Projekt Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia.........2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu realizacji uprawnień przysługujących funkcjonariuszom Straży Granicznej oraz pracownikom zatrudnionym w kontyngencie Straży Granicznej

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia.........2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu realizacji uprawnień przysługujących funkcjonariuszom Straży Granicznej oraz pracownikom zatrudnionym w kontyngencie Straży Granicznej

 

Na podstawie art. 147m pkt 5 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1399 z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

 

Rozporządzenie określa szczegółowy sposób realizacji uprawnień do bezpłatnego zakwaterowania i wyżywienia, bezpłatnego przewozu do miejsca pełnienia służby lub wykonywania pracy na obszarze działania kontyngentu Straży Granicznej, zwanego dalej "kontyngentem" i z powrotem do kraju, ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków zaistniałych w czasie pełnienia służby lub wykonywania pracy w kontyngencie, przysługujących funkcjonariuszom Straży Granicznej delegowanym do pełnienia służby w kontyngencie, zwanym dalej "funkcjonariuszami", oraz pracownikom zatrudnionym w kontyngencie.

 

§ 2.

 

1. Funkcjonariuszom przysługuje, bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie:

       1)      przed wyjazdem, w czasie pobytu w jednostce organizacyjnej Straży Granicznej ,od dnia rozpoczęcia przygotowania poza stałym miejscem pełnienia służby, do dnia przekroczenia granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej, zwanej dalej "granicą państwową";

2)w czasie pełnienia służby w kontyngencie, od dnia przekroczenia granicy państwowej do dnia przekroczenia tej granicy w drodze powrotnej;

3)po powrocie do kraju, od dnia przekroczenia granicy państwowej w drodze powrotnej do dnia przybycia do jednostki organizacyjnej Straży Granicznej, o której mowa w pkt 1, bądź do innej jednostki organizacyjnej Straży Granicznej, w której funkcjonariusze wykonują zadania na rzecz kontyngentu.

2. Uprawnienia, o których mowa w ust. 1, nie przysługują w razie przerwy w pełnieniu służby w  kontyngencie, za okres pobytu w kraju.

3. We wspólnych pomieszczeniach przeznaczonych na zakwaterowanie funkcjonariuszy, normy zakwaterowania wynoszą od 6,6 do 9,4 m2 powierzchni użytkowej budynku koszarowego na jednego funkcjonariusza, w tym od 4,0 do 6,8 m2 powierzchni mieszkalnej danego pomieszczenia.

4. Do bezpłatnego wyżywienia, o którym mowa w ust.1, stosuje się odpowiednio przepisy w sprawie przypadków otrzymywania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej wyżywienia oraz norm tego wyżywienia, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6.

5. Funkcjonariuszom pełniącym służbę w kontyngencie Straży Granicznej, o którym mowa w art. 147c pkt 1-4 ustawy przysługuje bezpłatnie w naturze 70 % normy  wyżywienia DU, określonej w przepisach wymienionych w ust.4 , jako dodatek do przysługujących norm.

6. Funkcjonariuszom pełniącym służbę w kontyngencie Straży Granicznej, o którym mowa w art. 147c pkt 5 ustawy przysługuje bezpłatnie w naturze 50 % normy wyżywienia DU ,określonej w przepisach wymienionych w ust.4, jako dodatek do przysługujących norm.

7.  Bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie, w przypadku:

     1) o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 3, zapewnia kierownik jednostki organizacyjnej Straży Granicznej;

     2) o którym mowa w ust. 1 pkt 2, zapewnia dowódca kontyngentu.

 

§ 3.

 

1. Bezpłatny przewóz do miejsca służby, wykonywany transportem drogowym następuje w sposób określony w przepisach w sprawie warunków poruszania się po drogach pojazdów specjalnych, pojazdów używanych do celów specjalnych oraz pojazdów używanych w związku z przewozem pojazdów specjalnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej oraz pojazdów straży pożarnej biorących udział w akcjach ratowniczych, a także warunków przewozu osób pojazdami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej oraz straży pożarnej.

2. Warunki przewozu, o którym mowa w ust. 1, realizowanego transportem kolejowym, morskim lub lotniczym, określa umowa przewozu zawarta przez Komendanta Głównego Straży Granicznej z przewoźnikiem realizującym przewóz.

 

§ 4.

 

1.     Umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków zaistniałych w czasie pełnienia służby w kontyngencie w szczególności określa zakres i sumę ubezpieczenia, z tym że suma ubezpieczenia nie może być niższa niż wysokość świadczenia odszkodowawczego, o którym mowa w przepisacho odszkodowaniach przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą w Policji.

2.     Umowę, o której mowa w ust. 1, zawiera Komendant Główny Straży Granicznej z zakładem ubezpieczeń. Warunki umowy udostępnia się funkcjonariuszom przed rozpoczęciem służby w kontyngencie.

 

§ 5

 

1.     Do pracowników zatrudnionych w kontyngencie stosuje się odpowiednio przepisy § 2 ust. 1- 3 i ust. 7 oraz § 3-4.

2.     Pracownikom zatrudnionym w kontyngencie przysługuje bezpłatnie wyżywienie według normy wyżywienia SZ ,określonej w przepisach wymienionych w 2 ust.4.

 

§ 6.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Prezes Rady Ministrów

 

[1]Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 128, poz. 1175, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609 i Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 171, poz. 1800, Nr 172, poz. 1805, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 757.

 

Uzasadnienie

 

                   Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu realizacji uprawnień przysługujących funkcjonariuszom Straży Granicznej oraz pracownikom w kontyngencie stanowi wykonanie delegacji zawartej w art. 147m pkt 5 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej. Przepis ten został wprowadzony do ustawy o Straży Granicznej ustawą z dnia 22 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 90, poz. 757).

Ustawa ta stworzyła możliwość delegowania funkcjonariusza Straży Granicznej do pełnienia służby w kontyngencie Straży Granicznej poza granicami państwa wydzielonym do udziału w organizowaniu i kontroli ruchu granicznego, organizowaniu ochrony granicy państwowej, zapewnieniu bezpieczeństwa w komunikacji międzynarodowej, szkoleniu i ćwiczeniach służb granicznych i w przedsięwzięciach reprezentacyjnych.

Opracowując projektowane rozporządzenie oparto się na przyjętych już uregulowaniach dotyczących świadczeń otrzymywanych przez żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa i pracowników wojska zatrudnionych w jednostkach wojskowych wykonujących zadania poza granicami kraju oraz w sprawie pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami kraju.

Projekt rozporządzenia uwzględnia przyjęte tam rozwiązania w stopniu adekwatnym do treści upoważnienia ustawowego do wydania projektowanego aktu prawnego.

Projektowane rozporządzenie określa:

- zakres przedmiotowy projektowanego aktu prawnego (§ 1),

 

 -sposób realizacji uprawnienia funkcjonariuszy delegowanych do pełnienia służby w kontyngencie poza granicami państwa do bezpłatnego zakwaterowania, a także wyżywienia - na podstawie przepisów w sprawie przypadków otrzymywania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej wyżywienia oraz norm tego wyżywienia - poprzez wskazanie okresów, w których przysługuje im bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie, zasad i norm według których realizuje się przysługujące świadczenia oraz podmiotów zapewniających realizację tych świadczeń (§ 2),

 

-sposób realizacji uprawnienia funkcjonariuszy do bezpłatnego przewozu z kraju do miejsca pełnienia służby na obszarze działania kontyngentu i z powrotem do kraju, w związku z rozpoczęciem i zakończeniem pełnienia służby w kontyngencie - transportem drogowym - poprzez wskazanie, iż będzie on realizowany na zasadach i według norm określonych w przepisach w sprawie warunków poruszania się po drogach pojazdów specjalnych, pojazdów używanych do celów specjalnych oraz pojazdów używanych w związku z przewozem pojazdów specjalnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej oraz pojazdów straży pożarnej biorących udział w akcjach ratowniczych, a także warunków przewozu osób pojazdami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej oraz straży pożarnej; w przypadku realizacji uprawnienia do bezpłatnego przewozu transportem kolejowym, morskim lub lotniczym - na warunkach określonych w umowie przewozu, a ponadto podmioty zapewniające realizację tych uprawnień (§ 3),

 

-wysokość norm zakwaterowania funkcjonariuszy ,wykorzystując rozwiązania przyjęte w Siłach Zbrojnych RP ,zapewniając zrównanie uprawnień funkcjonariuszy z uprawnieniami żołnierzy zawodowych,`

-sposób realizacji uprawnienia do bezpłatnego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych

  wypadków zaistniałych w czasie pełnienia służby poza granicami państwa, wskutek których nastąpiło uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia lub śmierć poprzez wskazanie, iż będzie on wynikał z warunków określonych w umowie ubezpieczenia oraz podmioty zapewniające realizację tych uprawnień (§ 4); w projektowanym przepisie przyjęto, iż suma ubezpieczenia nie może być niższa niż wysokość świadczenia, odszkodowawczego, o którym mowa w przepisach o odszkodowaniach przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą w Policji; w projektowanym rozwiązaniu przyjęto sposób ustalania wysokości sumy ubezpieczenia analogiczny do obowiązującego w odniesieniu do żołnierzy pełniących służbę poza granicami państwa,

-zakres stosowania przepisów rozporządzenia do pracowników zatrudnionych w kontyngencie (§ 5).

 

Przedmiot projektu rozporządzenia nie jest regulowany w prawie Unii Europejskiej.

 

Wstępna ocena skutków regulacji (OSR)

 

1)     wpływ regulacji na sektor finansów publicznych - wejście w życie rozporządzenia spowoduje w przyszłości dodatkowe skutki finansowe w budżecie państwa, w części dotyczącej ministra właściwego do spraw wewnętrznych; wysokości tych skutków nie sposób obecnie określić ani przewidzieć, gdyż będą uzależnione od liczby kontyngentów, ich liczebności, czasu przez jaki będą pozostawać poza granicami państwa oraz zakresu ich zadań i obszarów działania; istnieje jedynie możliwość szacunku kosztów wyżywienia, wynoszących według obowiązujących obecnie norm około 600 zł dla każdego funkcjonariusza (pracownika) kontyngentu miesięcznie,

2)     wpływ regulacji na rynek pracy - projektowane rozporządzenie nie wpłynie na rynek pracy,

3)     wpływ regulacji na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki - projektowane rozporządzenie nie wpłynie na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki,

4)     wpływ na sytuację i rozwój regionów - projekt nie wpłynie również na sytuację i rozwój regionów,

5)     zakres konsultacji - projekt został przedstawiony do konsultacji Niezależnemu Samorządnemu Związkowi Zawodowemu Funkcjonariuszy Straży Granicznej, który nie zgłosił do projektu uwag.

 

 

Metryczka

Data publikacji 30.11.2005
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Sebastian Górkiewicz
do góry