Projekt Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia ... 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości pomocy dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji1) z dnia ... 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości pomocy dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy.

 

Na podstawie art. 69 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 128, poz. 1176, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808 i Nr 210, poz. 2135 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 757 i Nr 94, poz. 788) zarządza się, co następuje:

 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie wysokości pomocy dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy (Dz. U. Nr 146, poz. 1428) wprowadza się następujące zmiany:

 

1)     w § 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

 

,,świadczenia pieniężnego na pokrycie we własnym zakresie kosztów pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego dalej ,,świadczeniem pieniężnym;";

 

2) użyte w § 2 ust. 2, § 3 ust.2, § 4 ust. 3 i § 5 ust. 2 wyrazy ,,do 10 dnia" zastępuje się wyrazami ,,do 15 dnia";

 

3)     w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

 

,,W przypadku wykonywania przez cudzoziemca prac porządkowych na rzecz ośrodka, tłumaczeń ułatwiających porozumiewanie się między pracownikami ośrodka a cudzoziemcami lub prowadzenia zajęć kulturalno-oświatowych na rzecz innych cudzoziemców przebywających w ośrodku, pomoc, o której mowa w ust. 1, może być podwyższona do wysokości 100 zł.";

 

4)     § 6 otrzymuje brzmienie:

 

,,§ 6. 1. Wysokość świadczenia pieniężnego wynosi 25 zł na dzień, z zastrzeżeniem ust. 2.

 2. Jeżeli cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz z małżonkiem lub małoletnimi dziećmi wysokość świadczenia pieniężnego wynosi, w przypadku rodziny składającej się z:

1) dwóch osób - 20 zł;

2) trzech osób - 15 zł;

3) czterech i więcej osób - 12,50 zł na dzień, na każdego członka rodziny.

 3. Świadczenie pieniężne wypłaca się z góry do 15 dnia każdego miesiąca.";

 

5) w § 7 w ust. 1 wyrazy ,,10 zł" zastępuje się wyrazami ,,15 zł";

 

6) § 10 otrzymuje brzmienie:

 

,,1. Pomoc, o której mowa w § 2-5 i 7, wypłaca się w ośrodku, w którym cudzoziemiec przebywa.

2. Świadczenie pieniężne wypłaca się w ośrodku najbliższym miejscu pobytu cudzoziemca, z zastrzeżeniem ust. 4.

3. W przypadku, o którym mowa w § 6 ust. 2, świadczenie pieniężne dla całej rodziny można wypłacić do rąk jednego pełnoletniego członka rodziny.

4. W szczególnych przypadkach, uzasadnionych stanem zdrowia lub bezpieczeństwem cudzoziemca, świadczenie pieniężne można wypłacić przekazem pocztowym na adres wskazany przez cudzoziemca.".

 

§ 2. Do decyzji przyznających świadczenia pieniężne na pokrycie we własnym zakresie kosztów pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wydanych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe, z wyjątkiem przepisu dotyczącego terminu wypłaty świadczenia.

 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

 

 

1)Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436 i Nr 283, poz. 2818 oraz z 2005 r. Nr 19, poz. 164).

 

 

Uzasadnienie

 

            Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 117b ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 128, poz. 1176 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808 i Nr ., poz. .). Przepis ten zobowiązuje ministra właściwego do spraw wewnętrznych do określenia, w drodze rozporządzenia, wzoru przepustki dla cudzoziemca korzystającego z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który podlega przeniesieniu do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

W ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na mocy ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach i ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr ., poz. .), zostały dodane art. 117a i 117b. W przepisach tych zostały uwzględnione postanowienia art. 26 dyrektywy Rady 2001/55/WE z dnia 20 lipca 2001 r. w sprawie minimalnych standardów przyznawania tymczasowej ochrony na wypadek masowego napływu wysiedleńców oraz środków wspierających równowagę wysiłków między Państwami Członkowskimi związanych z przyjęciem takich osób wraz z jego następstwami (Dz. Urz. WE L 212, z 7.08.2001). W art. 117b przewidziano, że przeniesienie cudzoziemca korzystającego z ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej następuje za jego zgodą. Zgodnie z regulacją cudzoziemiec otrzymuje przepustkę, której wzór został określony w projektowanym rozporządzeniu. Przepis ustawy przewiduje także, że z dniem opuszczenia Polski przez cudzoziemca korzystającego z ochrony czasowej na jej terytorium, traci ważność wydana mu wiza i wygasa udzielone zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony.

Przewidziano, że projektowane rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Wydanie projektowanego rozporządzenia jest niezbędne w celu dokonania pełnej transpozycji art. 26 ust. 5 ww. dyrektywy, który nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej obowiązek korzystania z przepustki przy przenoszeniu między państwami członkowskimi Unii Europejskiej cudzoziemców objętych ochroną czasową. Wzór przepustki, która będzie wydawana przez władze polskie, został zawarty w załączniku do rozporządzenia i jest zgodny z wzorem przepustki określonym w załączniku nr I do ww. dyrektywy.

Zgodnie z art. 117b ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepustkę będzie wydawać Prezes Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców.

Projektowane rozporządzenie nie jest sprzeczne z prawem Unii Europejskiej.

 

Ocena Skutków Regulacji (Osr)

 

1.     Podmioty, na które oddziałuje rozporządzenie:

Przepisy projektu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wzoru przepustki dla cudzoziemca korzystającego z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który podlega przeniesieniu do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, będą oddziaływać na następujące podmioty:

1)     cudzoziemców korzystających z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2)     Prezesa Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców.

 

2.     Obowiązek przeprowadzenia konsultacji:

Projekt rozporządzenia został opracowany w resorcie spraw wewnętrznych i administracji. W procesie uzgodnień międzyresortowych zostanie przekazany do zaopiniowania przez członków Rady Ministrów, Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Prezesa Rządowego Centrum Legislacji oraz wojewodów. W ramach konsultacji społecznych projekt zostanie umieszczony na stronie internetowej Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców (www.uric.gov.pl).

 

3.     Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych:

Skutki finansowe związane z wejściem w życie rozporządzenia obejmą minimalne nakłady finansowe związane z kosztem wytworzenia przepustek dla cudzoziemców korzystających z ochrony czasowej w Polsce. Szacuje się, że koszt wytworzenia przepustki dla przekazywanego cudzoziemca nie powinien przekroczyć 10 groszy.

Ww. wydatki zostaną pokryte z budżetu państwa z części 42 sprawy wewnętrzne, której dysponentem jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, ze środków będących w dyspozycji Prezesa Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców.

 

4.     Wpływ regulacji na rynek pracy, konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki oraz sytuację i rozwój regionalny:

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy, konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki oraz sytuację i rozwój regionalny.

 

Metryczka

Data publikacji 06.07.2005
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Sebastian Górkiewicz
do góry