Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji1) z dnia ..2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego

 

Na podstawie art. 101 ust. 2, art. 102 i art. 104 ust. 6 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego (Dz. U. Nr 152, poz. 1732, z późn. zm.3)) wprowadza się następujące zmiany:

 

1) w załączniku nr 2 do rozporządzenia:

 

2) w załączniku nr 4 do rozporządzenia:

 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

 

[1])Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 220, poz. 1897).

2)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 176, poz. 1457 i Nr 200, poz. 1688, z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609, Nr 192, poz. 1873 i Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 171, poz. 1800, Nr 179, poz. 1842, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703 i Nr 277, poz. 2742 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 70, Nr 164, poz. 1365 i Nr 169, poz. 1411.

3)Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 121, poz. 1040 i Nr 241, poz. 2092, z 2004 r. Nr 30, poz. 261, Nr 140, poz. 1491 i Nr 255, poz. 2563 oraz z 2005 r. Nr 39, poz. 396.

 

w porozumieniu

Minister Gospodarki i Pracy

 

Uzasadnienie

 

Na podstawie art. 101 ust. 2, art. 102 i art. 104 ust. 6 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, z późn. zm.). Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wydał rozporządzenie z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego (Dz. U. Nr 152, poz. 1732, z późn. zm.).

Zgodnie z § 1 ust. 4 tego rozporządzenia zaszeregowanie stanowisk służbowych policjantów do poszczególnych grup i odpowiadające im policyjne stopnie etatowe określa tabela stanowiąca załącznik nr 2 do rozporządzenia. Przedmiotowy projekt wprowadza do wymienionej tabeli nowe stanowiska prorektora, kanclerza, kwestora i kierownika rektoratu. Zmiana ta jest podyktowana wejściem w życie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365; zwana dalej ustawą). Zgodnie z art. 252 ust. 5 tej ustawy istniejąca w dniu wejścia w życie ustawy Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie staje się uczelnią służb państwowych. Art. 74 ust. 1 ustawy stanowi, iż rektora uczelni służb państwowych wyznacza minister właściwy do spraw wewnętrznych spośród funkcjonariuszy właściwej służby państwowej. Z kolei art. 74 ust. 3 ustawy przewiduje, że prorektora właściwego do spraw realizacji zadań uczelni służb państwowych jako jednostki organizacyjnej właściwej służby wyznacza, na wniosek rektora, minister właściwy do spraw wewnętrznych, spośród funkcjonariuszy właściwej służby państwowej. Według art. 82 ust. 1 ustawy funkcję głównego księgowego uczelni publicznej pełni kwestor, który jednocześnie jest zastępcą kanclerza. W ramach nowej struktury komórek organizacyjnych administracji Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, komórką właściwą do spraw organizacji pracy rektora jest - tak jak w wypadku większości szkół wyższych - rektorat. Kierowanie tą komórką zostało powierzone kierownikowi rektoratu. Ponadto projekt rozporządzenia wprowadza do przedmiotowej tabeli stanowiska adiunkta-dyrektora instytutu, adiunkta-zastępcy dyrektora instytutu, adiunkta-kierownika zakładu, adiunkta-zastępcy kierownika zakładu. Zmiana ta umożliwi zaliczenie funkcjonariuszy kierujących dydaktycznymi komórkami organizacyjnymi Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie do grona nauczycieli akademickich podobnie, jak ma to miejsce w odniesieniu do innych szkół wyższych. W konsekwencji osoby te będą mogły być zaliczone do minimum kadrowego umożliwiającego Wyższej Szkole Policji w Szczytnie prowadzenie studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia.

Ponadto przedmiotowy projekt wprowadza w tabeli stanowiącej załącznik nr 2 do rozporządzenia zmianę stopnia policyjnego, który odpowiada stanowisku służbowemu zastępcy kierownika zakładu. Stanowisku temu dotychczas odpowiadał stopień podinspektora. Jednocześnie tabela przewiduje, że stanowisku adiunkta odpowiada stopień młodszego inspektora. W konsekwencji w Wyższej Szkole Policji stanowisku zastępcy kierownika zakładu odpowiadał niższy stopień policyjny niż stopień policyjny odpowiadający stanowisku adiunkta. Prowadziło to do sytuacji, w której stanowisku podwładnego odpowiadał wyższy stopień policyjny niż stanowisku jego przełożonego. Projekt wyklucza taką możliwość.

Zgodnie z § 8 ust. 3 rozporządzenia stanowiska służbowe policjantów uprawniające do dodatku funkcyjnego odpowiedniej kategorii określa tabela stanowiąca załącznik nr 4 do rozporządzenia. W tabeli tej nowym stanowiskom służbowym prorektora, kanclerza, kwestora, adiunkta-dyrektora instytutu, adiunkta-zastępcy dyrektora instytutu, adiunkta-kierownika zakładu, adiunkta-zastępcy kierownika zakładu oraz kierownika rektoratu zostały przyporządkowane odpowiednie dodatki funkcyjne.

 

Ocena Skutków Regulacji

 

Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych: wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje dodatkowych skutków finansowych w budżecie państwa z wyjątkiem skutków wynikających ze zmiany stopnia etatowego na stanowisku adiunkta - zastępcy kierownika zakładu tj. ze stopnia podinspektora na stopień młodszego inspektora. Zmiana ta spowoduje zaangażowanie w chwili obecnej dodatkowych środków finansowych w wysokości 50 zł. miesięcznie. Środki finansowe na to są przewidziane w budżecie Policji na rok 2005. Obecnie nie jest natomiast możliwe określenie wysokości tych wydatków w przyszłości z uwagi na to, że szczegółową strukturę organizacyjną Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie określi Senat uczelni.

 

Wpływ regulacji na rynek pracy konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną oraz na sytuację i rozwój regionów:projektowane rozporządzenie nie wpłynie na rynek pracy, konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną oraz sytuację i rozwój regionów.

 

Zakres konsultacji: projekt został przedstawiony do konsultacji Zarządowi Głównemu NSZZ Policjantów. W piśmie z dnia 6 września br. poinformowano autorów projektu o braku uwag.

 

Metryczka

Data publikacji 08.12.2005
Data modyfikacji 08.11.2006
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Sebastian Górkiewicz
do góry