Projekt Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2005 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia              2005 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu.

 

Na podstawie art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (Dz. U. z 2004 r. Nr 163, poz. 1712 i Nr 210, poz. 2135) zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

 

Wielokrotność kwoty bazowej, stanowiącą przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu, ustala się na 2,13.

 

§ 2.

 

Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie do uposażeń funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu od dnia 1 stycznia 2006 r.

 

§ 3.

 

Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu (Dz. U. Nr 252, poz. 2522).

 

§ 4.

 

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Prezes Rady Ministrów

 

Uzasadnienie

 

Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie delegacji zawartej w art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (Dz. U. z 2004 r. Nr 163, poz. 1712 i Nr 210, poz. 2135).

Niniejszy projekt zastępuje dotychczasowe rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu (Dz. U. Nr 252, poz. 2522).

W projekcie rozporządzenia proponuje się podwyższenie od dnia 1 stycznia 2006 r. wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu o 0,06, tj. z 2,07 do 2,13.

Określony w rozporządzeniu wskaźnik w wysokości 2,13 powoduje wzrost przeciętnego miesięcznego uposażenia (z uwzględnieniem nagród i zapomóg) o ok. 86 zł, tj. o 2,9 %. Przeciętne miesięczne uposażenie po podwyżce wyniesie 3.109 zł.

Skutki finansowe wejścia w życie projektowanego rozporządzenia wyniosą 2,5 mln zł i ujęte zostały w projekcie ustawy budżetowej na rok 2006.

Rozwiązania zawarte w omawianym projekcie nie będą miały wpływu na rynek pracy, konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki oraz rozwój regionalny.

Projekt rozporządzenia nie był poddany konsultacjom społecznym z uwagi na zakres stosowania wyłącznie do funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu. W formacji tej nie działa organizacja związkowa funkcjonariuszy.

Przedmiotowe rozporządzenie nie jest objęte zakresem prawa Unii Europejskiej.

Metryczka

Data publikacji 14.12.2005
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Sebastian Górkiewicz
do góry