Projekt Rozporządzenia Ministra SWiA z dnia ........ 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania, odmowy przyznania, cofania i zwracania przez policjantów równoważnika pieniężn za remont zajmowanego lokalu...

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych iAdministracji1)z dnia ............. 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania, odmowy przyznania, cofania i zwracania przez policjantów równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego.

 

            Na podstawie art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

 

            W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania, odmowy przyznania, cofania i zwracania przez policjantów równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego (Dz.U. Nr 100, poz. 919) wprowadza się następujące zmiany:

1)     § 8 uchyla się;

2)     w § 9 uchyla się ust. 2;

3)     załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

 

§ 2.

 

            Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

 

1)Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz.U. Nr 220, poz. 1897).

2)Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 153, poz. 1271, Nr 176, poz. 1457 i Nr 200, poz. 1688, z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i poz. 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609, Nr 192, poz. 1873 i Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 171, poz. 1800, Nr 179, poz. 1842, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703 i Nr 277, poz. 2742 oraz  z 2005 r. Nr 10, poz. 70 i Nr 164, poz. 1365.

 

Uzasadnienie

 

W projekcie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania, odmowy przyznania, cofania i zwracania przez policjantów równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego (Dz. U. Nr 100, poz. 919) proponuje się uchylenie § 8. Konsekwencją uchylenia tego przepisu jest także uchylenie ust. 2 w § 9 oraz nowelizacja załącznika do tego rozporządzenia.

 

W art. 91 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, z późn. zm.) stanowi się, że policjantowi przysługuje równoważnik pieniężny za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego, z uwzględnieniem liczby członków rodziny oraz uprawnień wynikających z przepisów odrębnych.

 

Z brzmienia art. 2,  art. 29 i art. 30 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 67, Nr 121, poz. 1264 i Nr 191, poz. 1954 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 65, Nr 90, poz. 757 i Nr 130, poz. 1085) wynika, iż emeryci i renciści policyjni,  a także członkowie rodzin uprawnieni do renty rodzinnej po policjantach, którzy w chwili śmierci spełniali warunki wymagane do uzyskania emerytury lub renty policyjnej oraz członkowie rodzin po zmarłych emerytach i rencistach  policyjnych mają prawo do lokalu mieszkalnego oraz  do pomocy w budownictwie mieszkaniowym, na zasadach przewidzianych dla policjantów. Na podstawie literalnego brzmienia tej ustawy można więc wnioskować, że ww. osobom nie przysługuje prawo do równoważnika pieniężnego za remont lokalu mieszkalnego.

 

Ustawowe rozwiązania dotyczące równoważnika pieniężnego za remont lokalu mieszkalnego dla emerytów i rencistów policyjnych są analogiczne do regulacji prawnej w zakresie równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego dla emerytów i rencistów policyjnych. Wzięto również pod uwagę wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 7 czerwca 2000 r. sygn. akt I SA 644/99 oraz z dnia 17 lipca 2003 r. sygn. akt I S 3040/1 dotyczące prawa do równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego dla emerytów i rencistów Państwowej Straży Pożarnej i Straży Granicznej, w których sąd uznał, iż ten rodzaj świadczenia nie przysługuje wskazanej grupie osób. Sąd stanął na stanowisku, że równoważnik pieniężny za brak lokalu mieszkalnego stanowi samodzielny, odrębny rodzaj świadczenia od przewidzianych w policyjnej ustawie emerytalnej prawa do lokalu mieszkalnego i prawa do pomocy w budownictwie mieszkaniowym. Znowelizowane rozporządzenia określające warunki przyznawania równoważnika z brak lokalu mieszkalnego funkcjonariuszom służb mundurowych nie przewidują stosowania tych przepisów w odniesieniu do emerytów i rencistów tych służb.

 

Propozycja przedmiotowej nowelizacji ma na celu uzyskanie spójności przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania, odmowy przyznania, cofania i zwracania przez policjantów  równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego (Dz. U. Nr 100, poz. 919) z przepisami ustawy o Policji oraz przepisami ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym służb mundurowych.

 

            Projekt rozporządzenia nie dotyczy zagadnień regulowanych prawem obowiązującym w Unii Europejskiej.

 

Ocena skutków regulacji

 

1.     Podmioty, na które oddziałuje projekt

 

     Projekt oddziałuje na emerytów i rencistów policyjnych,członkowie rodzin uprawnionych do renty rodzinnej po policjantach, którzy w chwili śmierci spełniali warunki wymagane do uzyskania emerytury lub renty policyjnej oraz członków rodzin po zmarłych emerytach i rencistach  policyjnych.

 

2.     Konsultacje społeczne

 

Projekt rozporządzenia opracowano po konsultacjach we wszystkich jednostkach Policji: komendach wojewódzkich Policji, Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, Szkole Policji w Słupsku, w Pile, w Katowicach, w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, w komórkach organizacyjnych Komendy Głównej Policji. W pracach nad projektem rozporządzenia uczestniczyli przedstawiciele Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów. Proponowana nowelizacja spotkała się z krytycznymi uwagami i protestem NSZZ Policjantów i Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Resortu Spraw Wewnętrznych.

Na trzydzieści dziewięć podmiotów biorących udział w uzgodnieniach wewnątrzpolicyjnych przedmiotowa nowelizacja uzyskała zdecydowane "tak" od pięciu z nich (Biuro Finansów KGP, KSP w Warszawie, KWP w Lublinie, KWP w Gdańsku, KWP w Bydgoszczy). zdecydowane "nie" nowelizacji wypowiedziało dwanaście podmiotów, dziewiętnaście zajęło lakoniczne stanowisko o nie wnoszeniu uwag do przedłożonego projektu, zwracając jednak uwagę na negatywny wydźwięk nowelizacji w wśród tzw. "czynnych" policjantów, a trzy podmioty nie zajęły stanowiska.

 

3.     Wpływ regulacji na dochody i wydatki budżetu oraz sektora finansów publicznych

 

Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje ujemnych skutków finansowych dla budżetu Państwa.

Ocenia się, że wejście proponowanej nowelizacji rozporządzenia w życie pozostawiłoby w budżecie Policji kwotę około 33. 004. 907 zł. Ponadto zostałyby wyeliminowane również koszty związane z tzw. sferą obsługi w zakresie naliczania i wypłaty emerytom i rencistom policyjnym równoważnika za remont lokalu mieszkalnego.

 

4.     Wpływ regulacji na rynek pracy

 

Regulacja nie będzie miała wpływu na rynek pracy, gdyż nie zawiera przepisów wiążących się z powstawaniem lub likwidacją miejsc pracy.

 

5.     Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorstw 

 

Regulacja nie będzie miała wpływu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorstw.

 

6.     Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionów

 

Regulacja nie będzie miała wpływu na sytuację i rozwój regionów.

Metryczka

Data publikacji 20.12.2005
Data modyfikacji 08.11.2006
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Sebastian Górkiewicz
do góry