Projekt Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia ......2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu naliczeń etatowych w Straży Granicznej

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 1) z dnia  ......2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu naliczeń etatowych w Straży Granicznej

 

Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1399, z późn. zm.2))  zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

 

W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie warunków i sposobu naliczeń etatowych w Straży Granicznej (Dz. U. Nr 85, poz. 776) w § 1 wprowadza się następujące zmiany:

 

1)     ust. 3 otrzymuje  brzmienie :

"3. W placówkach Straży Granicznej, zwanych dalej "placówkami", naliczenia etatowe dokonywane są przy uwzględnieniu:

1)     zakresu, rodzaju i liczby realizowanych przez funkcjonariuszy i pracowników placówki zadań Straży Granicznej,

2)     terytorialnego zasięgu działania placówki  i występujących w tym zasięgu czynników mających znaczenie dla realizacji ustawowych zadań Straży Granicznej, w szczególności zaludnienia, infrastruktury drogowej, ukształtowania terenu, zalesienia lub istnienia przeszkód wodnych, a w przypadku placówki, której wyznaczono do ochrony odcinek granicy państwowej, także długości tego odcinka,

3)     istniejącego i przewidywanego natężenia i rodzaju ruchu granicznego,

4)     stopnia zagrożenia i rodzaju przestępczości oraz przewidywanej tendencji rozwoju sytuacji w tym zakresie w terytorialnym zasięgu działania placówki,

5)     kategorii placówki." ;

2)     uchyla się ust. 4.

 

 § 2.

 

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 24 sierpnia 2005 r.         

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436 i Nr 283, poz. 2818 oraz z 2005 r. Nr 19, poz. 164).

2) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 128, poz. 1175, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609 i Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr  171, poz. 1800, Nr 172, poz. 1805, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 757.

 

UZASADNIENIE

 

Przepis art. 7 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej
(Dz.U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1399, z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 128, poz. 1175, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609 i Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr  171, poz. 1800, Nr  172, poz. 1805, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 757) upoważnił ministra właściwego do spraw wewnętrznych do określenia w drodze rozporządzenia warunków i sposobu naliczeń etatowych w Straży Granicznej. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wykonując powyższe upoważnienie ustawowe wydał rozporządzenie z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie warunków i sposobu naliczeń etatowych w Straży Granicznej (Dz. U. Nr 85, poz. 776), zwane dalej "rozporządzeniem".

 

W wyniku zmian wprowadzanych do obecnego stanu prawnego ustawą z dnia
22 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 90, poz. 757), z dniem 23 sierpnia 2005 r. zniesieniu ulegają terenowe organy Straży Granicznej - komendanci strażnic oraz komendanci granicznych placówek kontrolnych Straży Granicznej i podległe im urzędy (tj. strażnice oraz graniczne placówki kontrolne), a ich zadania przejmą nowo tworzone terenowe organy - komendanci placówek Straży Granicznej i podległe im urzędy - placówki Straży Granicznej. Powyższe skutkuje koniecznością określenia w rozporządzeniu warunków dokonywania naliczeń etatowych w nowo powstającym placówkach Straży Granicznej (§ 1 pkt 1 projektu) oraz uchylenia - z dniem zniesienia strażnic i granicznych placówek kontrolnych - przepisów regulujących warunki dokonywania naliczeń etatowych w tych jednostkach organizacyjnych (§ 1 pkt 2 projektu).

 

Z uwagi na fakt, że nowo tworzone placówki Straży Granicznej przejmują zadania dotychczasowych strażnic i granicznych placówek kontrolnych, określone w projekcie warunki naliczeń etatowych  placówek Straży Granicznej stanowią w istocie połączenie warunków odnoszących się dotychczas do znoszonych obecnie jednostek organizacyjnych.

 

Ocena Skutków Regulacji

 

I.      Podmioty, na które oddziałuje projekt rozporządzenia:

 

Rozporządzenie dotyczy  wyłącznie zasad naliczeń etatowych w Straży Granicznej.

 

II.  Konsultacje społeczne:

 

Projekt w ramach konsultacji społecznych umieszczony został w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie podmiotowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

III. Wpływ projektu na:

 

a)     sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego:

Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje dodatkowych wydatków dla budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego,

b)     rynek pracy, konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki oraz sytuację i rozwój regionalny:

Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na rynek pracy, konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki, a także sytuację i rozwój regionalny.

 

Wejście w życie rozporządzenia nie narusza prawa Unii Europejskiej.

 

Metryczka

Data publikacji 07.07.2005
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Sebastian Górkiewicz
do góry