Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji1) z dnia .. 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie okresów wliczanych do okresu służby, od którego zależy nabycie prawa do nagrody jubileuszowej, oraz trybu jej obliczania i wypłacania policjantom

 

Na podstawie art. 111 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, z późn. zm. 2)) zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2002 r. w sprawie okresów wliczanych do okresu służby, od którego zależy nabycie prawa do nagrody jubileuszowej, oraz trybu jej obliczania i wypłacania policjantom (Dz. U. Nr 100, poz. 913) wprowadza się następujące zmiany:

 

1) w § 2:

            a)       ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W razie wypłaty nagrody jubileuszowej po rozwiązaniu lub wygaśnięciu stosunku służbowego, podstawę jej obliczania stanowi uposażenie należne policjantowi w ostatnim dniu służby, jeżeli jest korzystniejsze od uposażenia z dnia nabycia prawa do nagrody jubileuszowej.",

b)       dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. W przypadku zawieszenia policjantowi części uposażenia, podstawę obliczenia nagrody jubileuszowej, o której mowa w ust. 1 i 2, stanowi pełne uposażenie.";

2) w § 6 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 2, policjant nabył prawo do nagród jubileuszowych z innego tytułu, otrzymane nagrody zalicza się na poczet nagród jubileuszowych należnych z tytułu służby, w wymiarze określonym wskaźnikiem procentowym podstawy ich obliczenia.".

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

W porozumieniu:

Minister Pracy i Polityki Społecznej

1)Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 220, poz. 1897).

2)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 176, poz. 1457 i Nr 200, poz. 1688, z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609, Nr 192, poz. 1873 i Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 171, poz. 1800, Nr 179, poz. 1842, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703 i Nr 277, poz. 2742 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 70, Nr 164, poz. 1365 i Nr 169, poz. 1411.

 

Uzasadnienie

 

            Projekt nowelizacji rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2002 r. w sprawie okresów wliczanych do okresu służby, od którego zależy nabycia prawa do nagrody jubileuszowej, oraz trybu jej obliczania i wypłacania policjantom (Dz. U. Nr 100, poz. 913) ma na celu uściślenie i doprecyzowanie obowiązujących przepisów.

            W odniesieniu do aktualnego stanu prawnego dokonano następujących zmian:

1)     jednoznaczne określenie, iż w przypadku ustalania uprawnień do nagrody jubileuszowej po zwolnieniu policjanta ze służby lub po jego śmierci alternatywną podstawę obliczenia wysokości należnej nagrody, w stosunku do uposażenia przysługującego w dniu nabycia prawa do nagrody, stanowi uposażenie należne w ostatnim dniu służby. Dotychczas bowiem przepis § 2 ust. 2 określa niezbyt precyzyjnie, iż chodzi o uposażenie należne na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym (§ 1 pkt 1 lit. a projektu);

2)     dodany w § 2 ust. 3 ma na celu usunięcie wątpliwości dotyczących obliczania wysokości nagrody jubileuszowej jeżeli okres uprawniający do jej otrzymania upływa w czasie zawieszenia uposażenia w całości lub w części, zakładając, iż w takich przypadkach za podstawę należy przyjmować pełne uposażenie. Uposażenie policjantów podlega zawieszeniu w 50% w razie zawieszenia w czynnościach służbowych lub tymczasowego aresztowania (art. 124 i 125 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji - Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, z późn. zm.). Proponowane rozwiązanie dotyczące ustalenia uprawnień do nagrody w przypadku pobierania niepełnego uposażenia jednoznacznie rozstrzyga, iż ustawowe restrykcje w zakresie prawa do uposażenia nie będą przekładać się poprzez akt wykonawczy na prawo do świadczenia pochodnego (§ 1 pkt 1 lit. b projektu);

3)     dodany przepis ust. 3 w § 6 rozstrzyga kwestię zbiegu uprawnień do nagrody jubileuszowej z tytułu służby w Policji z prawem do takiej nagrody z innego tytułu. Chodzi tu głównie o oficerów łącznikowych Policji oddelegowanych do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, którzy w czasie pełnienia tej funkcji mają status członków służby zagranicznej, a tym samym mogą na bieżąco otrzymać w czasie oddelegowania do wykonywania zadań w placówkach dyplomatycznych nagrody jubileuszowe na zasadach określonych dla ogółu członków korpusu służby cywilnej. W czasie przedmiotowego oddelegowania policjanci nie pobierają uposażenia, wobec czego nagrody jubileuszowe ze stosunku służby otrzymują dopiero po zakończeniu okresu oddelegowania (§ 6 ust. 2). Rozwiązanie takie było zbieżne z uregulowaniami dot. pracowników polskich przedstawicielstw dyplomatycznych obowiązującymi przed wejściem w życie ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej (Dz. U. Nr 128, poz. 1403, z późn. zm.). Wówczas bowiem nie dochodziło do zbiegu uprawnień do nagród jubileuszowych, gdyż dyplomaci również otrzymywali je dopiero po zakończeniu misji zagranicznej. Zaproponowane zaliczanie na poczet nagród jubileuszowych ze stosunku służbowego otrzymanych nagród z innego tytułu w wymiarze procentowym jest dodatkowo uzasadnione zróżnicowanym katalogiem okresów, od których zależy nabycie prawa do nagrody w Policji i Ministerstwie Spraw Zagranicznych, co oznacza, iż w tym samym czasie oddelegowany oficer łącznikowy może nabyć prawo do nagród jubileuszowych w różnych wymiarach ze względu na zróżnicowany w obu instytucjach staż służby oraz pracy (§ 1 pkt 2 projektu).

Projektowane rozporządzenie nie jest objęte zakresem prawa Unii Europejskiej.

 

Ocena Skutków Regulacji (OSR)

 

1.        Wskazanie podmiotów, na które oddziałuje akt normatywny:

Projektowane rozporządzenie ma zastosowanie wyłącznie do policjantów.

 

2.                 Wyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych:

 

Projekt został poddany konsultacjom społecznym z NSZZ Policjantów, który nie zgłosił uwag do jego treści.

 

3.                 Wpływ regulacji na dochody i wydatki budżetu państwa i budżety jednostek

samorządu terytorialnego:

Projektowane zmiany dotyczą wyłącznie przypadków szczególnych, które występują sporadycznie, co powoduje, że wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje skutków finansowych dla budżetu państwa ponad wynikające z założeń na dany rok budżetowy.
W konkretnych przypadkach nastąpi proporcjonalne zmniejszenie wysokości nagród jubileuszowych wypłacanych z tytułu służby w Policji, wobec zaliczenia na ich poczet nagród wypłaconych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, co w praktyce spowoduje, że budżet państwa nie zostanie dodatkowo obciążony finansowo. Projekt nie ma również wpływu na budżety jednostek samorządu terytorialnego.

 

4.                 Wpływ regulacji na rynek pracy oraz konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, a także sytuację i rozwój regionalny.

Projekt rozporządzenia nie oddziałuje na ww. obszary.

 

 

 

Metryczka

Data publikacji 05.12.2005
Data modyfikacji 08.11.2006
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Sebastian Górkiewicz
do góry