Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia ....2005 r. w sprawie równorzędności stopni policyjnych, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej i stopni wojskowych ze stopniami służbowymi Straży Granicznej

 

Na podstawie art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz.U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1399, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

 

Równorzędność stopni policyjnych, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej i stopni wojskowych ze stopniami służbowymi Straży Granicznejokreśla załącznik do rozporządzenia.

 

§ 2.

 

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Prezes Rady Ministrów

 

1) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 128, poz. 1175, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609 i Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 171, poz. 1800, Nr 172, poz. 1805, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 757.

 

Uzasadnienie

 

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz.U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1399, z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 128, poz. 1175, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609 i Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 171, poz. 1800, Nr 172, poz. 1805, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 757), zgodnie z którym Rada Ministrów zobligowana została do określenia, w drodze rozporządzenia, równorzędność stopni, o których mowa w art. 61 ust. 1 i 1a powołanej ustawy, tj. stopni policyjnych, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej i stopni wojskowych ze stopniami służbowymi Straży Granicznej.

 

Rozporządzenie określa równorzędność stopni służbowych Straży Granicznej, które ustalone zostały w art. 51 ustawy o Straży Granicznej z:

1)     stopniami policyjnymi ustanowionymi w art. 47 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 176, poz. 1457 i Nr 200, poz. 1688, z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609 i Nr 192, poz. 1873, Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 171, poz. 1800, Nr 179, poz. 1842, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703 i Nr 277, poz. 2742 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 70);

2)     stopniami, które obowiązywały w Urzędzie Ochrony Państwa na mocy art. 35 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Urzędzie Ochrony Państwa (Dz. U. z 1999 r. Nr 51, poz. 526, Nr 53, poz. 548 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 73, poz. 852 oraz z 2001 r. Nr 81, poz. 877 i Nr 106, poz. 1149);

3)     stopniami służbowymi obowiązującymi w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz.U. Nr 74, poz. 676, z 2003 Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i Nr 166, poz. 1609 oraz z 2004 r. Nr 109, poz. 1159, Nr 171, poz. 1800, Nr 267, poz. 2647 i Nr 273, poz. 2703);

4)     stopniami służbowymi obowiązującymi w Biurze Ochrony Rządu zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (Dz.U. z 2004 r. Nr 163, poz. 1712, i Nr 210, poz. 2135);

5)     stopniami Państwowej Straży Pożarnej ustanowionymi w art. 50 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. u z 2002 r. Nr 147, poz. 1230, Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 59, poz. 516 i Nr 166, poz. 1609 oraz z 2004 r. Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703);

6)     stopniami Służby Więziennej ustanowionymi w art. 47 ustawy z dnia 26 kwietnia 1996 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2002 r. Nr 207, poz. 1761, z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 142, poz. 1380, Nr 166, poz. 1609, Nr 210, poz. 2036 i Nr 273, poz. 2703);

7)     stopniami wojskowymi określonymi w art. 74 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 i Nr 277, poz. 2742).

 

W projekcie określono również równorzędności stopni służbowych Straży Granicznej ze stopniami wojskowymi, które zostały zachowane żołnierzom na podstawie art. 179 oraz 180 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz.U. Nr 179, poz. 1750 oraz z 2004 r. Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135).

 

Problematyka równorzędności stopni służbowych Straży Granicznej ze stopniami Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej oraz stopniami wojskowymi nie była dotychczas regulowana przepisami pragmatyki służbowej funkcjonariuszy Straży Granicznej, z uwagi na fakt, iż przed wejściem w życie zmian wynikających z ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 90, poz. 757) w Straży Granicznej, na mocy poprzedniego brzmienia art. 51 ustawy pragmatycznej, obowiązywały korpusy i stopnie identyczne z korpusami i stopniami wojskowymi. Z uwagi na powyższe, opracowując niniejszy akt wykonawczy do ustawy oparto się w znacznym stopniu na rozwiązaniach przyjętych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2001 r. w sprawie równorzędności stopni wojskowych, funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej i Urzędu Ochrony Państwa oraz uzyskanych w Państwowej Straży Pożarnej ze stopniami funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu (Dz.U. z 2002 r. Nr 1, poz. 6) oraz rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 grudnia 1995 r. w sprawie stopni policyjnych odpowiadających stopniom wojskowym (Dz.U. Nr 147, poz. 718), dostosowując przyjęte w powołanych aktach normatywnych regulacje do rodzaju i ilości obowiązujących w Straży Granicznej stopni służbowych, a także uwzględniając wymogi, które funkcjonariusze Straży Granicznej muszą spełnić, aby dane stopnie uzyskać.

 

 Opracowany projekt rozporządzenia jest spójny i zharmonizowany z innymi aktami prawnym regulującymi pragmatykę służbową funkcjonariuszy Straży Granicznej.

 

Ocena Skutków Regulacji

 

Rozporządzenie obejmuje swoim działaniem wyłącznie funkcjonariuszy Straży Granicznej.

 

Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje dodatkowych wydatków dla budżetu państwa i budżetów samorządu terytorialnego, jak również nie będzie miało wpływu na rynek pracy, konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki, a także sytuację i rozwój regionalny.

 

Projekt rozporządzenia został pozytywnie zaopiniowany przez Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej.

 

Metryczka

Data publikacji 06.07.2005
Data modyfikacji 09.11.2006
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Sebastian Górkiewicz
do góry