Projekt Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia ..... 2004 r. w sprawie stanowisk uznawanych za równorzędne z odbywaniem służby w obronie cywilnej

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia ..... 2004 r. w sprawie stanowisk uznawanych za równorzędne z odbywaniem służby w obronie cywilnej

 

Na podstawie art. 139 ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 205 z późn. zm.1)), zarządza się, co następuje:

 

§ 1.Rozporządzenie określa stanowiska w urzędach organów administracji rządowej i innych organów państwowych, instytucjach państwowych, urzędach organów samorządu terytorialnego oraz u przedsiębiorców i w innych jednostkach organizacyjnych, uznawane za równorzędne z odbywaniem służby w obronie cywilnej.

§ 2. Stanowiskami, o których mowa w §  1, są:

1)  stanowiska od inspektora lub referenta (stanowiska równorzędnego) do dyrektora generalnego (stanowiska równorzędnego), na  których są realizowane zadania z zakresu obrony cywilnej, wynikające z ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej lub zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, występujące w:

a)     Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,

b)  urzędach obsługujących ministrów, przewodniczących komitetów, którzy wchodzą w skład Rady Ministrów oraz urzędach centralnych organów administracji rządowej,

c)  urzędach wojewódzkich oraz urzędach stanowiących aparat pomocniczy terenowych organów niezespolonej administracji rządowej,

d)  komendach, inspektoratach i innych jednostkach organizacyjnych stanowiących aparat pomocniczy kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich oraz powiatowych, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej,

e)  urzędach marszałkowskich, starostwach powiatowych i urzędach gmin,

f)       jednostkach organizacyjnych podległych albo nadzorowanych przez Prezesa Rady Ministrów, ministrów, przewodniczących komitetów, którzy wchodzą w skład Rady Ministrów, centralne organy administracji rządowej, wojewodów, organy niezespolonej administracji rządowej, kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich oraz powiatowych, a także organy samorządu terytorialnego,

2) stanowiska w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, na których są realizowane zadania z zakresu obrony cywilnej i utrzymywania rezerw artykułów sanitarnych;

3) stanowiska, na których są realizowane zadania z zakresu obrony cywilnej występujące:

a)     w jednostkach organizacyjnych, dla których organ administracji rządowej lub organ samorządu terytorialnego jest organem założycielskim,

b)     u przedsiębiorców realizujących, na podstawie odrębnych przepisów i umów, zadania z zakresu obrony cywilnej,

c)     w instytucjach innych niż wymienione w pkt 1, 2 i 3 lit. a i b, w których, zgodnie z nałożonymi na te instytucje zadaniami, stanowiska takie powinny być tworzone.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

 

Prezes Rady Ministrów

                                                                                 

 

1)     Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 732, Nr 113, poz. 984 i 985, Nr 156, poz. 1301, Nr 166, poz. 1363, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679 i 1687, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz. 874, Nr 139, poz. 1326, Nr 179, poz. 1750, Nr 210, poz. 2036 i Nr 223, poz. 2217 oraz z 2004 r. Nr 116, poz. 1203.

 

 

Uzasadnienie

 

Projekt rozporządzenia stanowi przepis wykonawczy do art. 139 ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 205, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 732, Nr 113, poz. 984 i 985, Nr 156, poz. 1301, Nr 166, poz. 1363, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679 i 1687, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz. 874, Nr 139, poz. 1326, Nr 179, poz. 1750, Nr 210, poz. 2036 i Nr 223, poz. 2217 oraz z 2004 r. Nr 116, poz. 1203).

            Dotychczasowy art. 139 ust. 5 cytowanej ustawy stanowił, że Rada Ministrów mogła określić stanowiska w urzędach organów administracji rządowej i innych organów państwowych, instytucjach państwowych, urzędach organów samorządu terytorialnego oraz u przedsiębiorców i w innych jednostkach organizacyjnych, uznawane za równorzędne z odbywaniem służby w obronie cywilnej. Stanowiska takie nie były do tej pory określone. Konieczność unormowania tej dziedziny pojawiła się po nowelizacji cytowanej ustawy ustawą z dnia 6 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o odszkodowaniach przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą w Milicji Obywatelskiej, ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, ustawy o uposażeniu żołnierzy, ustawy o Policji, ustawy o Urzędzie Ochrony Państwa, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o kontroli skarbowej, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o Służbie Więziennej oraz ustawy o Inspekcji Celnej (Dz. U. Nr 81, poz. 877). Art. 139 ust. 5 otrzymał nowe brzmienie, zgodnie z którym Rada Ministrów ma określić obligatoryjnie, w drodze rozporządzenia, stanowiska w wymienionych jednostkach organizacyjnych uznawane za równorzędne z odbywaniem służby w obronie cywilnej.

 

W projekcie przyjęto, iż przedmiotowymi stanowiskami są stanowiska od referenta (stanowiska równorzędnego) do stanowiska dyrektora generalnego (stanowiska równorzędnego) w urzędach organów administracji rządowej i innych organów państwowych i instytucji państwowych, w urzędach organów samorządu terytorialnego oraz w przedsiębiorstwach i innych jednostkach organizacyjnych, na których realizowane są zadania z zakresu obrony cywilnej. Osoby znajdujące się na takich stanowiskach wykonują m.in. zadania związane z ochroną ludności i zwalczaniem klęsk żywiołowych. Stosownie bowiem do treści art. 137 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej obrona cywilna ma na celu ochronę ludności, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej, dóbr kultury, ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny oraz współdziałanie w zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz usuwaniu ich skutków. Wobec powyższego realizowana jest wytyczna do wydania rozporządzenia.

 

Przedmiotowy projekt nie jest objęty prawem Unii europejskiej.

 

 

Ocena skutków regulacji:

 

1)     podmioty, na które oddziałuje projektowane rozporządzenie:

Projektowane rozporządzenie obejmuje swoim zakresem pracodawców, pracowników oraz organy obrony cywilnej.

 

2)     konsultacje społeczne:

Projekt został przekazany do zaopiniowania przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, NSZZ "Solidarność", Konfederację Pracodawców Polskich i Krajową Izbę Gospodarczą.

Ponadto umieszczony został w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie podmiotowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

3)     wpływ projektowanej regulacji na sektor finansów publicznych (budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego) ze wskazaniem źródeł finansowania:Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje dodatkowych skutków finansowych dla budżetu państwa.

 

4)     wpływ projektowanej regulacji na rynek pracy, konkurencyjność wewnętrzną i  

zewnętrzną gospodarki oraz na sytuację i rozwój regionów:

Nie przewiduje się  wpływu projektowanego rozporządzenia na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki.

Metryczka

Data publikacji 28.10.2004
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Sebastian Górkiewicz
do góry