Projekt Uchwały nr ... Rady Ministrów z dnia.............. 2005 r. w sprawie przyznania niektórym wojewodom, z ogólnej rezerwy budżetowej, środków finansowych z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów bieżącego utrzymania drogowych przejść granicznych

Uchwała nr ... Rady Ministrówz dnia.............. 2005 r. w sprawie przyznania niektórym wojewodom, z ogólnej rezerwy budżetowej, środków finansowych z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów bieżącego utrzymania drogowych przejść granicznych

 

Na podstawie art. 90 ust. 5 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz.148, z późn.zm1)) postanawia się co następuje:

 

            § 1.1 Zwiększa się, z ogólnej rezerwy budżetowej określonej w art. 24 ustawy budżetowej na rok 2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. (Dz.U Nr278, poz. 2755), wydatki budżetowe łącznie o kwotę 2.290.000 zł, z tego:

 

1)     o kwotę 1.470.000zł - w części, której dysponentem jest Wojewoda Lubelski;

2)     o kwotę 420.000zł - w części, której dysponentem jest Wojewoda Podkarpacki;

3)     o kwotę 400.000zł - w części, której dysponentem jest Wojewoda Warmińsko-Mazurski

- z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów bieżącego utrzymania drogowych przejść granicznych.

 

2. Szczegółowy podział kwoty, o której mowa w ust. 1, jest określony w załączniku do uchwały.

§ 2. Minister Finansów, na wniosek wojewodów wymienionych w § 1 ust. 1, dokona odpowiednich zmian w budżecie państwa na rok 2005.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

 

Prezes Rady Ministrów

 

1)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2003 r. Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 96, poz.874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851 i z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210 poz. 2135, Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565 i Nr 180, poz.1495.

 

Uzasadnienie

 

Wojewoda Lubelski upoważniony przez Wojewodów: Podkarpackiego i Warmińsko-Mazurskiego zwrócił się do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o pomoc w uzyskaniu dla tych trzech województw dodatkowych środków z ogólnej rezerwy budżetowej na bieżące utrzymanie drogowych przejść granicznych. Środki te, w wysokości 1.470 tys. zł dla Województwa Lubelskiego, 420 tys. zł dla Województwa Podkarpackiego i 400 tys. zł dla Województwa Warmińsko - Mazurskiego, zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania drogowych przejść granicznych zlokalizowanych w tych województwach.

Już na etapie tworzenia ustawy budżetowej na 2005 rok Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji występował o zapewnienie wystarczających środków na utrzymanie drogowych przejść granicznych, bowiem ustalony limit wynosił: na wydatki bieżące 30.000 tys. zł, tj. 80,3% kwoty z 2004 roku i na wydatki majątkowe 16.208 tys. zł, tj. 11,5% kwoty z roku 2004. Również środki zapisane w rezerwie celowej na budowę, modernizację i utrzymanie drogowych przejść granicznych zostały ograniczone z 13.000 tys. zł w 2004 roku do 10.250 tys. zł w 2005 roku. Rezerwa celowa na budowę, modernizację i utrzymanie drogowych przejść granicznych została już w całości rozdysponowana (na bieżące utrzymanie drogowych przejść granicznych przyznano Wojewodzie Lubelskiemu i Podkarpackiemu po 1.276 tys. zł, a Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu - 1.063 tys. zł).

W związku z szybkim rozwojem infrastruktury drogowych przejść granicznych (budowa nowych oraz rozbudowa i modernizacja już istniejących przejść granicznych), w tym związanym z dostosowywaniem tych przejść do wymogów zewnętrznej granicy Unii Europejskiej, koszty bieżącego utrzymania, nawet przy podejmowaniu działań oszczędnościowych nie mogą być niższe niż poniesione w 2004 roku.

Wojewodowie: Lubelski, Podkarpacki i Warmińsko-Mazurski utrzymują przejścia zlokalizowane na zewnętrznej granicy UE. Większość z tych przejść została w ostatnim czasie rozbudowana i dostosowana do nowych wymogów np. dotyczących kontroli weterynaryjnej (w Bezledach, Kukurykach i Korczowej), we wszystkich przejściach została zwiększona obsada służb kontrolnych, a to oznacza konieczność ponoszenia większych wydatków na bieżące utrzymanie.

 

Ocena skutków regulacji

 

W zakresie wskazania podmiotów, na które oddziałuje projekt uchwały:

Projekt Uchwały bezpośrednio wpływa na Wojewodów Lubelskiego, Podkarpackiego oraz Warmińsko - Mazurskiego, do których budżetów zostaną przeniesione środki rezerwy budżetu państwa.

 

W zakresie prowadzonych konsultacji:

Ze względu na charakter projektowanej regulacji projekt nie został poddany konsultacjom społecznym.

 

Wpływ projektu na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego:

Projekt uchwały przewiduje przeniesienie środków w ogólnej wysokości 2.290.000 zł z ogólnej rezerwy budżetu państwa na rok 2005 do budżetów wojewodów: lubelskiego, podkarpackiego i warmińsko - mazurskiego.

 

Wpływ projektu na rynek pracy, konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki oraz sytuację i rozwój regionalny:

Uchwała bezpośrednio nie wywiera wpływu na rynek pracy, konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki oraz sytuację i rozwój regionalny. Środki rezerwy ogólnej budżetu państwa zostaną wydatkowane na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania drogowych przejść granicznych.

 

Wskazanie źródeł finansowania:

Uchwała przewiduje przesunięcie środków z rezerwy ogólnej budżetu państwa na rok 2005.

 

 

Metryczka

Data publikacji 30.11.2005
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Sebastian Górkiewicz
do góry