Projekt Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia ... 2005 roku w sprawie warunków, sposobu i form przeprowadzania przez Straż Graniczną czynności obserwowania i rejestrowania zdarzeń na drogach oraz w innych miejscach publicznych

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 1) z dnia ... 2005 roku w sprawie warunków, sposobu i form przeprowadzania przez Straż Graniczną czynności obserwowania i rejestrowania zdarzeń na drogach oraz w innych miejscach publicznych

 

Na podstawie art. 11 ust. 5a ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1399, z późn. zm. 2) zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Rozporządzenie określa warunki i sposób przeprowadzania przez Straż Graniczną czynności obserwowania i rejestrowania zdarzeń na drogach oraz w innych miejscach publicznych, formy prowadzenia tych czynności, tryb ich dokumentowania oraz podmioty właściwe w tych sprawach.

 

§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

 

1)                 obserwacja - obserwowanie i rejestrowanie, przy użyciu środków technicznych służących do rejestracji obrazu i dźwięku, zdarzeń na drogach oraz w innych miejscach publicznych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej pełniących służbę graniczną lub prowadzących działania graniczne a także realizujących czynności operacyjno - rozpoznawcze lub dochodzeniowo - śledcze;

 

2)                 funkcjonariusz - funkcjonariusza Straży Granicznej;

 

3)                 wniosek - wniosek w sprawie przeprowadzenia czynności obserwowania i rejestrowania zdarzeń na drogach oraz w innych miejscach publicznych.

 

§ 3. Obserwację prowadzi się planowo lub doraźnie w sposób:

 

bezpośredni - przy obecności funkcjonariuszy w miejscu prowadzenia obserwacji i rejestracji obrazu i dźwięku zdarzeń;

 

zdalny - przy użyciu urządzeń teleinformatycznych przekazujących obraz i dźwięk zdarzeń na odległość.

 

§ 4. 1. Obserwację prowadzi się na podstawie zatwierdzonego przez właściwego przełożonego lub osobę przez niego upoważnioną wniosku, którego WZÓR STANOWI ZAŁĄCZNIK DO ROZPORZĄDZENIA.

2. W przypadkach niecierpiących zwłoki, gdy uzyskanie pisemnej zgody mogłoby spowodować utratę informacji, prowadzenie obserwacji można rozpocząć po uzyskaniu ustnej zgody osoby, o której mowa ust.1. Niezwłocznie po rozpoczęciu obserwacji należy sporządzić wniosek i przedstawić go do zatwierdzenia.

 

§ 5. 1. Obserwację prowadzi się przez czas określony we wniosku, chyba że przed upływem tego czasu osiągnięty został jej cel lub ustały przyczyny jej podjęcia.

 

2. Zaniechanie obserwacji z przyczyn, o których mowa w ust. 1, następuje po uzyskaniu ustnej zgody osoby, która zatwierdziła wniosek.

 

3. W sytuacjach szczególnych rozpoczętą obserwację można prowadzić przez czas dłuższy niż określony we wniosku. Wymaga to uzyskania ustnej zgody osoby, która zatwierdziła wniosek.

 

4. Ustna zgoda, o której mowa w ust. 2 i 3, powinna być udokumentowana na zatwierdzonym wniosku w formie adnotacji sporządzonej i podpisanej przez osobę, która udzieliła tej zgody.

 

§ 6. 1. Obserwacja prowadzona jest jawnie lub niejawnie.

 

2. Obserwację niejawną przeprowadza się i dokumentuje w sposób uniemożliwiający osobom nieupoważnionym ustalenie faktu prowadzenia obserwacji.

 

§ 7. 1. Obserwację dokumentuje się stosownie do okoliczności i uzyskanych wyników oraz dyspozycji osoby, która zatwierdziła wniosek, w notatce służbowej, komunikacie lub na odpowiednim nośniku technicznym, określając miejsce i czas rozpoczęcia i zakończenia obserwacji oraz rodzaj użytych środków technicznych.

 

2. Dokumenty, których mowa w ust.1, sporządza się w dwóch egzemplarzach.

 

§ 8. Właściwym przełożonym w sprawach zatwierdzania wniosku jest:

 

1)                 Komendant Główny Straży Granicznej - w przypadku realizacji obserwacji przez funkcjonariuszy jednostki organizacyjne Komendy Głównej Straży Granicznej;

 

2)                 komendant oddziału Straży Granicznej - w przypadku realizacji obserwacji przez funkcjonariuszy komórki organizacyjne komendy oddziału Straży Granicznej.

 

§ 9. W stosunku do funkcjonariuszy pełniących służbę w Granicznej Placówce Kontrolnej Straży Granicznej Warszawa - Okęcie właściwym przełożonym w sprawach zatwierdzania wniosku jest Komendant Główny Straży Granicznej do dnia przekształcenia tej jednostki organizacyjnej w placówkę Straży Granicznej jednak nie dłużej niż do dnia 23 sierpnia 2005 r.

 

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

[1]Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436 i Nr 283, poz. 2818 oraz z 2005 r. Nr 19, poz. 164).

[1]Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 128, poz. 1175, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609 i Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 171, poz. 1800, Nr 172, poz. 1805, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703. oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 757.

 

Uzasadnienie

 

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji jest wykonaniem delegacji zawartej w art. 11 ust. 5a ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1399 z późn zm.) i określa warunki (§ 4 i 5) i sposób (§ 3) przeprowadzania przez Straż Graniczną czynności obserwowania i rejestrowania zdarzeń na drogach oraz w innych miejscach publicznych, formy prowadzenia tych czynności (§ 6), tryb ich dokumentowania (§ 7) oraz podmioty właściwe w tych sprawach (§ 8).

Dotychczas sprawy określone w projekcie rozporządzenia nie były regulowane.

W związku z tym, iż przedmiotowe rozporządzenie powinno wejść w życie przed 24 sierpnia 2005 r. (data przekształcenia dotychczasowych strażnic i granicznych placówek kontrolnych Straży Granicznej w placówki Straży Granicznej) zachodzi konieczność wprowadzenia przepisu przejściowego (§ 9) ponieważ Graniczna Placówka Kontrolna Straży Granicznej Warszawa - Okęcie (do czasu przekształcenia, o którym mowa powyżej) podlega Komendantowi Głównemu Straży Granicznej, a nie właściwemu komendantowi oddziału Straży Granicznej.

Przedmiotowy projekt rozporządzenia nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej.

 

Ocena skutków regulacji

 

Projekt rozporządzenia dotyczy wyłącznie funkcjonariuszy Straży Granicznej pełniących służbę w jednostkach i komórkach organizacyjnych Komendy Głównej Straży Granicznej i komendach oddziałów straży Granicznej.

Projekt nie ma wpływu na rynek pracy, konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki, sytuację i rozwój regionalny.

Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje dodatkowych skutków dla budżetu państwa.

 

Metryczka

Data publikacji 29.06.2005
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Sebastian Górkiewicz
do góry