Projekt Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia ...2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie składania egzaminów oraz mianowania policjantów na stopnie policyjne

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji1)z dnia ...2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie składania egzaminów oraz mianowania policjantów na stopnie policyjne

 

Na podstawie art. 57 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 maja 2003 r. w sprawie składania egzaminów oraz mianowania policjantów na stopnie policyjne (Dz. U. z 2003 r. Nr 95, poz. 872 oraz z 2005 r. Nr 25, poz. 213) wprowadza się następujące zmiany:

 

1)     § 9 otrzymuje brzmienie:

"§ 9. Egzaminy przeprowadza się w odrębnie ocenianych i następujących kolejno po sobie etapach:

1) test wiedzy;

      2) sprawdzian praktyczny.";

 

2)     § 10 otrzymuje brzmienie:

"§ 10. 1. Dokumentację niezbędną do przeprowadzenia egzaminu, zwaną dalej "pakietem egzaminacyjnym", opracowuje:

1)     komórka organizacyjna Komendy Głównej Policji właściwa w sprawach egzaminów -   dla egzaminów przeprowadzanych w terminach wyznaczonych przez Komendanta Głównego Policji;

2)     Wyższa Szkoła Policji albo szkoła policyjna prowadząca szkolenie zawodowe,
w porozumieniu z komórką organizacyjna Komendy Głównej Policji właściwą
w sprawach egzaminów - dla egzaminów przeprowadzanych niezwłocznie po zakończeniu tego szkolenia.

         2. Pakiet egzaminacyjny powinien zawierać w szczególności:

 

1)                 dla testu wiedzy:

a) zestaw zadań testowych,

b) kartę odpowiedzi,

c) wzorzec prawidłowych odpowiedzi dla komisji egzaminacyjnej;

 

2) dla sprawdzianu praktycznego:                                                                                      

a) opis zadania,    

b) instrukcję dla zdającego,

c) instrukcję dla pozoranta, jeżeli w zadaniu przewidziano jego udział,

d) odrębną kartę oceny dla każdego zadania.";

 

3)     § 15 otrzymuje brzmienie:

"§ 15. 1. Sprawdzian praktyczny może składać się z jednego lub z kilku zadań.

           2. Jeżeli sprawdzian praktyczny składa się z kilku zadań, każde z nich podlega odrębnej ocenie, według skali punktowej, stanowiącej odpowiednią część skali określonej w § 16 ust. 1.

           3. Ogólny wynik sprawdzianu praktycznego, wymienionego w ust. 2, jest sumą punktów uzyskanych za wszystkie zadania.";

 

4)     w § 16 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Wyniki uzyskane przez policjantów w kolejnych etapach ustala się według skali punktowej wynoszącej od 0 do 80 punktów.",

§ 2.Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

 

[1])Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spaw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436 i Nr 283, poz. 2818oraz z 2005 r. Nr 19, poz. 164).

[1])Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 153, poz. 1271, Nr 176, poz. 1457 i Nr 200, poz. 1688, z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130 poz. 1188 oraz 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609, Nr 192, poz. 1873 i Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 171, poz. 1800, Nr 179, poz. 1842, Nr 210, poz. 2135
i Nr 277, poz. 2742 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 70.

 
Uzasadnienie

 

Zmiana rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 maja 2003r. w sprawie składania egzaminów oraz mianowania na stopnie policyjne (Dz. U. z 2003 r. Nr 95, poz. 872 oraz z 2005 r. Nr 25, poz. 213) uwzględnia nowe rozwiązania, jakie kierownictwo Policji zamierza wprowadzić do szkolenia i doskonalenia zawodowego policjantów oraz w sposobie przeprowadzania egzaminów na stopnie policyjne. Podyktowana została także koniecznością uzupełnienia obowiązującego rozporządzenia o przepisy, które uregulują stany faktyczne pominięte w tym akcie prawnym.

Proponowane w projekcie zmiany obejmują odstąpienie od przeprowadzania podczas egzaminu podoficerskiego oraz aspiranckiego testu sprawności fizycznej, a w odniesieniu do określonej grupy policjantów zastępującej go rozmowy kwalifikacyjnej oraz rezygnacji z tej rozmowy jako etapu egzaminu oficerskiego. Pozwoli to na uniknięcie powtarzania przeprowadzanych według tych samych kryteriów rocznych testów sprawności fizycznej obowiązujących policjantki i policjantów, którzy nie ukończyli odpowiednio 45 i 50 roku życia, a także na skorelowanie zakresów wszystkich egzaminów, co umożliwi stosowanie jednolitych kryteriów w ocenianiu ich wyników, a także wyeliminuje z egzaminów na stopnie etap, którego ocena - z uwagi na sposób przeprowadzania - zachowuje bardzo subiektywny charakter
( zmiana wprowadzona przepisem § 1 pkt 1 oraz będące jej pochodną zmiany określone w § 1 pkt 3 i 4 rozporządzenia zmieniającego). Poza tym projektowane rozporządzenie dotyczy przejęcia przez utworzoną w Komendzie Głównej Policji komórkę organizacyjną wszystkich zadań związanych z opracowywaniem pakietów egzaminacyjnych, w tym służących do przeprowadzenia  egzaminów na stopnie policyjne, a także z nadzorowaniem tych przedsięwzięć w przypadku, gdy - zgodnie z obowiązującym prawem - pakiety opracowują inne, niż ta komórka, podmioty (zmiana wprowadzona przepisem § 1 pkt 2 rozporządzenia zmieniającego).

 

Ocena skutków regulacji

 

1.  Krąg podmiotów, których projektowana regulacja dotyczy

Policjanci składający egzaminy, przełożeni policjantów uprawnionych do ich kierowania na egzaminy oraz podmioty uczestniczące w procesie przygotowania i organizacji egzaminów, a także w ich przeprowadzaniu.

 

2. Wpływ regulacji na dochody i wydatki budżetu państwa i budżetu jednostek samorządu terytorialnego.

Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje dodatkowych wydatków dla budżetu państwa   oraz dla budżetów samorządu terytorialnego. Natomiast zmniejszenie liczby etapów egzaminów z trzech do dwóch skraca o jeden dzień czas niezbędny na ich przeprowadzenie, co skutkuje m.in. zmniejszeniem wydatków na żywienie w jednostkach szkoleniowych uczestników egzaminu. Zaoszczędzone w ten sposób środki mogą zostać wydatkowane na inne, równie ważne dla Policji cele.

 

 3. Wpływ regulacji na rynek pracy.

 Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje skutków związanych z rynkiem pracy.

 

4.     Wpływ regulacji na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki.

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki.

 

5.     Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionów.

 

6.  Konsultacje społeczne

Projekt rozporządzenia przekazano do zaopiniowania Zarządowi Głównemu NSZZ. Związek nie zgłosił merytorycznych uwag, które należało uwzględnić w przepisach projektu uwzględniającego uwagi zgłoszone w trakcie uzgodnień przeprowadzonych wewnątrz Policji. Przedstawiciel Związku uczestniczył w pracach zespołu opracowującego poprawioną wersję projektu.

 

Metryczka

Data publikacji 05.07.2005
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Sebastian Górkiewicz
do góry