny Straży Granicznej, komendanci oddziałów Straży Granicznej i prokuratorzy okręgowi prowadzą rejestry czynności.

2.Rejestry, o których mowa w ust. 1, mogą być prowadzone w postaci księgi albo w systemie informatycznym.

3.Rejestry, o których mowa w ust. 1, prowadzi się według wzorów:

1)      rejestr czynności prowadzonych przez prokuratora okręgowego - stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia,

2)     rejestr czynności prowadzonych przez Komendanta Głównego Straży Granicznej lub komendantów oddziałów Straży Granicznej - stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia.

 

§ 7. 1.W przypadku uzyskania dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego lub mających znaczenie dla toczącego się postępowania, funkcjonariusz Straży Granicznej wyznaczony przez organ Straży Granicznej wnioskujący o zarządzenie czynności, przekazuje bezpośrednio prokuratorowi okręgowemu, który wyraził zgodę na ich zarządzenie, wszystkie materiały uzyskane podczas wykonywania czynności.

2.Uzyskane podczas wykonywania czynności materiały niezawierające dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego,  organ Straży Granicznej wnioskujący o zarządzenie tych czynności przechowuje przez okres dwóch miesięcy od dnia zakończenia lub zaniechania czynności. Po upływie tego okresu, organ Straży Granicznej wnioskujący o zastosowanie czynności pisemnie zarządza protokolarne, komisyjne zniszczenie uzyskanych materiałów.

3.Zapisy informacji utrwalone na nośnikach, o których mowa w § 4 ust. 5, usuwa się w sposób uniemożliwiający odtworzenie tych zapisów z chwilą zniszczenia materiałów, o których mowa w ust. 2.

4.W przypadku, gdy usunięcie z nośników utrwalonych na nich zapisów nie jest możliwe, uszkadza się je w sposób uniemożliwiający ich odczytanie albo dokonuje się ich fizycznego zniszczenia.

5.W sprawach dotyczących sposobu dokumentowania, przechowywania, przekazywania, przetwarzania i niszczenia wniosków, zarządzeń, rejestrów i materiałów uzyskanych podczas przeprowadzania czynności stosuje się przepisy o ochronie informacji niejawnych.

 

§ 8.Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 kwietnia 2002 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Straż Graniczną czynności operacyjno-rozpoznawczych niejawnego nabycia, zbycia lub przejęcia przedmiotów pochodzących z przestępstwa, ulegających przepadkowi, albo których wytwarzanie, posiadanie, przewożenie lub którymi obrót są zabronione, a także przyjęcia lub wręczenia korzyści majątkowej (Dz. U. Nr 44, poz. 420).

 

§ 9.Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

 

Minister Sprawiedliwości                     Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

 

[1]Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436 i Nr 283, poz. 2818 oraz z 2005 r. Nr 19, poz. 164).

2Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 128, poz. 1175, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz.1609 i Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 171, poz. 1800, Nr 172, poz. 1805, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 757.

 

 

Uzasadnienie

 

Ustawą z dn. 22 marca 2005 r. Sejm RP dokonał zmian w treści ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1399 z późn. zm.). Zmiany te spowodowały konieczność wydania rozporządzenia regulującego niektóre aspekty przeprowadzania i dokumentowania czynności operacyjno - rozpoznawczych określonych w art.9 f,  a polegających na dokonaniu w sposób niejawny nabycia, zbycia, lub przejęcia przedmiotów pochodzących z przestępstwa, ulegających przepadkowi, albo których wytwarzanie, posiadanie, przewożenie lub którymi obrót są zabronione, a także na przyjęciu lub wręczeniu korzyści majątkowej oraz sposobu przekazywania, przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania tych czynności.

Projekt niniejszego rozporządzenia określa potrzeby zapewnienia niejawnego charakteru podejmowanych czynności i uzyskanych materiałów oraz określenia wzorów stosowanych druków i rejestrów. W dotychczas obowiązującej ustawie, art.9fust.7 nie obejmował działań związanych z przechowywaniem, przekazywaniem oraz przetwarzaniem i niszczeniem materiałów uzyskanych podczas tych czynności. W tym zakresie rozporządzenie odsyła do przepisów związanych z ochroną informacji niejawnych, szczegółowo regulujących postępowanie z materiałami niejawnymi, w tym także uzyskanymi w trakcie realizacji czynności operacyjno-rozpoznawczych, o których mowa w art.9f.

 W proponowanym projekcie rozporządzenia oparto się na aktualnie obowiązujących przepisach.

 

Ocena Skutków Regulacji

 

1.     Podmioty, na które będzie oddziaływać projektowany akt prawny.

Projektowane rozporządzenie będzie miało wpływ na ułatwienie i usprawnienie pracy organom Straży Granicznej i prokuraturze.

2.     Wpływ regulacji na bezpieczeństwo i obronność państwa.

Wejście w życie rozporządzenia nie wpłynie na bezpieczeństwo i obronność państwa.

3.     Wpływ regulacji na dochody i wydatki budżetowe.

Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje dodatkowych skutków finansowych w budżecie państwa polegających na zwiększeniu wydatków lub zmniejszenie przychodów budżetu państwa.

4.     Wpływ regulacji na rynek pracy.

Wejście w życie rozporządzenia nie ma wpływu na rynek pracy.

5.     Wpływ regulacji na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki.

Wejście w życie rozporządzenia nie ma wpływu na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki.

6.     Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny.

Wejście w życie rozporządzenia nie ma wpływu na sytuację i rozwój regionalny.

7.     Zakres konsultacji społecznej.

Wejście w życie rozporządzenia nie wymaga konsultacji społecznych.

8.     Zgodność regulacji z prawem Unii Europejskiej.

Wejście w życie rozporządzenia nie narusza przepisów prawa Unii Europejskiej.

Metryczka

Data publikacji 12.07.2005
Data modyfikacji 09.11.2006
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Sebastian Górkiewicz
do góry