Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji1)Z dnia .. 2005 r. w sprawie wzorów formularzy wniosków o udzielenie zezwolenia na osiedlenie się i zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich oraz fotografii dołączanych do wniosków

 

Na podstawie art. 71d ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 128, poz. 1175 z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Rozporządzenie określa:

1)     wzór formularza wniosku o udzielenie zezwolenia na osiedlenie się;

2)     wzór formularza wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich;

3)     liczbę fotografii i wymogi dotyczące fotografii dołączanych do wniosku.

 

§ 2.      1. Wzór formularza wniosku o udzielenie zezwolenia na osiedlenie się stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Wzór formularza wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

 

§ 3.     1. Do wniosków, o których mowa w § 1 pkt 1 i 2, dołącza się po cztery aktualne fotografie osób, których wniosek dotyczy, nieuszkodzone, wyraźne, kolorowe, o wymiarach4,5 cmx3,5 cm, przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy.

2. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może dołączyć do wniosków, o których mowa w § 1 pkt 1 i 2, fotografie przedstawiające osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania - fotografie przedstawiające osobę z nakryciem głowy; nakrycie to nie może uniemożliwiać identyfikacji osoby.

 

§ 4. Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2003 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o udzielenie zezwolenia na osiedlenie się oraz fotografii dołączanych do wniosku (Dz. U. Nr 147, poz. 1436).

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2005 r.

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

 

 

1)Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436i Nr 283, poz. 2818 oraz z 2005 r. Nr 19, poz. 164).

2)Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 179, poz. 1842 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 757 i Nr 94, poz. 788.

 

Uzasadnienie

 

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego wart. 71d ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 128, poz. 1175 orazz 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 179, poz. 1842 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 757 i Nr 94, poz. 788). Przepis ten zobowiązuje ministra właściwego do spraw wewnętrznych do określenia, w drodze rozporządzenia, wzorów formularzy wniosków o udzielenie zezwolenia na osiedlenie się i zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich oraz liczby fotografii i wymogów dotyczących fotografii dołączanych do wniosków.

W związku z wprowadzeniem w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach, w drodze ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach i ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 94, poz. 788), nowego rodzaju zezwolenia, tj. zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, dotychczasowy przepis art. 71 upoważniający do określenia wzoru formularza wniosku o udzielenie zezwolenia na osiedlenie się (obecnie art. 71d) został rozszerzony o upoważnienie do określenia wzoru formularza wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich.

§ 1 projektu określa zakres przedmiotowy uregulowania.

Zgodnie z § 2 projektu wzory formularzy wniosków o udzielenie zezwolenia na osiedlenie się i zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowe Wspólnot Europejskich zostały określone w załącznikach do rozporządzenia.

W § 3 projektu wskazanoliczbę fotografii i wymogi dotyczące fotografii dołączanych do wniosków.

W § 4 przewidziano uchyleniedotychczas obowiązującego rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracjiz dnia 5 sierpnia 2003 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o udzielenie zezwolenia na osiedlenie się oraz fotografii dołączanych do wniosku (Dz. U. Nr 147, poz. 1436).

W § 5 projektu został określony termin wejścia w życie rozporządzenia. Przewidziano, że będzie to ten sam termin, w którym wchodzi w życie ustawa zawierająca przepis upoważniający do wydania przedmiotowego aktu wykonawczego, tj. 1 października 2005 r.

W załączniku nr 1 do projektowanego rozporządzenia został określony wzór formularza wniosku o udzielenie zezwolenia na osiedlenie się, zaś w załączniku nr 2 - wzór formularza wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich.

Wzory uwzględniają, zgodnie z art. 71 ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach, dane dotyczące cudzoziemca oraz, w przypadku wzoru wniosku o udzielenie zezwolenia na osiedlenie się, dane objętych wnioskiem dzieci i innych osób wpisanych do dokumentu podróży cudzoziemca. Zgodnie z art. 71 ust. 2 ww. ustawy, wniosek o udzielenie zezwolenia na osiedlenie się może obejmować dzieci cudzoziemca lub inne osoby pozostające pod jego opieką. Powyższe nie dotyczy natomiast wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich.

Wzory uwzględniają dane osobowe wskazane w art. 12 ww. ustawy oraz inne dane niezbędne do udzielenia zezwolenia na osiedlenie się lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich.

We wzorze formularza wniosku o udzielenie zezwolenia na osiedlenie się w części E, dotyczącej uzasadnienia wniosku, wykreślono pkt VI, w którym przewidziane było miejsce na wskazanie środków utrzymania cudzoziemca. Z ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach, w brzmieniu ustalonym ustawą z dnia 22 kwietnia 2005 r., wynikają korzystniejsze warunki dotyczące udzielania zezwoleń na osiedlenie się niż warunki wymagane do udzielenia zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, co jest zgodne z art. 13 dyrektywy Rady 2003/109/WE z dnia 25 listopada 2003 r. w sprawie statusu obywateli państw trzecich, którzy uzyskali status rezydenta długoterminowego (Dz. Urz. WE L 016, z 23.01.2004). Takie zezwolenie nie będzie jednak zapewniało prawa zamieszkiwania w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej, zgodnie z przepisami rozdziału III ww. dyrektywy. Do ogólnych przesłanek udzielenia zezwolenia na osiedlenie się nie należy już m.in. posiadanie zapewnionego w Rzeczypospolitej Polskiej utrzymania.

Zmodyfikowany został ponadto pkt IX (obecnie VIII) wzoru formularza wniosku o udzielenie zezwolenia na osiedlenie się. Obecnie dotyczy on już tylko informacji na temat wywiązywania się cudzoziemca z zobowiązań podatkowych wobec Skarbu Państwa. W punkcie tym pominięto innego rodzaju zobowiązania wskazane w nim dotychczas, które miały w poprzednim stanie prawnym znaczenie dla ustalenia sytuacji finansowej wnioskodawcy, jak również z uwagi na istniejąca wówczas możliwość odmowy udzielenia zezwolenia na osiedlenie się ze względu na zobowiązania wobec kraju pochodzenia lub osób w nim zamieszkujących.

Wzór formularza wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich nie zawiera danych objętych wnioskiem dzieci i innych osób wpisanych do dokumentu podróży cudzoziemca, stosownie do art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach, który nie przewiduje możliwości objęcia wnioskiem o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich dzieci cudzoziemca lub innych osób pozostających pod jego opieką. Wzór formularza ww. wniosku nie obejmuje również danych dotyczących małżonka wnioskodawcy oraz danych członków rodziny cudzoziemca zamieszkujących na terytorium Polski, gdyż do przesłanek udzielenia zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zgodnie z przepisami ww. ustawy, nie należy wymóg wykazania przez cudzoziemca istnienia trwałych więzi rodzinnych z naszym krajem.

Wzór formularza wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich przewiduje natomiast w pkt V konieczność wskazania przez wnioskodawcę źródeł dochodu wystarczającego do pokrycia kosztów utrzymania samego cudzoziemca oraz członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu, a także wysokość dochodu i ilość osób pozostających na utrzymaniu, a w pkt VI konieczność wskazania danych dotyczących posiadanego ubezpieczenia zdrowotnego. Powyższe wymogi są zgodne z rozwiązaniami przyjętymi w art. 65 ust. 1 pkt 1 oraz art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach.

W pkt IV wzoru formularza wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich przewidziano wymóg wskazania przez cudzoziemca, czy posiada zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich udzielone w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej. Zgodnie bowiem z art. 71b ust. 8 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach, wojewoda informuje Prezesa Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców o udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, gdy cudzoziemiec posiada takie zezwolenie udzielone przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej. Następnie Prezes Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców informuje o ww. fakcie właściwy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej, zgodnie z art. 143 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy.

Projektowana regulacja nie jest sprzeczna z prawem Unii Europejskiej.

Ocena Skutków Regulacji (Osr)

 

1.     Podmioty, na które oddziałuje rozporządzenie:

                                                                                                                          

Przepisy projektu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wzorów formularzy wniosków o udzielenie zezwolenia na osiedlenie się i zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich oraz fotografii dołączanych do wniosków, będą oddziaływać na następujące podmioty:

1)     cudzoziemców,

2)     organy właściwe w sprawach cudzoziemców:

a)     Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,

b)     wojewodów,

c)     konsulów,

d)     organy Straży Granicznej,

e)     organy Policji.

 

2.     Obowiązek przeprowadzenia konsultacji:

 

Projekt rozporządzenia został opracowany w resorcie spraw wewnętrznych i administracji. W procesie uzgodnień międzyresortowych zostanie przekazany do zaopiniowania przez członków Rady Ministrów, Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Prezesa Rządowego Centrum Legislacji oraz wojewodów. W ramach konsultacji społecznych projekt zostanie umieszczony na stronie internetowej Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców (www.uric.gov.pl).

 

3.     Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych:

 

            Skutki finansowe związane z wejściem w życie rozporządzenia obejmą wydatki wynikające z konieczności przygotowania i wydrukowania nowego wzoru formularza wniosku o udzielenie zezwolenia na osiedlenie się oraz wzoru formularza wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich. Koszty wytworzenia formularzy wniosków poniosą organy, które zgodnie z ustawą wydają decyzje w sprawach zezwoleń na osiedlenie się oraz zezwoleń na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, tj. wojewodowie.

            Szacuje się, że jednostkowy koszt wytworzenia wniosku według ustalonego wzoru wyniesie ok. 1,20 zł. Koszty wytworzenia wniosku o udzielenie zezwolenia na osiedlenie zostaną pokryte ze środków aktualnie przewidzianych na ten cel w budżetach wojewodów.

            Szacując koszty wytworzenia formularza wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich odniesiono się natomiast do liczby wniosków o udzielenie zezwolenia na osiedlenie się składanych do wojewodów w 2003 r., których liczba wyniosła 3010. Podzieliwszy tę liczbę na 16 wojewodów otrzymujemy średnią liczbę wniosków o udzielenie zezwolenia na osiedlenie się złożonych do poszczególnych wojewodów w 2003 r., tj. 188,2. Mając na uwadze, że wejście w życie projektowanej ustawy w zakresie dotyczącym zezwoleń na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich przewidziano na dzień 1 października 2005 r., ww. liczbę podzielono przez 4 (okres od października do grudnia stanowi 1/4 roku), co daje maksymalną średnią liczbę 47,05 wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich złożonych do każdego wojewody do końca 2005 r., jeżeli przyjąć, że liczba wnioskodawców będzie równa przewidywalnej liczbie zainteresowanych udzieleniem zezwolenia na osiedlenie się. Należy przy tym pamiętać, że co roku wzrasta ogólna liczba cudzoziemców ubiegających się o zezwolenia pobytowe w naszym kraju, co jest uwzględniane przy planowaniu wydatków budżetowych przez poszczególnych wojewodów.

            Ww. liczba 47,05 pomnożona przez jednostkowy koszt wytworzenia wniosku według ustalonego wzoru, czyli 1,20 zł, wyniesie 56,46 zł, jako ewentualny maksymalny dodatkowy koszt, który może być poniesiony przez poszczególnych wojewodów do końca 2005 r. w związku z wprowadzeniem nowego rodzaju zezwolenia. Biorąc pod uwagę poszczególne województwa, to albo potrzebna kwota nie wykroczy poza wysokość środków budżetowych zaplanowaną dla poszczególnych wojewodów, z uwzględnieniem kosztów wytworzenia wniosków o udzielenie zezwolenia na osiedlenie się, w związku z prawdopodobnym stosunkowym zmniejszeniem się liczby wniosków o udzielenie ww. zezwoleń, albo wyniesie maksymalnie dodatkowo ok. 60 zł.

            Koszty związane z udzielaniem zezwoleń na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich zostaną pokryte ze środków zaplanowanych na ten cel w budżetach wojewodów.

 

4.     Wpływ regulacji na rynek pracy, konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki oraz sytuację i rozwój regionalny:

 

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy, konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki oraz sytuację i rozwój regionalny.

 

 

Metryczka

Data publikacji 08.07.2005
Data modyfikacji 09.11.2006
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Sebastian Górkiewicz
do góry