Projekt Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia ............. 2005 r. w sprawie zadań z zakresu kultury fizycznej realizowanych w Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Biurze Ochrony Rządu

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji1) z dnia ............. 2005 r. w sprawie zadań z zakresu kultury fizycznej realizowanych w Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Biurze Ochrony Rządu

 

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Rozporządzenie określa:

1)     zadania z zakresu kultury fizycznej realizowane w Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Biurze Ochrony Rządu;

2)     formy organizacyjne realizowanych zadań z zakresu kultury fizycznej;

3)     sposoby finansowania zadań z zakresu kultury fizycznej.

 

§ 2.W Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Biurze Ochrony Rządu realizowane są zadania z zakresu kultury fizycznej, zwane dalej "zadaniami", zmierzające do doskonalenia uzdolnień i sprawności fizycznej oraz prawidłowego rozwoju psychofizycznego i zdrowia funkcjonariuszy, a także pracowników cywilnych.

 

§ 3. Zadania obejmują:

  1)  szkolenie zapewniające odpowiednie przygotowanie do wykonywania zadań służbowych, w tym:

a)  doskonalenie cech psychicznych i kształtowanie nawyków ruchowych,

b) przygotowanie do pracy w warunkach zmuszających do maksymalnego wysiłku fizycznego,

c)  wszechstronny i harmonijny rozwój fizyczny,

d) rozwijanie sprawności i wydolności fizycznej, jako czynnika profilaktyki zdrowotnej;

  2)  tworzenie warunków sprzyjających działalności klubów kultury fizycznej oraz związków sportowych, ze szczególnym uwzględnieniem dyscyplin i dziedzin sportu doskonalących sprawność fizyczną funkcjonariuszy i pracowników cywilnych;

  3)  działalność na rzecz upowszechniania kultury fizycznej;

  4)  tworzenie, utrzymywanie i udostępnianie bazy sportowo-rekreacyjnej.

 

§ 4. Realizacja zadań odbywa się w następujących formach organizacyjnych:

  1)  szkolenie i doskonalenie zawodowo-sprawnościowe;

  2)  zajęcia wychowania fizycznego;

  3)  obozy, zgrupowania i zawody sportowe;

  4)  imprezy rekreacyjno-sportowe.

 

§ 5.W Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Biurze Ochrony Rządu zadania realizowane są przez właściwe komórki organizacyjne tych służb zajmujące się szkoleniem.

 

§ 6. 1. Zadania na rzecz upowszechniania sportu powszechnego mogą być realizowane we współpracy z klubami kultury fizycznej i związkami sportowymi.

2. Kluby kultury fizycznej i związki sportowe mogą działać w Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Biurze Ochrony Rządu na podstawie porozumień zawartych z kierownikami tych jednostek. W porozumieniach określa się zakres i sposób realizacji zadań.

3. Zadania realizowane przez kluby kultury fizycznej i związki sportowe na podstawie porozumień, o których mowa w ust. 2, mogą być finansowane z dotacji udzielanej z budżetu państwa.

 

§ 7. Finansowanie realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej dokonywane jest z budżetu będącego w dyspozycji ministra właściwego do spraw wewnętrznych, z wydatków pozostających odpowiednio w dyspozycji jednostek podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

 

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

 

w porozumieniu

 

Minister Sportu

 

1)     Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 220, poz. 1897).

2)     Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 102, poz. 1115, z 2002 r. Nr 4, poz. 31, Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 93, poz. 820, Nr 130, poz. 1112, Nr 207, poz. 1752, z 2003 r. Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808 oraz z 2005 r. Nr 85, poz. 726, Nr 155, poz. 1298.

 

Uzasadnienie

 

                        Przedstawiony projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zadań z zakresu kultury fizycznej realizowanych w Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Biurze Ochrony Rządu stanowi realizację upoważnienia dla ministra właściwego do spraw wewnętrznych, zawartego w art. 5a ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 81, poz. 889 z późn. zm.), do określenia w drodze rozporządzenia - w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw kultury fizycznej i sportu - zadań z zakresu kultury fizycznej realizowanych w Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Biurze Ochrony Rządu, form organizacyjnych oraz sposobu finansowania tych zadań, uwzględniając cele kultury fizycznej, a także warunki działania klubów sportowych i związków sportowych w tych jednostkach.

                        Celem rozporządzenia jest wskazanie działań zmierzających do doskonalenia uzdolnień i sprawności fizycznej oraz prawidłowego rozwoju psychofizycznego i zdrowia funkcjonariuszy oraz pracowników cywilnych Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Biura Ochrony Rządu. W projekcie zawarto katalog sposobów realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej, określono także formy, w jakich realizacja tych zadań będzie przebiegała. Przewidziano także możliwość upowszechniania sportu poprzez współpracę z klubami kultury fizycznej i związkami sportowymi, jak również tworzenie takich podmiotów w Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej czy Biurze Ochrony Rządu.

                        Wskazano także na sposób finansowania realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej. Zgodnie z rozporządzeniem, zadania te finansowane będą z budżetu będącego w dyspozycji ministra właściwego do spraw wewnętrznych, z wydatków pozostających odpowiednio w dyspozycji jednostek i organów podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Dla klubów kultury fizycznej oraz związków sportowych działających na podstawie porozumienia z kierownikiem jednostki, przewidziano możliwość ich finansowania z dotacji udzielanej z budżetu państwa.

 

Ocena skutków regulacji

 

1.     Podmioty, na które oddziałuje projektowana regulacja.

 

Rozporządzenie oddziałuje na Policję, Państwową Straż Pożarną, Straż Graniczną i Biuro Ochrony Rządu w zakresie realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej.

 

2.     Konsultacje społeczne.

 

Ze względu przedmiot regulacji projekt nie wymaga konsultacji społecznych.

 

3.     Wpływ na dochody i wydatki sektora finansów publicznych.

 

            Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej w Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Biurze Ochrony Rządu finansowana będzie z części budżetowej 42 - sprawy wewnętrzne, z budżetu będącego w dyspozycji ministra właściwego do spraw wewnętrznych, z wydatków pozostających odpowiednio w dyspozycji Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Biura Ochrony Rządu. Zadania realizowane przez kluby kultury fizycznej oraz związki sportowe mogą być finansowane z dotacji udzielanej z budżetu państwa.

 

4.     Wpływ rozporządzenia na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw

 

Wejście w życie rozporządzenia nie wpłynie na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw.

 

5.     Wpływ na rynek pracy.

      Wydanie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy.

Metryczka

Data publikacji 29.12.2005
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Sebastian Górkiewicz
do góry