Projekt Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia .........2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat paszportowych

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia .........2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat paszportowych

 

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o paszportach (Dz.U. z 1991 r. Nr 2, poz. 5, z 1997 r. Nr 114, poz. 739 oraz z 2002 r. Nr 62, poz. 557) zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

 

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie opłat paszportowych (Dz.U. Nr 41, poz. 346) wprowadza się następujące zmiany:

 

w § 2 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Za wydanie paszportu przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej, uprawniającego do wielokrotnych wyjazdów za granicę pobiera się opłatę paszportową w wysokości 200 zł.",

w § 5 w ust. 1 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

"4) w zamian za paszport utracony a następnie odnaleziony.".

 

§ 2.

 

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

 

Prezes Rady Ministrów

 

 

Uzasadnienie

 

 

            Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o paszportach - w uzasadnionych przypadkach, gdy przemawia za tym ważny interes osoby uprawnionej do otrzymania paszportu minister właściwy do spraw administracji publicznej może wydać paszport.

            Dotychczasowa praktyka wydawania paszportów na powołanej powyżej podstawie prawnej jednoznacznie wskazuje, że osoby występujące o wydanie paszportów w tym trybie są zainteresowane otrzymaniem dokumentu w maksymalnie krótkim czasie.

            Wydawanie paszportów w systemie Centralnej Personalizacji - w maksymalnie krótkim czasie - jest bardzo pracochłonne, wymaga znacznie większego nakładu pracy od wydawania paszportów w trybie "normalnym".

            W związku z powyższym zasadne wydaje się pobieranie większej opłaty paszportowej za wydanie paszportu przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej - stąd zawarta w projektowanej nowelizacji  wysokości 200 zł (§ 1 pkt 1 projektu).

            Obowiązujące przepisy nie regulują sposobu postępowania z dokumentami paszportowymi utraconymi, a następnie odnalezionymi i brak jest podstaw prawnych do odmowy zwrotu takiego dokumentu do dalszego użytkowania.

            Jednocześnie paszportem zagubionym mogła posługiwać się inna osoba i na jego podstawie dokonać zobowiązań na konto osoby, na którą dokument został wydany lub naruszyć obowiązujące przepisy prawne.

            W słusznie pojętym interesie osoby (po utracie przez nią a następnie odnalezieniu dokumentu paszportowego) jest wystąpienie o wydanie nowego paszportu. W takich ch faktycznych uzasadnione wydaje się pobieranie obniżonej opłaty paszportowej (§ 1 pkt 2 projektu).

 

Ocena skutków regulacji:

 

Podmioty, na które akt oddziałuje - obywatele polscy zainteresowani otrzymaniem paszportu w krótkim czasie.

Wyniki konsultacji społecznych -  projekt został zamieszczony na stronach internetowych MSWiA.

Wpływ aktu na sektor finansów publicznych: Powyższa propozycja nie spowoduje negatywnych skutków finansowych dla budżetu państwa, natomiast spowoduje zwiększone wpływy z tytułu wnoszonych opłat paszportowych, zależnie od ilości osób występujących o wydanie paszportu przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej.

Wpływ aktu na sytuacje społeczną - brak wpływu.

Wpływ aktu na rynek pracy - brak wpływu.

Wpływ aktu na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki - brak wpływu.

Wpływ aktu na sytuację i rozwój regionalny - brak wpływu.

 

 

Metryczka

Data publikacji 12.07.2005
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Sebastian Górkiewicz
do góry