Projekt Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Dołhobyczów w województwie lubelskim z dnia............. 2005 r.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Dołhobyczów w województwie lubelskim z dnia............. 2005 r.

 

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984, z późn. zm.1) ) w związku z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

 

§ 1.Zarządza się przeprowadzenie przedterminowych wyborów wójta Gminy Dołhobyczów w województwie lubelskim.

 

§ 2.Datę przedterminowych wyborów wyznacza się na niedzielę 5 lutego 2006 r.

 

§ 3.Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

 

§ 4.Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Prezes Rady Ministrów

 

1)     Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 127, poz. 1089 i Nr 214, poz. 1806, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 oraz z 2005 r. Nr 175, poz. 1457.

2)     Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760 oraz z 2005 r. Nr 175, poz. 1457.

 

Uzasadnienie

 

Wyrokiem z dnia 4 lipca 2005 r. (Sygn. akt II.K.407/04) Sąd Rejonowy w Hrubieszowie, uznał Wójta Gminy Dołhobyczów winnym popełnienia czynu stanowiącego przestępstwo umyślne. Następnie Sąd Okręgowy w Zamościu w wyniku rozpatrzenia apelacji wyrokiem z dnia 27 października 2005 r. (Sygn. akt II.Ka.810/05) uchylając zaskarżony wyrok w części, w pozostałym zakresie utrzymał go w mocy.

Przepis art. 26 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984, z późn. zm.) określa, iż wygaśnięcie mandatu wójta następuje wskutek prawomocnego skazującego wyroku sądu, orzeczonego za przestępstwo umyślne. Wygaśnięcie mandatu w przypadkach określonych w art. 26 ust. 1 pkt 1-7 ustawy stwierdza rada gminy, w drodze uchwały, najpóźniej po upływie miesiąca od dnia wystąpienia przesłanek wygaśnięcia mandatu. W dniu 15 grudnia 2005 r. Rada Gminy Dołhobyczów podjęła uchwałę (Nr XXXVII/226/2005) w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Wójta.

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta przedterminowe wybory wójta zarządza, w drodze rozporządzenia, Prezes Rady Ministrów w trybie określonym w art. 26 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.).

Z uwagi na upływ 60-dniowego terminu zarządzenia wyborów przedterminowych od wystąpienia danej przyczyny, zawarty w art. 26 ust. 1 Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, nie jest możliwe zachowanie 14-dniowego vacatio legis. W przedmiotowym przypadku uzasadnionym pozostaje skorzystanie z możliwości skrócenia ww. terminu, przewidzianej w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 190, poz. 1606).

 

Zakłada się, iż projektowane rozporządzenie zostanie ogłoszone w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 2 stycznia 2005 r.

 

Projektowana regulacja nie będzie miała wpływu na dochody i wydatki budżetu państwa, konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, generalną sytuację i rozwój regionalny i rynek pracy.

W ramach konsultacji społecznych projekt umieszczony został w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

Przedmiot projektowanych regulacji nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej.

Metryczka

Data publikacji 29.12.2005
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Sebastian Górkiewicz
do góry