Projekt Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia .. 2005 r. w sprawie szczegółowej organizacji i form odbywania przeszkolenia zawodowego przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji1) z dnia .. 2005 r. w sprawie szczegółowej organizacji i form odbywania przeszkolenia zawodowego przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

 

Na podstawie art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2002 Nr 147, poz. 1230 z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

Rozporządzenie określa:

1)     czas trwania przeszkolenia zawodowego,

2)     tryb ustalania programu przeszkolenia zawodowego,

3)     wymagania stawiane kandydatom na przeszkolenie zawodowe,

4)     limity przyjęć,

5)     kryteria przeprowadzania egzaminu końcowego.

 

§ 2.

1.    Przeszkolenie zawodowe dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej, zwane dalej "przeszkoleniem zawodowym", jest prowadzone w dwóch formach:

1)     zaocznego studium podyplomowego dla ogółu strażaków ubiegających się o pierwszy stopień oficerski w Państwowej Straży Pożarnej;

2)     zaocznego studium podyplomowego dla strażaków ubiegających się o zajmowanie stanowisk oficerskich związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi.

2.    Przeszkolenie zawodowe jest prowadzone w wymiarze co najmniej 250 godzin i trwa co najmniej trzy semestry.

 

§ 3.

1.     Programy i organizację przeszkolenia zawodowego ustala Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, w porozumieniu z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej.

2.     Programy przeszkolenia zawodowego dla każdej z form studiów, o których mowa w §1 zatwierdza Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej.

 

§ 4.

1.     Kandydaci na przeszkolenie zawodowe, o którym mowa w § 2 pkt 1 muszą spełniać następujące wymagania:

1)     posiadać skierowanie od przełożonego uprawnionego do mianowania;

2)     posiadać mianowanie na stałe;

3)     posiadać stopień podoficerski w Państwowej Straży Pożarnej.

2.     Kandydaci na przeszkolenie zawodowe, o którym mowa w § 2 pkt 2 muszą spełniać następujące wymagania:

1)     posiadać skierowanie od przełożonego uprawnionego do mianowania;

2)     posiadać tytuł zawodowy technika pożarnictwa;

3)     ukończyć kierunek studiów przydatny w Państwowej Straży Pożarnej, określony w załączniku do rozporządzenia.

3.     Na przeszkolenie zawodowe kierują odpowiednio:

1)     w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej - Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej,

2)     na terenie województwa - komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej na wniosek właściwego komendanta powiatowego(miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej,

3)     w Szkole Głównej Służby Pożarniczej i pozostałych szkołach Państwowej Straży Pożarnej - komendant szkoły,

4)     w jednostce badawczo - rozwojowej - dyrektor jednostki,

5)     w Centralnym Muzeum Pożarnictwa - dyrektor muzeum.

 

§ 5.

1.    Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej w uzgodnieniu z Komendantem Szkoły Głównej Służby Pożarniczej ustala:

1)     limit przyjęć na przeszkolenie zawodowe, na podstawie zgłoszonych potrzeb kadrowych oraz możliwości szkoleniowych,

2)     miejsce realizacji zajęć.

2.    Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej zatwierdza listę osób zakwalifikowanych na przeszkolenie zawodowe w ramach limitu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.

 

§ 6.

1.     Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego jest:

1)   obecność na co najmniej 85% zajęć przewidzianych w programie;

2)    uzyskanie zaliczeń z poszczególnych bloków programowych wskazanych w programie.

2.     Podstawą do obliczenia oceny końcowej są:

1)     średnia ocen z zaliczeń bloków programowych;

2)     ocena z egzaminu teoretycznego;

3)     ocena z egzaminu praktycznego.

3.     Ocenę końcową stanowi: 1/4 oceny z zaliczenia bloków programowych wskazanych w programie, 1/4 oceny z egzaminu teoretycznego i 1/2 oceny z egzaminu praktycznego.

4.     Z egzaminu końcowego z części teoretycznej i praktycznej, sporządza się protokoły według wzorów ustalonych przez organizatora kształcenia.

5.     Strażak, który otrzymał ocenę niedostateczną z egzaminu teoretycznego lub praktycznego, składa egzamin poprawkowy, w ustalonym terminie, przed komisją, o której mowa w § 7.

6.     Strażak, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu teoretycznego lub praktycznego, może do niego przystąpić w innym terminie, ustalonym przez organizatora kształcenia w porozumieniu z przewodniczącym komisji egzaminacyjnej, o którym mowa w § 7.

§ 7.

Strażacy uczestniczący w przeszkoleniu zawodowym, składają egzamin końcowy, obejmujący część teoretyczną i praktyczną, przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, której skład, w tym przewodniczący, jest ustalany w porozumieniu z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej.

 

§ 8.

Strażacy uczestniczący w przeszkoleniu zawodowym, którzy złożyli egzamin końcowy z wynikiem pozytywnym, otrzymują świadectwo potwierdzające ukończenie studiów podyplomowych w zakresie przeszkolenia zawodowego uprawniającego odpowiednio do otrzymania pierwszego stopnia oficerskiego w Państwowej Straży Pożarnej lub zajmowania stanowisk oficerskich związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi.

 

§ 9.

 

 Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 kwietnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad odbywania przeszkolenia zawodowego uprawniającego do otrzymania pierwszego stopnia oficerskiego w Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 44, poz. 422).

 

§ 10.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

 

1)Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 220, poz. 1897).

 

2)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2002 r. Nr 153, poz. 1271 , z 2003 r. Nr 59, poz. 516 i Nr 166, poz. 1609 oraz z 2004 r. Nr 210, poz. 2135, Nr 100, poz. 836 i Nr 164, poz. 1365.

 

Uzasadnienie

 

Rozporządzenie realizuje zmienione upoważnienie ustawowe zawarte w art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2002 Nr 147, poz. 1230 z późn. zm.).

1. Istniejący stan oraz cel wprowadzenia zmiany.

 

Aktualnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 kwietnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad odbywania przeszkolenia zawodowego uprawniającego do otrzymania pierwszego stopnia oficerskiego w Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 44, poz. 422) wskazuje, iż przeszkolenie zawodowe organizuje i prowadzi Szkoła Główna Służby Pożarniczej wspólnie z Centralną Szkołą Państwowej Straży Pożarnej w formie rocznych zaocznych studiów podyplomowych. Przeszkolenie nie jest wymagane w przypadku posiadania tytułu zawodowego technika pożarnictwa. Program przeszkolenia i jego organizację ustala Komendant Główny PSP w porozumieniu z Komendantem Szkoły Głównej Służby Pożarniczej oraz Komendantem Centralnej Szkoły PSP. Na przeszkolenie zawodowe mogą być przyjmowane osoby nie będące strażakami oraz skierowane przez kierowników jednostek organizacyjnych PSP, w których są zatrudnione. Uczestnicy przeszkolenia składają egzamin końcowy przed komisją powołaną przez Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w uzgodnieniu z Komendantem Centralnej Szkoły PSP, a także otrzymują dyplomy potwierdzające ukończenie studiów podyplomowych w zakresie oficerskiego przeszkolenia zawodowego.

Proponowana nowelizacja rozporządzenia ma na celu uporządkowanie istniejącego stanu i dostosowanie regulacji zawartych w rozporządzeniu do wytycznych zawartych w zmienionym upoważnieniu ustawowym.

2. Różnica między dotychczasowym, a proponowanym stanem prawnym:

 

Obecnie obowiązujący przepis § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 kwietnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad odbywania przeszkolenia zawodowego uprawniającego do otrzymania pierwszego stopnia oficerskiego w Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 44, poz. 422) stanowi, iż przeszkolenie zawodowe organizuje i prowadzi Szkoła Główna Służby Pożarniczej wspólnie z Centralną Szkołą Państwowej Straży Pożarnej w formie rocznych zaocznych studiów podyplomowych. Przepis § 1, ust. 2 stanowi natomiast, że odbycie przeszkolenia nie jest wymagane w przypadku posiadania tytułu zawodowego technika pożarnictwa.

Uchylenie tego przepisu związane jest z uregulowaniem tej kwestii w rozporządzeniu dotyczącym kwalifikacji zawodowych, jakie powinni posiadać strażacy Państwowej Straży Pożarnej na określonych stanowiskach służbowych oraz etatów stopni służbowych dla poszczególnych stanowisk.

 

            W przedmiotowym projekcie, w § 1 wskazano, że rozporządzenie określa: czas trwania przeszkolenia zawodowego, tryb ustalania programu przeszkolenia zawodowego, wymagania stawiane kandydatom na przeszkolenie zawodowe, limity przyjęć oraz kryteria przeprowadzania egzaminu końcowego.

W przedmiotowym projekcie, w § 2 wskazano, że przeszkolenie zawodowe organizowane jest w dwóch formach: zaocznego studium podyplomowego dla ogółu strażaków ubiegających się o pierwszy stopień oficerski w Państwowej Straży Pożarnej oraz zaocznego studium podyplomowego dla strażaków ubiegających się o zajmowanie stanowisk oficerskich związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi. Przeszkolenie zawodowe jest prowadzone w wymiarze co najmniej 250 godzin i trwa co najmniej trzy semestry.

Obecnie obowiązujący przepis § 2 ust. 1 stanowi, iż program przeszkolenia i jego organizację ustala Komendant Główny PSP w porozumieniu z Komendantem Szkoły Głównej Służby Pożarniczej oraz Komendantem Centralnej Szkoły PSP.

W projekcie, w § 3 ust. 1 i 2 wskazano, że programy przeszkolenia zawodowego ustala Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w porozumieniu z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej, a ostateczne programy przeszkolenia zawodowego zatwierdza Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej.

Obecnie obowiązujące przepisy § 3, ust. 2 i 3 stanowią, że na przeszkolenie zawodowe mogą być przyjmowane osoby nie będące strażakami, skierowane przez kierowników jednostek organizacyjnych PSP, w których są zatrudnione.

W projekcie,  w § 4 ust. 1 określono wymagania stawiane kandydatom na przeszkolenie zawodowe uprawniające do otrzymania pierwszego stopnia oficerskiego w Państwowej Straży Pożarnej, polegające na mianowaniu na stałe w PSP oraz posiadaniu skierowania od przełożonego uprawnionego do mianowania, a także stopnia podoficerskiego w PSP.

W § 4 ust. 2 określono natomiast wymagania stawiane kandydatom na przeszkolenie zawodowe dla strażaków mogących zajmować stanowiska oficerskie związane z kierowaniem działaniami ratowniczymi, polegające na posiadaniu: skierowania od przełożonego uprawnionego do mianowania, tytułu zawodowego technika pożarnictwa oraz ukończenie studiów na kierunkach przydatnych w PSP, które zostały określony w rozporządzeniu.

W § 5 ust. 1 ustalono, że limit przyjęć na przeszkolenie zawodowe oraz miejsce realizacji zajęć ustala Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej. W § 5 ust. 2 ustalono dodatkowo, że Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej zatwierdza listę osób zakwalifikowanych na przeszkolenie zawodowe w ramach limitu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1. Zmiana ma charakter porządkowy i dostosowuje do obowiązującego upoważnienia ustawowego.

Zmieniany przedmiotowym rozporządzeniem § 4 stanowił, iż uczestnicy przeszkolenia składają egzamin końcowy przed komisją powołaną przez Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, w uzgodnieniu z Komendantem Centralnej Szkoły PSP.

W projekcie, w § 6, w ust. 1 - 6 ustalono kryteria przeprowadzania egzaminu końcowego.

Obecnie obowiązujący przepis § 5 stanowi, że uczestnicy przeszkolenia otrzymują dyplomy potwierdzające ukończenie studiów podyplomowych w zakresie oficerskiego przeszkolenia zawodowego.

W projekcie,  w § 7 ustalono, że uczestnicy przeszkolenia składają egzamin końcowy przed komisją egzaminacyjną powołaną przez komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, której skład ustalany jest w uzgodnieniu z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej. Zmiana ma charakter porządkowy i dostosowuje do obowiązującego upoważnienia ustawowego.

W projekcie, w § 8 wskazano, że uczestnicy przeszkolenia, którzy złożyli egzamin z wynikiem pozytywnym otrzymują świadectwa potwierdzające ukończenie studiów podyplomowych w zakresie przeszkolenia zawodowego, uprawniającego odpowiednio do otrzymania pierwszego stopnia oficerskiego w Państwowej Straży Pożarnej lub zajmowania stanowisk oficerskich związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi. Zmiana wynika
z potrzeby dostosowania postanowień rozporządzenia do uregulowań ustawowych.

 

3. Charakterystyka i ocena skutków prawnych:

 

Projektowane zmiany uporządkują aktualny stan prawny i dostosują postanowienia rozporządzenia do obowiązujących delegacji ustawowych.

 

4. Opinia zgodności projektu z prawem Unii Europejskiej:

 

Przedmiotowy projekt nie jest objęty prawem Unii Europejskiej

 

Ocena skutków regulacji

 

1.     Wyniki przeprowadzonych konsultacji.

Projekt został uzgodniony z centralami związków zawodowych działających w strukturach Państwowej Straży Pożarnej oraz został poddany opiniowaniu wewnątrzresortowemu. Projekt był również przedmiotem konsultacji z reprezentatywnymi organizacjami związków zawodowych. Forum Związków Zawodowych oraz NSZZ "Solidarność" nie skorzystały z prawa zajęcia stanowiska do przedmiotowego projektu. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych wniosło uwagi, które zostały wzięte pod uwagę przy pracach nad przedmiotowym projektem.

2.   Wpływ regulacji na:

a)     sektor finansów publicznych

Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje dodatkowych skutków finansowych dla budżetu państwa.

b)     rynek pracy

Nie przewiduje się wpływu projektowanego rozporządzenia na rynek pracy.

c)     konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki

Nie przewiduje się wpływu projektowanego rozporządzenia na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki.

d)     sytuację i rozwój regionalny

Nie przewiduje się wpływu projektowanego rozporządzenia na sytuację i rozwój regionalny.

 

Metryczka

Data publikacji 29.12.2005
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Sebastian Górkiewicz
do góry