Projekt Ustawy z dnia ... 2005 r. o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o Straży Granicznej oraz ustawy o Biurze Ochrony Rządu

Ustawa z dnia ... 2005 r. o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o Straży Granicznej oraz ustawy o Biurze Ochrony Rządu

 

Art. 1.

 

 W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji (Dz.U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58,
z późn. zm.1) art. 26 otrzymuje brzmienie:

 

            ".1. O zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Policji orzekają komisje lekarskie podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

 

 2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w drodze rozporządzenia, tworzy, przekształca i znosi komisje lekarskie, o których mowa w ust. 1, oraz określa ich organizację, siedziby i zasięg działania z uwzględnieniem podziału terytorialnego kraju oraz mając na względzie:

 

-                              łatwy dostęp do komisji lekarskich z punktu widzenia miejsca zamieszkania lub pełnienia służby,

-                              zapewnienie sprawnego i terminowego postępowania,

-                              obiektywizm przy rozpatrywaniu spraw orzeczniczych.

 

 3.Nadzór nad działalnością komisji lekarskich, o których mowa w ust. 1, sprawuje powołana przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych Centralna Komisja Lekarska. Do zadań Centralnej Komisji Lekarskiej należy w szczególności:

1) sprawowanie fachowego nadzoru nad merytoryczną działalnością komisji lekarskich,

2) udzielanie wytycznych w zakresie orzecznictwa lekarskiego oraz kwestii spornych lub nasuwających wątpliwości,

3) rozpatrywanie zasadności sprzeciwów od orzeczeń komisji lekarskich..

 

4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób dokonywania oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby, a także tryb orzekania o tej zdolności oraz właściwość i tryb postępowania komisji lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, zapewniające prawidłowe ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby oraz możliwość odwołania się od orzeczeń komisji lekarskich.".

 

Art. 2.

 

W ustawie z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej
(Dz.U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1399 z późn. zm.2) art. 32 otrzymuje brzmienie:

 

 "1. O zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Straży Granicznej orzekają komisje lekarskie podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

 

 2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w drodze rozporządzenia, tworzy, przekształca i znosi komisje lekarskie, o których mowa w ust. 1, oraz określa ich organizację, siedziby i zasięg działania z uwzględnieniem podziału terytorialnego kraju oraz mając na względzie:

 

-                              łatwy dostęp do komisji lekarskich z punktu widzenia miejsca zamieszkania lub pełnienia służby,

-                              zapewnienie sprawnego i terminowego postępowania,

-                              obiektywizm przy rozpatrywaniu spraw orzeczniczych.

 

 

 3.Nadzór nad działalnością komisji lekarskich, o których mowa w ust. 1, sprawuje powołana przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych Centralna Komisja Lekarska. Do zadań Centralnej Komisji Lekarskiej należy w szczególności:

1) sprawowanie fachowego nadzoru nad merytoryczną działalnością komisji lekarskich,

2) udzielanie wytycznych w zakresie orzecznictwa lekarskiego oraz kwestii spornych lub nasuwających wątpliwości,

3) rozpatrywanie zasadności sprzeciwów od orzeczeń komisji lekarskich. ";

 

 4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób dokonywania oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby, a także tryb orzekania o tej zdolności oraz właściwość i tryb postępowania komisji lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, zapewniające prawidłowe ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby oraz możliwość odwołania się od orzeczeń komisji lekarskich.".

 

Art. 3.

 

W ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej
(Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1230 z późn. zm.3)) art. 29 otrzymuje brzmienie:

 

            ".1 O zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Państwowej Straży Pożarnej orzekają komisje lekarskie podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

 

 2.Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w drodze rozporządzenia, tworzy, przekształca i znosi komisje lekarskie, o których mowa w ust. 1, oraz określa ich organizację, siedziby i zasięg działania z uwzględnieniem podziału terytorialnego kraju oraz mając na względzie:

 

-                              łatwy dostęp do komisji lekarskich z punktu widzenia miejsca zamieszkania lub pełnienia służby,

-                              zapewnienie sprawnego i terminowego postępowania,

-                              obiektywizm przy rozpatrywaniu spraw orzeczniczych.

 

 3.Nadzór nad działalnością komisji lekarskich, o których mowa w ust. 1, sprawuje powołana przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych Centralna Komisja Lekarska. Do zadań Centralnej Komisji Lekarskiej należy w szczególności:

1) sprawowanie fachowego nadzoru nad merytoryczną działalnością komisji lekarskich,

2) udzielanie wytycznych w zakresie orzecznictwa lekarskiego oraz kwestii spornych lub nasuwających wątpliwości,

3) rozpatrywanie zasadności sprzeciwów od orzeczeń komisji lekarskich.

 

4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób dokonywania oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby, a także tryb orzekania o tej zdolności oraz właściwość i tryb postępowania komisji lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, zapewniające prawidłowe ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby oraz możliwość odwołania się od orzeczeń komisji lekarskich.".

 

 

Art. 4.

 

W ustawie z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (Dz.U. z 2004 r. 163, poz. 1712 i Nr 210, poz. 2135) w art. 21 po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

 

 "1a Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w drodze rozporządzenia, tworzy, przekształca i znosi komisje lekarskie, o których mowa w ust. 1, oraz określa ich organizację, siedziby i zasięg działania z uwzględnieniem podziału terytorialnego kraju oraz mając na względzie:

 zapewnienie sprawnego i terminowego postępowania,

-                              obiektywizm przy rozpatrywaniu spraw orzeczniczych.

 

 "1bNadzór nad działalnością komisji lekarskich, o których mowa w ust. 1, sprawuje powołana przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych Centralna Komisja Lekarska. Do zadań Centralnej Komisji Lekarskiej należy w szczególności:

1) sprawowanie fachowego nadzoru nad merytoryczną działalnością komisji lekarskich,

2) udzielanie wytycznych w zakresie orzecznictwa lekarskiego oraz kwestii spornych lub nasuwających wątpliwości,

 3) rozpatrywanie zasadności sprzeciwów od orzeczeń komisji.".

 

Art. 5.

 

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie upoważnień zmienianych ustawami, o których mowa w art. 1-4, zachowują moc do czasu wydania przepisów wykonawczych na podstawie niniejszej ustawy.

 

Art. 6.

 

 Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

 

[1])Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996 i Nr 200, poz. 1688, z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609, Nr 192, poz. 1873 i Nr 210, poz. 2036 oraz z 2004 r. Nr 171, poz. 1800, Nr 179, poz. 1842, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703 i Nr 277, poz. 2742 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 70.

 

2)Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, 1070, Nr 128,poz 1175, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609 i Nr 210, poz.2036 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 171, poz. 1800, Nr 172, poz. 1805, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 757.

3)Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 59, poz. 516 i Nr 166, poz. 1609 oraz z 2004 r. Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703.

 

Uzasadnienie

 

            Niniejszy projekt ma na celu wprowadzenie przepisów stanowiących podstawę prawną do utworzenia (przekształcenia, zniesienia) przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, komisji lekarskich ustalających zdolność fizyczna i psychiczna do służby w Policji , Państwowej Straży Pożarnej i Biurze Ochrony Rządu.

Działające obecnie komisje lekarskie orzekają o zdolności fizycznej i psychicznej do służby kandydatów i funkcjonariuszy służb podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji na podstawie art. 26 ustawy o Policji, art. 29 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej i art. 21 ustawy o Biurze Ochrony Rządu. Jednakże w ww. ustawach nie ma przepisów, które stanowiłyby podstawę prawną do powołania przedmiotowych komisji lekarskich. W aktualnym stanie prawnym brak również ustawowych podstaw działania Centralnej Komisji Lekarskiej podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

Na brak regulacji prawnych w tym zakresie uwagę zwróciło Rządowe Centrum Legislacji przy okazji opiniowania projektu rozporządzenia w sprawie zasad oceny fizycznej i psychicznej do służby w Policji, trybu orzekania o tej zdolności oraz właściwości i trybu postępowania komisji, w tych sprawach.

Jednocześnie w projekcie uzupełniono o wytyczne przepisy upoważniające ministra właściwego do spraw wewnętrznych do wydania rozporządzeń dotyczących sposobu dokonywania oceny zdolności fizycznej i psychicznej w poszczególnych służbach, trybu orzekania o tej zdolności oraz właściwości i trybu postępowania komisji lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

 

Ocena skutków regulacji

 

Wpływ regulacji na dochody i wydatki budżetu państwa:Wejście w życie projektowanych zmian nie spowoduje dodatkowych skutków finansowych dla budżetu państwa.

Wpływ regulacji na rynek pracy:Projektowane zmiany nie będą miały wpływu na zwiększenie lub zmniejszenie zatrudnienia.

Wpływ regulacji na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki:Projektowane zmiany nie będą miały wpływu na konkurencyjność gospodarki.

Wpływ regulacji na rozwój regionów:Projektowane zmiany nie będą miały wpływu na sytuację i rozwój regionów.

Projekt zmian ustawowych nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej.

 

Metryczka

Data publikacji 29.06.2005
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Sebastian Górkiewicz
do góry